Tõuse oma minevikust kõrgemale

Lääneriikide sekkumine Liibüa konflikti

Küsimus: Oleksin väga tänulik sinu kommentaaride eest Liibüas toimuva kohta. Mulle tundub, et sellel lool on kaks poolt. Ühest küljest on USA ja liitlaste jõukasutamine Liibüas poolehoidu väärt, sest sellega tahavad nad päästa inimelusid ja toetada vabaduse võidulepääsemist. Ent teisest küljest suruvad liitlasväed ennast peale iseseisvale rahvale, nende operatsioonide käigus hukkub inimesi ning jõu ja vägivalla kasutamine vaevalt loovad soodsa kliima koostööks. Milline oleks parim seisukoht, mis maailm saaks seoses Liibüas toimuvaga võtta? Suur tänu.

Küsimus: Milline oleks parim invokatsioon Liibüa aitamiseks?

Jeesuse vastus: (10. mai, 2011)
Millised olid need õpetussõnad, mida ma teile pea 2000 aastat tagasi andsin? Kas need ei olnud mitte need, et ära vasta kurjusele kurjaga, vaid pööra hoopis teine põsk?

Ent kahjuks on „teise põse pööramisest“ nagu ka paljust muustki valesti aru saadud ja seda valesti tõlgendatud, kusjuures paljudel juhtudel on seda tehtud meelega.

Teise põse pööramine ei tähenda aga, et tegemist oleks kindlalt passiivse tegutsemisviisiga. Vastupidi, teise põse keeramine võib olla vägagi aktiivne vahend kasvõi selles mõttes, et inimesed on sunnitud sellele kuidagimoodi reageerima. Ent oluline on meeles pidada, et kui sa ei ole vägivaldne, siis see ongi teise põse pööramine.  

Kui ma tahtlikult käitusin väljakutsuvalt enda ajastu võimueliidiga, siis praktiseerisin ma teise põse pööramise aktiivset poolt. Nimelt tegin asju, mida võimueliit lihtsalt ei saanud ignoreerida. Seega, mõnes mõttes ma ajendasin neid otsust langetama selle kohta, et nad peavad minuga midagi ette võtma. Ma ei ajendanud neid vägivalda kasutama, küll aga ajendasin ma neid enda teadlikkuse taset minu peal nähtavaks tegema. Seega tegemist oli aktiivse mõjutusvahendiga, ent selline tegutsemisviis vastas siiski nõudele jääda vägivallatuks tegutsemises.

Niisiis, seda meeles pidades, vaadakem hetkeks Egiptuses aset leidnud sündmusi. Väike grupp inimesi, keda ma hiljuti olen nimetanud ka „rahumeelseteks revolutsionäärideks“, kasutasid moodsat tehnoloogiat selleks, et ühendada suurt hulka egiptlasi liikumises, mis tõepoolest iseenesest oli passiivne, ent mis sundis diktaatorit langetama valikut,  kuidas  protesteerijatega käituda ning seda tehes paljastas tema valik tema teadlikkuse taset  ning tegi ühtlasi ka kogu maailmale nähtavaks tema režiimi taga oleva teadlikkuse taseme. Just seepärast, et protesteerijad ei kasutanud vägivalda, vastas nende tegevus vägivallatuse nõudele.

Järgmiseks juhtus see, et režiim hakkas demonstreerijaid agressiivselt vägivallale provotseerima. Näiteks saadeti erariietes ametnikke tänavatele vägivalda õhutama. Diktaator, kelle valitsemine toetus vägivallale, lootis, et demonstreerijaid provotseerides õnnestub tal nad saada vastu võitlema ning seega õnnestub tal muuta rahumeelne revolutsioon räpaseks kättemaksuks ja vägivallalaineks.

Kui diktaatoril oleks õnnestunud rahvast vägivallale provotseerida, siis oleks kogu revolutsioon läbi kukkunud. Vastu võideldes oleksid demonstreerijad Mubarakile andnud ettekäände ja õigustuse sõjaväe kasutamiseks, et riigis taastada niiöelda „seadus ja kord“.  Ent veelgi olulisem on see, et muutudes vägivaldseks, ei oleks demonstreerijad vastanud vaimsele nõudele jääda rahumeelseks ning nende abistamine vaimsest sfäärist oleks lõppenud.

Nagu sellel veebilehel on ka enne selgitatud, on materiaalne maailm  vibratsioonide skaalal kõige madalamal tasemel, koosnedes eeterlikust, mentaalsest ja emotsionaalsest valdkonnast. Enamik inimesi on teadlikud vaid materiaalsest maailmast, ent on oluline teada, et materiaalses maailmas asetleidvad protsessid saavad toimuda ainult tänu sellele, et nad on alguse saanud kõrgematest sfääridest.

Meil, Ülestõusnud Meistritel, on piiratud voli tegutseda otse materiaalses valdkonnas, aga meil on suurem võim tegutseda just nimelt kõrgemates sfäärides. Mitmete vaimsete inimeste kaudu, kes kõik annavad oma osa Maa hüvanguks, töötame järjekindlalt eesmärgi nimel kogu inimkonna teadvust tõsta. Seega, kui Egiptuses hakkasid toimuma füüsilised muutused, siis need olid ühe pika protsessi kulminatsiooniks, mis sai alguse vaimsest sfäärist ning mis toodi sealt madalamasse, materiaalsesse  valdkonda.

Me olime aastakümneid töötanud paljude inimestega enne, kui leidis aset muutus nende teadvuses, mis tegigi revolutsioonid Tuneesias ja Egiptuses üldse võimalikuks. Niisiis, me töötame inimestega üle kogu maailma selleks, et luua arengut ja elu edasi viia, ent reaalsed muutused saavad toimuda ainult seal, kus kriitiline arv inimesi teevad selle muutuse enda teadvuses võimalikuks.

Kõik meie tegevused juhinduvad  kuldsest reeglist ja me ei kiida MITTE KUNAGI heaks vägivaldseid lahendusi. Me kõik teame liigagi hästi, et vägivald ainult jätkab dualistlikku võitlust, ent meie eesmärgiks on tõsta planeet kõrgemale dualistlikust teadvusest, et Kuldne ajastu saaks niipea kui võimalik Maale saabuda.

Seega minu jutu mõte on selles, et enne kui said toimuda füüsilised sündmused Tuneesias ja Egiptuses, oli kõrgemates sfäärides väga palju tööd selle nimel ära tehtud. Niipea, kui demonstratsioonid oleksid muutunud vägivaldseteks, oleks koheselt meie toetus ja abi neile katkestatud ning demonstreerijad oleksid pidanud hakkama saama oma jõududega ja saama hakkama  ka nende jõududega, kellega nad ennast läbi vägivalla sidusid.

Sellele tuginedes on ilmselge, et juba algusest peale oli Liibüa olukord põhimõtteliselt erinev. Liibüas ei olnud tegemist rahumeelse rahva ülestõusuga, vaid alates esimesest päevast oli tegemist organiseeritud mässajate salgaga, kes omasid nii relvi kui olid treenitud, et võidelda väga hästi varustatud ja treenitud valitsusvägedega. Jääb üle ainult küsida: kust siis Liibüa mässajad said enda treeningu ja relvastuse? Üks on kindel, ilmselgelt mitte Ülestõusnud Meistritelt!

Selge on see, et Liibüa mässajad lihtsalt ei tõusnud ühel ilusal hommikul üles, ega mõelnud: „Kuulge poisid, täna võiks ülestõusu korraldada“. Vaid tegemist oli pikaajalise protsessiga, mida toetati ka väljaspoolt. Ent need toetajad polnud Ülestõusnud Meistrid. Liibüas oleme me küll töötanud väikse grupi inimestega, ent Liibüa rahva seas ei olnud piisavalt inimesi, kes oleksid tõeliselt suutnud aru saada vägivallatu lahenduse olulisusest. Sellest tulenevalt olid meie võimalused Liibüaga töötamiseks ja abistamiseks piiratud ning läbi inimeste vaba tahte valikute jäi Liibüa maiste ja tumedate jõudude kätte. Võid kolm korda arvata, millised välisjõud on Liibüa mässulisi juba aastaid ja aastakümneid treeninud ja varustanud.

Minu jutu iva on selles, et siin on tegemist põhimõttelise erinevusega. Kui ülestõus või mingi teine muutus ühiskonnas on algatatud inimeste poolt, kes tõeliselt mõistavad vägivallatuse olulisust, siis nendel on Ülestõusnud Meistrite täielik toetus. Kui rahva seas aga ei ole piisavat pühendumust vägivallatusele, siis me oleme sunnitud neist eemalduma ning laskma neil saada õppetunnid omal käel. Nii on see olnud Maa peal alates sellest ajast, kui esimesed inimesed kaotasid oma otsese ühenduse oma vaimsete õpetajatega, nagu seda sümboolselt jutustab Eedeni Aia lugu. 

Tõsiasi, et mitte ükski rahvas ei tunnista ametlikult vajadust paluda abi vaimsest valdkonnast, kus me oleme niisugusest maailma nägemisest üle, viitab sellele, et on väga väike tõenäosus, et ükski rahvas võtaks kuulda mu siinseid nõuandeid.  Ent just nimelt siinkohal mainitud nõuannete järgimine – peamiselt see, et koostööd tuleb teha ainult vägivallatule lahendusele pühendunud inimestega – oleks olnud lääneriikide jaoks kõige targem lähenemine.

Lääneriigid on teinud aga kõike vastupidi, õhutades vägivaldset ülestõusu Gaddafi vastu. See ei ole ainult rumal, vaid ka vastukäiv, kuna aastakümneid on Lääneriigid toetanud diktaatoreid Egiptuses, Saudi Araabias ja mitmes teises islamiriigis. Niisiis, miks kukutada üks diktaator, aga teine alles jätta, samal ajal kui mõlemad tagavad ihaldatud stabiilsuse regioonis.

Liibüasse sekkumine on üsna sarnane lääneriikide sekkumisega Iraaki. Jõuga on proovitud likvideerida diktaator, kes tegelikult hoiab ära erinevate rahvusgruppide vägivallalaine puhkemise, mis vastasel korral oleks kogu riiki laastanud. See aga iseenesest näitab, et Liibüa ei ole veel demokraatiaks valmis. Demokraatia lihtsalt ei saa, vähemalt mitte täielikult, eksisteerida riigis, mille rahva teadvus ei suuda üle vaadata erinevustest, nagu seda on religioon, rass või rahvusluslik kuuluvus.

Õigupoolest üks tähtsamaid küsimusi, mis hiljuti Tuneesias ja Egiptuses aset leidnud vägivallalaine taustal tuleb küsida on see, kas demokraatia ikka saab eksisteerida riigis, kus enamik inimesi on endiselt allutatud religioonile. Kas demokraatia üldse saab toimida riigis, kus usk ei ole taandatud  oma domineerivalt positsioonilt nii, nagu seda on tehtud religiooniga läänes. Kindlasti saab enamik inimesi aru, et kui katoliku kirik domineeris keskaegses Euroopas, siis ei olnud mingit võimalust, et Euroopas oleks saanud eksisteerida toimiv demokraatia. Ja kindlasti mõistab ka enamik inimesi seda, miks oli Ameerika Ühendriikide aluspanijatel oluline põhiseadusesse kirjutada, et riik ei hakka ühtegi religiooni ülistama ega taga kiusama.

Kui astuda sammuke tagasi ning vaadata sügavamat tähendust, siis on selge, et küsimus ei ole tegelikult religioonis. Probleem seisneb hoopis selles, et demokraatia ei saa toimida, kui enamike inimeste teadvuses leidub endiselt fanatismi, olgu see siis religioosne, poliitiline või mõni muu fanatismi vorm. Fanatism on teadvuse tase/meele seisund, mis kunagi ei kahtle printsiibis, et eesmärk pühitseb abinõu ja selline mõttelaad on täiesti vastuolus demokraatiaga.

Demokraatia olemus tegelikult EI peitu „enamuse valitsemises“, nii nagu paljud on sellest ekslikult aru saanud. Demokraatia olemus seisneb selles, et kõikidel inimestel on õigused, mis ei ole riigi poolt ette kirjutatud ja seetõttu ei tohi neid õigusi rikkuda ükski maine jõud, sealhulgas ka mitte üksi „enamuse valitsus“. Niisiis, kui need õigused pole riigi poolt ette kirjutatud,  kelle poolt nad siis on ette kirjutatud?

Kes siis määrab need õigused ja kust nad tulevad? Jõult, mis on väljaspool Maad ja väljaspool dualismi. Seda jõudu võib nimetada Jumalaks, ent seda ei pea tingimata nii nimetama. Selleks, et demokraatia saaks töötada, on oluline, et inimesed tunnistavad kõrgema jõu olemasolu ja see jõud on andnud neile demokraatias valitsevad õigused. Ent pole vajalik, et see kõrgem jõud oleks sildistatud mõne konkreetse nimega või määratletud mõne ametliku religiooniga.

Õigupoolest ongi nii, et kui see kõrgem jõud on piiritletud mõne religiooniga, millele inimeste teadvus on allutatud, siis ei saagi demokraatia tegelikult toimida. Ajalugu on näidanud, et ütlus „võim korrumpeerub ja absoluutne võim korrumpeerub täielikult“, vastab tõele.  Sellest hetkest kui kasvõi üks institutsioon, olgu selleks kommunistlik partei, katoliiklus või islam domineerib, tekib ühiskonnas fanatism, mis paratamatult viib selleni, et inimesed hakkavad mõtlema, et nende institutsioon võib kõrgema jõu poolt antud õigustest üle vaadata või isegi neid õigusi omavoliliselt defineerida. Ja hetkel, mil see juhtub, ei ole enam tegemist toimiva demokraatiaga.

Nii lihtne see ongi.

Kokkuvõtlikult on ju ilmselge, et ühtegi rahvust jõuga demokraatlikuks muuta ei saa. Rahvas peab ise selle jaoks valmis olema ja tavaliselt on ettevalmistusperiood selleks üsna pikk protsess, mis koosneb nii raskesti omandatud õppetundidest kui ka tundlikema inimeste vaimsetest õpingutest. Seega Ameerika veendumus, et ta saab islamiriikidele jõuga tuua vabaduse ja demokraatia, on lihtsalt naiivne. 

Kes rajasid Ameerika demokraatia? Eurooplased, kes olid õppinud Euroopa pikast verisest ajaloost ning kes olid vastuvõtlikud vaimsetele õpetustele. Ehk siis teiste sõnadega, Euroopa kõige vastuvõtlikumad inimesed olid lahkunud Euroopast või olid kehtestanud demokraatia mõnes koloonias just sellepärast, et seal oli parem võimalus demokraatia loomiseks, kui seda oli Euroopas. Minu jutu mõte seisneb selles, et demokraatia ei tekkinud kuskil vaakumis, vaid protsess, mis viis demokraatia sünnini Ameerikas, sai tegelikult alguse Euroopast. Ja seepärast ei olegi mõtet loota, et demokraatia kehtestamiseks piisab armee linna tungimisest, diktaatori ametist kõrvaldamisest ja et siis on demokraatia silmapilkselt sündinud.

Veelkord, demokraatlike riikide jaoks kõige targem lähenemine on see, kui nad põhinevad vägivallatusel ja aitavad ainult neid diktatuuride all olevaid inimesi, kes soovivad üksnes rahumeelseid, vägivallatuid revolutsioone. Kui on juba hakatud sõjalist jõudu kasutama, kuhu sellele siis piir tõmmata, kus see peaks lõppema? Kas NATO peaks sarnaselt Liibüale pommitama hakkama ka Süüriat, Jeemenit ja paljusid teisi riike? Ja mis siis, kui juhtub see, mis juhtus Balkanil ning tuleb välja, et tsiviilelanikke on võimatu  kaitsta mugavast kontorist Washingtonis või Liibüa kohal patrulliva lennuki pealt? Kas siis peaks äkki sinna saatma jalaväed ja kui nii, siis kui mitmesse riiki? Kas NATO suudab tõesti kogu Lähis-Ida turvalisuse eest vastutada? Keegi teine pole seda küll kunagi suutnud.

Võib ju arvata, et kui lääneriigid ei oleks Liibüa olukorda sekkunud, siis Gaddafi väed oleks tapnud mässavates linnades hulgaliselt inimesi. Ent see on väärettekujutus, sest fakt on see, et kui mässulised poleks väljaspoolt saanud varustust ja treeningut, siis nad polekski kunagi alustanud sellist vägivaldset ülestõusu. Seega, see oli tegelikult välisriikide sekkumine, mis eelkõige seadiski inimeste elud ohtu. Niisiis, kus siin on õigustus vägivallaks?

Kui sa ausalt vaatad ükskõik millist situatsiooni, siis sa saad aru, et tegelikult ei ole vägivalla kasutamiseks tõelist õigustust.  Ainult siis, kui sa lähened millelegi piiratud arusaamaga, mis muuseas on miski, mida võimueliit püüab saavutada, võib sulle tunduda, et vägivald on vajalik, õigustatud või halbadest variantidest parim valik.

Luba ma annan sulle veel ühe kuldse reegli: sellist asja nagu vähem kuri lahendus  ei ole olemas. Mõlemad mõisted – nii headus kui kurjus pärinevad duaalsusest, ent duaalsus ei saa kunagi luua rahu. Kui tõesti selle peale mõelda, siis sa näed, et suuremat kurjust ei saa kunagi välja juurida väiksema kurja abil. Vaid dualistliku maailmakäsitluse ületamise ja teise põse pööramise läbi on võimalik kurjust võita.

                                                            ***

Invokatsioonidest soovitan teil lugeda neid, mis on mõeldud Lähis-Ida ja rahu jaoks. Paluge eraldi ka seda, et kogu varjatud manipulatsioon tuleks välja, kaasa arvatud ka välisjõudude osalus konflikti algatamisel ja nende motiivid

                                                            ***

Lõpetuseks lubage mul jätta teile järgmine mõte. Oleks väga kasulik, kui vaimsed inimesed mõtiskleksid selle üle, et Ületõusnud Meistrid ei vaata elu peale Maal sama pilguga, nagu inimesed seda kipuvad tegema. Mulle on selge, et maises kehastuses olles ei saagi täielikult mõista ülestõusnud teadvuse seisundit, kuid teil on võimalus sellele põgus pilk heita. Ometi ei ole võimalik see pilguheit enne, kui te suudate olla avatud mõttele, et ülestõusnud teadvuse seisund on põhjalikult erinev ülestõusmata teadvusseisundist. Seega selleks, et põgusalt meie visiooni näha, peate te olema suutelised ka enda kõige kallimaid veendumusi küsitavateks pidama.

Meie, Ülestõusnud Meistrid, teame väga täpselt, et planeet Maa ei ole midagi muud kui üks klassiruum. See teenib vaid ühte eesmärki – nimelt seda, et inimesed saaksid oma teadvust tõsta, kasutades Maad kui välist taustsüsteemi, milles inimesed saaksid tõsta oma teadvuse tasandit. Seega, kui me räägime Kuldsest ajastust, siis meie eesmärk ei ole luua ettemääratletud edasijõudnud tsivilisatsiooni. Meie eesmärk on alati tõsta inimeste teadvust ja seda saab teha mitmel eri viisil. Näiteks demokraatia on üks viis inimeste teadvuse tõstmiseks, ent see ei ole kaugeltki mitte ainuke viis ning pealegi sobib demokraatia vaid teatud küpsusastmega inimestele.

Niisiis, täpsustan üle, et lääneliku demokraatia kehtestamine igas maailma riigis ei ole üldsegi mitte meie kõikehaarav eesmärk.  Ent sellest veel tähtsam on see, et teie, kes te olete vaimsed inimesed, mõistaksite põhjuse ja tagajärje tõelist järjestust. Kehastuses olevad inimesed kipuvad mõtlema, et füüsilised tingimused loovad teatud teadvuse taseme. Näiteks, kui Ameerika juhtkond otsustas Iraaki minna, siis teatud inimesed arvasid, et neil piisab vaid Saddam Husseini kõrvaldamisest, vaba ja demokraatliku rahvuse väljakuulutamisest ning see vallandaks ka väga kiire muutuse inimeste teadvuses.

Iraagi kogemus ilmselgelt kummutab selle väärarusaama, ent vaadakem seda edasi. Teadvus, mida me proovime sellel veebilehel arusaadavaks muuta, on see, et füüsilised tingimused EI OLE kunagi põhjuseks. Põhjus peitub ALATI teadvuses.

Sellel arusaamisel on mitmeid delikaatseid aspekte, kuid siinkohal vaadelgem seda ühte. Lääneriikides on levinud arusaam, et piisab ainult füüsiliste tingimuste parandamisest arengumaades ning siis muutub arenguriikide olukord sama heaks nagu  lääneriikideski. Aga see ei vasta tõele. Kõikjal maailmas asetleidvad situatsioonid ei ole midagi muud, kui kollektiivteadvuse materialiseerumine välisteks olukordadeks. Enne kui inimeste teadvus ei muutu, ei saa märkimisväärselt muutuda ka nende välised olukorrad.

Siinkohal ei väida ma, et lääneriigid peaksid lõpetama füüsiliste tingimuste parandamise. Kui ikkagi inimene jookseb verd, siis tuleb verejooks peatada. Kui aga verejooksu põhjust ei eemaldata, siis jookseb veri haavast endiselt edasi ning sinna võib jääda lõpmatult plaastreid peale panema.

Just nimelt sellise lähenemisviisi on lääs võtnud oma püüdes aidata vähem arenenud riike. Selline abistamine aga võib jätkuda igavesti, kui lääs ei tunnista teadvuse tähtsust selles protsessis ning ei muuda just nimelt teadvuse muutmist prioriteediks. See iseenesest tähendab, et lääneriigid peaksid kõigepealt tunnistama enda teadvuse muutmise vajalikkust. Niisugune muutus lääneriikides on juba alanud, ent see ei saa vilja kanda enne, kui vaimsed inimesed läänes täienisti tunnistavad eelkõige teadvuse tähtsust. Sealt ka minu manitsus teil seda mõista.

Otsige kõigepealt Jumalariiki  ja siis antakse teile ka kõik muu.
Otsige kõigepealt teadvuse muutust
 ja muutus füüsilistes tingimustes järgneb sellele –
see ei tule küll ilma jõupingutuseta,
ent kindlasti tuleb see ilma jõuga surumata.
 

[Mõelgem nüüd Eesti vabariigi rahumeelsele taaskehtestamisele!] 

 

 

Oma minevikuenergia tasakaalustamine

Kas sa saad anda mõned praktilised viisid valestikvalifitseeritud energia puhastamiseks?

Jeesues vastus:
Ma olen juba rääkinud sellest, kuidas energiavälja puhastada, luba mul nüüd fokuseeruda sellele, kuidas tegeleda tagasipöörduva välise energiaga, tagasipöörduva karmaga. Kui sa lood toksilise energia laine, mis saadetakse universumisse, siis läheb aega, enne kui see energia sulle tagasi tuleb. Tegelikult see karma tagasitulek võtab tavaliselt mitu eluaega. See aeg, mis kulub energia  tagasitulekuks, on armu periood. Sa  võid vaadelda energiat kui võlga elule. Kui sa kasutad oma aega targalt, siis võid sa saada vaimseks miljonäriks enne, kui sul võlg tagasi maksta tuleb. Sel juhul võla tagasimaksmine ei lõhusta sinu elu.

Sellepärast ma käskisin inimestel koguda aardeid Taevas (Matt.6:19). Kui sul on piisavalt aardeid, siis saab see sinu tagasipöörduva negatiivse karma kustutada.

Peaaegu iga religioosne rituaal või praktika oli kavandatud selleks, et aidata inimestel luua positiivset energiat, positiivset karmat ja sellega elu võlg ära maksta. Sa  saad teha seda ka positiivsete mõtete, positiivsete emotsioonide ja positiivsete tegude kaudu.  Seda nimetab piibel headeks tegudeks nimetab. Pane tähele, et head teod ei ole ainult väliste tegudega piiratud. Head teod sisaldavad sinu mõtteid ja  tundeid, sest väline tegevus on lihtsalt psühholoogilise põhjuse tagajärg, mis algab mõtete ja emotsioonide tasandil. Negatiivne tegu ei ilmu kuskilt olematusest. Ta algab negatiivse mõtte vormist, mis vabastab negatiivse emotsiooni, mis lõpuks päästab lahti välise tegevuse.

Kui sa vaatad piiblit lähemalt, siis  näed sa, et Moosese seadus tegeles inimeste  väliste tegude ümberkujundamisega. Mäejutluses väitsin ma, et see ei  ole piisav, kui sa   abielurikkumisest hoidud; sul tuleb ületada abielurikkumise soov (Matt.5:28). Me oleme nüüd astunud uude vaimsesse tsüklisse, milles on inimestel vaja mõista seda, et ainult negatiivsetest tegudest hoidumine ei ole piisav. Sul on vaja puhastada ka  oma mõtted ja tunded.

Kui sa ei loo positiivset karmat selleks, et tagasipöörduvat karmat kustutada, siis lõikad sa paratamatult karma tagajärgi. See võib ilmuda sinu elus õnnetuste, haiguste või negatiivsete sündmuste kujul. Väga paljud inimesed imestavad, „miks heade inimestega juhtuvad halvad asjad “. Aga põhjus on selles, et need head inimesed ei  olnud nii head möödunud elus ja nüüd lõikavad nad seda, mida nad on külvanud.  

Sul tuleb paratamatult tasakaalustada möödunud eludes tehtud karma, sest kosmiline  peegel peegeldab selle sulle tagasi. Sinu valida on, kuidas sa selle karma tasakaalustad. Kas sa teed häid tegusid ja kasutad vaimseid tehnikaid selleks, et karmat kustutada enne, kui see ilmub negatiivsete sündmustena või valid sa selle kustutamise raskel viisil? Ma mõistan, et kuna minu algsed õpetused karmast ja reinkarnatsioonist jäeti kristlusest välja, siis enamus inimesi Läänes ei ole teadlikud, et neil on selles osas valik. Aga neil on valik harida ennast, uurides teavet  mittekristlikest  allikatest ja siis teha oma eludes vastavad muudatused.

Teine viis karma kustutamiseks on kasutada vaimseid tehnikaid selleks, et välja kutsuda kõrgsagedusega energiaid, et tõsta tagasipöörduva karma vibratsiooni. Teiste sõnadega,  sinu energiavälja ladustunud toksilise energia ümbermuutmise tehnikad transmuteerivad ka sinu tagasipöörduva karma. Aga on oluline, et kõik tõelised vaimsed otsijad mõistaksid, et lihtsalt selle sisemise või välise energia transmuteerimine, mis on juba valesti kvalifitseeritud,  ei ole piisav. Sul tuleb peatada rohkema sellise energia genereerimine ja ainus viis selle tegemiseks on minna oma psühholoogiasse ja eemaldada need haavad ja alateadlikud arvutiprogrammid, mis põhjustavad  selle, et sa lähed  ebatäiuslikesse mõtetesse, tunnetesse ja tegudesse.

 

 

Kas me peame oma karma tasakaalustama

Nii et sa ütled, et me saame ja peame selle energia ära puhastama või oma karma tasakaalustama?

Jeesuse vastus:
Muidugi. Karma tasakaalustamiseks on palju viise. Et sellest energia puhastamise protsessist täielikult aru saada, on sul vaja mõista, et on kahte tüüpi valestikvalifitseeritud energiat. Võiks öelda, et on sisemine energia ja väline energia. Kui sa sooritad mingi teo, mis ei ole Jumala seadustega kooskõlas,  siis juhtuvad kaks asja.

Üks on see, et see tegu loob energiaimpulsi, mis saadetakse maailma. Albert Einstein leidis, et kui sa reisid Maast eemale ja jätkad samas suunas minemist, siis sa lõpuks pöördud oma lähtepunkti  tagasi vastassuunalt. See ruumi-aja kontiinum moodustab suletud silmuse. Kui sa saadad universumisse energiaimpulsi, siis see rändab läbi ruumi–aja kontiinumi ja pöördub lõpuks sinu hinge juurde tagasi. Endastmõistetavalt võtab see aega, sellepärast inimesed tavaliselt ei saa  väljasaadetud karmat silmapilkselt kätte.

Teine asi, mis juhtub, kui sa rikud Jumala seadusi, on see, et sa lood hulga valestikvalifitseeritud mentaalset ja emotsionaalset energiat. Kui sa reageerid millegi vähemaga kui armastus, siis lood sa mentaalset ja emotsionaalset energiat, mis vibreerib kriitilisest tasemest allpool. Seda energiat ei saadeta universumisse, see ladustatakse sinu isiklikku energiavälja, mis on sinu hinge osa. Sinu hing kannab seda energiat endaga kaasas ka pärast seda, kui füüsiline keha sureb.

Ma mõistan, et paljud inimesed ei taha reinkarnatsiooni ideed aktsepteerida sellepärast, et nad ei taha võtta isiklikku vastutust selle eest, mida nad minevikus tegid. Aga see on vältimatu fakt, et enamus inimesi on sellel planeedil juba sadu kordi reinkarneerunud. Neil on olnud sadu eluaegu ebatäiuslike põhjuste loomiseks, mis saadeti universumisse. Nad on genereerinud ka negatiivset mentaalset ja emotsionaalset energiat, mis on kogunenud nende isiklikku energiavälja. See karma ja toksiline energia muutub hingele koormaks. See saab suuresti piirata sinu võimeid väljendada oma tõelist individuaalsust, väljendada oma Jumalast antud loovust ja elu üle rõõmu tunda. Järelikult, sinu enda parimates huvides on alustada selle energia eemaldamist.

Kui sul on vaimse kasvuga tõsi taga, siis pead sa seda valestikavalifitseeritud energia koormat kergendama, nii selle energia osas, mis on ladustatud sinu isiklikku energiavälja kui ka selles osas, mis tuleb sulle universumist tagasi. Seda väljendit, et isik  on haamri ja alasi vahel, saab rakendada selle kohta, millest me räägime. Hing on sõna otseses mõttes selle valestikvalifitseeritud energia haamri vahel, mis  on kogunenud hinge energiavälja ja selle karma alasi vahel, mis saadetakse universumi poolt tagasi. Selleks, et maksimaalset vaimset kasvu saavutada, on sul vaja leida efektiivseid viise selle valestikvalifitseeritud energiaga tegelemiseks.

Nagu ma varem seletasin, ei ole valestikvalifitseeritud energia puhastamise osas midagi rasket ega müstilist. Sul on lihtsalt vaja tõsta valestikvalifitseeritud energia  sagedust ja sa teed seda sellega, et kutsud Ülevalt välja vaimset valgust   ja suunad seda valestikvalifitseeritud energiasse. See on loomulik protsess, mida igaüks saab ära õppida. Ma võiksin lisada, et iga isik, kel on vaimse kasvuga tõsi taga, peaks selle protsessi ära õppima.

   

Oma vigadest, karmast, minevikust kõrgemaletõusmine

Mida see tegelikult hingelt nõuab, et oma vigadest, karmast, minevikust kõrgemale tõusta?

Jeesuse vastus:
Luba ma annan sulle lühikese ülevaate sellest olukorrast, millega enamus hingi silmitsi seisab. Iga inimolendi eluvool, ma mõtlen Mina Olen Kohalolekut, loodi vaimses maailmas. Pärast loomist tegid sa selle valiku, et tahtsid kogeda elu materiaalses universumis ja tahtsid aidata Jumala kuningriiki Maa peal kaas-luua.  Sinu Mina Olen Kohalolek lõi sinu hinge, kes siis laskus materiaalsesse universumisse ja võttis endale füüsilise ehk inimliku keha.

Kui hing laskus sellesse materiaalsesse universumisse, siis muutus ta nendele seadustele alluvaks, mida kasutati materiaalse maailma loomiseks, kaasa arvatud Põhjuse ja Tagajärje seadus. See seadus määrab ära, et hing on vastutav selle eest, kuidas ta Jumala energiat kasutab. Kui sa kasutad seda energiat Jumala seadustega kooskõlas, siis lood sa kasutoovat ehk konstruktiivset energiat, mida ma võime heaks karmaks nimetada. Selline energia teenib  Jumala loomingu laienemist ja edendamist ja ta muutub sinu aareteks Taevas (Matt.6:20). Iga energia, mis on sellest sagedusest madalam, teenib loomingu purustamise ja piiramise ülesannet, kaasa arvatud sinu enda loov väljendus. Seda saame me halvaks  karmaks kutsuda.

Pärast seda, kui hinged kaotasid kontakti oma vaimse minaga, kaotasid nad ka selge Jumala seaduste tajumise. Inimese langemine oli inimeste langemine teadvuses. Inimesed lihtsalt laskusid madalamasse teadvuse seisundisse, milles nad ei suutnud enam säilitada kontakti vaimse valdkonnaga. Kuna neil seda kontakti enam ei olnud, siis hakkasid hinged vältimatult puhtaid Jumala energiaid valesti  kvalifitseerima. Põhjuse ja Tagajärje Seadus väidab, et kui hing kvalifitseerib valesti Jumala  puhtaid energiaid, siis hing on vastutav selle energia ümberkvalifitseerimise eest selle energia vibratsiooni algsesse puhtusse tõstmise abil. Hing peab tasakaalustama selle negatiivse karma enne, kui ta saab möödunu vigadest vabaks. Kui hing kvalifitseerib vaimset energiat valesti, siis ta lihtsalt ei saa Maa  pealt  lahkuda. Nii kaua kui see valestikvalifitseeritud energia jääb materiaalsesse  universumisse, on hingel elu suhtes võlg, hingel on side materiaalse universumiga. Kui hing kvalifitseerib Maa peal energiat valesti, siis loob ta gravitatsioonilise jõu, mis tõmbab teda sellele planeedile tagasi. Hing ei saa vaimsesse valdkonda üles tõusta enne, kui ta on ära maksnud oma võla elule ja on ära puhastanud kõik  valestikvalifitseeritud energiad.

Teine energia valestikvalifitseerimise tagajärg füüsilise keha vananemine ja lagunemine. Sellepärast eluiga lühenes, kuni ta jõudis kõige madalamasse punkti koopainimese staadiumis. Mõnda aega on elu kestvus tõusnud, mis näitab seda, et inimolend on kasvutsüklis. Inimesed õpivad pikkamööda Jumala energiaid kasutama ilma neid valesti kvalifitseerimata. Endastmõistetavalt ei ole see protsess kaugeltki täielik, aga see on positiivne trend.

Jumal ei ole kunagi tahtnud, et ükski hing looks valestikvalifitseeritud energiat ehk karmat, mis teda materiaalse maailma külge seob. Jumala kavand oli niisugune, et inimesed  laskuvad Maale, elavad seal, kuni nad saavutavad kõik, mida nad saavutada tahtsid ja siis tõusevad vaimsesse valdkonda tagasi. Kui mõned hinged kvalifitseerisid energiat valesti, siis ei saanud nad enam üles tõusta. Jumal pidi neile andma võimaluse Maale tagasipöördumise ja valestikvalifitseeritud energia  ärapuhastamise jaoks. See muutus reinkarnatsiooni protsessiks. Hing peab Maal reinkarneeruma nii kaua, kuni ta on ära puhastanud kõik siin loodud valestikvalifitseeritud energiad. Siis on hing oma võla elule tagasi maksnud ja võib alatiseks Taevasse üles tõusta.

See on valestikvalifitseeritud energia tagajärg, et üks põhilisi nõudeid isikliku lunastuse jaoks on see, et sa puhastad ära kogu energia, mille sinu hing on  materiaalses universumis kogunud.

   
E-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine