Kuidas vabaneda egovanglast

Õpetused inimego kohta ja selle kohta, kuidas vabastada end ego mõju alt.

Kui sa ei tunnista ego eksisteerimist, siis saab ta kergesti panna sind kahtlema ja mõistuspärastama suunamisi, mida sa saad oma Kõrgemalt minalt või otseseid Elava Tõe kogemusi. Väljakutse igale tõeotsijale on see, kas ta klammerdub selle külge, mis  on tuttav ja näib turvalisena või sirutub ta selle arusaamise poole, mis lihtsalt ei saa sobida eksisteerivate uskumuste piiratusse.

Iseendaga vastuolus olev maja

Jeesuse vestlus, 24. juuli 2006

Eelnevates vestlustes vihjasin ma faktile, et egol on spetsiaalsed sisemised vastuolud ja nüüd me vaatame neid lähemalt. See on fakt, et ego baseerub paratamatul vastuolul ja seepärast  jääb ego alati iseenese sees vastuolus olevaks   majaks. Kui te lubate egol end  seesmiselt lõhestada,  siis te lihtsalt ei saa seista Kristuse tõe valguses ja te ei saa siseneda Jumala kuningriiki ,sel ajal, kui te maas lamate. Te saate siseneda sinna vaid siis, kui te olete ühtses tões – seisate Kristuse kaljul.

Selleks, et mõista ego süstemaatilist üksolemisele vastutegutsemist, peame me vaatama lähemalt teie enda olemust ja teie siin olemise eesmärki. Kõik on tehtud kahe polaarsuse koostoimest, nimelt Isa laieneva jõu ja  Ema kokkutõmbava jõu vastastikustest mõjutustest. Seega igas elu aspektis tegutsevad alati kaks jõudu. See on tõde, mida kõik vaimsed otsijad võivad oma meeles fikseerida nii, et nad seda kunagi ei unusta.

 Sellest tõest järeldub, et igas situatsioonis on kõrgem ja madalam potentsiaal. Loodu saab jätkusuutlik olla vaid siis, kui laienev ja kokkutõmbav jõud hoitakse tasakaalus, nii, et nad täiustavad teineteist. See on kõrgem potentsiaal. Madala potentsiaali puhul muutub üks jõud domineerivaks, mis viib süsteemi tasakaalust välja ja tekib mandumine. Kui laienev jõud on liiga tugev, on kõik suur ja liialdatud ja kui kokkutõmbav jõud on liiga tugev, variseb kõik kokku.

 Mis hoiab kaht jõudu tasakaalus? See on Kristus-meel, Poja printsiip, mis kindlustab loodu kahe aspekti vahelist üksolemist. Inimese vaatenurgast esindavad need kaks jõudu Vaimu ja mateeriat, vaimset valdkonda ja materiaalset valdkonda ja seega on Kristus-meel kavandatud kindlustama Vaimu ja mateeria vahelist üksolemist, mis saab teoks vaid juhul, kui mateeria väljendab Vaimu poolt kujundatud kavandit – seda kavandit, mis on salvestatud  universaalsesse Kristus-meelde. Isiklikul tasandil on sul olemas sinu kogu olemuse vaimne aspekt, mida tavaliselt nimetatakse sinu Mina Olen Kohalolekuks. Sinu olemusel on veel materiaalne aspekt, nimelt sinu neli madalamat keha. Selleks, et täita  oma kõrgemat eesmärki, peab sinu vaimse mina ja madalama mina vahel valitsema üksmeel. Võiks öelda, et see on alati olnud peamine väljakutse vaimsete inimeste jaoks. Piibel kirjeldab seda selgesti.

 Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha,
ma teen.
(Roomlaste 7:19)

Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Vaim on
küll valmis, aga liha on nõder."
(Matteuse 26:41)

Mis kindlustab selle üksolemise sinu olemuses? Vaid Kristus-meel, kuid Kristus-meel ei tee seda kui väline jõud, mis surub sulle peale üksolemise. Ta teeb seda kui sisemine jõud ja see saab teostuda vaid siis, kui sina, see tähendab sinu teadlik mina, teeb otsuse ühineda Kristus-meelega, et saada Elavaks Kristuseks. Selleks peab teadlik mina võtma enda peale täieliku vastutuse  oma elu eest, oma lunastuse eest. Ta peab tahtma teha ka tõsiseid otsuseid ja püüdma tasakaalu igas olukorras.

Kui te olete saavutanud Kristus-meele, siis pole tasakaalu leidmine raske, kuid selleks, et see meel oleks olemas, peab teadlik mina aktsepteerima täit vastutust ja see on tavaliselt komistamiskiviks vaimsetele õpilastele. Selle pärast on ego tihtipeale nii edukas, ahvatledes  inimesi välist, automaatset teed järgima, sest see ei nõua täit vastutuse võtmist otsuste tegemisel. Seepärast petavad tihtipeale vale-õpetajad teid arvama, et nemad võivad teie eest otsuseid teha.

Ego sünd

Võtmes 2 kirjeldasin ma kuidas duaalsuseteadvus, anti-kristuse teadvus teid sisse mässis. See põhjustas teis vale-otsuste tegemise, kuni te jõudsite punktini, kus Teadlik Sina otsustas, et tema enam rohkem otsuseid ei tee. Kuid te püsisite elus edasi ja olite teatud välises olukorras ja need faktid ei muutunud selle tõttu, et teie otsuste tegemise lõpetada otsustasite. Teie väline olukord nõudis, et otsuseid tuleks teha ja sellest alates, kui teadlik mina neid enam ei teinud, pidi keegi teine tegema otsuseid teie eest. See keegi oli see, kellest sai ego. Las ma selgitan veel selle põhilist dünaamikat. Teie otsustasite, et teie ei taha enam otsuseid teha, sest kõik teie otsused tundusid viivat soovimatutele tagajärgedele. Te tundsite:“ Ma olen neetud siis, kui ma midagi teen ja siis kui ma ei tee.“ Kuid ainus põhjus, miks teie otsused tõid kaasa soovimatuid tagajärgi, oli nende baseerumine duaalsuseteadvuse pimedatel vetel. See põhjustas teid olema liiga kaugel ühes või teises polaarsuse äärmuses ja tulemuseks oli kannatus igas olukorras. Kui teie otsused baseeruvad  Kristus-meele selgusel, viivad nad alati kasvule ja siis ei kaasne otsuste tegemisega koormatus. Teiste sõnadega, te otsustasite otsustamise lõpetada  vaid seetõttu, et olite kaotanud kontakti Kristus-meelega või vaimse õpetajaga, kes teenis lülina teie ja Kristus-meele vahel.

Point on siin selles, et kui teie otsustasite otsustamise lõpetada, siis olite te juba loonud teatud impulsi, olles juba teinud duaalsusemeelel põhinevaid otsuseid. Võiks öelda, et te olite loonud arvutiprogrammi oma alateadlikus meeles. Kui teadlik mina lõpetas otsuste tegemise, siis see arvutiprogramm võttis nende tegemise  üle  ja arenes kiiresti egoks. Ego on enamat kui arvutiprogramm, seepärast, et tal on  ellujäämisinstinkt ja ta on teie olemuse agressiivne jõud. Kui te kord olete andnud egole kontrolli üle, siis ta pigem sureks, kui loobuks sellest, sest loobumine kontrollist tähendab seda, et ego sureb. Oluline mõte on see, et ego on sündinud Kristus-meelest lahusolemisest  ja ta suudab tajuda duaalsuseteadvust. Kaks loomise alusjõudu ei saa lakata toimimast ja nii kohtad sa ikkagi olukordi, kus eksisteerivad kaks polaarsust. Siin on oluline vahe:

 • Kui sa vaatad elu läbi Kristus-meele selguse, siis näed sa laienevat ja kokkutõmbavat jõudu teineteise täiendjõududena. Sa näed, kuidas neid tasakaalus hoida, nii, et iga otsus, mille sa teed, on tasakaalus ja soodustab kasvu.
 • Kui sa vaatad elu läbi duaalsuseteadvuse filtri, siis näed sa kaht baasjõudu vastandlikena. Selle asemel, et täiendada teineteist, näed sa neid teineteist tühistamas. Põhjus on selles, et kui sa ei tasakaalusta neid jõude iseendas, siis tühistavad nad teineteist. Tulemus, et sinu otsused loovad tasakaalutust, on vältimatu ja see viib kannatusse. Point on selles, et sinu ego näebki kahte baasjõudu vaenlastena, kes vastanditena püüavad oma kontrolli seada sinu olukordade üle. Kuna ego ei suuda kunagi haarata Kristus-meelt, siis saab see olema fundamentaalne probleem, mida ei saa kunagi ego tasandil lahendada. Ego taarub pidevalt ühes või teises ääres. Ta läheb alguses ühte suunda, lastes näiteks laieneval jõul domineerida. See viib teid varemkirjeldatud  must-valgesse mõtteviisi. Kui teil on ükskord küllalt sellest mõtteviisist ja selle tasakaalututest tagajärgedest, ei tunnista ego oma viga, sest ta ei näe kunagi oma viga. Selle asemel viib ego teid teise äärmusse, nimelt halli mõtteviisi. Kui teil on sellest küllalt, viib ego teid tagasi jälle eelmisse äärmusse ja see võib nii kesta mitmeid kehastusi.

Tegelikult võib see kesta lõputult, kui mitte Teadlikul Sinul ei saaks sellest küllalt ja ta otsustab, et ta võtab tagasi oma vastutuse otsuseid teha. Probleem on siin selles, et vastutuse tagasivõtmine otsuste tegemisest pole piisav. Te peate veel aru saama, et õigete otsuste tegemiseks peate te jõudma Kristus-meeleni. Kuna enamus uske õpetavad lunastuse välist teed, siis enamik inimesi lihtsalt ei tea, et nad peavad seda tegema  või ei tea nad, kuidas seda teha. Seepärast jätkavad nad välise, automaatse lunastustee unelmast kinnihoidmist, mis jätab nad ego ja vale-õpetajate armu alla.

On vaid üks võimalus, mis saab teie probleemile lahenduse  tuua ja teie kannatused lõpetada. Te peate taastama tasakaalu oma olemuses, taastades tasakaalu laieneva ja kokkutõmbava jõu vahel, oma vaimse mina ja madalama mina vahel. Ainus faktor, mis suudab taastada selle tasakaalu, on Kristus-meel, üks, jagamatu Kristus-meele tõde.  Kuid Kristus-meel ei sisene sinu olemusse enne, kui ta on sinna kutsutud: sinu ego ei kutsuks kunagi Kristus-meelt sisenema, sest ta isegi mitte ei näe Kristus-meelt  sinu  probleemide lahendusena. Kui ta seda suudaks, näeks ta, et Kristus-meele sisenemine tähendab ego surma. Kuid Kristus-meel saab siseneda  vaid siis, kui ta on Teadliku Sinu poolt sinna kutsutud.

Nipp on selles, et Teadlik Sina ei saa Kristus-meelt  sisse tuua  enne, kui ta on võtnud täieliku vastutuse enda elu ja lunastuse eest, otsustades, et ta tahab teha otsuseid ja võtta ära otsustamise jõud  ego käest. Teine nipp on selles, et Kristus-meel ei sisene, kui väline jõud, mis fikseerib teie jaoks probleemi. Kristus-meel saab töötada teie elus üksnes siis, kui temast saab sisemine jõud, sest Teadlik Sina on otsustanud, et ta tahab riietuda Kristus-meelega ja saada üheks  teie Kõrgema Olemusega. Te tahate toetada oma materiaalse maailma identsustunde oma vaimsele identiteedile. Te tahate olla siin all kõike seda, mis te olete Üleval. See mõte väärib edasist uurimist.

Miks te siin olete?

Ego näeb üksnes materiaalset maailma ja ta näeb seda kõike läbi duaalsuse teadvuse. Seega pole elul ego jaoks olemas  vaimset eesmärki; elu eesmärk peab olema määratletud ja piiritletud materiaalsusega. Kuna inimego on määratlenud mõne „elu eesmärgi“, mida inimesed on elusid taga ajanud, kuid alati sealjuures õnne, rahuldust, hingerahu, eesmärgitaju või elu mõtet leidmata.  

Nagu Ema Maria oma raamatus[1] detailselt kirjeldab, on elu tõeliseks eesmärgiks teie kasvamine eneseteadlikkuses. See kasvamine tuleb oma osa täitmisest Jumalaga kaas-loojana. Teie olemus on kavandatud Jumala näo järgi, mis tähendab, et teil on olemas loovad jõud, mida te vajate selleks, et vormide loomisel Ma-ter Valgust kasutada. Te laskusite materiaalsesse universumisse selleks, et paljundada oma loovaid jõude ja võtta valitsemine Maa üle, mis tähendab meele ja mateeria üle valitsemist.  Te olete tõeliselt rahul vaid siis, kui te seda osa täidate, mille te valisite enne kehastusse tulekut. 

Mida tähendab võtta valitsemine Maa üle? Nagu kõigel, on ka sellel Isa ja Ema aspekt – Alfa ja Omega aspekt.   Alfa aspekt tähendab seda, et te peate alustama  valitsemise võtmist oma olemuse üle, luues üksolemise oma vaimse mina ja madalama mina vahel. Võti selleks on teadliku mina otsus täita oma tõelist osa -  olla Kristus teie olemuses ja tasakaalustada isa ja ema aspektid, Vaim ja mateeria.

Omega aspekt tähendab valitsemise võtmist Maa üle ja oma osa andmist Maa Jumalariiki tõstmisel. Te teete seda nii oma loovaid jõude kasutades  kui ka Kristus-meelt kasutades, aidates teisi duaalsuseteadvusest kõrgemale tõusta. Võti selle täitmisel on teadliku mina otsus  võtta endale  roll olla Kristus Maa peal, esitades väljakutse anti-kristuse teadvusele, kus iganes seda kohata võib.

Võiks öelda, et sel ajal, kui te kehastuses olete, on teie oma  teadvus teie elu Alfa aspekt ja teie ümber olev keskkond on Omega aspekt. Veelkord, teie osa on luua üksolemine  selle kahe aspekti vahel nii, et teie ümbrus peegeldaks teie sisemist olemist, mis omakorda peegeldab teie vaimset mina.

Nagu alati, on võti Kristus- tasakaalus kahe baasjõu vahel. Kui te lasete egol oma elu juhtida, püüab ta ikka täita teie eesmärgid tasakaalutul viisil:

 • Valitsemine enda üle. Kui laiendav jõud domineerib, püüab ego kontrollida iga teie elu aspekti. Te võite üritada ennast sundida täpselt järgima välist süsteemi, on see siis usk või dieet, kuid see on kujutlus, et elades väliste nõuete järgi, saate te päästetud ilma palki - oma ego, enda silmas vaatamata.

Kui kokkutõmbav jõud on ülekaalus, siis võtab ego niisuguse suhtumise, et „kui see tundub hea, siis tee seda“. Te olete täiesti võimetud ennast distsiplineerima  või vabastama ennast ego või teiste inimeste kontrolli alt. Te tunnete end väliste olukordade täieliku ohvrina ja leiate miljon vabandust selleks, et mitte muuta oma elu. 

 • Valitsemine Maa üle. Kui laiendav jõud on domineeriv, püüate te teisi sundida  oma ususüsteemi liikmeks tulema, arvates, et nende päästmisel eesmärk pühitseb abinõu. See on levinud iga religiooni fundamentalistide ja isegi poliitilise ideoloogia või teadusliku ideoloogia fundamentalistide seas. See viib must-valge mõtlemiseni.

Kui kokkutõmbav jõud on ülekaalus, arvate te, et teil  pole õigust teisi inimesi mõjutada ja et te peate olema tolerantsed kõige suhtes. Mistahes idee on siis õige nagu iga teine, nii, et ela ja lase teistel elada, sest armastus on kõik mida sa vajad. See viib halli mõtlemisse.

Võti teie vaimse plaani täitmiseks – selle plaani, mille te ise tegite enne kehastusse tulekut – on tuua Kristus-meel oma ellu  nii, et see suudaks tasakaalustada kaks põhijõudu. Pideva kahe jõu  pinguloleku asemel, mis konflikti, kaotusse ja kannatusse viivad, saab su elu muutuda suurema vabaduse ja rahulduse ülesminevaks spiraaliks. Kristus pole kusagil kahe äärmuse vahel, vaid ületab mõlema äärmuse piirid, sest ta on nende kohal ja duaalsuseteadvusest kõrgemal.

Kristus-meel näeb selgesti, et Maa on väljapool materiaalse universumi enesehävitust. Ta näeb ainsa lahendusena  tuua Maa tagasi loomiseesmärgi harmooniasse. Teiste sõnadega, Kristus-meel mõistab, et ema aspektil ei tohi lasta kujuneda omapead, luues omaenda seadusi, selle asemel, et järgida Looja seadusi. Seega peab materiaalne valdkond alati olema vaimse valdkonna väljendaja ning see saab juhtuda ainult siis, kui kaas-loojad, kes planeedil kehastuvad, otsustavad Elavaks Kristuseks saada. Nad peavad võtma valitsemise Maa üle selle asemel, et Maal enda üle valitseda lasta.  

Võti ülesmineva spiraali loomiseks

Kui teie teadlik mina otsustab lõpetada otsuste tegemise ja laseb egol oma elu juhtima hakata, loote te allamineva spiraali. Te loote enda jaoks mentaalse vangla, mis põhjustab välist kannatust. Kannatusepinge võib järjest kasvada, kuni te lõpuks end „vastu põhja ära lööte“ ja otsustate, et te ei saa jätkata sel moel elamist 

On kahetsusväärne, et paljud niisugust kannatust mitmete  elude jooksul kogema peavad, kuni neil sellest küllalt saab. Mõned ei tee otsust ringipööramiseks enne, kui kogevad ekstreemset kriisiolukorda. Kuid väline kriis pole elu ümberpöörav jõud. Ainus asi, mis sinu elu ümber pöörata saab, on sisemine otsus, kui  sinu teadlik mina otsustab uuesti hakata otsuseid tegema. Seega on väline kriis vaid töövahend, mille sa lood alateadlikult, et saada teadlik mina punktini, kus ta tahab hakata otsust tegema.

Teadlik mina saab igal hetkel teha ümberpööramisotsuse, ajendatuna sisenägemusest, selle asemel, et sundida ennast tegema seda välist kriisi külvates. Teadlikul minal on võime muuta oma identsustunnet silmapilkselt, järelikult pole mingeid väliseid tingimusi, mis saaksid sind takistada  ümber pööramast, sa isegi ei vaja erilisi olukordi  enne, kui ümberpöörd saaks toimuda. Ainukene asi, mis sind tõeliselt takistab otsust tegemast, on ego, kes püüab alati sind uskuma panna, et sa ei saa oma praeguse identsustunde, oma praeguse teadvuse tasandi  piire  ületada.

Üks asi, mis aitab inimestel ego manipulatsioone ületada, on mõista, et võimalus otsuste tegemise eest põgeneda  on illusioon. Teadlik mina saab otsuste tegemisest keelduda, kuid ta ei saa keelduda olemast teadlik ja isegi siis, kui sa lased egol teha otsuseid, ei saa sa selle otsuste tagajärgede eest ära põgeneda. Kui sa koged tagajärgi, oled sa sunnitud neile reageerima, mis tähendab, et teadlik mina peab otsustama, kuidas reageerida ego poolt tehtud otsustele.

Mu point siin on selles, et kuigi teadlik mina saab eluliste otsuste tegemisest keelduda, ei saa ta kunagi teha otsust selle kohta, kuidas sina reageerid. Mitte ükski intelligentne inimene ei taha vastutada nende otsuste tagajärgede eest, mida ta pole teinud, järelikult on teile tõsiselt parem võtta tagasi kontroll mõlema üle, nii tegude kui nendele reageerimise üle.

Võiks öelda, et esimene etapp vaimsel teel on iseenda valitsemise, oma madalama olemuse ülevõtmisprotsess. Ego püüab küll seda protsessi rööpast välja juhtida, püüdes teid meelitada välisele teele, mida eelnevates vestlustes kirjeldati, kuid sellel planeedil on miljoneid, kes on järginud õiget teed selle punktini, kus nad on mingi hulga enesega seonduvat vastutust enda peale võtnud ja oma madalama mina üle kontrolli saavutanud 

See küll ei tähenda, et olete täiesti vabad, nagu ego ja valeõpetajad tahaksid teile serveerida. See toob meid tasandile, kus suudame mõista, mis on kõige kriitilisem punkt  teel.

Kõige kriitilisem punkt vaimsel teel

Nagu ma ütlesin, teie maapealsel missioonil on kaks aspekti. Alfa aspekt on hakata ennast valitsema  ja Omega aspekt on Maa, materiaalse universumi üle valitsemise võtmine. See nõuab Teadlikult Sinalt kahe kriitilise otsuse tegemist. Esimene on tahe valitseda oma madalamat mina. Teine on laiendada oma enesetaju ja võtta kõige üle valitsemine, mis tähendab oma keskkonna üle valitsemise võtmist.

Enamus vaimseist otsijaist, pole oluline missugusesse välisesse uskumuste süsteemi nad kuuluvad, on selle esimese otsuse teinud ja hakanud enda üle valitsemist võtma, kuigi siiani lõpuni mõistmata selle otsuse täit tagajärge Nad pole lõpuni aru saanud, et see peab viima ego surmale ning nad lasevad siiani oma egol mingit oma elu osa juhtida ja seepärast ei saa nad teist otsust teha.

On palju niisuguseid vaimseid otsijaid, kes on arendanud globaalset teadlikkust ja globaalset vastutustunnet. Nad tunnevad Maa vastu suurt armastust ja püüavad kaitsta teda läbi mitmete tegevuste, kuid tegelikult on ainus viis keskkonna päästmiseks tuua Maa tagasi Jumalikku kavandisse, mis on olemas selle planeedi jaoks. Ja seda just nimelt selleks, et duaalsuseteadvus  on mõjutanud Maad, mille tulemusena näete te nii palju tasakaalutust looduses ja inimühiskonnas.

Ainus faktor, mis saab tuua Maa tagasi tema õigesse olekusse, on Kristus-meel, kuid Kristus-.meel peab olema väljendatud kehastuses olevate inimeste poolt. Minu 2000 aastat tagasi toimunud missiooni peamine eesmärk oligi selle võimalikkuse demonstreerimine. Teiste sõnadega, kui tahate tõeliselt Maad päästa, peab teist saama Elava Kristus Maa peal. Ei ole olemas teist võimalust. Ego ja valeõpetajad on leiutanud arvukalt nutikaid skeeme, et juhtida vaimseid inimesi pimedatele kõrvaltänavatele, kus nad arvavad, et päästavad Maad, kuid tegelikult tallavad nad tühja tuult.

Selleks, et täita oma kõrgeimat potentsiaali, saades Elavaks Kristuseks Maa peal, peate te hoidma tasakaalu, üksolemist oma  kõrgeima ja madalama olemuse osa vahel. Alfa aspekt on otsus võtta enese üle valitsemine ja see peab olema absoluutne otsus, mis tähendab, et te tahate egol surra lasta. Te tahate kaotada oma elu minu kasuks, mis tähendab kaotada oma surelik identsustunne selleks, et sündida vaimselt ümber Elava Kristusena.

Ma tahan, et mõistaksite, et selle otsuse tegemine on võimalik ja kõrgel tasemel enesekontrolli saavutamine on võimalik ilma, et oleks tegelikult saadud Elavaks Kristuseks. Enese üle kontrolli saavutamine on vaid mündi üks külg ja teie Kristsus pole täielik ilma teist otsust tegemata, nimelt ilma võtmata valitsemist Maa üle.

 On palju siiraid vaimsed otsijaid, kes on veetnud pikki aegu, püüdes saavutada enese üle valitsemist. Nad on saavutanud mingi enesekontrolli astme ja neil võib olla igasuguseid  vaimseid kogemusi. Ma ei püüa vähimalgi moel niisuguseid kogemusi halvustada, mis võivad olla tõelised, kuid ma ütlen, et nii kaua, kui te olete keskendunud oma kasvule, pole te Elavad Kristused. Kristsus peab olema väljendatud isetus püüdes tõsta kogu elu enne, kui ta saab avalduda.

Kristsus loob üksolemise Vaimu ja mateeria vahel, mis saab ilmneda vaid juhul kui on olemas 8-kujuline vool Vaimust mateeriasse ja tagasi. On võimalik luua see vool Vaimust mateeriasse sinu oma olemuses, kuid kuni sa isetult ei püüa tõsta teisi, pole selles tagasivoolu ja nii kaua, kui sa suled 8-voolu, pole sa Elav Kristus Maa peal.

 Nüüd me näeme, mis on kõige kriitilisem etapp vaimsel teel. Enamus vaimseid otsijaid alustasid allaminevat spiraali siis, kui nende  teadlik mina otsustas, et ta enam Maad ei valitse. Miks nii? Seepärast, et püüe Maad valitseda on tunduvalt raskem tegevus kui enese üle valitsemine ja seda selle tõttu, et Maast on saanud planeet, kus domineerib duaalsuseteadvus. Seega tähendab valitsemise võtmine seda, et te peate – või näib see nii - võitlema selle duaalsuseteadvusega.

Maal on neid jõude ja neid inimesi, kes ei taha olla Jumala kuningriigi kõrgusse tõstetud. Nad tahaksid jätta maa hämarasse tsooni, kus nad saaksid end peita näivuste taha ja jätkata nii, nagu nad iganes tahavad. Ja kui te tulete parimate kavatsustega, siis avaldavad nad vastupanu teie kavatsustele,  nagu nad seda selgesti tegid minu puhul 2000 aasta eest. See vastupanu võib ulatuda ükskõiksusest lausvaenulikkuseni, kulmineerudes nende katsetes teid füüsiliselt ja vaimselt hävitada.

 Just vastupanu tõttu otsustasid  paljud vaimsed otsijad sellel planeedil, et nad lihtsalt ei taha Maa üle valitsemist võtta. See juhtis neid paljudele erinevatele pimedatele kõrvalteedele ja mõned on siiani neile kõrvalteedele lõksu jäänud. Üks kõige ohtlikum  pime kõrvaltee on see, et te tunnete, et te teete midagi tõepoolest Maa päästmiseks, kuid teie jõupingutused tuginevad hallil mõtlemisel. See põhjustab mõtteviisi, et peate olema tolerantsed peaaegu kõige suhtes, mis Maa peal juhtub ja levitama armastust ja positiivseid vibratsioone. Te ei pea kunagi anti-kristuse meelele väljakutset esitama. See on tegelikult põhjustanud vaimseid otsijaid sõlmima alateadliku lepingu kuradiga, öeldes: „Kui sina mind rahule jätad, siis jätan mina sind rahule. Kui sina jätad mind rahule minu püüdluses vaimsele kasvule, siis jätan Maa sinule.“

Üks näide sellest on hea tahte ajel kaitsta  igat  loomaliiki. Tegelikkuses pole paljud sellel planeedil olevad loomaliigid loodud Jumala poolt, vaid on inimkonna madalama teadvuse ilming. Tõstes Maad Kuldsesse Ajastusse on hädavajalik lasta niisugused liigid välja surra. Veetmine  oma elu  anti-kristuse teadvuse poolt loodut kaitstes, takistab ilmselgelt teid Elavaks Kristuseks saamast. See isegi takistab Maa tõusmist tasakaalutuse seisundist kõrgemale ja viib seesmisele mandumisele.

 Teisisõnu, kui loomise ema-aspekt, materiaalne universum, hakkaks arenema viisil, mis on väljaspool  isa-visiooni harmooniat ja seadusi, siis materiaalne maailm suundub enesehävingusse. Ainuke tee Maad säilitada, on tuua ta kooskõlla Kristus-meelde salvestatud visiooni ja seadustega.

 Kas näete selle sisu? Maa on tasakaalust väljas, sest sellel valitseb duaalsuseteadvus. Ainukene asi, mis selle planeedi saab säästa/päästa, on tuua ta tagasi tasakaalu ja seda saab teha vaid duaalsusetadvusele väljakutset esitades,  kuni kriitiline mass inimesi on läbi näinud selle illusioonid ja on otsustanud neist illusioonidest kõrgemale tõusta. See väljakutse saab tulla vaid läbi Kristus-meele ja see saab juhtuda siis,  kui kõige vaimsemad ja edasijõudnumad, kehastades seda Kristus-meelt,  esitavad väljakutse anti-kristuse esindajatele.

 Õnnetus ongi selles, et need inimesed on niisugusele eksiteele viidud, kus nad keelduvad  tegemast otsust võtta valitsemine Maa üle ning sellepärast on kõige kriitilisem etapp vaimsel teel see punkt, kus te teete selle otsuse või jätate tegemata. See on lause „olla või mitte olla!“ tõeline tähendus.

 Kuidas tõeliselt võtta valitsemine

Ma tahan, et te näeksite, et paljud otsijad on olnud vaimsel teel hulk  kehastusi ja loonud ülesmineva spiraali, kuid see ülesminev spiraal juhtis nad punktini, kus nad hakkasid looma allaminevat spiraali ja see punkt oli seal, kus teadlik mina otsustas, et nad ei taha Maa üle valitsemist võtta. Ehk siis, te olete kogenud suurt ja vaieldamatut progressi võrreldes madalama punktiga, kust ülesminev spiraal alguse sai, punktist, kus te põhja puudutasite.

 Kuid kõik, mida te tegelikult peate tegema, on keerata kell tagasi sellesse kohta, kus teie allaminev spiraal algas, nagu ütleb laulusõna: „California, siit ma tulen ja täpselt sinna  lähen tagasi, kust alustasin.“ Te olete liikunud tagasi tsentraalse väljakutse suunas vaimsel teel ja peate  ümber tegema otsuse, mis lõi teie ego. See  on  otsus mitte täita oma siinolemise eesmärki  OLLA kaas-looja ja võtta valitsemine Maa üle. Te võite veelkord seista silmitsi selle otsusega ja sel korral te peate, juhul kui te tahate olla vabad egost ja saavutada tõelist edu, otsustama aktsepteerida oma vastutust ja võtta valitsemine üle.

 Kui te otsust ei tee, siis kogu teie vaimne progress seiskub ja te hakkate vältimatult  looma järjekordset allaminevat spiraali. Ärge saage valesti aru. Kui te esimesel korral käivitasite allamineva spiraali, polnud te teadlikud sellest, mis juhtus. Te arvasite, et te tegite kõik hästi ja ei märganud, kuidas te sujuvalt libisesite kuristikku. Seesama asi võib juhtuda jälle ja ma pean teile ütlema, et paljud peavad end väga vaimseiks, kuid libisevad märkamatult mööda spiraali allapoole,  fokusseerudes iseendale, mis annab paratamatult järjest suurema kontrolli egole.

Mis on võti raskuse ületamiseks ja  sellest punktist ülespoole liikuma hakkamiseks, millest te allapoole langema hakkasite? Võti on selle peene vahe mõistmine, mida ego kunagi ei haara, kuid mida küpsemate vaimsete otsijate  teadlik mina on suuteline taipama. Võti on selle mõistmine, et kuigi Teadlik Sina on kavandatud Maa üle valitsemist võtma, ei ole ta kavandatud seda tegema omaenda jõu ega tarkusega. Kui teadlik mina peab tegema otsused, saab ta neis otsustes tugineda Kristus-meele visioonile. 

Teadlikul Sinul on tegelikult omaenda jõud, ta on kavandatud suunama jõudu ja ta teeb seda läbi tähelepanu. Kui te koondate oma tähelepanu millelegi, voolab jõud läbi teie nelja madalama keha üle tähelepanusilla, kuid jõud saab värvitud teie identsustundest, seepärast  peaksite te mõtisklema nende minu ütluste üle:

 Jeesus ütles neile otsa vaadates: "Inimeste käes on see
võimatu, mitte aga Jumala käes, sest Jumala käes on kõik võimalik."
(Markuse 10:27)

Mina ei saa iseenesest teha midagi. Ma mõistan kohut
nõnda, nagu ma kuulen, ja minu otsus on õiglane, sest ma ei otsi oma
tahtmist, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud.
(Johannese 5:30)

Kas sa ei usu, et mina olen Isas ja Isa on minus? Neid sõnu,
mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid Isa, kes asub minus,
teeb oma tegusid. 
(Johannese 14:10)

 Võtmesõnum on siin teadmine, et Teadlikul Sinul on võime identifitseerida ennast sellena, kellena ta iganes seda teha tahab. Kui ta identifitseerib end inimesena, kui olendiga, kes on lahus oma allikast, oma vaimsest minast,  ning tahab maapealset valitsemist üle võtta, kasutab ta selleks nelja madalama  keha jõudu. See teeb valitsemise ülevõtmise võimatuks ja mässib teid dualistlikku võimuvõitlusse, mis toimub ego ja anti-kristuse jõudude õhutusel üle terve planeedi. Olles tüdinud niisugusest dualistlikust võitlusest, otsustasid paljud vaimsed otsijad, et nemad enam ei ürita valitsemist võtta.

 Tegelikult osutub valitsemise võtmise püüdlus inimjõu abil võimatuks, aga kui te püüate teha seda Jumala jõus, siis on kõik võimalik. Jumala jõud, mis voolab läbi sinu, viib üksolemisse sinu Kõrgema Olemise, sinu vaimse mina  ja sinu madalama olemuse. Võti selle üksolemise rajamiseks on see, et Teadlik Sina aktsepteeriks ja ühendaks täielikuks tervikuks oma tõelise identiteedi  Jumalaga kaas-loojana, kellel on tegelik õigus maa üle valitsemine võtta ja seda vastavalt Kristus-meele visioonile.

 Kas näete, et ego ja anti-kristuse jõud teevad mida iganes nende võimuses olevat, et takistada teil sellesse identsustundesse jõudmist? Nad teevad seda, püüdes teid viia ego poolt  loodud ühte tasakaalustamata  äärmustest. Need jõud  töötavad  egosisese põhikonflikti baasil ja püüavad teie olemuses saada valitsevaks jõuks. Nad üritavad teid lähenema panna must-valge mõtteviisiga, püüdes Maad valitseda jõu läbi  või pakuvad halli lähenemist, keeldudes võtmast valitsemist. Kumbki tee, nagu tuhanded teisedki,  on vaid selleks, et takistada teil täitmast oma ülimat  eesmärki, nimelt saamast Elavaks Kristuseks. Selle takistamine ongi ego ja anti-kristuse jõudude  tegelik eesmärk.

See on viimane asi, mida nad  näha tahavad on see, et te OLETE see, kes te tõeliselt olete ning ainus õhkujääv küsimus on : „Kas te otsustate OLLA või lasete oma egol ja anti-kristuse jõududel jätkata enda manipuleerimist mitte-olemisse?“ See ongi küsimus ja sellele oskab vastata vaid Teadlik Sina!

 [1] Põhivõtmed küllusliku elu jaoks

 

Vaimne õpetus võib pidurdada sinu vaimset kasvamist

Jeesuse vestlus, 14.juuli 2006
Nagu ma eelmistes vestlustes selgitasin, hakkab enamus teadlikult käima vaimset teed pärast  mingi vaimse või religioosse õpetuse leidmist. Inimestel on äratav kogemus või mõni pöördepunkt ja nüüd ühinevad nad religioosse või vaimse, võib-olla ka mõne poliitilise või heategeva organisatsiooniga. Niisugune äratav kogemus on alati igatsuse  resultaat millegi enama järele, soov aru saada, äratundmine, et kusagil on vastused elulistele küsimustele. Nagu ma olen eelnevalt selgitanud, on see igatsus, kuigi ta võib valu tekitada, viia üksindusse või tühjusetundesse,  siiski kaitsemehhanism, mis hoiab teid totaalselt duaalsuseteadvuses kaotsi minemast. Seda me võiksime nimetada „tõeotsinguiks“ ja see on kogu vaimse kasvu taga olev juhtiv jõud.

Oluline on aru saada, et teie ego peaeesmärk on takistada teid ärkamast kõrgemale vaimsele identsustundele.  Ego teeb kõik endast oleneva selleks, et teid panna eirama või eitama otsinguid tõe järele. Nagu ma olen selgitanud, võib see olla vaid ajutine ja lõpuks jätkub tõeotsing, kuid ka siis ei anna ego alla. Ego võtab selle vaimse või religioosse õpetuse, mis oli kui väline abivahend teie äratamisel, ja püüab kahjustada teie tõeotsinguid. See vestlus paljastab mõned meetodid, mida ego kasutab oma lakkamatul eesmärgil püüda sind veenda, et viimane samm, mille sa vaimsel teel astusid, jääks ühtlasi ka selleks kõige viimaseks. 

Garanteeritud lunastuse asjatu unelm
Nagu eelnevates vestlustes selgitatud, on Kristus-meele tõde kõrgemal ja väljaspool paljudest nendest anti-kristuse meele poolt loodud dualistlikest „tõdedest“. Sinu vaimsete otsingute sisu on igatsus tõeallika, Tõe Vaimu vahetuks kogemiseks. See on tõe kogemine, mis vabastab sind egost ja mida inimeseloodud, duaalne uskumustesüsteem sulle pakkuda ei suuda.

Ego muidugi ei hakka kunagi seda tõde mõistma. Tema üritab sinu tõeotsinguid valesti suunata ja panna sind uskuma, et võid mõne ülima või absoluutse tõe leida ka sellest maailmast ja see duaalne tõde võib garanteerida sinu lunastuse.

Äratuskogemuse tavatulemuseks on inimeste uskuma hakkamine, et kui nemad liituvad välise organisatsiooniga, on nad „sellega hakkama saanud“, et nad on päästetud, jõudnudki ülimasse sihtkohta. Sellele uskumusele on alati  ego kaasa aidanud, sest ta tahab sind uskuma panna, et pelk fakt, et sa oled selle „ülima“ õpetuse või organisatsiooni leidnud, näitab sulle sinu lunastuskõlblikkust. Organisatsioon kirjeldab sulle protsessi, mille sa läbima pead, kuid ego  tahab siiski uskuda, et nii kauaks, kuni sina organisatsiooni jääd ja jätkad selle väliste nõuete järgimist, on sinu lunastus garanteeritud.

Ego tahab tegelikult sind tarasse suunata ja sind sinna kinni panna ning muuta see siis suletud kastiks, mentaalseks vanglaks, mis paneb sind määramata ajaks valele lunastuse teele. Pannes sind uskuma, et su lunastus on nüüd garanteeritud, on ego kahjustanud sinu tõeotsinguid. Tihtipeale saab ego vaigistada sinu sisemist igatsust määramata ajaperioodiks, ka muidugi kogu ülejäänud elupäevadeks. Ego annab teada, et nüüd, kus sa oled leidnud ülima õpetuse, ei pea sa rohkem enam mõtlema, nüüd ei pea sa enam kristlikku eristamist harjutama.

Miljonid inimesed arvavad, et nad on religioossed või vaimsed inimesed, nad on päästetud ja suures arengus, kuid tegelikult on nad lõpetanud oma vaimse arengu ja lubanud oma egol end lõksu panna vagatseva suhtumisega. See on vale õiglustunne, mille pärast ma jõuliselt hurjutasin  kirjatundjaid ja varisere. Tõeline õiglus on Kristus-teadvus, milles sa kunagi ei lõpeta eneseületamist ja seega ka kaasavoolamist Elu Jõe vooluga, mis on Tõe Vaim – Elav Jumal, mitte ego tehtud iidol.

Juhtiv jõud su tõeotsingute taga on sinu tahtmine küsimusi esitada, kuid kui ego paneb sind uskuma garanteeritud lunastusse, on ta pannud ka sind omaks võtma mõtte, et on olemas teatud küsimused, mida sul kas pole lubatud küsida või mida pole sul tarvis küsida ning sul pole tarvidust enam edasi püüelda ega jõuda kasvavalt sügavama arusaamise poole elu vaimse külje küsimustes. Lihtsalt usalda oma organisatsiooni poolt paikapandud teooriat ja lõpeta juurdlemine  keerukamate ja raskete küsimuste üle. Sel juhul sa väldid, takistad või katkestad vahetu kontakti Tõe Vaimuga, mis on ainus  sind ego dualistlikust uskumustesüsteemist väljaviiv faktor.

 Näiteks on olemas palju kristlasi, kes usuvad, et ma tõusin 2000 aastat tagasi Taevasse ja et mul on „kogu võim Taeva ja Maa üle“, kuid nad ei suuda omaks võtta, et ma võiksin rääkida inimkonnaga ka tänapäeval, andes õpetusi, mis lähevad sügavamale kristlikus piiblis öeldust. Nad on teinud piiblist suletud kasti. Võid näha ka paljusid New Age´i  inimesi, kes on avatud mu veebilehele, kuni nad jõuavad selle kohani õpetustes, mis vastandub nende arusaamadele, et kõik on hea. Paljud New Age´lased lükkavad tagasi mu õpetused kurjast (halvast), mustadest jõududest või vajaduse pärast võtta kindel hoiak tõe eest. Nad on muutnud lahkuse kontseptsiooni suletud kastiks, ega lase mul neid sealt  välja aidata. Järelikult on nende egost saanud nende õpetajad.

 Teiste sõnadega, ego on loonud täiusliku mentaalse vangla, kus sina tunned end suhteliselt rahulolevana. Sa mõtled, et kuniks sa vanglasse jääd, oled sa päästetud ja et äkki polegi vaja vanglast väljapoole kaeda. Kuni sa elad niisuguse lähenemisega vaimsusest ja päästmisest, tunneb ego end ohutult, sest ego teab, et sel juhul ei avasta Teadlik Sina tema olemasolu kunagi.

 Kas hakkate läbi nägema välise organisatsiooni või guru poolt automaatse päästmise illusioonist, kus alati võidab ego. Paljud on aru saanud sellest, et ei organisatsioon ega guru polnud see, milleks/kelleks teda algsest peeti, kuid selle asemel, et otsida midagi paremat, loobusid nad vaimsest teest, mis tähendab, et praegu pole neil  midagi, mis viiks nad ego loogikast välja. Ja taas on ego võitnud, kuid teisel viisil.

 Must-valge, hall ja see lähenemisviis, mis on nende kohal
Vaadelgem kuidas must-valge ja hall lähenemisviis (mida on kirjeldatud eelnevas kahes vestluses) sellega seotud on:

 •  Must-valge lähenemise korral arvate te, et tõde asub vaid ühes uskumuste süsteemis ja pole kunagi tarvidust tegeleda ühegi ideega väljapool oma uskumustesüsteemi. Tegelikult arvate te, et võite tagasi lükata kõik muud ideed kui ohtlikud. See selgitab ka, mispärast usuvad paljud kristlased, et kõik see, mis ei ole kooskõlas piibliga on kuradist ja miks mõned New Age´lased arvavad, et nad peavad kuulama vaid oma gurut. Teiste sõnadega, te olete  kinni jäänud ühte uskumustesüsteemi ja ei saa kunagi sellest kaugemale. See lähenemisviis põhineb hirmul, et oma meele avamine teeb teid valede ideede poolt haavatavaks. See on ego, kes ütleb, et kui te ei lase ennast tema poolt kontrollida, siis lähete te põrgusse.
 •  Kui vaadata halli lähenemisviisi, siis arvate te, et polegi valesid ideid. Seega tahate te otsida ideid paljudest uskumuste süsteemidest, mis tunduvad avatumad, kuid kui teil pole tahtmist eristada (nagu on selgitatud eelmises vestluses), sattute te sellesse olukorda, kus jooksete ühe õpetaja juurest teise juurde, kuni leiate ühe, kes teie arusaamisi kinnitab selles suhtes, et te saate päästetud ilma eristamisvõimeta ja vastu hakkamata oma egole või jätkate te ühe guru juurest teise juurde käimist, pidevas arvamuses, et ilmselt järgmine teeb teie eest kogu töö ära, ise keeldudes nägemast, et arvestatavat vaimset kasvu pole võimalik saavutada enne, kui inimene võtab vastutuse oma tee eest ja katsetab enda sees olevat võimet tunda ära tõde läbi seesmise allika. See lähenemisviis põhineb uhkusel, arvamusel, et miski pole vale. See on ego, kes ütleb, et sul on alati õigus.

Kuigi need kaks lähenemist tunduvad väga erinevad, põhinevad need samal baaspsühholoogial, nimelt tahtmatusel jõuda ego duaalsuse kohale ja saavutada eristamisvõime, mis saab tulla vaid Kristus-meelest. Eristamisvõime tuleb vaid Kristus-meelest, sellest mis on avatud ukseks, mida inimene sulgeda ei saa ja mille kaudu saab kogeda Jumala Elavat Tõde. Ja see on alati ennastületav tõde, mis teeb teid vabaks dualistlikust „tõest“ – kinnistatud arusaamast, mis on ego ja selle maailma vürsti poolt määratletud.

 See on sisuline moment kõigi tõeliste vaimsete otsijate jaoks ja te peaksite nendel teemadel tõsiselt mõtisklema. Mehhanism, mis saab teid egovanglast välja tuua, on  tõeotsing, kuigi ego otsib pidevalt võimalusi selle otsingu katkestamiseks. Kui ego ei suuda su küsimuste esitamist katkestada, püüab ta su tähelepanu kõrvale juhtida. Ego jõupingutuste, tema keskne aspekt on teid veenda, et ülima, absoluutse tõe võib leida ka sellest maailmast – ühest selle maailma uskumuste süsteemist.

Nagu ma olen püüdnud selgitada eelnevates vestlustes, ei saa tõde  maiste sõnade piirides hoida. Tõde on Elav Vaim ja sa saad tõde tunda vaid selle vahetu kogemise läbi, Tõe Vaimu sisemise kogemise läbi. Aga selleks, et seda kogemust saada, et tunda Ühte Tõelist Jumalat, pead sa tahtma vaadata selles maailmas loodud kinnistatud kujutisest kõrgemale, iidolist kõrgemale.

Ego püüab panna sind uskuma oma ekslikku tõde, et selle maailma uskumuste süsteem  suudab Tõe Vaimu tabada ja selle maailma uskumuste süsteemi piiridesse sulgeda. Kui sa seda valet usud, piirad sa oma tõeotsinguid ja Tõe Vaimuga sa ei kohtu või ehk võib-olla siis harva ja põgusalt. Kuid Teadlik Sina on võimeline tõde nägema ja siis otsustama, et tahab jõuda selle vahetusse kogemisse.

 Nii kaua, kuni sa otsid tõde väljapoolt ennast, ei leia sa kunagi Elavat Tõde. Sellel planeedil pole olemas ainsatki uskumuste süsteemi, mis saaks sinu lunastuse garanteerida. Mitte ükski väline süsteem ei saa sind kunagi automaatselt viia valgustuseni, põhjusel, et valgustumine on sisemine olukord, milleni võib jõuda ainult, jätkates vaatamist kõrgemale kõigist välistest uskumuste süsteemidest kuni sa saavutad püsiva üksolemise seisundi Tõe Vaimuga.

Pange tähele, et väikest vahetegemist siin. Ma ei ütle mitte, et kõik uskumuste süsteemid on valed või oleks vale järgida uskumuste süsteemi või õpetajat. Kuid maksimaalseks vaimseks arenguks pead sa saama teadlikuks sellest mehhanismist, mille abil su ego muudab uskumuste süsteemi  kinniseks kastiks. Kui te pole teadlikud sellest, langete te möödapääsmatult ego lõksu ja teie areng seiskub isegi siis, kui te olete järginud õpetust ja hoolsasti  täitnud õpetusega kaasnevaid praktilisi tegevusi ja seda paljude aastate jooksul.

Pange tähele, et võib kasutada õiget ja paikapidavat vaimset õpetust, isegi otse Ülestõusnud Väelt vastuvõetud õpetust selleks, et teha see kinniseks kastiks. Õpetus on väljendatud sõnades ja siseneb duaalsusemaailma ja nüüd saab ego seda kasutada ning tema selle tegevuse vastu pole mingit garantiid peale teie isikliku valvsuse ja eristamisvõime!

Samuti pange tähele seda, et on vaid üks võimalus õige eristamisvõime omamiseks. Selleks, et paljastada dualistlik tõde, mis on ego poolt loodud, peab teil olema pädevuse raamistik, te peate tundma tõde, mis pole duaalne. Selle saab saavutada üksnes vaid läbi vahetu, sisemise Tõe Vaimu kogemise ja selle Tõe Vaimu vahetu kogemise tõttu saab silmapilkselt paljastada anti-kristuse meelest tulevad surnud doktriinid.. Kas mõistate, et väline õpetus ei saa seda teie heaks teha? Tõe Vaimu vahetule kogemisele  lihtsalt pole aseainet.

Paljud loevad neid ridu ja arvavad, et see nende kohta ei käi. Nad arvavad, et on leidnud kõige parema õpetaja või uskumuste süsteemi ja seepärast ei saa nende ego lihtsalt neid lõksu panna. On ka neid, kes arvavad endal olevat niivõrd kõrgetasemelise intellektuaalse arusaamise oma teest ja võib-olla ka egost ja neid pole võimalik üldse lollitada.  Kuid ego on rafineeritud ja nimelt need, kes arvavad, et on egost kõrgemale tõusnud, on tegelikult ego kõige refineerituma relva lõksus, mis on nimelt intellektuaalne ja vaimne uhkus. Sel teemal räägin ma hiljem rohkem.

Dzunglist välja
Ma illustreeriksin vaimse kasvamise protsessi tähendussõnaga. Kujutlege, et grupp inimesi on lõksus sügavas kuristikus, mille vertikaalsetel külgedel pole võimalik ronida. Kuristik on piisavalt lai ja seal on olemas kõik, et inimesed ära elaksid. See on kaetud tiheda dzungliga, mis takistab neid nägemast kaljude tippe. Kaljude tipus on teised inimesed, kes teavad, et maailm on tunduvalt avaram kui see kuristik. Selleks, et aidata inimesi kuristikust välja, on nad laskunud madalamale erinevate vahendite abil nagu köied ja redelid, et teised saaksid kuristikust välja ronida.

Paljud kuristikusolijad on teadlikud neist vahendeist. Mõned neist on kogunenud ümber ühe vahendi ja usuvad, et ühel päeval mõni kõrgem olevus ronib alla ja päästab nad. Ühed käivad ühe vahendi juurest teise juurde, olles võimetud üht neist välja valima. Teised kinnitavad, et nende vahend on ainuõige ja kõik teised on kas valed või ohtlikud. Mõned püüavad koguni hävitada kõiki teisi vahendeid peale nende endi oma. Kuid raskustega on mõni otsustanud ronida üles mõne vahendi abil, et vaadata, mis on siis dzunglist ülalpool.

Igal vahendil on teatud vorm. Vahendite eesmärk on võimaldada inimestel ronida kõrgemale, on need siis astmelaud  redelil või sõlmed köies ehk siis iga vahend on mõeldud olema ajutine, ta peaks tõstma inimesi sellest pimedusest kõrgemale, mille tihe dzungel tekitab. Vahendi eesmärk pole anda inimestele mingit ülimat tõde selle kohta, missugune näeb välja maailm dzungli kohal. Selleks, et tõelisemat reaalsust tundma saada, peate selle ise läbi tunnetama ja vahend on mõeldud selle kogemuse lihtsustamiseks.

Paratamatult ei ütle vahendi vorm midagi selle kohta, mis on dzungli kohal. Mida saab mingi konkreetne köiesoleva sõlme kuju öelda selle kohta, kuidas näeb välja taevas? Samuti peab olema inimeste kõrgemalesaamiseks vahendeid rohkem kui üks, mis abistaksid nad suuremasse selgusse dzungli kohal. Muidugi mõned neist vahendeist pole suutelised inimesi tõstma kuristiku kohale ja nendega peaks olema ettevaatlik. Mõned abivahendid võivad olla mädad ja võivad teid alla kukutada. Mõned võivad olla kalju ääre külge kinnitamata ja kasutuskõlblikud vaid puude otsa jõudmiseks. Teised võivad olla madalamaks võetud nende poolt, kes on puude otsa roninud ja kuigi need saavad viia teid maast kõrgemale, ei saa nad viia teid kuristiku kohale. Kuigi on vaja harjutada eristamist ja hinnata üle konkreetne vahend ja selle päritolu, ei peaks väga klammerduma mitte ühegi niisuguse abivahendi külge.

 Kõik see tähendab muidugi seda, et ronimise abivahendid on selles maailmas leiduvate vaimsete õpetuste sümbolid. On olemas õigeid abivahendeid, mis võivad teid aidata  kõrgemale takistavast kuristikust – ego  duaalsuse teadvusest ning te saate võimaluse näha Kristuse tõe avaramat perspektiivi. Te ei pea laskma oma egol klammerduda mingi konkreetse õpetuse külge. Õige õpetus pole kavandatud andma teile absoluutset tõde, vaid ta on kavandatud teenima astmereana – muidugi kui sa ronid neid mööda, mis saavad viia sind Tõe Vaimu vahetu läbielamiseni. See ongi läbielamine, mis sinu teadvust tõstab, mitte aga intellektuaalne arusaamine välisest õpetusest. Ronige mistahes õiget redelit pidi selle asemel, et  teistega vaielda selle üle, missugune on neist see ainuõige!

 Oluline sõnum, mille juurde juhib vaimne õpetus on tõsiasi, et midagi kõrgemat on vaimse õpetuse kohal. Väline õpetus on vaid mõeldud suunanäitajaks Jumalariigi poole, mis asub sinu sees. Kui lased oma egol end uskuma panna, et jõuad Jumalariiki,  jäädes suletud kasti, mis põhineb mingit sorti välisel õpetusel, siis sa ei sisene Jumalariiki mitte kunagi.

 Kuidas elav õpetus muutub ainuõigeks doktriiniks
On olemas kaks võimalust, mille abil teie isiklik ego saab kasutada välist õpetust teie lõksupanekuks ja saab mitte-duaalsesse Kristuse tõesse jõudmist  takistada:

 • Enamike inimeste ego pole piisavalt tugev, et tulla välja oma uskumuste süsteemiga ja seepärast vaatab ego juba valmisoleva uskumustesüsteemi, millel väidetakse olevat mingi ainuõigsuse või absoluutsuse autoriteet, mis on täiesti väline. Näiteks katoliku kirikut peetakse Kristuse ainsaks õigeks kirikuks, sest paavstide järjepidevus ulatub Peetruseni.  Mida jultunum ja jõulisem niisugune ainuõigeks pidamine on, seda tõenäolisem on see, et mõne ego selle omaks võtab. Eesmärk on muidugi uskumine garanteeritud lunastusse  ja seda selleks, et omal enam mõelda vaja poleks.

 

 •  Kui ego on juba kord sind uskuma pannud välisesse õpetusse, millel on ainuõigsuse autoriteet, tuleb ta välja komplekti personaalsete väliste doktriinidega. Need on konstrueeritud vastavalt su isikupärale ja uskumustele. Enamus religioosseid inimesi on kõige kogenematud vaimsed otsijad ja kõige vähem teadlikud sellest, et nad on loonud niisugused oma kirikudoktriinide personaliseeritud versioonid. Näiteks väidavad paljud katoliiklased, et nad usuvad rangelt ametlikke doktriine, kuid tegelikult usuvad nad ametlike doktriinide personaliseeritud versioone. Need personaliseeritud versioonid lasevad nende egol peitu pugeda ja lasevad inimestel oma elu elada viisil, kuidas nad tahavad, sealjuures uskudes, et nemad on head katoliiklased, kes saavad päästetud. Personaliseeritud doktriinid võimaldavad inimestel üle astuda mu käskudest ilma, et nad mõtleksid, et nad seda teevad. Nad säilitavad hea katoliiklase illusiooni ja uskumuse oma garanteeritud lunastuse kohta. Sama lihtne mehhanism töötab ka teistes usuvormides ja New Age´i  õpetuses. Inimesed, kes on halli mõtlemise lõksus, on selles lähenemises jõudnud äärmusesse.

 Nüüd mõned näited, kuidas ego võib kuritarvitada mistahes vaimset õpetust suletud kasti loomiseks. Hoia meeles järgmised faktid:

 •  Kui juba õpetus on sõnadesse pandud, on ta kui „ajas jäätunud“. Õpetus iseenesest ei muutu ja kui ühendus õpetuse allikaga on kaotatud (õpetaja ise surnud või side Ülestõusnud Väega katkenud), siis õpetust ei saa Ülevalt uuendada.. Egol on nüüd suurepärane võimalus muuta see „ülimaks“ õpetuseks, mis ei peagi kunagi muutuma, sest see juba on täiuslik.

 

 •  Pole olemas ühtki sõnades väljendatavat õpetust, mida ego ei saaks eksiteele viia. See pole lihtsalt võimalik praegusel teadvuse tasandil Maa peal; pole võimalik teha ego vastu kindlustatud õpetust.

 

 •   Ego ei hakka kunagi aru saama vaimse õpetuse tõelisest eesmärgist, ta ei aita sul kunagi saavutada Tõe Vaimu vahetut läbielamist.

 

 • See tundub vasturääkivusena, kuid ego jaoks pole olemas niisugust asja nagu absoluutne tõde, nimelt see tõde, mis tuleb kõrgemalt kui duaalsuseteadvus küündida suudab. Ego näeb igat vaimset õpetust kui lihtsalt mingit järjekordset kontseptsiooni, mille üle võib arutleda ja seda dualistlikult tõlgendada. Kui juba ego on kord tõlgendanud õpetust vastavalt nii, nagu ta tahab, see tähendab, ta on loonud omaenda versiooni välisest doktriinist, ülendab ta selle versiooni ainuõigse staatusse, püüdes sind uskuma panna, et selle õigsuses pole sul kunagi vaja kahelda. Sel põhjusel tõlgendavadki kahe erineva  inimese egod  samu sõnu erimoodi, kusjuures mõlemad egod on täiesti veendunud, et tema interpretatsioon on see ainus õige. Kas näete siin kavalust?  Ego ei otsi absoluutset tõde, see tähendab Tõe Vaimu vahetut läbielamist, vaid tema püüab väljendada „tõde“ relatiivselt ja ülendada siis oma tõlgendus absoluutseks. Ta ei püüagi leida absoluutset tõde vaid seda defineerida ning  teeb seda oma duaalsetele põhjendustele tuginedes.

 Ego otsib väiteid vaimsest õpetusest, mida saab nii tõlgendada, et anda absoluutsused volitused sellele õpetusele, sellele õpetajale, kes on õpetuse edastanud või saab anda paremusjärjestuses esikoha selle õpetuse järgijaile. Kui ego on leidnud või määranud need absoluutsust väärivad väited, püüab ta kehtestada niisuguse olukorra selles organisatsioonis, et inimestel ei tekiks tahtmist neid absoluutseid väiteid küsitavaks pidada. Nad on tõusnud ainuõigsuse staatusse, mis tähendab järgmist:

 •  Õpetus tuleb või sellel on sajaprotsendiliselt taga kõrgeim võimalik autoriteet – tihtipeale Jumal või Jumala kõrgeim esindaja Maa peal (pange tähele, et kõigi õigete Jumala esindajate puhul on paremusjärjestus mõttetu – Kristus pole kõrgem või madalam kui Buddha).
 • Niikaua, kuni saab olla vaid üks tõde – nii ego mõtleb, on kõik teised õpetused valed.
 • Kui sa järgid valeõpetust, lähed sa põrgusse; kui sa järgid ainuõiget õpetust, on sinu lunastus garanteeritud.
 • See õpetus on kõrgem või parem kui ükskõik missugune teine õpetus, mis tähendab, et selle järgijad on paremad kui kõik need, kes pole seda õpetust järgiva kogukonna liikmed.
 • Kuna see õpetus on absoluutne, ei ole seda vaja kunagi muuta ega laiendada. Kõik jääb nii ja teie peate seda õpetust järgima viisil, nagu seda on alati tehtud.
 • Kuna see õpetus on absoluutne, ei saa kunagi olla kõrgemat ega edasijõudnumat õpetust. Niisiis võite te kõrvale heita oma igatsuse millegi enama järele koos oma tõeotsinguga. Otsing on nüüd rahuldatud selle õpetuse leidmisega siin Maa peal.
 • Seepärast, et sinul on see täiuslik õpetus, pole vajadust püüda kogeda Tõe Vaimu. Pealegi on niisugune kogemine kas võimatu, mittevajalik või juhtide privileeg, kes siis võivad sulle rääkida, mida uskuda, põhinedes oma ainuõigele kogemusele. Enamikes ortodoksi religioonides on vahetu Tõe Vaimu kogemine kas maha laidetud või lausa keelu all. Seepärast olid juudi liidrid väga häiritud, kui ma ütlesin, et Jumalariik on teie sees, mis tähendab, et te ei vaja välist preesterkonda ütlema, mis on õige. Te võite kontakteeruda tõe allikaga iseenda sees.
 • Kuna sellel õpetusel on absoluutne autoriteet, siis kelleks te ennast õige peate, kui te esitate küsimusi ja otsite sügavamat õpetusest ja arusaamist kui see, mille juhid teile annavad?
 • Kui te esitate küsimuse, millele juhid vastata ei oska, siis on sellel küsimusel midagi viga. Kui teie pole rahul ametlike vastustega, siis on teil midagi viga. Kui te kahtlete juhtides ja ametlikes doktriinides, siis te kahtlete Jumalas ja lähete põrgusse.

 Üldefekt on siin tõeotsingute unustamapanemine ja lihtsalt välise doktriini ja ususüsteemi reeglite järgimine, mis lubab teid tõotatud maale viia. Ja kui te olete nüüd leidnud ülima õpetuse, siis ei pea teie enam mõtlema; teie  ei pea enam kasutama intuitiivseid võimeid, mis panid teid vaimset õpetust otsima. Jätke nüüd need ja unustage. 

Peaaegu kõiki maapealsed religioone ja vaimseid liikumisi on mõjutanud niisugune meelsus vähemal või rohkemal määral. Mõned on nii mahasurutud, et on kaotanud Elava Tõe kõik elemendid ja muutunud praktiliselt kasutuks, kuigi nende järgijaskond ikka veel usub, et nemad on ainsad, kes Taevasse saavad.

Miks Ülestõusnud Vägi inspireerib looma uusi organisatsioone
 Tõe Vaimu ei saa piiritleda sõnadesse. Kui kord vaimne õpetus on juba sõnadesse pandud, pole see enam Elav Tõde ja ego saab kasutada anti-kristuse meele duaalset argumentatsiooni selle õpetuse pööramiseks suletusse. See on  paratamatu järeldus faktile, et paljud inimesed sellel planeedil on lõksus või duaalsuse teadvuse poolt täiesti pimestatud. Garantii selle vastu puudub ja tegelikult on fakt see, et egopoolne tegutsemine iga õpetuse kallal on  praktiliselt garanteeritud ja et mõned muudavadki siis selle õpetuse suletud kastiks.

Te peate olema valvel selles suhtes, et niisugused inimesed ei saaks teid tõmmata oma kasti, sest ego lausa  usub, et kui kõik Maa peal on temaga nõus, siis peab see ju ometi õige olema. Nagu öeldakse, häda tahab seltsi ja nii tahab seda ka ego. Ego on veendunud, et kui arvati Maa lapik olema, siis Maa peab lapik olemagi.

 Tuhandete aastate jooksul on Ülestõusnud Vägi inimkonnale andma mitmeid õigeid vaimseid õpetusi. Igal korral on see olnud vaid aja küsimus, et Elav Sõna on pööratud inimego ja maomeele kavalpeene loogika poolt surnud sõnaks. Kas on võimalik seda stsenaariumi vältida? Jah, kuid ainult nii kaua, kui õpetus jääb avatuks edasiviivale ilmutusele, mis tähendab, et säilib ühendus Ülestõusnud Väega, kes aitavad edasatada  Elava Sõna.

 Ego püüab moonutada õpetust juba selle andmise algsest momendist. Kui vahetu kontakt on kaotatud, võtab vaid mõned aastad, kui õige vaimne õpetus saab muudetud suletud süsteemiks, mis lubab lunastust, ilma lunastuse allikaga vahetut ühendust omamata.

 Enamik kristlikke kirikuid jätab kahe silma vahele fakti, et ma ei loonud suletud kasti vaid püüdsin rajada Elava Sõna vastuvõtmise traditsiooni. Ma ei saatnud oma õpilasi fikseeritud doktriine edastama. Ma saatsin nad Püha Vaimu volitusega, mille abil said nad jutlustada Elavat Sõna. Tuhandete aastate jooksul on mõnedel organisatsioonidel olnud Elava Sõna traditsioon ja kuigi niisugust ühendust saab ego väärastada, on siiski võimalus hoida vaimset õpetust muutumast suletud kastiks. 

 Kuna inimkonna teadvus on tõusnud, oleme meie Ülestõusnud Väest püüdnud luua vahetu ühenduse, treenides sõnumi vastuvõtjaid, läbi kelle me vahetult rääkida saame. Siiani on kõik organisatsioonid, keda meie oleme toetanud, langenud samasse mustrisse. Liikmed ja juhid ning tihtipeale ka sõnumitooja(d), on muutunud väga fokusseerituks välisele õpetusele ja välisele organisatsioonile.

 Üks tavapärane stsenaarium on niisugune, et organisatsioon fokusserub sõnumitoojale. Siin on nagu alati probleem ego duaalsuses. Paljud on niivõrd oma ego pimeduse lõksus, et ei suuda omaks võtta ühtki teist sõnumitoojat kui see neile teadaolev, kellel on nende silmis pilvishõljuv autoriteet. Kuid kui meie kehtestame niisuguse autoriteedi ühele sõnumitoojale, siis ego ajab sedamaid asja niikaugele, et kehtestab sellele organisatsioonile ainusponsoreerituse staatuse ja sõnumitooja(te)le ainuõigsuse staatuse.

 Teise tavastsenaariumi järgi muutub organisatsioon niivõrd fokuseerituks sõnumitooja poolt vahendatud sõnumi detailsele vormile, et viis, kuidas see sõnumitooja vahendab sõnumit, on ainukene viis, kuidas sõnumit üldse vahendada saab. Siis pöörab organisatsioon Elava Sõna surnud doktriiniks ja seab selle üles kui ülima teiste õpetuste suhtes. Siin on enda õpetuse teiste õpetuste suhtes ülimaks tunnistamise dualistliku mängu lõks ning see lubab organisatsiooni liikmeil tunda enda üleolekut ja luua kindlustunnet oma päästetuses, ilma Kristus-olemist endas arendamata. Kristus-meeles puuduvad dualistlikud väärtushinnangud ja võrdlused. Kristlik tee on kasutada õpetust vaid õpetuse kohal oleva Tõe Vaimu juurde jõudmiseks. 

 Niisugune ego-mäng muudab organisatsiooni jäigaks ning kui sõnumitooja ei tööta õigesti või muutub jäigaks, siis liikmed ja eriti juhid langevad mao kiusatuse lõksu arvates, et nüüd Elava Sõna vool on lakanud. Nende  organisatsioon on viimane, kelle kaudu on  Elav Sõna  edastatud ja et meie Ülestõusnud Väest oleme nüüd lakanud lõpmatuks tähtajaks inimkonnaga rääkimast.

 Nüüd lahterdavad juhid kõik uued sõnumitoojad valeks ja julgustavad oma liikmeid neid tagasi lükkama, ilma vajaduseta lähemalt süveneda. Nad viitavad kõigile järgnevatele vale-sõnumitoojate esiletuleku  ohtudele, sageli kasutades selleks vana õpetuse tsitaate  tendentslikult või vildakalt. Need, kes usuvad niisuguseid väiteid, langevad ego kiusatuse lõksu mitte kasutada oma eristamisvõimet. Loomulikult on alati olemas vale-õpetajad, kuid vaid süvenemine nende poolt vahendatusse, aitab teil oma eristamisvõimet arendada, tuginedes sisemisele Kristus-visioonile eraldada õige valest ning see eristamine ei põhine siis välistel ego poolt määratletud ega nende inimeste egode poolt määratletud kriteeriumidel, kes on seadnud end selle Maa peal gurudeks.

 Ainus väljapääsutee
Kas on võimalust sellest lõksust hoiduda? Jah, kuid vaid luues organisatsiooni, mis täidab kaht nõuet:

 • Alfa nõue on vajalikkus säilitada organisatsioonis katkematu ja puhas ühendus Ülestõusnud Väega, et Elava Sõna edasiandmine  saaks püsida.
 • Omega nõue on, et liikmetel ja juhtidel oleks terane teadlikkus egost ja sellest, kuidas ego mõjutab vaimset organisatsiooni. Nad peavad otsustama takistada egol mängimast oma mänge ja muutmast  organisatsioon jäigaks või jagunenuks.

 Kui niisugune organisatsioon tõmbab ligi vaimseid otsijaid, kes on kindlameeleselt pühendunud oma vaimsele kasvamisele, tahtes vastu astuda oma egole ja välja tõmmata palk iseenda silmast, säilitades Elava Sõna pideva voo, siis saame meie luua ühenduse, mis jääb avatuks. Niisugune avatud side on loodud läbi paljude sõnumitoojate, kuid see on säilinud avatuna lühiajaliselt kuni ego-mängud  selle üle on võtnud.

Meie Ülestõusnud Väest usume, et on aeg anda kõrgemaid ja otsesemaid õpetusi ego ja vaimsete organisatsioonide lõksulangemise võimaluste kohta. Jääb oodata, kuidas selle ajastu vaimsed otsijad sellele reageerivad. Kas nad kasutavad praeguste sõnumitoojate  vahendusel antud õpetusi, jõudmaks õpetuse kohal oleva Tõe Vaimu otsesele kogemisele oma südameis?

Kas nad tahavad – igaüks omal moel – saada avatud usteks Elava Sõna kohaletoimetamisel? Või tahavad nad keskenduda välisele õpetusele või välistele sõnumitoojatele, muutes seeläbi meie poolt antud õpetused järjekordseks suletud kastiks, mis võib surnud vaimsete õpetuste prügikuhjaga ühineda? Olla või mitte olla avatud ukseks, see ongi igavene küsimus.

 Kas näete pointi? Ainukene väljapääsutee on isiklik eristamisvõime. See on ego, kes on loonud ülima automaatsest või garanteeritud lunastusest. Vaimsetel otsijatel on hädavajalik mõista, et ei ole võimalik luua vaimset organisatsiooni, kellele oleks automaatselt garanteeritud vabastus egost ja selle mängudest. Egoga võitluse ainukene tee on  pidev virkus ja pidev Tõe Vaimu suunas liikumine. See saab juhtuda vaid isikliku sisemise kogemusena ja kuna kogemust saab jagada, siis aitavad inimeste individuaalsed kogemused kinnitada üksteise kogemusi ja nii võivad inimesed üksteist inspireerida ja seda ei pea kunagi institutsiooniks organiseerima. 

 Ärge kunagi klammerduge ühegi konkreetse tõeväljenduse külge. Kasutage seda kui astet, mis viib otsese sisemise Tõe vaimu kogemise suunas.

 Tõe Vaim on Elu Jõgi ja esmatähtis omadus on tal pidev voolamine. Kui te teete foto jõest, siis pildil vool peatub ja teil pole tegemist enam tõelise jõega. Ärge kunagi tegelege seisva kaadriga.

 

 

Kui ego maailm on hall

Jeesuse vestlus; 16. mai 2006
 
Eelmistes vestlustes olen selgitanud, et ego opereerib jäägitult  duaalsuses. Kui sa laskud duaalse mõtteviisi madalaimale seisukohale, siis sattud sa lõpuks must-valgena maailma nägema, see tähendab, et sul on alati õigus ja vastandäärmus eksib alati. Põhjendus on lihtne. Inimesed defineerivad mingi uskumustesüsteemi eksimatuks ja ainuõigeks, see tähendab, et nad peavad seda täielikult õigeks ja seoses sellega ei saa siin ka vigu olla. Inimesed arvavad, et nende uskumuste süsteem tuleneb täielikult Kristuse tõest ja seda ei mõjuta anti-kristuse meele illusioonid.

Tegelikkuses tuleneb see mõtteliin ego soovist seada end üles autoriteedina, kelle autriteetsust on kahtluse alt väljas. See on katse luua väline näivus, et kuuludes ainsasse õigesse ususüsteemi, on teie päästmine garanteeritud. See laseb ühtlasi paljudel tunda, et nemad on paremad kui teised, kes nende ususüsteemi ei kuulu. Kui te vaatate maailma, siis näete te, et isegi tänapäeval on paljud kinni niisuguses lähenemisviisis. Nad ei kahtle oma õigsuses, nad mõistavad teisi hukka ja peavad end teistest paremaks. Ilmseks näiteks on siin kõigi religioonide fundamentalistid.

Kui sul on niisuguste inimestega kunagi  tegemist olnud, siis tead sa, et nendega on äärmiselt raske vestelda ja praktiliselt võimatu diskuteerida millegi üle, mis läheb välja või näib vastanduvat nende uskumustele. Kui sa püüad neile valgustada, et nende arusaamad on piiratud või koguni ebaõiged, siis järgneb tavaliselt väga vaenulik reaktsioon. Äärmuslikel juhtudel on need inimesed valmis tapma igaühe, kes nende uskumuste süsteemi ohustab, nagu  näiteks muhameedlastest fundamentalistid. Seda illustreerib islami enesetaputerrorism või kristlastest ristisõdijad, kaitsmas püha maad, justkui Jumal – vaimne olevus – oleks kunagi tahtnud, et inimesed üksteist tapaksid millegi niisuguse pärast, mis asub materiaalses maailmas. Vähemäärmuslikud inimesed sildistavad sind sel juhul kuratlikuks (või paljude teiste negatiivsete siltidega) ja keelduvad sinuga suhtlemast. See muidugi teeb niisugused inimesed vaimsele õpetajale ligipääsmatuks.

 Ekstremismist pääsemine
Mis tooks inimesed välja sellest meele täielikust suletusest? Tegelikult on niisuguste inimeste teadlikud minad keeldunud otsuseid tegemast. Teadlik mina on eemaldunud omaloodud kindlusesse ja seadnud ego valvuriks. Ego osa on ehitada kindlusemüüre, mis oleksid läbimatud mistahes teadliku mina vajadusele ärgata ja hakata jälle ise otsuseid tegema. Muidugi tõestasid keskaegsed kindlused, et iga kindlus, mis on ehitatud välise kaitseks, vangistab ühtlasi ka kindlusesolijad.

Vältimatult toimetab ego nagu arvuti, mis sõgedalt täidab oma programmi, viies inimese kaugemale ja kaugemale must-valge mõtlemise äärmusesse. See põhjustab selle inimese lõpmatu konfliktisoleku teistega ja kui konflikt muutub piisavalt äärmuslikuks, võib teadlik mina lõpuks ärgata ja aru saada, et  ei saa enam niimoodi jätkata. Peab leiduma mingi parem viis!

Kui su teadlik mina tahab lõpuks võtta kasvõi osalise vastutuse  oma olukorra eest, siis saab ta nüüd tagasi pöörata allakiskuva trendi ja saab nüüd alustada ülesminevat teed, mis järk-järgult juhib teda välja egoloodud vanglast. Siiski on kolm põhifaktorit, mis tõkestavad seda kasvu:

 • Mentaalne vangla oli loodud kui kindlus ja mõeldud „kaitsma” teadlikku mina otsuste tegemise eest. Seega võib teadlik mina olla emotsionaalselt klammerdunud vangla turvalisuse ja mugavuse külge. See võib ilmneda tahtmatuses otsusetegemiste riski võtta või klammerdumises nende uskumuste külge, millest kindlus loodud on. Ta võib klammerduda turvalisuse külge selleks, et mitte haavatust tunda.

 

 • Ego tahab, et teadlik sina usuks niisugust valet, et kui sa ei teeks ühtki otsust, siis ei saaks sa ka vigu teha. Kuid tegelikkuses on  vaba tahte olemasolu tõttu mitteotsustamine ikkagi otsus tegemine. Kui sa otsuseid ei tee, lased sa egol enese eest otsuseid teha. Kõik ego otsused on aga vead selles mõttes, et nad ei too sind lähemale üksolemisse Jumalaga.

 

 • Ego ellujäämise instinkt püüab hoida sind müüride vahel, kus ta arvab, et sa oled tema käsutuses ja maailm on kontrolli all. Seega püüab ego aktiivselt ja agressiivselt takistada sind tõusmast vaimse tee uuele tasandile.

 

Mida ma mõtlen, kui räägin tõusmisest tee uuele tasandile? On palju õigeid viise vaimse tee tasemeteks või astmeteks jagamisel. Selles kontekstis juhindume me  näiteks dualistliku mõtteviisi petlikkuse läbinägemisest. Sa hakkad nägema metsa ennast selle asemel, et olla pimestatud üksikutest puudest. See juhtub siis, kui sa suudad hakata teadlikult lähenema  Kristuse mitte-dualistlikule tõele.

Ego ja selle maailma jõud korraldavad ägedaid pealetunge neile, kes hakkavad duaalsuseteadvusest kõrgemale tõusma. Nad teevad kõike, mida saavad, et hoida inimest duaalse mõtlemise lõksus. Kuid nende ainus võimalus seda teha on kasutada anti-kristuse meele duaalsust. Siiski on see kohutav relv, sest see on palju delikaatsem kui enamus vaimseid otsijaid mõista suudab.

Ühest äärmusest teise
Nagu ma selgitasin eelnevas vestluses, on paljud hakanud välja kasvama äärmuslikust isekusest pärast pöördumist taevast ja põrgust jutlustavasse religiooni. Need on need inimesed, keda me tavapäraselt kutsume usklikeks inimesteks ja nad on siiski väga kinni must-valge mõtlemise lõksus. Nad on suuresti minu jaoks ligipääsmatud ja enamus praagib niisugused õpetused otsemaid välja.

Tänapäeva maailmas on paljud hakanud nägema religioonile must-valge lähenemise piiranguid. Mõned jäävad siiski traditsioonilise religiooni liikmeiks, kuid teised otsivad universaalsemat vaimsust või kuuluvad New Age´i organisatsiooni. Ühisosa kõigil neil on see, et nad on hakanud kasvama välja must-valgest hirmule põhinevast kohtumõistvast lähenemisest religioonile. Need on inimesed, keda ma nimetan vaimseteks otsijateks. Nad on mõistnud, et elu vaimne pool on midagi enamat kui see, mida võib leida must-valgetes doktriinides ja nad otsivad aktiivselt kõrgemat arusaamist. Need on sedasorti inimesed, kes on avatud Ülestõusnud Väe õpetustele.

Asja tuum on selles, et vaimsed otsijad esindavad suurimat potentsiaali planeedi Maa arengu abistamises ja inimkonna toomises kõrgemale tasandile. Probleem on selles, et praegusel ajal on see vaid potentsiaal. Selle potentsiaali saamist tõeliseks manifestatsiooniks takistab paljude vaimsete otsijate jäämine  niisuguse dualistliku mõtteviisi lõksu, mis on nii erinev must-valgest mõtlemisest, et inimesed peavad seda duaalsusest väljaspool olevaks. Kuid tegelikult on see must-valge mõtlemise vastandäärmus.

Üks kontseptsioon, millest ma tahan, et kõik siirad vaimsed otsijad aru saaksid, on järgmine: te elate planeedil, mis on videvikutsoonis. Mõningane vaimne valgus on hakanud läbistama inimkonna teadvuse tihedust. Kuid siin on veel ikkagi nii palju pimedust, et valgus ja pimedus saavad miksida halle varje, mis teeb väga raskeks selle määratlemise, mis on reaalne ja mis mitte. Seepärast saavad inimego ja selle maailma vürst kasutada duaalsuse teadvuse rafineeritust, et ähmastada reaalse ja ebareaalse piire.

Selle tulemusena pole käesoleval hetkel sellel planeedil ei kontseptsiooni, tõde ega vaimset õpetust, mida ei saaks inimego poolt väärastada. Ego püüab iga idee pöörata dualistlikuks, pannes selle teiste dualistlike ideede skaalale – pannes selle idee opositsiooni teisega. Millal te iganes teete suure sammu edasi vaimsel teel, kordab teie ego alatikestvat mängu, püüdes luua kaht äärmust ja polariseerides  teid ühes või teises suunas. Kui te olete jõudnud arusaamisele, et teil on küllalt sellest äärmusest, püüab teie ego viivitamatult korraldada teid hüppama vastandäärmusse. Eesmärk on takistada teid maha jätmast dualistlikku mõtlemisviisi ja tõusmast kõrgemale tasemele.

Nagu ma olen öelnud, on paljudel vaimsetel otsijatel saanud villand must-valgest lähenemisest religioonile. Nad on olnud fanaatilised ja nad näevad läbi pettuse hinnangus et nende  religioon oleks kui ainus õige ja seepärast on neil alati õigus ja need, kes nendega nõus pole, on halvad ja lähevad põrgusse.  Niisugusel juhul distantseerivad arusaajad end niisugusest lähenemisviisist ja see on samm õige lähenemise suunas. Probleem aga on selles, et ego püüab suunata niisuguseid inimesi vastandäärmusesse ja väga paljudel juhtudel on see püüdlus ka edukas.

Mis on siis must-valge mõtlemise vastandäärmus? See on mõtteviis, milles pole miski must ega valge, sest kõik on hall. Siit hakkab tulenema arvukas probleemidejada, kuid lubage mul visandada põgusalt mõned peamised.

Usklikud inimesed kalduvad mõtlema, et on olemas vaid üks õige religioon – nende oma, mis kahtlemata viib usulisele sallimatusele.  Vaimsed otsijad on distantseerunud usulisest sallimatusest, kuid mõned on hakanud uskuma, et usuline sallivus tähendab kõikide religioonide aktsepteerimist võrdselt õigetena, mis tähendab, et sa ei pea hindama, missugune idee on õige ja missugune vale. Ainult usu ja lase teistel uskuda.

 • Paljud usklikud inimesed on hukkamõistvad ja sallimatud teiste ususektide liikmete vastu. Enamus vaimseid otsijaid teevad sellest vooruse, et nad ei mõista hukka, kuid äärmuslik resultaat on igat tüüpi uskumuse või käitumise aktsepteerimine või vähemalt nad arvavad, et ei peaks kunagi välja ütlema midagi nende uskumuste või käitumise vastast.

 

 •  Paljud usklikud näevad ohtu neis inimestes,  kes nendega ei nõustu ja tihtipeale reageerivad vaenulikkuse ja vihaga. Ilmselt takistab see neid järgimast mu käsku armastada teist nii, nagu mina neid armastan – mis viib siis silmakirjalikkusele. Nad on tunnistanud end kristlasteks, kuid nad ei tegutse armastavalt. Paljud vaimsed otsijad näevad selle silmakirjalikkuse läbi ja püüdlevad siiralt armastavad olema kõigi teiste suhtes. Siiski usuvad nad, et armastav olema tähendab, et sa pead olema kenasti leebe ja mitte kunagi esitama väljakutset inimeste illusioonidele.

Niisuguse lähenemisviisi lõppjärelduseks on  paljude vaimsete otsijate jõudmine arusaamisele, et jumalariigi töö tegemiseks ja planeedi teadvuse tõstmiseks peavad nad lihtsalt hoiduma silmnähtavast must-valgest mõtteviisist. Nad arvavad, et piisab sellest, kui nad on tolerantsed ja leebed, kuid nad ei näe, et see lihtsalt on  teine kindlus, mis on loodud, et takistada nende teadlikul minal tegemast nende enda otsust.

Nad ei mõista, et ego, kes oli olnud kohtumõistev eelmistes eludes, mil nad olid must-valge mõtteviisi lõksus, on muutunud egoks, mis on kõikelubav ja lahke kõige suhtes. Selle asemel et tõeliselt egost jagu saada, on nad lubanud oma ego-kameeleonil värvi vahetada, nii, et ta sulandub nüüd teie  uue maailmavaatega, kus halliksolemine on saanud vooruseks, mis paistab olema kõrgem kvaliteet kui must-valge. Vaadelgem seda  lähemalt.

Sinu vastutus eristada
See, mis põhjustas „inimese langemise“, oli duaalsuse teadvus. Duaalsuse teadvuse põhiolemus on Jumala reaalsusest lahtilülitatus. Seega püstitab duaalsuseteadvus oma definitsiooni selle kohta, mis on hea ja mis kuri. See definitsioon pole kooskõlas Kristus-mina reaalsusega. Ego on sündinud sellest „tõe“ relatiivsest definitsioonist ja seega ei suuda ta näha mingit eristamisvajadust selle vahel, mis on Jumala reaalsus ja mis dualistlik ebareaalsus. Ta näeb ainult vajadust eristada seda, mis on õige ja vale vastavalt dualistlikule uskumuste süsteemile, mille ta siiani tunnistab õigeks. Ego on asendanud  Jumala reaalsuse anti-kristuse meele poolt loodud uskumuste süsteemiga.

Nagu ma eelmises vestluses selgitada  püüdsin, on kõik see, mida sa teed duaalsuseteadvuses, on see siis hea või kuri mistahes inimese poolt loodud standardi järgi, võib sind viia vaid kaugemale üksolemisest Jumalaga. Sa ei saa ületada duaalsuseteadvusest duaalsuse teadvust kasutades. Seega on lihtsalt võimatu teha tõelist vaimset arengut, tahtmata eristada, mis on tõeline, see tähendab, mis on Kristuse tõde  ja mis on ebatõene – mis tärkab anti-kristuse meelest.

Mõte on selles, et kui Teadlik Sina ei taha üle võtta vastutust ja teravdada oma võimet eristada Jumala tõde ja dualistlikku „tõe“ ebareaalsust, ei saa sa saavutada tõelist vaimset arengut. Sa lihtsalt lased oma egol juhtida end omaõigusesse, mis on väliselt erinev, kuid sisuliselt sama kui see, mida näete paljude usklike puhul. Sellel planeedil on miljoneid inimesi, kes nimetavad ennast tõeliselt usklikeks või vaimseteks inimesteks, kuid nad ei ole veel hakanud nägema dualistliku mõtteviisi pettust.

Inimesed, kes juhinduvad must-valgest mõtteviisist, on täiesti veendunud, et on olemas vaid üks õige uskumuste süsteem ja et kõik teised on valed. Neil puudub eristamine selle vahel, mis on Jumala absoluutne tõde ja mis dualistlik illusioon. Kuna nende uskumuste süsteem määratleb ära selle ilmeksimatu tõe, ei pea nad ise mõtlema. Kuid inimesed, kes mõtlevad, et kõik uskumuste süsteemid on võrdselt õiged, keelduvad samuti eristamast Kristuse tõde dualistlikust illusioonist. Kui pole olemas valesid ideid, pole vaja eristada. Lihtsalt vali uskumuste süsteem, mis sulle meeldib – ilmselt see, mis ei esita väljakutset su egole – ja siis luba oma egol panna end tundma, et saad kindlasti päästetud.

Mõte on selles, et nii must-valge mõtlemisviis kui ka hall mõtlemisviis annavad inimestele „suurepärase“ vabanduse mitte teha jõupingutust eristamiseks mitte-dualistliku tõeluse ja dualistliku illusiooni vahel. See on väga lihtsustatud lähenemine elule, kuid see tuleneb tõsiasjast, et Teadlik Sina keeldub võtmast vastutust oma olukorra eest. Nagu ma eelmises vestluses ütlesin, olete te Jumalaga kaas-loojad ja te ei saa välja lülitada oma loovaid võimeid. Te kas loote läbi Kristus-meele või loote läbi anti-kristuse meele. Seega on teie loomupärane vastutus eristada tõelist ebareaalsest oma parimas oskuses, pidevalt eristamisoskust teravdades.

Jätke meelde, et praegustes maapealsetes tingimustes pole eristamine lihtne ülesanne. Kuid pole nõutav, et sa pead olema perfektne, on nõutav, et sa pead tahtma püüda. Need, kes hoiavad eelmale sellest vastutusest, ei saavuta vaimset arengut, hoolimata sellest kui veendunud nemad selles on, et kuuluvad ainuõigesse kirikusse või  et nemad kunagi ei mõista kohut teiste üle, arvates  end nende sekka, kes saavad päästetud.

Jätke meelde, mis ma ütlesin eelnevalt, nimelt, et ego püüab sillutada vale teed ja siis veenda inimesi, et seda järgides on nende päästmine garanteeritud. Nii usklikud kui ka vaimsed otsijad, kes valivad halli lähenemise, järgivad seda vale teed, nimelt laia teed, mille on valinud paljud, sest see on kerge. See ei nõua nende teadlikel minal vastutuse võtmist ja otsuste tegemist. See jätab mulje, et sa saad päästetud ilma eristamata.

Nagu ma 2000 aastat tagasi ütlesin, ei vii see lähenemine MITTE KUNAGI teid Jumala kuningriiki, sest see ei saa viia teid Kristus-teadvusesse:

Sest ma ütlen teile: kui teie õigus pole palju parem kirjatundjate ja variseride omast, siis te ei saa taevariiki (Matteuse 5:20)

Kirjatundjate ja variseride õigusetaju põhines nende arusaamal, et nemad kuuluvad ainuõigesse religiooni. Kuid selle õiguse taga oli  sügavam uskumus, nimelt, et on võimalik määratleda väliseid tingimusi selles maailmas ja kui sa vastad neile tingimustele, siis Jumal lihtsalt peab laskma sind oma kuningriiki. Niisuguste tingimuste määratlemine on ego põhiprogrammeering ja ta ei näe KUNAGI, et see on eksiarvamus. Kuid Teadlikul Sinul on potentsiaal näha selle lähenemise ekslikkust, kuid seda vaid juhul, kui ta otsustab, et ta tahab võtta enda peale vastutuse eristada.

Kui sa sead sammud Kristus-olemise teel – õigele lunastuseteele – mõistad sa, et on olemas ideed, mis on valed, sest nad pärinevad anti-kristuse meelest. Seega ei näita sa tolerantsust niisugustele ideedele väljakutse mitte-esitamise läbi. Kuid see ei tähenda, et sa pead tegutsema kui need inimesed, kes on omaks võtnud must-valge lähenemise. Neil on kohtumõistev suhtumine ning nad mõistavad hukka igaühe, kes nendega nõus pole.

Kui sa hakkad saavutama Kristus-olemist, ei ohusta sind ükski idee, nii et sul pole vaja hukka mõista ega kohut mõista teiste üle. Sa suudad nüüd vaadata kõrgemale välistest ideedest ja püüda siiralt abistada inimesi illusioonidest jagusaamisel. Sa ei mõista kunagi teisi hukka, kuid sa esitad vabalt vastuväite ideedele ja tegevustele, mis on enesehävituslikud või elu suhtes destruktiivsed.

Täiuslik armastus
Nagu ma ütlesin, on paljud hakanud üle saama teiste üle kohtu mõistmisest. Te leiate neid vabameelses kristluses ja paljudes New Age´i liikumistes. Need inimesed peavad oma vooruseks olla igaühe suhtes lahke ja nad tihtipeale õigustavad seda, viidates mu ütlusele pöörata teine põsk või teha teistele seda, mida sa tahad, et teised sulle teeksid. Nagu ma olen varem öelnud, on vaimsel teel astmed. On aeg, mil inimene võib edeneda, järgides must-valget uskumuste süsteemi. Samamoodi on olemas faas, kus paljud inimesed leiavad tarviliku olevat minna vastandäärmusesse ja olla mitte-kohtumõistvad. Kuigi see peaks olema põgusa kestvusega faas,  jäävad paljud  sellesse kinni, sest nad lubavad oma egol end veenda, et nii peakski jääma.

Paljud niisugused inimesed lasevad anti-kristuse meelel, mis on egole fokuseeritud, end veenda, et ideaalne käitumisviis inimolendi jaoks on olla alati leebe ja lahke. Nad on tihti viidanud vaimsete juhtide käitumisele, nagu seda on Buddha ja mina. Kuid tõsi on see, et ei Buddha ega mina polnud alati leebed ja kuigi me  olime sõbralikud, polnud see mitte inimlik, dualistlik lahkusevorm.

Mis on dualistlik lahkus, kuidas saab üldse eksisteerida rohkem kui üks lahkuse vorm? Kui te olete duaalsuse lõksus, defineerite te lahkust teatud viisil, öeldes tavaliselt, et see on mahehäälsus, leebus ja inimestele väljakutse mitte-esitamine. See paneb mõne inimese arvama,  et lahendus ongi kõikelubavus. Niisugused inimesed on end sageli uskuma pannud, et mina või Buddha toimisid alati sel moel. Kuid tegelikult oli nii Buddha kui mina tulnud vabastama inimesi ego illusioonidest. Seega esitasime me tihtipeale väljakutse egole ja tema illusioonidele.

Kui te heidate pilgu pühakirjale, siis näete te, et ma polnud leebe inimene. Ma esitasin väljakutse kirjatundjatele ja variseridele ja ma lükkasin ümber rahavahetajate lauad. Ma isegi esitasin väljakutse oma jüngritele ja paljudes olukordades tegutsesin viisil, mida võiks käsitleda ebasõbralikuna või isegi vastuolulisena. Põhjuseks oli selles, et ma kasutasin Jumalikku lahkust, nagu teevad seda ka kõik teised vaimsed õpetajad.

Jumalik lahkus on kapitaalselt erinev dualistlikust lahkusest. Jumalik lahkus põhineb Kristlikul eristamisel – mida ka Buddha kasutas – ja see näeb selgesti, millal on inimesed dualistliku illusiooni lõksus kinni. Ülim lahkuse vorm on aidata inimestel tõsta end välja oma dualistlikest illusioonidest, et nad enam lõksus poleks. Kuid just nimelt sellepärast, et egol on võime inimesi pimestada, on tihti vaja inimesi ärkvele raputada, et nad hakkaksid jälle ise mõtlema selle asemel, et pimesi järgida ego või välist juhti.

Asja tuum on selles, et kui sa hakkad Kristlikku eristusvõimet saavutama, näed sa, et leebe ja kena  olla pole tingimata õige lahkus. Tegelikult sisaldab piibel vajalikku näpunäidet neile, kes tahavad ridade vahelt lugeda:

Kartust ei ole armastuses vaid täielik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on nuhtlust, aga kes kardab, ei ole saanud täieliseks armastuses. (1 Johannese 4:18)

Tõeline armastus  – Jumalik armastus – on duaalsusest kõrgemal ja seepärast polegi armastuses hirmu. See-eest see täiuslik, terviklik armastus viskab välja kõik hirmud. Probleem on selles, et senikaua kui sa samastad end egoga, kardad sa aktsepteerida täiuslikku armastust, sa arvad, et sa pole seda väärt. Kuid see on vaid ego, mis pole väärt täiuslikku armastust. Teadlik Sina on seda alati väärt. Kui sa ei aktsepteeri, et sa oled vääriline, ei saa sa aktsepteerida seda armastust, mis viskab välja egosttulenevad hirmud.

Miks hirm vaevab? Vaev tuleneb Teadliku Sinu Jumalast lahusolekust, lahusolekust,  mis polnud põhjustatud ego poolt, kuid mida ego üleval hoiab. Järelikult, kuni Teadlik Sina selle eraldatuse ületab, oled sa vaevatud. Ja sa ei saa ületada lahusolekt enda ja Jumala vahel, kuni sa otsustad arendada oma eristamisvõime, mis põhineb Kristuse tõel ego dualistliku „tõe“ asemel. Ainult siis, kui sa tahad loobuda ego poolt loodud identsustundest ja küünitada oma tõelise identsuse poole Kristuses, saad sa  armastuses täiuslikuks. Nagu ma ütlesin:

Sest, kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle; aga kes oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle. (Matteuse 16:25).

Loobudes dualistlikust identsustundest, saad sa tagasi kooskõlla oma kõrgema olemusega, oma Mina Olen Kohalolekuga  ja siis oled sa alati suuteline toimima Jumalikus lahkuses. Kui sa vaatad minu tegusid pühakirjast, siis näed, et olin mõnega leebe ja teistele esitasin väljakutse. Dualistlik meel läheneb sellele minu tegusid analüüsida püüdes ja püüdes mustreid defineerida. See siis määrab välised näitajad ja ütleb, et seda tüüpi olukorras peab olema leebe ja toda tüüpi olukorras peab protesteerima. Tegelikult ei tuginenud minu käitumine välistel näitajatel ega intellektuaalsel analüüsil. See põhines täielikult konkreetse hinge individuaalsel olukorral.  Ma andsin igale inimesele, keda kohtasin, seda,  mida tema vajas, et ta saaks astuda järgmise sammu oma teel. Ja inimesed vajasid seda, mis aitas nendel ületada konkreetset dualistlikku illusiooni.

Siit tuleb rafineeritud, kuid väga tähtis punkt. Ei ego ega duaalsusemeel ei saa mõista omaenese illusioone ega saa süstematiseerida  Jumalikku lahkust. Te ei saa kasutada duaalsuseteadvust duaalsuseteadvuse ületamiseks. Ma loodan, et Teadlik Sina näeb siin olulist tõde. Jumalik armastus, Jumalik lahkus on kõrgemal sellest, mida ego mõista suudab. Seda saab kasutada vaid läbi Kristus-meele.

Paljud inimesed on aktsepteerinud  seda, et  lahkus ja armastus  on ülimad käitumise suunajad. Siiski, kui need ei küüni Kristus-meeleni, hakkavad need paratamatult toimima ego poolt defineeritud lahkuse ja armastuse laadis.  Ja paratamatult pöörab ego  lahkuse ja armastuse dualistlikku käsitusse. Ego püüab luua välise süsteemi, mis defineerib ära, kuidas lahkus ja armastus peavad toimima ja paljusid paneb see arvama, et kui nad on alati leebed, on kõik õige. Ma olen püüdnud nüüd selgitada mitmest vaatenurgast, et  Kristlik eristamine on lausa esmavajalik.

Ego on paljud heade kavatsustega vaimsed otsijad suunanud pimedale kõrvaltänavale. Nad pürgivad siiralt tõusma kõrgemale kohtumõistmisest  ja vihast teiste vastu. Kuid hüpe vastasäärmusse ei suurenda ega paranda teie vaimset kasvamist sellest konkreetsest punktist kõrgemale. See lihtsalt lukustab teid teise dualistliku mõtteviisi vormi.

Dualistliku mõtlemise põhiolemus
Kas näete nüüd dualistliku mõtlemise keskseid tunnuseid? Dualistlik mõtlemine püstitab süsteemi selles maailmas ja siis mõistab kohut nende ideede ja inimeste üle, kes sellest süsteemist lähtuvad. Meenutage mu ütlust:

Jumal on Vaim ja need, kes teda kummardavad,  peavad vaimus ja tões teda kummardama! (Johannese 4: 24)

Te ei saa luua selles maailmas mentaalset kasti ja siis mahutada sinna sisse piiritu Jumala Vaimu. Ego ei saa luua süsteemi, mis mahutaks  ja hoiaks piirides  Jumalat – kuid ego ei hakka sellest kunagi aru saama, sest ego jaoks on Jumal  lihtsalt kontseptsioon (arusaam). Niikaua, kui sa lased oma egol Jumalat  kasti ajada, lõikad sa ennast ära Tõe Vaimu vahetust kogemisest.

Fundamentalistid mõistavad  oma uskumusele põhinedes hukka kõik, mis ei toeta nende uskumust üheainsa ainuõige religiooni olemasolust ja paljud mitte-fundamentalistid, toetudes oma uskumusele, mõistavad hukka kõik, mis ei toeta nende uskumust sellest, et valesid ideid pole olemas või et neid  peaks eristama. Teiste sõnadega, ego seab alati uskumuste süsteemi konkreetse kontseptsiooni määratlemise läbi või ainuõige idee määratlemise läbi, see tähendab, et seda ei pea kahtluse alla seadma.

Must-valged mõtlejad väidavad, et on olemas üks õige religioon ja järelikult on kõik teised valed. Hallid mõtlejad väidavad, et me peame olema alati kenad ja kõikelubavad kõigi vastu. Kuid mõlemad mõtteviisid johtuvad egost, kellel on vaja luua näivus, et nii kauaks, kuni sa jääd ainuõige uskumus-süsteemi piiresse, on sinule ka päästmine garanteeritud. Tegelikult POLE SELLES MAAILMAS ABSOLUUTSELT NIISUGUSEID TINGIMUSI, MIS TEIE PÄÄSTMISE GARANTEERIVAD.

AINUS asi, mis garanteerib teie päästmise on Jumala kuningriiki sisenemine, mis sümboliseerib Kristus-teadvust. Kuid Kristus-teadvust ei saa sobitada mistahes selle maailma poolt loodud uskumuste süsteemi piiridesse. Sellepärast on Kristus-teadvuse saavutamiseks AINUS tee jõuda kõrgemale KÕIGIST välistest uskumuste süsteemidest. Te võite kasutada uskumuste süsteemi kui alust Kristus-meelde jõudmiseks, mis on ka kõikide õigete uskumussüsteemide ülesanne, kuid te ei tohi KUNAGI lasta egol panna end uskuma, et seepärast, et teie kuulute teatud uskumuste süsteemi ja järgite väliseid uskumusi ja praktikaid, on teie päästmine garanteeritud.

Nende vestluste alguses ütlesin ma, et inimesed kalduvad määratlema ainuõiget uskumuste süsteemi ja arvavad, et nad pole vigade ega illusioonide lõksus. Tegelikult ON ja SAAB OLEMA iga selles maailmas olev uskumuste süsteem mõjutatud anti-kristuse meele poolt sel lihtsal põhjusel, et kuni inimesed pole vabad oma egost, panevad nad alateadlikult oma ego mentaalse kujutise  iga uskumuste süsteemi peale. Ja kui inimesed väidavad, et nende uskumuste süsteem on ainus õige või parem kui teistel, siis demonstreerivad nad seda, et pole tõusnud kõrgemale duaalsusest, tõestades, et nende uskumuste süsteem on väga suure tõenäosusega mõjutatud anti-kristuse meele poolt.

Järgnevas vestluses vaatame me lähemalt, kuidas ego korraldab ära inimeste veenmise selles, et ta neil pole vaja jõuda Kristus- teadvusse, vaid nad saavad päästetud, kui järgivad selle maailma uskumuste süsteemi. Ma arvan, et kõik tõelised otsijad teevad siira jõupingutuse selle mõistmiseks, sest see on tõesti lahutav joon, mis eraldab neid, kes saavutavad tõelise vaimse arengu neist, kes peavad ennast vaimseteks, kuid on kasutanud ego illusioone näivuse loomiseks vaimsusest – olles silmakirjalikud.

Miks hirm vaevab? Vaev tuleneb Teadliku Sinu lahutamisest Jumalast, lahutamisest,  mis polnud põhjustatud ego poolt, kuid mida ego üleval hoiab. Järelikult, kuni Teadlik Sina selle eraldatuse ületab, oled sa vaevatud. Ja sa ei saa ületada eraldatust enda ja Jumala vahel, kuni sa otsustad arendada oma eristamisvõime, mis põhineb Kristuse tõel ego dualistliku „tõe“ asemel. Ainult siis, kui sa tahad loobuda ego poolt loodud identsustundest ja küünitada oma tõelise identsuse poole Kristuses, saad sa  armastuses täiuslikuks. Nagu ma ütlesin:

Sest, kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle; aga kes oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle. (Matteuse 16:25).

Loobudes dualistlikust identsustundest, saad sa tagasi kooskõlla oma kõrgema olemusega, oma Mina Olen Kohalolekuga  ja siis oled sa alati suuteline toimima Jumalikus lahkuses. Kui sa vaatad minu tegusid pühakirjast, siis näed, et olin mõnega leebe ja teistele esitasin väljakutse. Dualistlik meel läheneb sellele minu tegusid analüüsida püüdes ja püüdes mustreid defineerida. See siis määrab välised näitajad ja ütleb, et seda tüüpi olukorras peab olema leebe ja toda tüüpi olukorras peab protesteerima. Tegelikult ei tuginenud minu käitumine välistel näitajatel ega intellektuaalsel analüüsil. See põhines täielikult konkreetse hinge individuaalsel olukorral.  Ma andsin igale inimesele, keda kohtasin, seda,  mida tema vajas, et ta saaks astuda järgmise sammu oma teel. Ja inimesed vajasid seda, mis aitas nendel ületada konkreetset dualistlikku illusiooni.

Siit tuleb rafineeritud, kuid väga tähtis punkt. Ei ego ega duaalsusemeel ei saa mõista omaenese illusioone ega saa süstematiseerida  Jumalikku lahkust. Te ei saa kasutada duaalsuseteadvust duaalsuseteadvuse ületamiseks. Ma loodan, et Teadlik Sina näeb siin olulist tõde. Jumalik armastus, Jumalik lahkus on kõrgemal sellest, mida ego mõista suudab. Seda saab kasutada vaid läbi Kristus-meele.

Paljud inimesed on aktsepteerinud  seda, et  lahkus ja armastus  on ülimad käitumise suunajad. Siiski, kui need ei küüni Kristus-meeleni, hakkavad need paratamatult toimima ego poolt defineeritud lahkuse ja armastuse laadis.  Ja paratamatult pöörab ego  lahkuse ja armastuse dualistlikku käsitusse. Ego püüab luua välise süsteemi, mis defineerib ära, kuidas lahkus ja armastus peavad toimima ja paljusid paneb see arvama, et kui nad on alati leebed, on kõik õige. Ma olen püüdnud nüüd selgitada mitmest vaatenurgast, et  Kristlik eristamine on lausa esmavajalik.

Ego on paljud heade kavatsustega vaimsed otsijad suunanud pimedale kõrvaltänavale. Nad pürgivad siiralt tõusma kõrgemale kohtumõistmisest  ja vihast teiste vastu, kes on must-valges hirmule baseeruvas usule lähenemises. Kuid hüpe vastasäärmusse ei suurenda ega paranda teie vaimset kasvu sellest konkreetsest punktist kõrgemale. See lihtsalt lukustab teid teise dualistliku mõtteviisi vormi.

Dualistliku mõtlemise põhiolemus

Kas näete nüüd dualistliku mõtlemise keskseid tunnuseid? See püstitab süsteemi selles maailmas ja siis mõistab kohut nende ideede ja inimeste üle, kes sellest süsteemist lähtuvad. Meenutage mu ütlust:

Jumal on Vaim ja need, kes teda kummardavad,  peavad vaimus ja tões teda kummardama! (Johannese 4: 24)

Te ei saa luua selles maailmas mentaalset kasti ja siis mahutada sinna sisse piiritu Jumala Vaimu. Ego ei saa luua süsteemi, mis mahutaks  ja hoiaks piirides  Jumalat – kuid ego ei hakka sellest kunagi aru saama, sest ego jaoks on Jumal  lihtsalt kontseptsioon (arusaam). Niikaua, kui sa lased oma egol Jumalat  kasti ajada, lõikad sa ennast ära Tõe Vaimu vahetust kogemisest.

Fundamentalistid mõistavad  oma uskumusele põhinedes hukka kõik, mis ei toeta nende uskumust üheainsa ainuõige religiooni olemasolust ja paljud mitte-fundamentalistid, toetudes oma uskumusele, mõistavad hukka kõik, mis ei toeta nende uskumust sellest, et valesid ideid pole olemas või et neid  peaks eristama. Teiste sõnadega, ego seab alati uskumuste süsteemi konkreetse kontseptsiooni määratlemise läbi või ainuõige idee määratlemise läbi, see tähendab, et seda ei pea kahtluse alla seadma.

Must-valged mõtlejad väidavad, et on olemas üks õige religioon ja järelikult on kõik teised valed. Hallid mõtlejad väidavad, et me peame olema alati kenad kõigi vastu ja see defineerib lahkuse leebuse ja mahedahäälsusena. Kuid mõlemad mõtteviisid johtuvad egost, kellel on vaja luua näivus, et nii kauaks, kuni sa jääd ainuõige uskumus-süsteemi piiresse, on sinule ka päästmine garanteeritud. TegelikultPOLE SELLES MAAILMAS ABSOLUUTSELT NIISUGUSEID TINGIMUSI, MIS TEIE PÄÄSTMISE GARANTEERIVAD.

AINUS asi, mis garanteerib teie päästmise on Jumala kuningriiki sisenemine, mis sümboliseerib Kristus-teadvust. Kuid Kristus-teadvust ei saa sobitada mistahes selle maailma poolt loodud uskumuste süsteemi piiridesse. Sellepärast on Kristus-teadvuse saavutamiseks AINUS tee jõuda kõrgemale KÕIGIST välistest uskumuste süsteemidest. Te võite kasutada uskumuste süsteemi kui alust Kristus-meelde jõudmiseks, mis on ka kõikide õigete uskumussüsteemide ülesanne, kuid te ei tohi KUNAGI lasta egol panna end uskuma, et seepärast, et teie kuulute teatud uskumuste süsteemi ja järgite väliseid uskumusi ja praktikaid, on teie päästmine garanteeritud.

Nende vestluste alguses ütlesin ma, et inimesed kalduvad määratlema ainuõiget uskumuste süsteemi ja arvavad, et nad pole vigade ega illusioonide mõju all. Tegelikult ON ja SAAB OLEMA iga selles maailmas olev uskumuste süsteem mõjutatud anti-kristuse meele poolt sel lihtsal põhjusel, et kuni inimesed pole vabad oma egost, panevad nad alateadlikult oma ego mentaalse kujutise  iga uskumuste süsteemi peale. Ja kui inimesed väidavad, et nende uskumuste süsteem on ainus õige või parem kui teistel, siis demonstreerivad nad seda, et pole tõusnud kõrgemale duaalsusest, tõestades, et nende uskumuste süsteem on väga suure tõenäosusega mõjutatud anti-kristuse meele poolt.

Järgnevas vestluses vaatame me lähemalt, kuidas ego korraldab ära inimeste veenmise selles, et ta neil pole vaja jõuda Kristus- teadvusse, vaid nad saavad päästetud, kui järgivad selle maailma uskumuste süsteemi. Ma arvan, et kõik tõelised otsijad teevad siira jõupingutuse selle mõistmiseks, sest see on tõesti lahutav joon, mis eraldab neid, kes saavutavad tõelise vaimse arengu neist, kes peavad ennast vaimseteks, kuid on kasutanud ego illusioone näivuse loomiseks vaimsusest – olles silmakirjalikud.

   

Kui ego maailm on must-valge

3. KUI EGO MAAILM ON MUST-VALGE

Jeesuse vestlus, 9.mai 2006

Kõige selgem näide ego suhtelisusest, dualistlikust mõtteviisist on must-valge mõtlemine. Läbi selle konspiratsiooni kasutab ego jultunult anti-kristuse meeles olevat duaalsust. Ta määratleb ära kaks vastandit, mis on igal viisil opositsioonis, see tähendab, et neil vastandeil pole ühisosa ega potentsiaali kompromissiks. Pole halli tsooni, sest vastandid ei saa koos eksisteerida, vaid peavad tühistama teineteist - või nii see näib. Üks vastand on defineeritud  absoluutse heana ja teine absoluutse halvana, kurjana, luues sellega nende vahel vältimatult tingimused võitluseks surmani.

Ego paneb inimesed uskuma, et ainukene viis nende jaoks Jumalale meelepärane olla ja päästetud saada, on hoida hea poole ja võidelda kurja vastu. Selle stsenaariumi äärmuslik väljund on kahe ennast ainuõigeks pidava religiooni või ideoogiat esindajate uskumus, et nende kohus on vastasleeriga võidelda. Selle maailma vürsti ülim triumf  on saada kaks gruppi usklikke üksteist tapma ühe ja sellesama Jumala nimel, nagu seda on näiteks ristisõjad.

Niisuguse ego-manipulatsiooni tulemuseks on väga lihtsakoeline maailmavaade, mille inimesed vastu võtavad. Nende religioon on täielikult õige ja kõik teised on täielikult valed. Ühegi nüansi jaoks seal vahel pole ruumi, mis tähendab, et inimesed muutuvad paratamatult äärmuslasteks ja fanaatikuteks. See on väga lihtsustatud lähenemine elule, sest see tõesti ei nõua inimestelt iseseisvat mõtlemist. Nad lihtsalt nõustuvad oma ühiskonna liidrite poolt loodud määratlusega ilma, et nad teeksid isiklikku katset eristada, kas Kristuse vaatenurgast vaadates on nende juhtidel ikka õigus. Nad usuvad, et nende liidritel on absoluutselt õigus ja et Jumal ise ka nõustuks nendega.

Elule niisuguse lähenemisviisi tagajärjeks on mõtteviis, et kui  kord inimesed on aktsepteerinud, et mingi kõnealune  uskumuste süsteem on õige, ei hakka nad seda kunagi küsitavaks pidama. Seega järgivad nad pimesi seda, mida nende religiooni liidrid on defineerinud kui absoluutselt õiget ja see on viinud nii mõnelegi ajaloos tuntud halvimale metsikusele. Mina kirjeldasin seda stsenaariumi järgmiselt: 

Jätke nad! Nad on pimedate pimedad teejuhid. Aga kui pime pimedat juhib, kukuvad mõlemad auku. (Matteuse 15:14)

Selle asemel, et jätta pimedad liidrid rahule, järgnevad inimesed neile ilma igasuguse kriitikata. Nad ei kahtle kunagi, kas must-valge definitsioon elu kohta ikka on Jumala tõega kooskõlas. Lõpuks on paljud inimesed veetnud ühe või rohkem elusid, pühendades kogu oma energia ja tähelepanu sellele dualistlikule võitlusele kahe suhtelise vastandi vahel. Niisugused inimesed on ise ära määratlenud vaenlase või patuoina ja nad usuvad, et nad teevad vaenlast hävitades Jumalale meelepärast tööd.

Senikaua, kui inimesed on niisuguse must-valge mõtlemisviisi lõksus, on nad veendunud, et töötavad hea nimel ja saavad päästetud. Kuid karm reaalsus on selles, et kõik, mida nad teevad, võideldes enda poolt defineeritud vaenlasega, teenib vaid selleks, et neid veel kindlamini duaalsuseteadvuse seisundisse lõksu panna.  See muidugi takistab neid Kristus-teadvuse pulmariiet selga panemast, mis aga on ainus viis Taevasse sisenemiseks.

Äärmuslastel on äärmiselt raske tunnistada, et nad eksivad. Nad ei suuda tunnistada, et see, mida nemad on näinud tööna Jumala jaoks, pole seda olnud, vaid  on ainult tugevdanud anti-kristuse poolt loodud dualistlikku võitlust. Niisugused inimesed kipuvad kalduma kaitsepositsiooni ja muutuma vaenulikuks kõigi suhtes, kes kahtleb nende lähenemisviisi paikapidavuses. Sellepärast tahtsid kirjatundjad ja variserid mu surma ja sellepärast on  mõned tänapäeva maailmas muutunud fanaatiliseks, kaitstes oma „tõde“.

Kurb on see, et niisugused inimesed on vaimsete õpetajate jaoks ligipääsmatud. Näiteks võib tuua selle, kuidas kirjatundjad ja variserid lükkasid tagasi mu katsed näidata neile Kristuse kõrgemat teed. Nad lausa kasutasid oma must-valget vaatenurka, et õigustada Elava Kristuse tagasilükkamist, mis tähendab, et nad olid pannud oma kivistunud kujutise kõrgemale Elavast Jumalast. Nad kasutasid suhtelist kujutist Jumala absoluutse tõeluse kogemise mitte-saavutamise õigustamiseks – selle kogemise, mida mina tulin  pakkuma kõigile, kes tahtsid  minetada oma sureliku identsustunde  minu kasuks.

Äärmusliku isekuse ületamine
Ma olen varem öelnud, et ego loob vale tee lunastusele. Kasutades must-valget loogikat loob ego mulje, et päästetud saamine  on midagi  ainsasse õigesse religiooni kuulumise laadset ja selle usuga seonduvate väliste nõudmiste täitmist. Mida rohkem inimesed oma egoga samastuvad, seda rohkem aldid on nad seda illusiooni uskuma. Selle asemel, et teha rasket tööd palgi välja tõmbamisega oma silmast, tundub nii lihtne, et pead lihtsalt uskuma etteformuleeritud doktriini ja järgima väliste reeglite kogumit.

Vaimse tee algtasemel on inimesed aldid aktsepteerima must-valget lähenemisviisi päästmisele. Nad muutuvad väga innukaks, isegi fanaatiliseks oma ususüsteemi järgides, on see siis olemuselt religioosne, poliitiline või teaduslik  ja nad ei kahtle selles absoluutselt. Seepärast suudavadki mõned uskuda, et Jumala vaenlasi tappes saavad nad sedamaid päästetud.

Nüüd tuleb üks peensus, millest küpsemad vaimsed otsijad peavad aru saama. Äärmuslik must-valgest mõtlemisest pimestatuse tulemus on see, et inimesed muutuvad täiesti enesekeskseteks ja isekateks. Tihti arvavad nad, et neil on ülimalt õigus teha, mida nemad tahavad ja et eksib igaüks, kes neile vastu seisab, kaasa arvatud ülejäänud inimkond. Nad hakkavad tegutsema kui röövloomad, kes võtavad, mida nad tahavad ja ei taha järele mõelda, kuidas mõjutavad nende teod teisi inimesi, neid endid pikemas perspektiivis või  kuidas niisugune tegevusviis mõjub kõrgemate printsiipide seisukohast vaadatuna. Minevikus oli inimkond palju madalamal teadvuse tasandil kui tänapäeval, mida illustreerib koopainimese ühiskond, kus valitsesid dzungliseadused. Tänapäeva maailmas näete te seda teadvuse tasandit paljudel kurjategijatel, organiseeritud kuritegevuse juhtidest kuni pedofiilide ja sarimõrvariteni.

Kuidas sa võtad inimesed, kes on täiesti isekad  ja tõstad  nad vaimsemale tasandile? Äärmuslik isekus on ego suhtelise loogika ülim väljund. Kristus-teadvuses näed sa, et kogu elu on üks ja kui sa kahjustad teist, kahjustad sa paratamatult iseennast. Kui sa oled täielikult anti-kristuse  teadvuses lõksus, mõtled sa, et saad kahjustada teisi, ilma endale häda tegemata, sa võid isegi mõelda, et sul on õigus teha mida sa iganes tahad, hoolimata sellest, kuidas see teisi mõjutab. Sa õigustad seda ja ego suhtelist loogikat kasutades õigustad sa mida tahes ja kõik tundubki õige olevat.

Kuidas inimesed saaksid alustada ületõusmist niisugusest teadvuse tasandist. Nad teevad seda mõistmisele jõudes, et midagi on ego relatiivsest loogikast kõrgemal, et on olemas midagi, mis on õige või vale vastavalt kõrgemale standardile. Kas näed asja iva? Kui sa oled täiesti isekas, ei näe sa midagi, mis asub kõrgemal ego suhtelisest loogikast ja seega mõtled, et sul on õigus teha mida sa iganes tahad. Alustades täielikust isekusest lahtirebimise protsessi, pead sa mõistma, et on olemas kõrgem standard käitumise hindamiseks nii, et sa valid piirata teatud isekaid tüüpkäitumisi.

Enamusele inimestest, kes on isekuse lõksus, tuleb see arusaamine vaid siis, kui keegi „sisendab neisse hirmu Jumala vastu“. Teiste sõnadega, need inimesed hakkavad mõistma, et on olemas niisugune asi nagu tagajärjed pikemas perspektiivis. Nende hinged võivad kahjustatud saada hauataguses elus selle elu tegude tagajärjel  ja nad kas saavad tasu Taevas või põlevad igavesti põrgus.  Niisiis, puhtalt isekatel motiividel hakkavad need inimesed muutma oma lähiajalist enesekeskset käitumist vastavalt kõrgematele standarditele.

Kuna need inimesed   samastavad veel end oma egoga, ei näe nad  ego suhtelise loogika piiranguid. Seepärast vajavad nemad väga lihtsustatud must-valget uskumuste süsteemi selgeltmääratletud reeglitega selle kohta, kuidas põrgust hoiduda ja Taevasse saada. Siit tuleb peen tuum. Kui inimesed hakkavad muutma oma isekat käitumist, on nad jõudnud pöördepunkti, millest alates on võimalik tõeline progress. Kuid on olemas reaalne oht, et neid inimesi võib nende endi ego lollitada sisenema pimedale fanatismi kõrvaltänavale, kus nad arvavad, et nad teenivad Jumalat, võideldes nendega, keda nende ususüsteem defineerib Jumala vaenlasteks. See muidugi nullib niisuguste inimeste progressi.

Ometi, kui inimesed hoiduvad fanatismi minemast, on võimalik teha tõelist vaimset arengut, järgides must-valget uskumuste süsteemi. Selle põhjuseks on asjaolu, et kui sa usud, et teatud käitumistüübid viivad põrgusse, omandad sa väga tugeva motivatsiooni iseka käitumise muutmiseks. See põhjustab hingel väiksema karma loomise ja seega saab hing end järk-järgult vabastada vähemalt mõnest dualistliku võitluse allatõmbest. Kui sa oled täiesti isekas, siis kõik, mida sa teed, loob negatiivset karmat, mis vaid kindlustab seda meelt, mille seisundis sa teiste vastu võideldes oled. Kui sa vabaned mõningasest pingest, võid sa hakata selgemini läbi nägema isekatest uskumustest ja seega saad sa vabastada end mõnest ego illusioonist.

Ärge mõistke kohut
Minu mõte on selles, et isegi kui kõige fundamentaalsemad kristlased lükkavad selle veebilehe tagasi kui kuradi töö, on tegelikult olemas inimesi, kes on edasi liikuma hakanud, kuigi järgivad fundamentalistide ususüsteemi. Probleem on selles, et see areng kestab niisugustes raamides ajutiselt. Must-valge lähenemine lihtsalt ei saa viia sind üle teatud vaimsest arengutasemest, sest kuna suhteline loogika on siiani nii tugevasti mõjutanud seda lähenemist, võib see väga kergesti saada pimedaks umbtänavaks, mis hakkab kaasa viima sind hukkamõistmise ja uhkuse allaminevasse spiraali, mis on vaid napilt parem  kui isekuse allaminev spiraal.

Probleem on selles, et must-valge uskumuste süsteem eeldab subjektiivset hinnangut. „Meie kiriku liikmed on automaatselt head ja kõik teised on halvad.” See põhjustab paratamatult teiste hukka mõistmist ego poolt määratletud suhtelise standardi alusel. Nagu ma ütlesin: Ärge mõistke kohut, et teie üle kohut ei mõistetaks. Sest missuguse kohtuga te kohut mõistate, niisugusega mõistetakse ka teile; ja missuguse mõõduga te mõõdate, niisugusega mõõdetakse ka teile (Matteuse ptk 7)

Ärge mõistke kohut silmnäo järele, vaid mõistke õiget kohut! (Johannese 7:24)

Kohtumõistmine näivuse järgi tähendab, et te mõistate teie hukka ego poolt loodud suhtelise, dualistliku standarti järgi. Õiglane kohtumõistmine  tähendab, et te eristate absoluutset tõde, mis tugineb Kristus-meele visioonil. Kui sa mõistad kohut, mõistad hukka ego baasil, tunned sa paratamatult, et sina oled parem kui teised inimesed ja see viib vaimsele uhkusele ning seob sind duaalsuse teadvusega.

Kas sa näed tuuma? Ego tahab suhtelist vääringut, sest see lubab tal luua näivuse, et tema on parem kui teised. Ta saab siis luua illusiooni sellest, et kui sina oled parem kui need teised inimesed, on sinule päästmine garanteeritud. Nagu ma eelmises vestluses selgitasin, puudub niisugune väärtushinnang Kristus-meeles. See, mis on kooskõlas Jumala seadusega, on reaalne ja see, mis on väljaspool Jumalaga kooskõla, on ebareaalne. Kristus ei kasuta suhtelisi termineid hea ja halb – ta ei võrdle asju relatiivsel skaalal, mis juhib järk-järgult ühest äärmusest (hea) vastandäärmusesse (halb). Kristus-meel ei mõista kohut, tuginedes näivusele, kuid tema vaatluse all on see, kas miski on reaalne või ta pole seda mitte.

Võib öelda, et egoga samastuse sügavaim tase on olla täielikult isekas. Sa oled täielikult samastunud dualistliku võitlusega, arvates, et elu on võitlus sinu ja maailma vahel. Kui sa sellest kõrgemale tõused, lakkad andumast äärmuslikule isekale käitumisele,  kuid see paneb sind tundma, et saa oled parem neist, kes siiani toimivad „primitiivsel” moel. Madalamal tasandil võid sa tegutseda selleks, et hävitada kõik ohud oma religioonile, arvates, et Jumal autasustab sind niiviisi toimides. Järgmises astmes on sinu motivatsioon olla seotud religiooniga seepärast, et tõestada oma religiooni üleolekut ja seega luua näivus, et sa oled nii hea, et Jumal lihtsalt peab sind päästma.

Suletud ring
Probleem on selles, et nii kaua, kui sa arvad, et maailm on must-valge, pole sa suuteline kasvama teatud punktist üle. Must-valge mõtlemine seab üles kahe äärmusega skaala ja siis paneb inimesed uskuma, et nad peavad valima ühe kahest polaarsusest. Teiste sõnadega, kui maailm on andunud eepilisse võitlusse Jumala ja kuradi vahel, siis pead sa ilmselt valima Jumala poole selleks, et päästetud saada. Ent, kui võitlus on määratletud must-valgetes terminites, siis tundub, et Jumala poole valimine tähendab selle maailma teatud religiooni valimist. Kui sa oled kord juba selle religiooni valinud, pead sa ilma igasuguse kriitikata aktsepteerima kõiki selle doktriine – kui sa seda ei tee, siis tuleb kurat ja viib sind põrgusse.

See mõtteliin juhib ilmselt hirmupõhisele lähenemisele lunastusest, näidates kätte kaks probleemi. Üks on võimatus Jumala kuningriiki siseneda enne, kui mistahes hirm sinust lahkunud pole. Seepärast ma ütlesin:

36. Õpetaja, missugune käsk on suur käsuõpetuses?

37. Aga Jeesus ütles temale: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest.“ (Matteuse ptk. 22)

Kuni sa hirmu ületanud pole, ei saa sa riietuda Kristus-teadvusega. Ent, kuidas saad sa hirmu ületada? Osaliselt ratsionaalse mõistus kasutamise läbi, järeldades, et su hirm põhineb teadmiste puudumisel ja seeläbi, et suudad  Jumala kõrgeimat reaalsust vahetult kogeda, mis tähendab täiusliku armastuse kogemist ja see viskab välja kogu hirmu. Probleem on siin selles, et nii kaua, kui sa oled lõksus must-valges uskumuste süsteemis, ei julge sa teha neist kumbagi.

Sinu ususüsteem muudab sind tõsiselt araks isemõtlemises ja hirmu põhjustanud vale-uskumuste kahtluse alla seadmises. Ja sellel planeedil olev mistahes must-valge uskumuste süsteem teatab, et sa ei saa Jumalat vahetult kogeda; sul on vaja välist kirikut ja selle preesterkonda kui sinu ja Jumala vahel vahendajat. Seepärast juudi religiooni must-valged mõtlejad mu tapsidki pärast seda, kui ma teatasin, et Jumalariik on teie sees.

Nii muudab hirm ise must-valge uskumuste süsteemi suletud ringiks, sinu meele lõksuks. Ta loob vangla sinu meelele ja kui juba Teadlik Sina on selles vanglas, viskab ta võtme ära . Teadlik Sina võib sellest vangikongist igal hetkel välja astuda, kuid selleks peab ta tahtma vastu astuda oma hirmule ja vastu astuda tõsiasjale, et must-valge uskumuste süsteem põhineb  illusioonil.

Nagu näed, on must-valge mõtlemise psühholoogiline efekt selles, et ta keskendab su tähelepanu kahepolaarsele skaalale ja siis paneb su uskuma,  et tõde võiks asuda kusagil selle skaala punktis. Teiste sõnadega -  suhtelisuse skaalast kõrgemal pole midagi. Kuid igal ajal – ja ma mõtlengi igal ajal  - kui sul on kahepolaarne uskumuste süsteem, on see dualistlik uskumuste süsteem. Ja niisuguses uskumuste süsteemis on anti-kristuse teadvus määratlenud mõlemad vastandid.

Ma tean, et see võib olla jahmatav teade, arvesse võttes fakti, et enamus religioone, kaasa arvatud kristlus,  määratleb maailma kui hea ja kurja vahelist eepilist võitlust. Kuid nagu ma olen öelnud, vaimsel teel on platvorm, kus inimesed peavad ületama äärmusliku iseka käitumise, järgides must-valget uskumuste süsteemi. Siiski jõuab kätte punkt sinu kasvus, kui sa pead edasi liikuma kõrgemale sellest platvormist selleks, et edasi areneda. Ja sa teed seda vaid  Kristus-meele suunas liikudes, mis on kõrgemal kummastki mistahes must-valge uskumuste süsteemi poolt määratletud kahest äärmusest!

Kas näed asja iva? Nagu ma eelmises vestluses selgitasin, ei saa Jumala tõelust panna suhtelisuse skaalale ja tal puudub vastandpolaarsus. Jumala tõelusel pole opositsiooni, sest see, mis on väljaspool Jumala reaalsust, sellel tegelikult reaalsus puudub. Ja millel puudub reaalsus, ei saa olla opositsioonis sellega, millel reaalsus on olemas. Seega on Kristus-meeles  vaid see, mis on reaalne ja see, mis  on ebareaalne, sellel on vaba tahte seaduse tõttu lubatud võtta ajutine kuju väljapool Jumala reaalsust. Kuid see ebareaalsus saab eksisteerida vaid duaalsuse lõksus olevate kaas-loojate meeles.

Vaid siis, kui sa astud anti-kristuse meelde, saavad need opositsioonid võimalikuks. Selle meele raamistikus paistab olema kaks opositsiooni, nagu on seda hea ja halb, õige ja vale. Need vastandid tühistavad  üksteist ja kuna üks saab teise hävitada, siis tundub, et kumbki neist on sama reaalsus. See annabki alguse halva kartmisele, sest dualistlikus meeleraamis olevad inimesed arvavad, et halb on reaalne ja omab reaalset võimu nende üle. Kui sa saavutad Kristus-teadvuse ja näed, et halb pole reaalne ja tema ilmingutel pole võimu sinu üle, kaotad sa kogu hirmu. Kuid nii kaua, kui sa usud, et halb omab heaga võrreldes sama reaalsust, ei suuda sa hirmu ületada. Nõks on selles, et halval on sama reaalsus kui relatiivsel heal. Seega pead sa kasutama Kristus-teadvust, et näha Jumala absoluutset headust. 

Asi on selles, et must-valge uskumuste süsteem  paneb sind arvama, et sa pead liikuma relatiivse hea suunas ja hoiduma selle vastandist, nimelt halvast. Ta paneb sind arvama, et seisukoht  peab olema kas õige või vale, mis tähendab, et sa pead pooldama või sinu uskumuste süsteem peab pooldama seda, mida sa oled määratlenud kui õiget  ja hoiduma kõige eest, mis räägib sellele vastu või on sellest väljapool.

Inimesed arvavad, et liikudes suhtelise hea suunas, liiguvad nad Jumalale lähemale. See on samal ajal nii õige kui ka vale. Kui sa liigud eemale isekast käitumisest, eemaldud sa iseka käitumise äärmuslikest vormidest. See annab sulle potentsiaali – kuid ainult vaid potentsiaali – tõusta duaalsusest kõrgemale – mis toob sind Jumalale lähedale. Oluline küsimus on selles, kas sa jätkad äärmusliku hea (ego poolt määratletud hea) poole liikumist ja jääd paratamatult uhkuse lõksu või teed läbimurde ja jõuad millegi suunas, mis on dualistlike äärmuste kohal.

Kristlik tõde ei saa olla fokuseeritud dualistlikule uskumuste süsteemile ja seega ei saa Kristlikku tõde kunagi leida kahe vastandiga skaalalt! Kristlik tõde on duaalsuse kohal ja seepärast saad sa leida selle ainult, jõudes selle maailma must-valgest uskumuste süsteemist kõrgemale. Ma olen öelnud et, üksnes siis, kui hing jõuab teatud küpsuseni, on ta valmis oma uskumuste süsteemi küsimärgi alla seadma  ja mõistma, et maailm pole must-valge.

Ma võiksin öelda palju veel must-valge mõtlemise kohta, kuid kõige tähtsam fakt, millest on teil vaja aru saada on  see, et must-valge uskumuste süsteem saab sinu meele lõksuks. Kui sa vaid võtad omaks mingigi must-valge uskumuste süsteemi, võib ego alati välja tulla näiliselt vettpidava argumendiga selle kohta, miks sa ei peaks vaatama sellest kõrgemale. Paljud fundamentaalsed kristlased usuvad, et kristlus on ainuõige religioon, piibel on  eksimatu Jumala sõna ja nende kirjatäheline piibli tõlgendus on ainuõige. Seega on kurjast kõik, mis on väljapool nende praegusi teadmisi ja nad peavad vältima sellele mõtlemist ning seepärast nad ka lükkavad tagasi selle veebilehe nagu juudi usus fundamentalistid lükkasid tagasi minu kui ma Maa peal kehastuses olin..

Samuti usuvad paljud teadusemeelsed inimesed, et midagi pole materiaalsest universumist kõrgemal. Mistahes uskumuste süsteem, mis pakub välja „üleloomuliku” põhjuse, on ebateaduslik ja meele subjektiivsuse produkt. Must-valge lähenemise efekt on alati selles, et ta suleb sinu meele kasvamise. Nagu ma eelmises vestluses ütlesin, sead sa sisse läbi anti-kristuse meele loodud tõe kirjelduse  ja kasutad seda, et  õigustada Tõe Vaimu vahetusse kogemisse mittejõudmist.

Miljardid inimesed on lõksus mõnes must-valge uskumuste süsteemi versioonis. Kuid enamus neist, kes on avatud sellele veebilehele, on juba hakanud nägema pettust religioonile/elule/päästmisele  lähenemisel. Nad on hakanud nägema läbi illusioonist, et on olemas vaid üks õige religioon ja, et „üks pool on alati õige ja teine pool on alati vale.” Nad on hakanud mõistma, et elu pole nii lihtne kui must-valge mõtlemine eeldab ja on vaja rafineeritumat mõtlemist. Nad on juba hakanud distantseerima end äärmuslikkusest ja fanatismist – tihti ka väärtushinnangutest ja uhkusest – mis on väga levinud must-valge lähenemise korral. 

Võiks öelda, et need inimesed on hakanud nägema läbi ego must-valgetest illusioonides. Kuigi see selgus esindab kõrgemat tasandit, on see äärmiselt oluline, et vaimsed otsijad mõistaksid, et nad siiani ikkagi pole ego relatiivsest loogikast kõrgemale jõudnud. Ma olen öelnud, et egol on sisseehitatud vasturääkivus ja ta püüab luua igas olukorras kaht vastandlikku vaatenurka. Must-valge mõtlemine määratleb niisugused vastandid, kuid see mõtlemisvorm moodustab  omaenda polaarsuse.  Teiste sõnadega on must-valgel mõtlemisel omaenda vastand ja kui inimesed hakkavad kasvama üle must-valgest mõtlemisest, siis on täiesti tavapärane, et nad hüppavad vastandäärmusesse. Järgmises vestluses uurime seda äärmust ja ma loodan, et ma saan hoida ära siiraid otsijaid jäämast sellesse äärmusesse kauemaks kui vaja.

 

Isetäituvaks ennustuseks saamine

Jeesuse vestlus, 7. mai 2006
Egol on väga spetsiifiline missioon, nimelt takistada Teadlikku Sinu taas-avastamist ja seejärel lahti ütlemast Jumalast ärapöördumise algsest valikust -  otsusest, mille autor on ego.

 See otsus oli tehtud Teadliku Sinu poolt, kuid see polnud tehtud Kristvus-teadvuse täies selguses. See tehti, sest Teadlik Sina oli alustanud duaalsuse teadvusega, anti-kristuse teadvusega eksperimenteerimist. Seepärast ei näinud Teadlik Sina selgesti, mida see otsus endaga kaasa tõi ja ta ei mõistnud täielikult, et tema argumendid põhinesid dualistlikul mõtlemisel. Ego teeb kõik, mis ta võimuses, et takistada sind ületamast pimedust; ta teeb ükskõik mida selleks, et takistada  Teadlikul Sinul projekteerimast end väljapoole ego illusioone.

 Sa pead mõistma, et teadlik Sina tegi oma saatusliku otsuse seepärast, et ta ei näinud absoluutset Kristuse reaalsust ja teda pimestas duaalsusteadvuse poolt loodud loor. Teadlik Sina uskus tema argumentatsiooni ja tundis, et  õpetajast ära pöördumine  oli kas õigustatav, vajalik, kasulik või tema ainus valik. Kuna Teadlik Sina juba oli osaliselt pimestatud, see tähendab kahestunud dualistliku loogika poolt – nagu Eva oli kahestunud oma meeles mao teatest, et ta ei pea tingimata surema –ei näinud ta, et see mõttekäik oli suhteline. Ta ei mõistnud, et  mao loogika tundub mõistlik ainult vaadatuna läbi duaalsusefiltri, meeleseisundi, kus kõik on suhteline, mis tähendab, et kõik on õigustatud.

Minu jutu tuum on selles, et Teadlik Sina, see tähendab sinu Mina Olen Kohalolek, on tehtud Jumala kuju ja sarnasuse järgi. Seepärast pole sa ei hea ega halb inimene ja sa pole rumal. Kui Teadlik Sina oleks paremini  teadnud, oleks ta ka paremini teinud. Probleem on selles, et nii kaua, kui Teadlik Sina vaatab maailma läbi duaalse loogika filtri, ei saa ta paremini teada. Ta ei suuda näha üle anti-kristuse suhtelisest loogikast, nägemaks Kristuse absoluutset reaalsust.

 Miks universum tundub ego illusioone kinnitavat
Duaalsuseteadvuse sisu on see, et Teadlik Sina  -  juhituna selle maailma  valeõpetajate ja ego poolt - loob oma „reaalsuse”, maailmavaate, mis on koondatud ego poolt loodud illusiooni ümber. Kõik selles maailmavaates on sündinud kesksest illusioonist, mille ego lõi ja seega  tundub kõik seda illusiooni toetavat. Teiste sõnadega, senikaua, kui sa maailma läbi niisuguse filtri vaatad, kinnitab kõik sinu poolt nähtu ego illusiooni õigsust. Kui sa kannad kollaseid prille, paistab maailm kollast värvi ja seda senikaua, kui sa prillid ära võtad ja näed maailma ilma filtrita.

 Kuid on olemas isegi sügavam reaalsus selles mõttes, et maailm mitte ainult ei tundu värvilisena. Reaalsus, mida te kogete materiaalses universumis, on kujundatud ego uskumuste poolt. See on oluline punkt, millest kõigil siiratel otsijatel on vaja aru saada. Materiaalne universum toimib nagu peegel, mis peegeldab tagasi teile selle, mille te iganes välja saadate. Seepärast käskisin ma inimestel teha teistele seda, mida nad tahavad, et neile tehtaks. Tõde on selles, et universum teeb sulle seda, mida sina teistele teed. See on kaitsemehhanism, mis on suunatud teenima õpetaja asendajana niisuguste kaas-loojate jaoks, kes pöördusid ära oma vaimsetest õpetajatest. Kui teil pole kontakti õpetajaga, on teil ainuke viis õppida, nähes oma tegude tagajärgi ja nii peegeldab universum tagasi teile seda, mida te välja saadate.

Te peate nüüd aru saama, et vaba tahte seadus määrab ära selle, et kui teie  pöördute ära Jumalast ja oma vaimsest õpetajast, peab laskma teil õppida oma tegude tagajärgedest. Seega  ei saa vaimne õpetaja häirida teie õppeprotsessi, kuni te otsustate õpetajalt abi otsida. Õpetaja pole teie isiklike illusioonide lõksus, teie ego peeglite majas, seega näeb ta selgesti läbi loori, mis teid pimestab. Kuid ta ei saa selgitada seda teile enne, kuni te tõusete vaimse tee sellele tasandile, kus te olete avatud sellele selgitusele. Niisiis, õpetaja peab ootama,  kuni teie Teadlik Sina alustab ego poolt loodud illusioonide küsitavaks muutmist.

Õpetaja on põhiprobleemist piisavalt teadlik, kuid vaid piisava küpsusega õpilane suudab haarama hakata seda probleemi. Mis on selle probleemi tuum? Sinu ego on kasutanud duaalsuseteadvust, et luua mentaalne kujutis sellest, millisena ta arvab maailma olevat – pigem, missugusena ta tahab, et maailm oleks, et ta saaks hoida üleval põhi-illusiooni, mis lõi sinu spetsiifilise ego. Teadlik Sina on osaliselt samastanud end selle maailmavaatega  ja seepärast näeb ta maailma läbi ego illusioonide kehastatud värviliste prillide. Samal ajal projekteerib  Teadlik Sina   kui  sinu tähelepanu suunaja, mis on sinu loov jõud, selle maailmavaate  kosmilisse peeglisse. Ja arva ära, mida peegel tagasi peegeldab?

Kas sa hakkad probleemi nägema? Teadlik Sina kasutab oma loovaid võimeid selleks, et projekteerida  dualistlik kujutis materiaalsesse universumisse ja kosmiline peegel peegeldab selle tagasi, see tähendab, et see tuleb sinu juurde tagasi justkui kinnitades ego maailmavaadet. Kui sinu ego on loonud niisuguse kujutluse, et Jumal on vihane ja ebaõiglane  olevus taevas, kes on sind maha jätnud, siis materiaalne universum peegeldab tagasi sulle tingimused, mis näivad kinnitavat  seda kujutust. Sa pole lihtsalt suuteline kogema Jumalat vahetult senikaua, kui sa samastud eraldatuse illusiooniga ja seega peidab materiaalne universum tõe, et Jumal on kõiges. Kõik, mida sa koged selles maailmas, näib kinnitavat uskumust, et siin Jumalat pole ja seega tekib näiv kujutlus, nagu Jumal oleks sind maha jätnud.  Samuti kui sa usud, et elu on võitlus, peegeldab kosmiline peegel tagasi sulle füüsilised tingimused, mis su elu võitluseks muudavad.

Teiste sõnadega, sa oled Jumalaga kaas-looja ja sa ei saa kaas-loomist kunagi peatada. Nagu ma varem öelnud olen, lood sa paratamatult oma olukorrad ja valik on selles, kas sa lood läbi ego poolt määratud dualistliku identsustunde või läbi oma jumaliku identsuse, mis on ankurdatud sinu Mina Olen Kohalolekus. Teadlikul Sinul on võime samastada end kõigega, mida ta ette kujutada suudab ja mida ta reaalsusena aktsepteerib. Seega, kui Teadlik Sina samastub ego poolt määratletud sureliku identsusega, hakkadki sa uskuma, et oled surelik, inimolend, kes elab piiratud maailmas, mis teeb su elu võitluseks ja kuna sa oled samastanud end asjade nägemisega nii, nagu selle maailma poolt paistab, suunab külgetõmbejõud sinu hinge planeedi poole, kus  need tingimused on füüsiliselt avaldunud, sest need on loodud sellel planeedil elavate eluvoolude kollektiivse teadvuse poolt.

 Ego identiteedi küsitavaks muutmise alustamine
Senikaua, kui sa samastad end täielikult ego poolt loodud maailmavaatega, peab kõik, mida sa näed, olema surutud selle maailmavaate raamistikku. Teiste sõnadega, senimaani, kuni Teadlik Sina hakkab kahtlustama, et ta on enamat kui ego, pole sa suuteline ego maailmavaadet küsitavaks pidama. Sa ei talu oma identsustunde kaotamist ja seega kui sa arvad, et ego surelik identsus on kõik, mis sul on, pole sa suuteline seda küsimärgi alla seadma ja seega oled  sa  vaimse õpetaja jaoks ligipääsmatu. Selle asemel püüad sa tõlgendada kõike, mis sinuga juhtub sel viisil, nagu  taaskinnitab seda ego maailmavaade. Ja kuna anti-kristuse meel kasutab relatiivset loogikat, saad sa väänata peaaegu kõike nii, et see tõestab seda, mida sa uskuda tahad. Seda nimetatakse tavaliselt ringloogikaks.

Kuid, kuidas sa sel juhul saad lahti rabeleda ego poolt loodud illusioonidest? Seda saad sa kaitsemehhanismi läbi, mille Jumal on loonud materiaalse universumi sisse ja mida Ema Maria oma raamatus selgitab. See mehhanism on Ema Valguse suundumus pöörduda algolekusse, tasakaalu. Teiste sõnadega, kui sa kasutad oma kaas-looja võimeid, et luua midagi, mis pole Jumala seadustega ja loovate kavatsustega kooskõlas, pole sinu loomine jätkusuutlik. See eksisteerib vaid ajas ja ruumis, mis tähendab, et Ema Valgus lagundab selle paratamatult  .

Su elu muutub püsivaks võitluseks, et hoida üleval ego illusioone. Mida rohkem sa püüad hoida kinni illusioonidest, seda rohkem sa lood vastujõudu, mis püüab need ära lõhkuda. Sinu elust saab tõeline võitlus, sest sa võitled  materiaalse universumi  algjõule vastu.  Ema Valgus on kavandatud maha lõhkuma iga struktuuri, mis ei ole kooskõlas Jumala seadustega. Selleks, et alal hoida oma ego illusioone, pead sa püüdma sundida kogu universumi alluma ego maailmavaatele.

Grupp kaas-loojaid võib sundida lokaliseeritud osa universumist alluma oma maailmavaatele mingi aja jooksul. Seepärast on inimkond suutnud  sundida   Ema Valgust, mis moodustab planeedi Maa, alluma oma kollektiivsele maailmavaatele. Ent pole tähtsust, kui tugevasti  usuvad kaas-loojad oma illusioonidesse, ikkagi ei saa nad sundida Ema Valgust säilitama neid igavesti. Paratamatult loovad nad vastujõu, mis lõhub ära nende poolt loodud maailma. Seda sa näed selgesti  tänapäeva inimühiskonnas haigustena, puudusena, vaesusena, lühikese elueana, toidu puudusena, saastatusena, looduskatastroofidena ja looduse tasakaalutusena.

 Järeldus on lihtne. Ühel või teisel viisil pead sa õppima, et ego maailmavaade on vale. Kui sa vaimset õpetajat ei kuula, pead sa õppima,  lüües oma pea vastu universumi betoonseina, kuni sa lõpuks kokku varised ja hakkad kahtlema selles, kas mitte pole olemas paremat viisi õppimiseks. Vaimse õpetaja jaoks on alati kurb vaadata inimesi, kes keelduvad küsitavaks muutmast oma ego illusioone ja seepärast loovad üha juurde tõsiseid kriise oma eludes, kuni nad lõpuks pingest murduvad ja abi järele kisendavad. Kuid me oleme piiratud vaba tahte seadusega jätta inimesed jätkama oma suunda,  kuni nad abi paluvad. Me saame vaid vaadata, kuidas inimesed end kasti panevad, kuni nad enam edasi ei saa.

Minu jutu iva on selles, et Teadlik Sina on samastanud end ego dualistliku maailmavaatega ja väga raske on murda selle illusiooni lummust. Universum ise tõepoolest tundub kinnitavat ego maailmavaadet, nõustudes sellega mingiks ajaks. Seepärast näete te nii paljusid inimesi, kes on veendunud, et nende maailmavaade on õige. Ent te näete ka, et põhiline maailmavaade, mida enamus lõpuks omaks võtab, areneb ajaga. Sajandeid tagasi uskusid paljud, et Maa ja universum on väga väikesed. Nad uskusid, et Maa on lapik ja et taevas on planeedi kohal olev kuppel.

See maailmavaade on muutunud, sest igas põlvkonnas leidus mõni, kes julges  kahelda oma ühiskonna ja oma ego maailmavaates. Praegusel ajal on inimesi, kes on valmis lõikuseks, taas kord enda ühendamiseks  vaimsete õpetajatega ja valmis saada tõstetud – täielikult ja lõplikult – välja oma isikliku ego ja selle planeedi kollektiivse ego dualistlikest illusioonidest. Siiski peate te mõistma, et on olemas jõud, mis teevad mida iganes, et takistada teie isiklikku ärkamist ja  nende kasutuses on väga võimsad relvad teie vastu, nimelt duaalsuseteadvuse rafineeritus. Vaadelgem lähemalt, kui peened nimelt saavad asjad  olla maailmas, kus kõik on suhteline.

 Kui kõik on suhteline, kellel on siis õigus?
Ego sündis sinu Jumalast eraldumise tulemusena ja seega saab ta näha end vaid Jumalaga lahus, sest ego, Jumal ja Jumala tegelikkus jäävad mentaalseks kontseptsiooniks, mida võib kujutleda, kuid mitte vahetult kogeda. Teadlik Sina saab kogeda Jumalat otse, kuid vaid läbi Kristus-teadvuse. Seepärast, niikaua kui sa läbi egofiltri vaatad, ei saa sa kogeda Jumalat vahetult. Tähendab sa pead rahul olema kirjeldusega vahetu kogemise asemel. Kui te ei tunne reaalsust läbi vahetu kogemuse, peate te „tundma“ reaalsust läbi kirjelduse ja seda kirjeldust on paratamatult mõjutatud lahusolekuteadvus. Kui sind pole lahusolekuteadvus mõjutanud, siis ei vaja sa kirjeldust.

 Nagu ma eelmises vestluses selgitasin, on kõik Kristuse reaalsuses olev loodud Jumala olemusest. Seega ei saa miski olla tegelikult lahus Jumala reaalsusest. Miski saab olla lahus Jumalast vaid läbi eneseteadliku kaas-looja mentaalses illusioonis. Ego-teadvus  on sündinud lahusolekust, see tähendab, et sellel on fundamentaalne  sisseehitatud duaalsus. Sina oled siin, Jumal on kusagil mujal. Jumala ja sinu vahel on lõhe.

Selle asemel, et Jumalat vahetult kogeda, saab ego vaid kujutleda Jumalat, kuid sellele kujutlusele on  juba sisse loodud duaalsus. Ego jaoks pole olemas sellist asja nagu absoluutne tõde, mille üle ei saa vaielda või millel puudub opositsioon. Ego näeb vaid duaalsust ja kui ego kujutleb Jumalat, saab ta teha seda siis kui asetab Jumala suhtelisuse skaalale, see tähendab, et Jumalal peab olema vastand.   

 Nagu ma varem öelnud olen, ei saa Teadlik Sina kunagi täielikult kaotada oma mälu oma jumalikust päritolust. Seega teab Teadlik Sina, et Jumal on olemas ja et Jumal on hea. Ego eelistaks, et Teadlik Sina unustaks ära kõik Jumala kohta käiva, mis nimelt on juhtunudki mõnega ajutiselt. Kuid vaimne otsija ei saa unustada Jumala olemasolu  ja seega peab ego liitma Jumala olemasolu tema kandja maailmavaatesse  - või Teadlik Sina enam ego maailmanägemist ei aktsepteeri.

Kui ego kujutleb Jumalat, teeb ta seda suhtelisel viisil. Teadlik Sina teab, et Jumal on hea, kuid nii kaua, kui teda mõjutab ego loogika, ei saa ta täielikult Jumala headust kogeda, see tähendab, ta ei saa näha, et Jumalal puudub opositsiooniline vaste. Egoistlik loogika oleks nagu Teadliku Sinu lõksu meelitanud, kus Jumala headus on relatiivsel skaalal ja sellel on olemas opositsiooniline vastand. Hea vastand on halb ja elu sellel planeedil hoolitseb küllusliku tõendusmaterjali eest, mis tundub tõestavat, et halb on reaalne. Tundub, et  Jumala oletatav vastand  - kutsuge seda siis kuradiks või kelleks tahate – on sama reaalne kui Jumal ja tõenäoliselt vajalik, et täiendada loodu tasakaalu.

Kas sa näed mu pointi? Ego loob läbi anti-kristuse teadvuse mentaalse kuju, kus  Jumal  pole iseseisev, sõltumatu reaalsus, millel pole vastandit. Ta nimelt portreteerib Jumalat kui ebatäiuslikku olevust ja Jumala headus pole enam absoluutne; see on defineeritud halva või kurja vastandina.

Miks sa kunagi ei  suuda võita dualistlikku vaidlust
Pane tähele peensust, mille on kahe silma vahele jätnud religioossed inimesed. Nad eeldavad seda, et hea defineerimisega kurja vastandina,  langeb headus kokku  Jumala absoluutse headusega. Ometi on see  üle aegade suur illusioon, mis on viinud tegelikult  kõikide religioossete konfliktideni ja sõdadeni, mida siin planeedil nähtud on. Kui sa vaatad asju läbi lahusolekuteadvuse, ei näe sa kunagi Jumala absoluutset reaalsust ja headust. Sa näed vaid suhtelist headust ja nüüd saab võimalikuks  - isegi paratamatuks – et sa defineerid headust viisil, mis on suhteline  ja näib kinnitavat seda põhiillusiooni, mis lõi ego!

Läbi aegade on indiviididel ja ühiskondadel olnud erinev definitsioon selle kohta, mis on hea. Isegi siis kui Jumal andis Moosesele käsu mitte tappa, ütlesid tihtipeale need, kes väitsid ennast esindavat Jumalat juutidele, et vaenlaste tapmine on hea. See on ilmne näide faktist, et ego ei näe Jumala absoluutset headust, kuid vältimatult pöörab selle suhteliseks kontseptsiooniks, mida saab defineerida vastavuses sellega, mis on egole parasjagu kasulik.

Niipea, kui Teadlik Sina paneb ette ego dualistliku loogika värvilised prillid, näeb ta maailma läbi filtri, mis määratleb kaks vastandit. Ego ei näe midagi, mis asub nende vastandite kohal ja seega väidab ta kuni oma surmapäevani, et suhtelisusest kõrgemal pole midagi. Selles suhtelises maailmavaates pole absoluute ja seega pole olemas viisi, et määratleda, mis langeb kokku Jumala headusega  ja mis on väljaspool absoluutset reaalsust. Seda võib määratleda vaid läbi Kristus-teadvuse selguse. Seepärast ma ütlesin:

Ihu küünal on sinu silm. Kui su silm on korras, siis on ka kõik sinu ihu valguses, aga kui ta on rikkis, siis on ka su ihu pimeduses.(Luuka 11:34)

Asi on selles, et kui su silm on üks – see tähendab, et Teadlik Sina näeb ühte, jagamatut Kristuse tõde – siis su madalam olemus on avatud ukseks Jumala valgusele, et särada sellesse maailma. Kuid, kui su nägemus ei ole ühtne, tähendab see, et Teadlik Sina näeb läbi dualistliku filtri ja siis on su olemus täidetud duaalsuseteadvuse pimedusega. Valgus sinu Mina Olen Kohalolekust lihtsalt ei saa särada läbi sinu mina  oma puhtas vormis, seda hägustavad ja pimestavad sinu ego uskumused.

Suhtelise loogika põhiolemus on selles, et kui kõik on suhteline, siis ei saa mitte miskit  kinnitada ega kummutada  absoluutsuse seisukohast. See pole tähtis, mis on õige ja vale;  tähtis on vaid kes on „õige ja vale“, tähendab, et õige on see, kes on suuteline teisi veenma. See annab selge eelise neile, kes on rohkem vilunumad kasutama anti-kristuse meele suhtelist loogikat ja kes on rohkem valmis manipuleerima, valetama ja jõudu rakendama, eesmärgiga teisi kontrolli all hoida.

Mao lugu Eedeni aias on mõeldud illustreerima  olukorda, kus sa juba kord duaalsusteadvusesse laskudes, saades osa suhtelise hea ja kurja tundmise puust,  oled kergesti manipuleeritav nende poolt, kes on veetnud eluaegasid selles meeleraamis ja kel pole sisetundepiinu teie petmise pärast, eesmärgiga teid oma kontrolli all hoida. On olemas üks väljapääsutee. Sa ei saa kasutada anti-kristuse meelt, et välja rabelda lahusolekuteadvusest. Seega pead sa mõistma, et ego on loonud hiiglasliku illusiooni, milles kõik paistab suhtelisena. Senikaua, kui sa jääd illusioonide raamistiku piiresse, ei saa sa kunagi  välja rabeleda ego haardest.

Ma olen näinud paljusid vaimseid otsijaid, kes on langenud selle illusiooni saagiks, arvates, et nad saavad kasutada intellekti oma ego ja selle maailma vürsti  ülekavaldamiseks. Mõned isegi arvavad, et nende töö on veenda oma ego tema õigsuses ja teiste inimeste ego selles, et ta eksib või pöörata maailm oma egoõigust aktsepteerima.  Paratamatult põhjustab see ego poolt loodud dualistlikku võitlusse lülitumise ja niimoodi saad sa olema seotud võitlusega veelgi enam. Kui sa püüad kasutada anti-kristuse meelt anti-kristuse jõudude ülekavaldamiseks, kuidas saad sa hoiduda saamast segatud olema anti-kristuse meelega.

See on illusioon, mis põhjustas paljusid kaas-loojaid algselt langema. Nagu on selgitatud Rahu  Elohimi poolt, langesid paljud illusiooni pärast, arvates, et nad peaksid oma Jumala leegi välja lülitama, kuni teatud tingimused selles maailmas saavad rahuldatud. Me võime isegi öelda, et mõned kaas-loojad hakkasid uskuma, et selle asemel, et lasta  oma Jumala leegi valgusel  hävitada pimedus selles maailmas, lülitusid nad vaidlusse pimedusega ja püüdsid nõusse meelitada  neid, kes olid  lõksus, et nad Jumala juurde tagasi tuleksid. Kuid kui sa tahad kinni püüda määrdunud siga, saad sa paratamatult lõpuks poriseks.

Kui hakata kauplema ego duaalsuseteadvusega. Kuradile meeldib sind  haarata katsesse teda üle kavaldada ja ta isegi lubab sul tunda, et sa oled vaidluse võitnud. Kuid kurat ei püüa oma õigust tõestada; ta püüab vaid hoida sind ühendatuna anti-kristuse teadvusega. Samuti pole su ego  mures selle pärast, et sa oled võitnud ühe lahingu, senikaua kui tema on sõja võitnud, hoides sind dualistliku võitluse lõksus nii, et sa ei näe metsa puude taga. 

See on oluline punkt, millest nii paljud vaimsed otsijad  pole aru saanud ja seega peate te selle üle väga hoolikalt järele mõtlema. Te lihtsalt ei saa võita, vajudes ego-tasandi dualistlikesse vaidlustesse. Sa ei saa veenda ega ümber pöörata  oma ego, sest ta ei saa kunagi kogeda Tõe Vaimu, vaid ta näeb alati vaid dualistlikku kirjeldust. Seega ei saa sa kunagi panna ego nägema absoluutset tõde  ja selle asemel, et saada tõmmatud mõttetusse vaidlusse, püüdes tõestada ühe dualistliku kirjelduse paremust teisest dualistlikust kirjeldusest, hoidu sellest igavesest lõksust, mõeldes mu sõnade üle:

Vaata, mina läkitan teid nagu lambaid huntide sekka! Olge siis arukad nagu maod ja vagurad nagu tuvid! (Matteuse 10:16)

Te peate õppima sellest näitest, kuidas mina kurjaga toimisin pärast paastumist kõrbes (Luuka pt.3) või kuidas Buddha toimis Mara kiusatustega kui ta oli valmis Nirvanasse sisenema. Me kumbki ei klammerdunud. Mina noomisin kuradit ja Buddha konstateeris oma õigust olla Buddha Maa peal. Kuid me ei sidunud end duaalsusejõududega duaalsuse tasandil.

Sa ei võida kunagi, kui sa laskud dualistlikku vaidlusse[1], ega edenda jumalikku, võites dualistlikke võitlusi. Sa saad võita vaid tõustes üle duaalsuseteadvuse, lihtsalt jättes selja taha dualistlikud argumendid ja oma ego võitlused. Seda tehes pead sa jõudma jagamatu Kristuse tõeni, mis annab sulle võimaluse näha ego dualistliku mõtlemisviisi petlikkust.

Järgnevas vestluses annan ma teile mõned näited, kuidas ego püüab hoida sind dualistliku võitluse lõksus, seades üles erinevaid duaalsusel põhinevaid uskumuste süsteeme. Eesmärk on hoida sind võitlemas dualistlikus lahingus, mis laseb mõlemal, nii sinu egol ja ka anti-kristuse jõududel, varastada sinu elujõudu selleks, et nemad ellu jääksid.

 

 [1] Mõtle ütluse üle: „Sa pead lõpetama võitmise.“ See tähendab, et pead lõpetama duaalse võitluse selleks, et võita oma Kristus-olemine. Tähtis  on  vaid  õigsus Jumala silmis, mitte püüe oma õigust kehtestada inimeste seas.

   

Lehekülg 1 / 2

<< Algus < Eelmine 1 2 Järgmine > Lõpp >>
E-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine