Hakake oma hinge üle valitsema

Minevik kui sissejuhatus tulevikku

KuanYin

Novosibirski konverents juunis 2013

Vajra, vajra, vajra, vajra, vajra, vajra, vajra, vajra,vajra.

Mina, Kuan Yin, läidan Venemaal Kaastunde ja Osavõtlikkuse Leegi. Vastavalt vaba tahte seadusele ei jõua see kõigini, sest paljud ei taha seda endasse lasta. Sest nad on uhked ja ennasttäis ega taha tunnistada, et nemad seda vajavad. Nad ei taha tunnistada, et nad vajavad andestust ja vabandamist. Nad ei tunnista, et nemad võiksid olla teinud midagi andeksandmist nõudvat, sest nende arvates on nad korda saatnud vaid tegusid, milleks on neil olnud õigus vastavalt omaloodud õiglussüsteemile.

Olete vast kuulnud öeldavat, et minevik on vaid sissejuhatuseks. Et ajalugu kordub ja et kes pole õppinud selgeks ajaloo õppetunde, on määratud neid kordama. Sest kui Ema Valgus on kord juba tõmmatud dualistlikku allaminekuspiraali, siis ei saa see Valgus iseennast vabastada, vaid allaminekuspiraalist väljasaamiseks on tervis Isa Valgust. Aga Isa Valgus saab tulla vaid läbi inimsüdame leegi.

Asi, mida te saate teha Emakese Venemaa heaks, on sulanduda kokku kaastunde- ja osavõtlikkuse energiaga. Vene kodanikud, need inimesed, kes on siia kehastunud, peaksid välja saama minevikumustreist, ja selleks on neile tarvis kaastunnet, osavõtlikkust ja halastust, Leeki, mida on minul külluslikult jagada neile, kes oma südame sellele avavad.

Kuidas te saate oma südame kaastundele avada? Te võite pidada end vaimseks inimeseks ja mõelda, et loomulikult on teie süda avatud kõrgetele vaimsetele juhendajatele ja seega ka kaastundele. Kui see rahvas tahab rakendada oma edasiminevat potentsiaali, siis peab ta saama üle oma minevikust, sest kuidas saaks niisugust dualistlikku minevikku kaasa vedada Kuldsesse ajastusse. See pole võimalik.

Ma esitan selle küsimuse vaimsele kogukonnale, kes on sündinud siia selleks, et aidata Venemaal vaimses mõttes edasi liikuda ja kes tahavad tegeleda Venemaa minevikuprobleemidest ülesaamisega. Siin tuleb kõne alla mitte ainult nõukogudeaegne minevik, vaid ka tsaariaeg ja veelgi kaugem ajalugu.

Ma mõistan, et need, kes on sellele taotlusele avatud, pole isiklikult ise toime pannud neid õudusi, mida te selle rahva ajaloost leiate. Kuigi need teod ei puuduta teid isiklikult, on sellel ometi põhjus, miks te olete valinud sündida Venemaale. Kas te pole mitte sündinud selles kehatuses Venemaale eesmärgiga aidata seda maad edasi vaimsel teel, aidata tal liikuda Kuldse ajastu poole. Seda ülesannet täites, peab teis olema valmisolek vaadata selle rahva minevikku ning paluda siiralt Jumalat andestust nende õuduste pärast, mida tehti kommunismi ja Nõukogude Liidu nimel.

Kes peaks seda tegema? Seda ei hakka tegema uhkust täis inimesed ega need, kes kulisside taga neid õudusi korraldasid ja mitte ka need, kes neid koletusi toime panna lubasid või nende teostumisele kaasa aitasid. Neist mõned on siiani elus, kuigi nad eitavad oma tegusid, kui neilt selle kohta pärida. Nad arvavad, et saavad oma minevikku varjata, kuid ülestõusnud meistrite eest ei saa nad midagi peita.

Me ei taha kedagi hukka mõista. Me tahame aidata teil mõista. Inimene, kes on toime pannud arvukalt elajalikke tegusid, arvab, et tema jaoks puudub halastus. Aga kui niisugune inimene palub siiralt andestust, siis saab see talle osaks selles ulatuses, kui suurel määral on ta valmis tõusma iseendas kõrgemale sellest teadvusest, mis võimaldas tal läbi leitud õigustuse niisuguseid tegusid toime panna.

Ma tean seda hästi ja ma loen teie südameid nagu avatud raamatuid. Ma tean väga hästi, et te pigem keskenduksite Venemaa tulevikule kui kaevaksite selle minevikus. Ma tean, et noorema generatsiooni esindajad, kes ei tunne endal seost Venemaa minevikuga, pigem ei tegeleks üldse minevikuprobleemidega, sest nad tunnevad, et see pole nende vastutus. Ma küsiksin veelkord: „Aga miks olete te just siia, Venemaale, just sel ajal kehastunud?“ Keegi peab valmis olema tunnistama, ja siiani on vähesed siin maal seda teinud, et Venemaa vajab väga andeksandmist, et see maa suudaks lõplikult vabaneda mineviku mustrite kordamisest ja suunduda pöördumatusse ülesviivasse energiaspiraali.

Mis aitas Nõukogude Liidul laguneda? Sellele muutusele aitasid kaasa lääne maailma inimesed, eriti USA elanikud, kes reageerisid Saint Germaini üleskutsele ja käisid kümneid aastaid koos gruppidena igal laupäeva õhtul, et lugeda neli tundi dikriisid kommunismi lagunemiseks ning kapitalismi ja kommunismi valede paljastamiseks. Need inimesed kutsusid Vabaduse Leeki Venemaa kodanikele, kes ise ei suutnud seda enese heaks teha kommunismienergia tiheduses viibides ja hirmus, mis võinuks sellele järgneda.

Kui nad poleks seda teinud, siis oleks, nagu paljud ka uskusid, jäänud Nõukogude Liit veel kauaks püsima. Vaatamata survele oli Venemaal piisav arv inimesi, kes seesmisel hingetasandil, oskamata seda endile teadvustada, reageerisid sellele Vabaduse Leegile ja kandsid ning aktsepteerisid oma südames mingit osa sellest Leegist. Kuigi teid õpetati nägema USA näol suurimat vaenlast, olid just USA kodanikud need, kes hoidsid vaimset impulssi, vaimset tasakaalu, mis võimaldas Venemaal heita endalt vähemalt osa kommunismiahela raskusest.

Kuid nagu me oleme varem öelnud, ei ole see ike täielikult kadunud, sest on neid, kes seda veel hinges kannavad, uskudes ikka veel kommunistlikku utoopiasse, sest nad igatsevad tagasi vanu aegu, mis kindlustas neid teatud turvatundega, teades, et asjad on küll halvasti, aga palju halvemaks need ka minna ei saa. Neis oli turvalisus, sest neil oli töö ja nad said selle eest mingit tasu, et materiaalses mõttes kuidagi oma eluga toime tulla.

Venemaa jaoks on oluliseks sammuks järgmisele tasandile jõudmisel siduda end Halastuse Leegiga, suunates selle voo läbi Sõna jõu ja läbi oma avatud südame. Ja selle teostumiseks peate te paluma andestust, paluma halastust ja vaatama ausalt oma minevikku. Kuid sellist ausat minevikukäsilust ei leia te tänapäeval Venemaal kasutusesolevatest ajalooraamatutest, sest Venemaa kui rahvas pole tahtnud oma minevikku tunnistada. Vene rahval pole leidunud tahet vabaneda oma minevikust. Siiamaani on ta tahtnud eitada ja ignoreerida oma minevikku. Aga nii mõnedki peaksid leidma endas tahet vaadata möödunusse ja tunnistama tohutut vahet selles, kuidas on teid õpetatud nägema Nõukogude Liitu ja kuidas ülejäänud maailm Nõukogude Liitu näeb.

Ma tean, et vähesed on julgenud avalikult rääkida Nõukogude Liidu mõjust maailmale ja selle riigi kodanikele. Põhjuseks on siin maailmas valitsev ohutunne. Kardetakse, et Venemaa pöördub tagasi totalitaarsesse režiimi. Igaüks hingab kergendatult, kui „vene karu“ magab.

Vene inimestel on kalduvus uhkusele, nad ei taha tunnistada oma vigu. See tendents ei pärine Nõukogude Liidu aegadest. Samuti pole see ka tsaariaegade produkt, vaid ulatub juuripidi väga kaugesse minevikku, kus paljud, loomulikult mitte kõik, vaid paljud inimesed, kes kehastusid Nõukogude Liidus, olid kehastuses Atlantisel ja olid osalised selle kontinendi vee alla vajumises. Need inimesed on niivõrd kinni oma meeleseisundis, kus nad näevad oma rahvast kui suurt rahvast, kes ei pea alluma seadustele, mille järgi elavad teised rahvad, olgu see siis materiaalne areng, demokraatia, kultuurielu või rahva vaimuelu.

Need inimesed ei ole tavapärased venelased. Nad on küll kehastunud Venemaal nii selles kui möödunud eludes, kuid nad pärinevad ajast, mil polnudki veel vene rahvast. Nad on kui välisvalitsejad, kes on tulnud tõelisi Vene inimesi orjastama. Nemad näevad end eliidina. Nii tsaariajal kui ka nõukogude ajal olid just nemad osa eliidist. Neil puudub austus tõeliste venelaste, vene rahvuse ja tema tõelise potentsiaali vastu.

Kui veel kommunism oli valitsev süsteem, siis olid nad selle eesotsas privilegeeritud eliidina ja kapitalismi tingimustes teevad nad täpselt sedasama läbi korruptsiooni, läbi selle, et annavad üksteisele eeliseid ja seda rahva seljataga. Nad arvavad, et nemad omavad seda rahvast, selle rahva loodusvarasid ja inimesi töömesilastena, kes võimaldavad neile privilegeeritud eluviisi, milleks nad arvavad endil õiguse olevat.

Ka seda hoonet vaadates [konverentsikeskus, kus üritus toimub], te märkate, et see pole ehitatud tööinimestele. See on ehitatud eliidi tarvis. Siin ringi vaadates paistab silma, et mõned ruumid selles majas on vähem uhkemad kui teised, sest ka eliidi hulgas oli eliit. Eliit ei eraldanud end mitte ainult rahvast vaid jagunemine toimus ka eliidi endi ridades. Mõned olid kõrgemad kui teised. See tuleneb langenud teadvusest, mis siiani Venemaal valitseb ja mida toidab mõtteviis, et ühed on kõrgemad kui teised. Just see mõtteviis võimaldas toime panna koletuid tegusid nõukogude ajal, mille eest ei taheta vabandust paluda, arvates, et neil oli õigus teha, mida nad tegid ja mõtlemata sellele, et tõelised vene inimesed on samuti inimesed, kuigi ei kuulu samasse klassi, kuhu nad iseendid asetasid.

Siin on peidus iroonia. See riik on maailmale end esitlenud kui klassideta ühiskonda, jagunedes tegelikult klassideks, sest mõned lihtsalt kasutasid kommunismi selleks, et end eliidina üles seada ja rahval suu kinni panna. Keegi ei tohtinud nende vastu midagi öelda. Kui pajudele teile, kes te Venemaal üles kasvasite, on räägitud sellest, et Stalini valitsemisajal suri siinsetes koonduslaagrites rohkem inimesi kui neid suri natside koonduslaagrites? Aga see on fakt.

Ma võin seda lugeda Akashi kirjetest. Ma võin teile öelda täpse numbri, sest mina olin kaastundega iga eluvoolu kõrval, kes aeti üles varahommikul, kamandati voodist välja koos naise ning lastega, pandi loomavagunitesse ja saadeti päevadepikkusele teekonnale, ilma et neil midagi vahepeal isegi süüa oleks olnud. Siis pandi nad maha ühte või teisse laagrisse, kus nad kas töötasid või nälgisid surnuks. Mitte keegi selle režiimi juhtidest ei näidanud nende suhtes üles vähimatki halastust.

Mina, Kuan Yin, koos teiste Jumaliku Ema esindajatega kuulsin nende karjeid. Mina reageerisin igaühele neist seesmistel tasanditel. Polnud ainsatki agoonias nutvat hinge, keda ma poleks seesmistel tasanditel saatnud. Mõned neist olid sellest isegi teadlikud. Ja kuigi polnud võimalik teha midagi nende füüsiliseks vabastamiseks, said mõned vabaks vaimus ja surid rahus, teades, et nad aitasid kaasa selle režiimi üle kohtumõistmisele, mis ei ilmutanud mingit halastust alamate suhtes.

Kas teate, et mõne endise nõukogude liiduvabariigi elanikest üle 20% jäi lihtsalt teadmata kadunuks nõukogude perioodil. See juhtus põhiliselt Stalini valitsemisajal. Paljud teist seda teadsid? Jällegi – see on fakt. Kui paljud teist teavad, kui suur hulk Vene rahvast lihtsalt kadus sellepärast, et nad julgesid öelda välja midagi kommunismivastast või rääkida midagi inimõigustest? Teie ei tea ja ka maailm ei tea, sest need, kes omasid absoluutset võimu, omasid ka võimalust peita oma tegude jälgi. Natsi koonduslaagritest teab maailm sellepärast, et nemad kaotasid sõja ja neil polnud võimalust oma jälgi peita. Vastasel korral oleksid nad seda teinud.

Vaevalt paljud mind usuksid, kui teeksin teatavaks numbri, mitu miljonit inimest Venemaa enda territooriumil kaduma läks.

Kas kujutad ette, mis tunne on seista külmal hallil talvehommikul suure musta augu serval ja kuulata revolvrilaske, sest keegi tulistab seljatagant sinu sõpru ja pereliikmeid kaela. Lõpuks astub ta sinu selja taha. Sa tunned terasest relvatoru oma kuklanaha vastas. Hoolimata välistemperatuurist pole revolvritoru külm, sest see pole jõudnud jahtuda äsja surnukstulistatud inimeste kehasoojusest ega ka paljudest eelnevatest laskudest. See jääb sinu viimaseks mälestuseks enne, kui kuul su aju purustab ning su elutu keha auku variseb ja see maetakse ilma austuseta, ilma tseremooniata. Sest inimelu pole austust väärt.

Mina, Kuan Yin, olin seal kõigil neil paljudel kordadel, kui see jutus. Ma olin seal, et aidata mõrvatute hingi. Ma olen Halastuse Jumalanna ja minu võime abistada neid hingi on lõputu. Ma olen Buddha tasandi saavutanud ülestõusnud olevus. Seepärast suudan ma olla niisuguste sündmuste keskel ja jääda neist sündmustest puudutamata, sest ma ei lasku inimemotsioonidesse. Võin öelda, et planeedi Maa mistahes paigas nende hingede abistamine, kes on ülekohtuselt tapetud, pole teenistus, mida keegi peaks kadestama.

Julgen öelda, et ükskõik, kes teie hulgast, kes te viibite maises kehastuses, ei ole suuteline toime tulema selle ülesandega, sest see muutub ülimalt suureks emotsionaalseks koormaks ja te lihtsalt ei suudaks sellega toime tulla. Ma räägin seda seepärast, et anda teile edasi tundeid, mida tähendas niisuguse olukorra läbielamine teie vaimsete õdede ja vendade ja samuti ka teie füüsiliste õdede ja vendade ja pereliikmete jaoks.

Kas näete, et Venemaal on eksisteerinud klass inimesi, kes ei halastanud mitte kellelegi ega mitte millelegi. Niisuguseid inimesi võib muidugi leida paljude rahvaste hulgast, kuid siiski mitte kõigi hulgast. Neid leidub suuremate rahvaste seas. Ma saan aru, et teie reaktsioon seda kõike kuulates on nende mõtete kõrvale juhtimine, et mu sõnad ei mõjuks nii rängalt. Ma tean, et paljud teist ütleksid: „Aga vaadake, missuguseid õudusi on teised rahvad korda saatnud! Kuidas on natsi Saksamaaga ja nii mõnegi teise riigiga?“

Jah, ma ei eitagi seda, et ränki tegusid on ka teised rahvad korda saatnud, aga minu eesmärk on rääkida praegu Venemaast, mitte teistest rahvastest, keda ma loomulikult samuti aidata püüan. Minu huvi on hetkel Emakese Venemaa aitamine Saint Germaini Kuldse ajastu poole. Ma ei palu teil end süüdistada, tunda hirmu või võtta enda kanda mineviku emotsionaalne koorem. Ma palun teil vaadata oma maa minevikku ja tunda neid tundeid, mis teie jaoks sellega seonduvad.

Nende tunnete tunnistamine ja laskmine enesel neid tundeid tunda, võimaldab teil saada ühendus tegelikult toimunuga. Ainult siis, kui te saate tõelise ühenduse sellega, mis aset leidis, suudate te sellest minevikust välja tulla, läbi tulla inimlikest emotsioonidest ning paluda andestust. Te ei saa välja niisugusest olukorrast, vaadates seda võõrana väljaspoolt, distantsi tagant.

Tunded, mis on nii intensiivsed, on loonud tohutu keerise. Nüüd peab keegi olema valmis vaatama neid sündmusi nii, et ta kogeb neid teatud määral. Siis voolab Halastuse Leek läbi tema südame ja teadvuse ning hakkab seda minevikukeerist kustutama. Ma ei palu teil teha seda juhul, kui see tundub teile käivat üle jõu ja hakkab teid koormama.

Ma tahan öelda, et Venemaal leidub piisav hulk vaimseid inimesi, kes on paljude aastate jooksul lugenud dikriisid vaimseks kaitseks ja oma energiavälja puhastamiseks. Nendel on võimalik seda ülesannet täita ilma, et see neid koormaks. Minu soov ei ole näha teid minevikutaaga all kokku vajumas. Ma tahan teid julgustada kogema seda, millest rääkisin, sest ainult nii muutute te avatud ukseks minu Leegi jaoks.

Lääne-Euroopa on pärast natside tegude paljastamist käinud läbi tee, mille käigus peaaegu iga maa on läbi töötanud sõjaõudused ja Saksamaa on seda protsessi veel jätkuvalt läbimas. Saksamaa on selles suhtes Venemaast tunduvalt kaugemale jõudnud. Mõned aastat tagasi tunnistas Saksamaa ausalt ja avalikult, et nad on teinud jõupingutusi, et niisugune inimelu mitteaustav režiim enam Saksamaal võimust võtta ei saaks.

Venemaa pole avalikult niisugust sammu astunud, sest eliit seda sammu ei astugi. Tavakodanukud seda ka teha ei saaks, sest nende jaoks oleks see koormav. Kuid teie, vaimsed inimesed, kes tunnevad oma südames, et nad on selleks valmis, saate asuda selle ülesande teenistusse, äratades Halastuse ja Andestuse Leegi nende nõukogudeaegsete koletute energiate kustutamiseks. Ma soovitan teil tegeleda Stalini-aegsete koledustega, sest Stalin oli indiviid, kellel puudus igasugune respekt elu vastu.

Olen märkinud, et mõned, kes on lugenud diktaate, mis on edastatud läbi selle sõnumitooja, on sattunud seesmisse vastuollu, vastandades loetule seda, mida neile on räägitud Vene ühiskonnas üles kasvades ja mida nad eelistaksid arvata ning nad kahtlevad, et need diktaadid on edastanud tõelised ülestõusnud meistrid. Ei pea olema prohvet selleks, et ennustada ka selle diktaadi saatust. Aga las igaüks valib nii, nagu ta tahab. Mina olen Kuan Yin ja ma austan teie vaba tahet. Ma tean, et piisav hulk teist tunnistab lihtsat tõsiasja, et meie, ülestõusnud meistrid, tunneme vaid tõelist armastust venelaste vastu ja meie ainus huvi on näha Venemaad oma vaimses arengus tõusmas ja Kuldsesse ajastusse jõudmas. Just sellepärast ma edastan seda õpetust.

Kümmekond aastat tagasi poleks niisugune kogunemine, nagu on meil siin, olnud üldse mõeldav. Need, kes oleks julgenud oma mõtteid ausalt välja öelda, oleks pandud vangi või hukatud nõukogude- või kommunismivastase tegevuse pärast. Mõned teist, kes siin telgis praegu viibivad, on suhteliselt noored. Mõned teie hulgast on armutult hukatud nõukogude ajal, kuid armastusest Venemaa vastu, valisite te kehastuda siia tagasi, kuigi karma seadus poleks paljusid teie hulgast enam siia kehastuma määranud. See oli teie valik ja te oleksite saanud valida kehastumiseks ka mõne lihtsamate elamisvõimalustega maa. Aga te valisite armastusest kehastuda just siia.

Absorbeerige endasse Veenuse vibratsioon ja taasühendage end Armastuse Leegiga, tunnistades endale, et te olete siin armastusest ajendatuna ja tänu sellele armastusele olete te valmis vaatama kõigesse, mis aitab Emakesel Venemaal vaimselt tõusta. Te olete suutelised vaatama minevikku, olenemata sellest, kui valus see olla võib. Te olete suutelised jätma kõrvale ajaloo ümberkirjutamisest tekitatud illusioonid. Kui te suudate siiralt ühendada end minu südamega, saame meie Ema Mariaga juhatada teid informatsiooni juurde, mida te vajate teada saamiseks, mis tegelikult nõukogude ajal toimus.

Kui te tahate tõeliselt teha midagi niisugust, mis Venemaad vaimselt edasi aitaks, siis ühendage end Armastuse Leegiga, mis teid siia juhatas. Ja läbi selle Armastuse Leegi vaadake minevikku, ühendage end minu Halastuse Leegiga ja las see voolab läbi teie südame ja teadvuse läbi minevikusündmuste ja te näete, kuidas kõikehävitav Halastuse Leek hävitab need energiad, mis siiani ripuvad raskete pilvedena Venemaa kohal, paikade kohal, kus asusid koonduslaagrid ja peeti lahinguid, mis tekitasid siiani inimesi rusuva energeetilise allakiskuva spiraali. Vaadake, kuidas Halastuse Leek need energiad hävitab ja mõne aja pärast kustuvad need sõjaõuduste kirjed. Minu soov on näha Venemaad minevikutaagast vabana. Kuid selleks peab leiduma neid, kes on valmis vaatama sellesse õuduste minevikku, et vabadus saaks ilmuda füüsilisel tasandil.

Ma olen tõesti Kuan Yin. Minu Leek on piiritu. Minu armastus on piiritu. Nagu ütles Veenus, tungib see läbi kõigest. See tungib läbi illusioonide energiaseintest, mis pärsib minevikutaagas vaevleva rahva meeli ja südameid, sest nad kardavad vaadata oma minevikku, ega ei suuda oma minevikust üle kasvada. Kui piisav hulk inimesi on valmis kasutama meie dikriisid, invokatsioone ja rosaariumi, sealhulgas Andestamise, Mineviku ületamise, Südame puhastamise, Enese armastamise rosaariumi ja teisi invokatsioone, siis näete te uut Venemaad.

Võin teile kinnitada, et palju saab siis juhtuda suhteliselt lühikese ajaperioodi jooksul, kui Halastuse Leek hakkab paljastama kõike seda, mis siiani Venemaa teadvuses eksisteerib ja osavõtmatust väljendab ning laseb korruptsioonil vohada ja isegi suureneda ning paneb paljud olukorra lõksu, kus nad vaevu pensionist ära elavad, kuigi on töötanud kogu oma elu. Kas seegi pole halastuse puudumine? Seesama teadvus, mis saatis inimesi koonduslaagritesse, näitab ka tänapäeval eliidi kaudu üles halastamatust, põhjustades kannatusi elanikkonnale.

Siin on paljastada paljut. Paljud asjad hakkavad avalikuks tulema nüüdsest, kuni maailma tähelepanu koondub olümpiamängudeks Venemaale aastal 2014. Kui teie, vaimsed inimesed, saadate kutsungeid Valguse poole nüüdsest kuni olümpiani, siis näete, mis juhtub perioodil kuni olümpiani ja sealt edasi. Palju saab avalikuks, paljud asjad muutuvad. Ja need, kes arvavad, et omavad võimutäiust, võivad tunda, et maa kaob nende jalgade alt. Isegi see, kes peab end siin ainsaks liidriks, ei püsi oma võimupositsioonil nii kaua, kui ta ise seda loodab. Te näete suurt muutuste potentsiaali. Venemaal on piisavalt vaimseid inimesi, kes saavad selle muutuse esile tuua. On küllaldaselt neid, kes on ära tundnud ülestõusnud meistrite olemasolu, et muutused ellu tuua, aga napib neid, kes tunnistaksid neid efektiivseid töövahendeid, mida me olema läbi selle sõnumitooja edastanud.

Siin ma näitan teile kahte võimalikkust. Esimene: kes tunnistab ülestõusnud meistrite olemasolu ja kasutab meie varemantud töövahendeid (rosaariumid, dikriid, invokatsioonid), las jätkavad tegevust, mida teevad. Ka see annab positiivse efekti. Ma kahtlemata austan neid, kes on kasutanud eelmiste dispensatsioonide üleskutseid, mis on aidanud Venemaa ülesminevasse spiraali. Teine võimalus seisneb selles, et need inimesed teadvustaksid, et praegusel ajal selle sõnumitooja kaudu edastatud töövahendid on palju efektiivsemad ja kasutades neid saavutate te palju enamat.

Printsiip „ jaga ja valitse“ on olnud alati langenud olevuste strateegiaks valguseinimeste suhtes. Kuid ei ole langenud olevused need, kes on teie vahele eraldatust saanud külvata. Teie olete ise löönud kiilu endi vahele. Aga ma kummardan teie vaba tahte ees ja ütlen veelkord: te saavutate seda rohkem, mida rohkem te ühendate oma väed, nii nagu need inimesed, kes kasutavad vanu ja uusi instrumente koos. See on täiesti kohane ja vastab täielikult meie nägemusele. Miks mitte austada minevikku. Ja miks mitte austada ka praegust. Ja miks vaadata ärakuivanud ojja, kui kõrval on uus läte kristallselge veega, mis ei ole varjutatud sõnumitooja teadvuse poolt.

Järgnege Valgusele. Järgnege Valgusele, mis voolab otse teie endi seest. Kui te ühendate end seesmise Valgusega, viib see Valgus teid kokku teiste inimestega, kellega saate luua grupi ja tuua maksimaalset efekti Venemaa rahva ja ka teiste rahvaste edasiaitamisel vaimsel teel.

Mina, Kuan Yin töötan igaühega, kes austab ülestõusnud meistreid ja saadab läbi Sõna jõu kutsungeid Halastuse Leegi poole. Loomulikult töötan ma ka igaühega, kes ka ei tea ülestõusnud meistritest midagi, kuid siiski laulab mulle laule ja kasutab minu mantraid, mille salvestusi te äsja kuulsite. Ma ei taha öelda, et on vaid üks moodus Halastuse Leegi äratamiseks ja kohalekutsumiseks, et on vaid üks viis ülestõusnud meistreid teenida. Vaimne energia voolab alati, see ei peatu kunagi, kuni viimne kui inimene on Maa pealt vaimsesse sfääri üles tõusnud. See võtab mõnda aega. Selle sündmuse saabumise pärast ei pea te muretsema.

Leidke meid sealt, kus me oleme. Kasutage töövahendeid, mida me oleme edastanud praeguse aja tarbeks, sest me näeme vaimsest sfäärist, et need on väga efektiivsed. Ärge sattuge uhkuse lõksu. Kui õpilane on valmis, ilmub õpetaja. Kõik need, kes on ära tundnud ülestõusnud meistrid mistahes varasemas dispensatsioonis või organisatsioonis, on valmis meie ilmumiseks läbi selle dispensatsiooni. Aga valmisolek ei tähenda, et te tunnete ühel hetkel valmisolekut, leiate välise organisatsiooni ja veedate seal kogu elu samas seisundis. Valmisolek tähendab pidevat eneseületamise seisundit, mõistes, et senikaua, kui te viibite maises kehastuses, ei koge ega mõista te ülestõusnud meistrite õpetustest täiuslikult. Seega, kui te tahate püsida eneseületamise teel, järgnege meile, kuni te jõuate seisundisse, kus meie energia voolab läbi teie südame.

Ma räägin seda kõigi nende inimeste neljale madalamale kehale, kes on olnud ülestõusnud meistrite õpetustes, kas praegustes või eelnevates. Nad ei pruugi teada seda oma teadliku mõistusega. Minu käsi on väljasirutatud. Ja ma ütlen veel kord: ma kummardan igaühe vaba tahte ees, aga ma püüan aidata igaüht vaimsel teel tõusta, kes seda tahab. Ma saan aidata teid vaid niipalju, kui teie ise tahate ennast aidata.

Seda võib illustreerida Jeesuse mõistukõnega kolmest teenritest ja talentidest. Astuge peegli ette ja vaadake, kas olete paljundanud oma talente või olete need maha matnud, arvates, et eilsest saavutatust jätkub tänaseks, homseks ja edasiseks. Suur Jumalik Juhendaja on öelnud, et eilsest saavutusest tänaseks ei piisa. Või nagu ütles meister MORE: „Tänu teenimise eest on veelgi suurem teenimine“

See ei tähenda mitte pidevat rabelemist tundes, et pole ikkagi veel piisavalt teinud. See tähendab, et me anname teie kasutusse veelgi võimsamad abivahendid ja tõhusamad õpetused, et teiepoolne teenimine oleks veelgi suurem ja seda väiksema jõupingutusega, kuni teie teenimine muutub pingutusest vabaks ja te ületate pingutuse teadvuse. Siis olete te pidevalt avatud ukseks Valgusele. Ja isegi siis, kui te ei loe dikriisid, invokatsioone ja rosaariume, voolab meie Valgus pidevalt läbi teie südame ja tšakrate ja te olete jätkuvalt avatud ukseks.

Mina olen Kuan Yin. Mina olen avatud ukseks halastuse, kaastunde, osavõtlikkuse, heasoovlikkuse voolule. Kas sina oled avatud ukseks kehastuses?

 

Anders Breivik ja massimõrv Norras

Meile oleks abiks, kui meistrid jagaksid oma nägemust selle südantlõhestava teo kohta, mille tegi üks kurjusttäis inimene... ja samuti selle suurepärase kõrgendava armastuses ja lootuses rahvakogunemise kohta nagu see on toimunud siin, Norras viimastel päevadel.
Jan
 
Kas tulistamine Norras võis olla fašismiideoloogia entiteedi surmakramp?
II maailmasõja ajal valitses natsism rahvast ja tungis erinevatesse maadesse.
Selle terroriaktiga võrreldes on mistahes halb tegu märksa vähem kaalukam.
Mulle tundub see irooniline, et ta oli isalmi vastane, sest ta tegutses nagu terrorist. Kuidas see kõik on Norra ja Skandinaaviamaade karmaga seotud?
Nagu paljud, leian ka mina, et kogu see lugu on šokeeriv ja ma tahan teada, mida see meile õpetada tahaks, kuid ma ei oska vastust leida.
Tervitustega
Vinay
 
Kallis Jeesus, kas sa, palun kommenteeriksid hiljutist massimõrva Oslos. Kuidas on see võimalik, et 32 aasta vanune, kena, hea haridusega, blond põlisnorralane Anders Behring Breivik ühegi emotsioonita tappis 76 inimest lihtsalt Utoeya saarel vabalt ringi käies 1,5 tunni jooksul ja ise kuulas Sõrmuste isanda filmist tuntud muusikat.  Ta tunnistas, et tegi seda, sest „teda vaevas islamlaste vool Euroopasse“. Miks ta siis ei tapnud moslemeid, keda ta vaenlasteks pidas, vaid omaenda rahvast, noort „kuldset“ eliiti selle Euroopa põhjaosa rikkaimast ja edukast riigist.
 
Üllatavalt varsti pärast rünnakut hakkasid paljud uudisteagentuurid viivitamatult süüdistama Al Qaedat ja moslemi terroriste ilma, et oleksid saanud usaldusväärset infokildugi. Varsti, kui nad olid sunnitud vastupidist tunnistama, ei nimetanud nad hr. Breivikit kordagi terroristiks. Kas see ei väljendanud mitte seda, et nii-nimetatud „tsiviliseeritud maa – Euroopa“ on harjunud pidama moslemeid terroristideks, kuid nad ei võta omaks, et niisugune õudne asi võib juhtuda nende enda maades.
Olen tänulik sinu kommentaaride eest,
Sobir, Dušanbe, Tadżikistan
 
Vastus Jeesuselt – 27. juuli 2011
 
Ma ei ole mingil moel kaastundetu Norra rahva šoki suhtes. Kuid peab ütlema, et on olemas maid, kus ekstremistid tapavad tosinal hulgal inimesi peaaegu iga päev. Peab aru saama, et norralaste šokk, mis on täiesti mõistetav, on samal ajal ka niisuguse maa reaktsioon, kes on elanud teatud mõttes isolatsiooni süütus naiivsuses. Ta sarnaneb natuke unistustemaale ja sel põhjusel sai niisugune sündmus jõhkraks äratajaks.
 
Tegelik küsimus, millele peaks vastuse leidma, on küsimus sellest, kuidas Norra saaks muuta oma elamist isoleerituses? Teiste sõnadega, kuldne küsimus on: „Mida Norra reaktsioon selle juhtumi näitel ütleb kollektiivse teadvuse kohta?“
 
Norra räägib uhkelt oma pingutustest saada avatud ühiskonnaks. Kuid kas ei peitu vastuolu soovis olla avatud ühiskond ja sealjuures säilitada ajalooline Norra isolatsioon? Nagu näha ka naabermaal Rootsis ja Soomes ning pisut vähem Taanis, avaldub soov olla maailmale avatud, kuid seda enda tingimustel. 
 
Me tahame olla avatud maailmale neil tingimustel, et ülejäänud maailm võtab omaks meie väärtused ja maailmavaate. See lihtsalt pole realistlik ja see pole ka Skandinaaviamaade kõrgeim potentsiaal. Kuid selleks, et kõrgem potentsiaal saaks avalduda, peavad Skandinaaviamaad saavutama suurema Kristus-eristamisvõime astme.
 
Lubage mul rääkida ka karmast. Pommitamine ja tulistamine pole Norra minevikukarma resultaat; see on Norra praeguse karma tulemus. See karma asub kahel tasandil.
 
Norra on saatnud väesalku Afganistani. Seepärast on Norra kõrvale kaldunud traditsioonilisest vägivallatust lähenemisest ning ta on lasknud end tõmmata dualistlikku võitlusse selle asemel, et püüda pakkuda alternatiivi võitlusele, nagu rõhutab Nobeli rahupreemia (mida, muide, ei oleks pidanud andma USA presidendile sel ajal, kui see talle anti).
 
Suur võimalus on sellest juhtumist õppida juhul, kui norralased tahavad küsida, kuidas nad lasid ennast tõmmata ekstremismivastasesse võitlusse jõu kasutamise abil. Ja see on just Norra eksiliku püüde tulemus saada tolerantseks ühiskonnaks.
Avatuse ja tolerantsuse poole püüdlemises pole midagi valet, kuid seda peab tegema Kristus-eristamisvõime alusel, kuid mitte nende humanistlike ideede baasil, mis on isolatsioonile ja sallimatusele opositsiooniks. Kui teil puudub Kristus-eristamisvõime, siis näete te kõike läbi dualistliku vastaspoolte filtri.  
 
Seepärast arvas ka Norra, et oma avatuse ja tolerantsuse panuse väljendamiseks peab ta lülituma ekstremismivastasesse võitlusse. Afganistan tundus piisavalt kaugel, et norralased suutsid säilitada usku sellesse, et see tegu ei ole vastuolus nende traditsioonipäraste ideaalidega vägivallatusest.
 
Kuid kas näete siin viga? Mis on ekstremism? Pole tähtis, kas see on parempoolne või vasakpoolne tiib, islamism või mõni teine ekstremismivorm. Kui te näete läbi välisest vormist, siis näete te, et ekstremismi tuumaks on dualistlik meeleseisund, mis saab funktsioneerida vaid siis, kui tal on olemas vastaline, kelle vastu võidelda. Ekstermistidele tegelikult meeldib olla opositsioonis.
 
Niisiis, kas näete probleemi? Kui te arvate, et peate ekstremismi vastu jõu abil võitlema, siis te annate ekstermistidele just nimelt seda, mida nemad tahavad: vastasseisu, opositsiooni. Olles ekstremistidele jõuga vastu, kinnitate te tegelikult nende ajendeid ja annate neile õigustuse jätkata ja intensiivistada võitlust. Mõelge selle peale, mida Taliban mõtles sellest kaugelasuvast ja traditsioonipäraselt rahuarmastavast Norrast, kes saatis väeüksused Afganistani nende vastu. Nad mõtlesid, et see on ülim kinnitus nende üritusele ja kui suureks ohuks on nemad muutunud Läänele.
 
Ma ütlesin kunagi: „Tehke teistele seda, mida te tahate, et teised teile teeksid“, mis tegelikult tähendab seda, et mida teie teete teistele, selle kosmiline peegel peegeldab teile tagasi. Niisiis, jõuga islami ekstremistidele Afganistani vastu minnes, seadis Norra end  ekstremismiteadvuse sihtmärgiks. Sellepärast hakkas koduskasvanud ekstremist nägema oma valitsust ja mõnda oma kaasmaalast vaenlasena.
 
Norrast sai lihtsalt islamistliku ekstremismi sihtmärk ja seda ta võib olla siiamaani. Kui karmiline haavatavus on loodud, siis murrab see kõigepealt läbi kõige nõrgema lüli ja praegusel juhul oli selleks lüliks Anders Breiviki enesekeskne meel.
 
Küsimus on selles, kuidas traditsiooniliselt rahuarmastaval ja tolerantsel maal, nagu seda on Norra, kasvas üles nii ekstremistlike vaadetega indiviid? Ja see toob meid Norra karmilise haavatavuse teise aspekti juurde.
 
Paljud inimesed arvavad, et karma on seotud sellega, mida sa teed, kuid karma Omaga aspekt väljendub selles, mida sa jätad tegemata, kui sa oled positsioonil, et sa seda teha saaksid. Vaadakem Skandinaaviamaid. Kümneid aastaid on nad olnud maailma rikkaimate riikide hulgas ja neil on olnud kõrgeim elatustase ja ühiskondlik teenindus.
 
Tõesti, ükski maa maailmas pole hoolitsenud oma elanike materiaalsete vajaduste eest nii, nagu seda on teinud Skandinaaviamaad. Kuidas saab Skandinaaviamaa elanik muutuda nii rahulolematuks oma riigi suhtes, et ta otsustab tappa nii suure hulga kaasmaalasi?
 
Vastus on selles, et Skandinaaviamaad pole hakkama saanud oma elanike vaimsete vajaduste eest hoolitsemisega. Ma ei ütle sellega, et valitsused peaksid edendama religiooni. Ma räägin universaalsetest vaimsetest vajadustest, mis on kõigil inimestel. Üks kõige tähtsam nende hulgast on vajadus niisuguse eesmärgitunnetuse järele, mis asub oma mättast kõrgemal.
 
Kümneid aastaid on Skandinaaviamaad olnud niisugusel positsioonil, et nad saaksid aidata tõusta maailmal kõrgemale tasandile. Kuigi nad on abistanud kolmanda maailma maid, pole see võrreldav sellega, mida nad oleksid saanud ära teha.
 
Inimesed Skandinaaviamaades kipuvad arvama, et nad on loonud oma külluse läbi oma jõupingutuste. Jah tõesti, nad on teinud suuri jõupingutusi, kuid küllus ei saa ilmuda ilma Ülestõusnud Väe poolse toetuseta. Me toetasime Skandinaaviamaid, sest me nägime nende inimeste potentsiaali teha midagi ära maailma heaks.
 
Kuid siiani on Skandinaaviamaad käitinud nagu ärahellitatud lapsed, kes ei taha jagada teistega seda, mis neil on. Tõesti, meie plaan Skandinaavia suhtes on see, et nemad võiksid olla eesminejad arenavatele maadele tõelise edu toomisel. Ja mitte püüdes panna teisi maid aktsepteerima Skandinaavia väärtusi, sest enamus maid ei suuda hüpata sealt, kus nemad asuvad, sinna, kus on Skandinaaviamaad. Vähemasti ei suuda nad seda teha ühe inimpõlve jooksul (ja ka Skandinaaviamaad pole suutnud sellele tasemele jõuda ühe inimpõlve jooksul).
 
Niisiis, tõeline eesmärk on hinnata realistlikult seda, kus antud maa asub kollektiivse teadvuse seisukohast lähtudes ja siis aidata seda maad astuda järgmine samm oma evolutsiooniteel. Ja see saab olema avatuse ja tolerantsuse tõeline väljendus, mis on Skandinaaviamaade üks iseloomustajaid.
 
Mis on veelgi tähtsam, kui Skandinaaviamaad on liitunud tõeliselt omakasupüüdmatu maailmateenimisega, siis inspireerivad nad oma noori niisugusele kasvatusele toetudes samuti isetult teenima. Ja see võib anda inimestele vaimse eesmärgi, mida nad vajavad. See oleks võinud ära hoida taolise inimese, nagu seda on Anders Breivik, oma „eesmärgi“ ja“missiooni“ kui niisugusese püstitamise.
 
Ma ütlen seda, et kui riik saab jõukamaks, siis on Ülestõusnud Väe lootus, et see riik rakendab oma külluse maailma omakasupüüdmatusse teenimisse. Kui riigil on see võimalus, kuid ta ei kasuta seda, siis muutub see riik suletud süsteemiks. Me oleme palju rääkinud sellest, mida termodünaamika teine seadus teeb suletud süsteemidega.
 
Te näete paljude rikaste maade puhul, mitte ainult Skandinaavias, enesekesksuse, endassesuletuse ja eneseimetluse suurenemist. Rahvuslik psüühika muutub vaid ennastnägevaks, mis tähendab, et see maa ei suuda tegelikult olla avatud niisugusele arusaamisele, et teiste maade rahvad mõtlevad nendest hoopis erinevalt. Ja just nimelt see on põhjuseks, miks Norra pole nii avatud ühiskond, kui inimestele meeldiks Norrat pidada – Norra on avatud vaid tema enda tingimustel.
 
Rahvuslik psüühika mõjutab ka indiviide. Mitte küll kõiki, kuid nõrgemad indiviidid väljendavad rahva psüühika liine ja mida nõrgemad nad on, seda äärmuslikumalt nad neid väljendavad.
 
Anders Breivik on lihtsalt näide inimesest, kes on täielikult vaid iseendaga arvestav. Ta elas unistuste maailmas, kus ta arvas, et tema saab ära määrata „tõe“ ja „reaalsuse“. Ta arvas, et tema maailmataju oli punktipealt korrektne. Sellepärast pidas ta täiesti loogiliseks niisuguse teo sooritamist, mida paljud teised inimesed peavad õudseks.
 
Tavatendents niisuguste juhtumite puhul on selline, et inimesed distantseerivad ennast kurjategijast ja sildistavad ta ebanormaalseks. Jah muidugi, ta ongi ebanormaalne. Kuid ta on ebanormaalne vaid selles mõttes, et ta tõi nähtavale rahvusliku psühholoogia liini (väljendamise) ekstermistlikumal viisil, kui enamus tema kaasmaalasi seda teinud oleksid. Kuid enamus norralasi tugevdavad niisuguseid enesekesksuse vooluseid ja vähemalt on ära tunda, et Norra pole hakkama saanud oma selle juhtumi õppetunniga. Te lihtsalt ei õpi OMA õppetundi ära, vaadates pindu venna silmas.
 
Vaadake Norra spetsiifikat. Norral on eeliseid, sest suur osa naftamüügi tulust ringleb majanduses. Kas pole ilmne, et seeläbi on Norrale antud unikaalne võimalus teha midagi omakasupüüdmatut arengumaade heaks?
 
Miks ei ole Norra seda teinud? Miks ei ole Norra üldisest sõjaväekohustusest lahti öelnud ja selle asemel sisse seadnud noorte inimeste, nii meeste kui naiste teenimise arengumaades? Kui Norra ja teised Skandinaaviamaad oleksid seda teinud, siis praegust kriisi Somaalias oleks saanud ära hoida.
 
Norra pole seda teinud seepärast, et ta on alati olnud geograafiliselt isoleeritud riik ja seepärast on ta vastuvõtlik sellele, et näeb vaid ennast. Näiteks vaadake, miks Norra pole ühinenud Euroopa Liiduga. Üks peamisi põhjusi on asjaolu, et norrakad arvavad, et neil ei ole sellest mingit kasu. Kuna nad saavad naftast piisavalt tulu, pole neil tarvis Euroopa Liidu rahasid.
 
Ja võib-olla Norrale ei olegi Euroopa Liiduga ühinemisest mingit kasu. Aga mis siis, kui Euroopa Liidul on Norra liitumisest kasu? Kas riik, kellel läheb hästi, peaks jätkuvalt ainult enda huvidest lähtuvalt tegutsema või peaks ta üle minema mõtteviisile, kuidas tema saaks maailmale oma panuse anda?
 
Kas näete selle mõtet? Ma võiksin teile veel mitmeid näiteid tuua nii teiste Skandinaavia ja Eurooopa riikide, kui ka Kanada ja USA kohta. Kuid, kui te ei suuda selle mõttest praegu aru saada, siis ka ükski kogus näiteid ei suuda teid seda nägema panna.
 
Juhiksin teie tähelepanu veel sellele, miks Norra Tööpartei sai Anders Breiviki sihtmärgiks? Kuna see kujutab endast erilist versiooni rahvuslikust enesekesksusest. Nad ei ole olnud suutelised tunnistama, et nende partei sotsialistlikud alustalad on antud kujul täienisti aegunud tänapäevases maailmas.
 
On aeg tõusta uuele tasandile, kus tunnistatakse, et tänapäeva ühiskonnas, eriti sellises, mis ise peab ennast avatuks ja tolerantseks, ei saa partei filosoofia enam põhineda tööliste ja kapitalistide vahelisel võitlusel. On aeg tunnistada, et tänapäevases modernses ühiskonnas on töölistel ja tööandjatel enamjaolt ühised huvid ja seega tuleks jätta maha iganenud ideoloogiad ning leida tõeline ühisosa.
 
Lihtne tõsiasi on see, et kui sa lased endal muutuda niisuguseks, et sa enam iseendast kaugemale ei näe, siis miski peab sind raputama halvatud meeleseisundist välja. Ja mida raskemal kujul on sul selline vaimne kammits arenenud, seda suuremat intsidenti on vaja piisavalt tugevaks ülesraputamiseks, et sa seda raputust raputusena ära tunneksid. See kehtib sama hästi nii indiviidide kui ka tervete rahvuste kohta. Tegelikult, kehtib see ka inimkonna kohta tervikuna.
 
Seega, ärge olge üllatunud, kui Ema aasta toob veel rohkem selliseid juhtumeid, mis inimesi maailmas enesekesksetest uskumustest välja raputab. Näiteks kui parteimänge mängivad USA poliitikud praegust majandusolukorda ei lahenda, liiguvad nad tugeva raputuse suunas. Ja loomulikult Araabia kevad ja Jaapani katastroof on juba nii mõndagi riiki raputanud.
 
Norra on endiselt väga priviligeeritud ja enesekeskne riik. Seda on näha kasvõi riigi reaktsioonist toimunud intsidendile. Kas sellest piisas, et äratada Norra rahvast või on siiski midagi veel rohkemat vaja?
 
Lõpuks tahaksin veel öelda, et Norras on huvitav situatisoon selles mõttes, et üks kuningliku perekonna liige on avatud universaalsetele vaimsetele ideedele ja on inspireeritud Ülestõusnud Väest. Siiamaani ei ole see midagi peale rahva, valitsuse ja meedia pilkamise esile kutsunud. Kuid kindlasti tooks see Norrale suurt kasu, kui nad mõistaksid, et printsess Martha Louise – vaatamata sellele, et ta ei näe küll kõike - on ta näinud edasiviivat teed oma riigi jaoks. Olgugi, et guru on printsess, teda tasuks ikkagi kuulda võtta.
 

Maavärin, tsunami ja tuumaprobleemid Jaapanis

Küsimus: Kas te võiksite kommenteerida Jaapani praegust situatsiooni seoses 11. märtsil aset leidnud maavärisemise ja sellele järgnenud katastroofidega?

Küsimus: Kas Jeesus saaks anda mõned vihjed suure maavärisemise, tsunami ja tuumajaamade probleemi kohta Jaapanis?

Küsimus: Palun kommenteerige tragöödiat Jaapanis, mille põhjustas hiljutine maavärin. Palun aidake Jaapanit nii, et igaüks suudaks näha tõde ja sellest õppida.

Küsimus: Kas te võiksite kommenteerida hiljutist katastroofi Jaapanis? Sel sündmusel on nii suur psühholoogiline mõju, et väline meel ei suuda sellega toime tulla isegi siis, kui elatakse teisel pool maakera.

Küsimus: Miks polnud Jaapani õnnetuse kohta hoiatust? Mulle tundus, et Ülevalt oli täielik vaikus. Ma olen täiesti kindel, et sellel on hea põhjus, kuid ma ise ei oska seda välja mõelda.

Küsimus: Jeesus või Saint Germain võiks natuke kommenteerida Jaapani maavärisemist ja tsunamit ning ka hiljutisi sündmusi Liibüas ja Jeemenis. Ma tean, et midagi peab juhtuma Ema aastal  inimeste äratamiseks oma kõrgemale potentsiaalile, kuid me palvetame, et muutused tuleksid võimalikult väiksema ohvrite arvuga.

Vastus Jeesuselt: (5 mai, 2011)

Nagu me selgitasime uue aasta diktaadis, panevad käesoleval Ema aastal asetleidvad sündmused inimesi ümber vaatama oma suhteid planeediga, millel nad elavad ja isegi laiemas mõistes kogu mateeriaga. Seega, kui toimuvad niinimetatud looduskatastroofid, nagu te olete seda näinud Austraalias, Uus-Meremaal ja Jaapanis, siis parim viis nendest arusaamiseks on tutvuda lähemalt enamike kannatanud inimeste mõttelaadi ja uskumustega. Siinkohal ma ei räägi nende välisest religioonist või poliitilisest ideoloogiast, vaid nende sügavatest sisemistest veendumustest ja suhtumisest ellu laiemas mõttes ja eriti nendest uskumustest, mis puudutavad inimeste suheteid materiaalse maailmaga.

Loomulikult ei ole see alati nii lihtne, kuna ühe rahvahulga seas on palju mitmekesisust. Näiteks Austraalia ja Uus-Meremaa rahvaste seas on see mitmekesisus palju suurem kui Jaapani elanikkonna hulgas. Aga nendel kolmel rahvusel on siiski üleüldine tendents ennast muust maailmast isoleerida ja ära lõigata, seda küll erinevatel põhjustel, ent siiski. Inimeste jaoks, kes on kasvanud üles teatud kultuuri keskel, pole raske hakata uskuma neid uskumusi, mida enamus nende rahvuslastest tõeks peab.

Mõned aastad tagasi andis Ema Maria listi selle kohta, kuidas loodusõnnetused on seotud vaimsete mürkidega.

  • Võhiklikkus, ignorantsus – maavärinad
  • Viha ja vihkamine – vulkaanipursked
  • Uhkus – jõulised tuuled ja tormid
  • Ahnus – tuli
  • Kadedus ja armukadedus – üleujutus
  • Tahtetus, mitte-olemine ja mitte-uskumine – jää ja külm

See list annab küll lähtepunkti, kuid jääb siiski väga üldiseks. Nii et kui teil on tõesti soov õppida ära kõrgeim võimalik õppetund, siis on teil lähemalt vaja vaadata rahvastikku ja identiteeti, kuhu on põimunud need väga peened uskumused ning  rahva ellusuhtumist materiaalsel tasandil. Niisugused suhtumised ja uskumused on kaugel sellest, et seda vaimset mürki saaks ühe sõnaga väljendada.

Näiteks Jaapani rahvastik on väga  homogeenne. Sajandeid on Jaapanil olnud eneseisoleerimise traditsioon, loodud on eraldiolev kultuur ja siis on seda nähtud paremana teiste omadest. Seepärast on vaadatud teisi kultuure kahtluse ja isegi vaenulikkusega. On olemas ohutunne kõige suhtes, mida ei anna mahutada selle kultuuri poolt loodud mentaalsesse kasti ja seega on kalduvus reageerida vihaga sellele, mida ohuna nähakse. Niisuguse kultuuri jaoks on väga lihtne näha ohuna kõike seda, mis on nende omast erinev.

See, mille jaapanlased on loonud, on kitsas ja väga suletud mentaalne kast. See selgitab näiteks, miks Jaapan pole olnud suuteline ennast välja tooma majanduskriisist, mille küüsis on maa olnud juba üle kümne aasta. Kas arvate, et probleem on selles, et Jaapani liidrid pole piisavalt nutikad majandust reorganiseerima? Ei, vastus on selles, et jaapanlastele ei meeldi muutused, eriti pole nad valmis psühholoogilisteks muutusteks, mis oleksid tarvilikud teha. Majandusmudel, mis jaapanlased jõukaks tegi, enam lihtsalt ei tööta, sest ajad on muutunud, kuid väga paljud inimesed tahavad kinni hoida niisuguse majandusimpeeriumi unelmast, mis kestaks „igavesti“.

„Igavestikestva“ impeeriumi loomine on muidugi läbi aegade olnud inimkonna unelm. See on ka üks neist unelmaist, mille väga suure tõenäosusega purustab „Emake Loodus“, sest termodünaamika teine seadus lõhub ära iga struktuuri, mis pidevalt iseennast ei ületa.

Teine tendents, mida te näete Jaapani kultuuris, on luua suuresti ritualiseeritud ühiskond. Buddha püüdis teha seda, mida minagi püüdsin teha, nimelt anda vaimne õpetus, mida oleks raske pöörata väliseks ja rituaalseks religiooniks. Ent jaapanlane võttis selle ja kasutas seda oma kalduvuse kindlustamiseks  muuta iga elu aspekt pimesijärgitavaks rituaaliks. Selles suhtes on neid ületanud ainult tiibetlased, kes on loonud budismivormi, mis on isegi veel rohkem ritualiseeritud.

Niisuguse ritualiseeritud ühiskonna tulemus on püüd maha suruda erinevusi või erilaadsusi. Üheks tulemuseks on niisuguse ühiskonna puhul individuaalsuse mahasurumine. Kuid individuaalsus on suuresti loovuse allikas ning kui individuaalsus on maha surutud, muutub ühiskond väheloovaks ja siis ta ilmselgelt ei suuda kohaneda aja paratamatutele muutustele.

Teine ritualiseeritud ühiskonna tagajärg on püüd suruda alla loodust ja tahe loodust sobitada  mentaalsesse kasti. Ja just nimelt sellepärast on jaapanlased asunud piirkonnas, mis on nii aldis nii jõulistele tormidele kui ka maavärinatele. Nad peavad selgeks õppima, et nende rituaalid ei saa alla suruda loodust ja kahjuks pole nad seniajani seda õppetundi tahtnud õppida lihtsal moel. Tegelikult, kui Jaapani kultuur poleks ritualiseerinud budismi, oleks Jaapan suutnud õppida selle õppetunni selgeks juba sajandeid tagasi. Inimesed peavad tegema seda nüüd raskel teel ja kui õppetükki selgeks ei saa, siis nõndanimetatud looduskatastroofid, mis Jaapanit lähemas tulevikus tabavad, vaid suurenevad oma intensiivsuses.

Üks viis, kuidas teatud grupp hingi suudaks ületada omaloodud mentaalse kasti, on segunemine hingedega, kes on pärit väga erinevatest teistest  gruppidest. Kuid jaapanlased kui hingegrupp on sellele väga pikka aega vastu seisnud ja seepärast on nad homogeensed siiani, olles väga kinnises mentaalses kastis.

Palju aega tagasi lõi see hingegrupp teise väga ritualiseeritud kultuuri, mis arendas välja uskumuse oma üleolekust ja leidis õigustuse survet avaldada ja hävitada see, mida nemad pidasid barbarite kultuuriks. Nad olid ka välja arendanud tuumatehnoloogia relvana kasutamiseks ja nad kasutasid seda relva teise kultuuri hävitamiseks. See oli osa põhjusest, mis lõppkokkuvõtteks põhjustas nii-nimetatud Emamaa Mu uppumise. Pange tähele seda, et just nimelt individuaalsuse mahasurumine on põhjuseks, et üks kultuur hakkab nägema teisi kultuure nagu need ei olekski inimeste kultuurid ning leiavad õigustuse nende hävitamiseks.

Pange tähele ka seda, mis tegelikult põhjustas Emamaa uppumise: see oli Emakese Looduse kohandamine ritualiseeritud, inimese poolt loodud ühiskonnaga, selle asemel, et lasta loodusel ja ühiskonnal koos Vaimuga lennata.

Nüüd peate te mõistma, et meie Ülestõusnud Väest ei võta inimolevusi nii, nagu näevad neid enamik kehastuses olevaid inimesi. Meil puuduvad hinnangud ja meil puudub vaenulikkus ja karistamise soov, vaatamata sellele, mida inimesed on oma minevikus korda saatnud. Meie ainus huvi on hingegruppide abistamine nende mentaalse kasti ületamisel ja kõrgema teadvuse poole liikumisel.

Soovil aidata hingegrupil edasi liikuda, on kaks peamist aspekti:

  • Alfa aspekt on selles, et edasiliikumiseks pole hingegrupi jaoks midagi paremat kui õpetada teistele, et nad ei teeks seda, mida nemad ise minevikus tegid.
  • Omega aspekt peitub selles, et kui inimesed lihtsamat teed pidi ei õpi, siis peavad nad kogema ise seda, mida nad on teinud teistele.

Jaapanlaste hingegrupp väärkasutas minevikus tuumarelva ning neile on antud võimalus liikuda edasi, olles kahekordselt kogenud tuumatehnoloogia ohte. See on olnud ka kogemuseks tutvustada oma õppetundi maailmale.

Kui te vaatate inimkonda, siis te näete, et põhiliselt iga tehnoloogia, mis on välja arendatud, on ka kasutusele võetud. See oli prognoositav, et tuumarelvad võetakse kasutusele vaatamata sellele, et nähakse nende purustavat toimet.  Arvesse võttes nende väärkasutamist minevikus, olid jaapanlased esikandidaatideks, kes võiksid õpetada ülejäänud maailmale tuumarelvade mõju. Ma ei taha mitte öelda, et Jaapani hingegrupp on ainus, kes kunagi on tuumarelvi väärkasutanud.

Ma tahan öelda, et jaapanlaste hingegrupp koostöös Ülestõusnud Meistritega, kes juhtisid nende kasvamist, tulid siia vabatahtlikult õpetama maailmale seda õppetundi. See andis neile võimaluse muistne karma tasuda ja samuti andis neile võimaluse purustada oma mentaalne kast.  Kuid kuna teise maailmasõja aegne õppetükk jäi oma täiuses omandamata, siis tuli grupp ja selle juhid vabatahtlikult õpetama maailmale teist õppetundi läbi maavärina/tsunami ja selle tagajärgede mõju Fukushima tuumajaamale.

Meie Ülestõusnud Väest kaalusime mõlemat akti kui väga julget selle hingegrupi tegu. See on väga suurepärane õppetund, et maksta tagasi karma, õpetades maailmale hädavajalikku õppetundi. Mõelge, mis oleks võinud juhtuda, kui ameeriklased oleksid otsustanud mitte kasutada tuumarelvi Hiroshimas ja Nagasakis. Sel ajal oli ameeriklastel ainult kaks pommi, seega polnud ohtu, et pommitamine oleks levinud.

Kui pomme poleks kasutatud, siis poleks inimestel olnud selget visiooni pommi hävituslikust mõjust. Kuid kuna neid kasutati, on kollektiivteadvuses väga värske jälg selle kohta, kui hävituslik niisugune tehnoloogia on. Ja see seondub vanemate kollektiivteadvuses olevate salvestistega ning sellest piisab, et ära hoida külma sõja tagajärjena tuumarelvade kasutuselevõtmist.

Kui tuumarelvi poleks kasutatud Jaapani vastu, siis oleks nende tõenäoline kasutamine toimunud NSVL ja USA vahel ja see oleks toimunud siis, kui tuumaarsenal oleks arenenud palju kaugemale. Siit te näete ka seda potentsiaali, et tuumasõda  oleks kaasa toonud palju suuremad hävituslikud mõjud.

Võtke praegune olukord. Mitmete möödunud aastate vältel on debatt globaalsest soojenemisest saanud hoogu ja selle tulemusel on tuumajõu tootmine muutunud nii mõnegi rahva jaoks atraktiivseks. Paljud rahvad on  juba teinud oma otsuse tuumajõu kasutamise kasuks, sest see ei tooda CO2. Äkki hakati nägema CO2 suurema planetaarse ohuna, kui seda on tuumajäätmed.

Kuid nagu ma selgitasin oma vestluses globaalse soojenemise kohta, on niisugusel debatil vähe tõepõhja. Lastes suures osas manipuleeritava arutluse tulemusena luua paljudel rahvastel tuumajaamu, oleks kaalukas viga. Tuumajõu tootmise probleem on selles, et see on äärmiselt kallis ja kui rahvas on juba investeerinud sellesse, siis pole tõenäoline, et ta sellest tehnoloogiast loobub. See tähendab, et kui tuumajaamad on juba ehitatud, siis need toodavad tuumajäätmeid kogu oma eluaja. Ja iseenesest mõistetavalt  on tuumajäätmed tunduvalt rohkem kahjulikud oma kiirguses keskkonnale, kui seda on CO2.

 Tegelik põhjus on selles, et kui tulevastel aastatel ehitatakse arvukalt tuumajaamu, siis Saint Germain tõenäoliselt vabastaks uued energiatehnoloogia vormid palju varem, kui tuumajaamad piisavalt vanaks muutuksid. Ja seega teeb inimkond selle ilmatu suure investeeringu ebamõistlikult. See teeb vaid väikese võimueliidi kiiresti väga rikkaks ja tõenäoliselt hoiab ka tagasi uue tehnoloogia rakendamist.

Nagu te näete, on tuumaõnnetus Jaapanis juba andnud paljudele rahvastele põhjuse ümber otsustada tuumajõu kasutusele võtmine või vähemalt andnud põhjuse otsustada mitte enam ehitada tuumajaamu juurde. Niisiis, veelkord, jaapanlaste hingegrupp on andnud maailmale võimaluse õppida ära oluline õppetund. Saab näha, kas selle hingegrupi esindajad õpivad selgeks oma õppetüki ja hakkavad tõeliselt purustama mentaalset kasti, milles nad on olnud kümneid tuhandeid aastaid.

Lõpetuseks lubage mul kommenteerida küsimust, miks polnud hoiatust. Need diktaadid, mida me andsime uue aasta paiku, olidki hoiatuseks selle aasta jaoks. Me ei anna spetsiifilisi hoiatusi neile gruppidele, kes pole avatud meie õpetustele. Ja jaapanlaste hulgas pole ka ajalooliselt olnud Ülestõusnud Meistrite õpetuste vastu erilist huvi. See on suuresti tänu kalduvusele kõike ritualiseerida. Väga raske on Püha Vaimu poolt antud õpetust ritualiseerida (kuigi mõned on püüdnud seda teha) ja seepärast pöörduvad vähesed ruituaale austavad inimesed  niisuguse õpetuse poole. 

Kui me oleksimegi andnud hoiatuse läbi mistahes sõnumitooja, siis kui suur on tõenäosus, et küllaldane hulk jaapanlasi oleks sellele kasvõi tähelepanugi pööranud? Pealegi, mis mõtet on hoiatada, kui pole piisavat hulka inimesi, kes loeksid rosaariume või dikriisid või teeksid jõupingutusi oma teadvuse muutmiseks? See pole edasiviiv, kui inimesed terves ülejäänud maailmas leevendavad õnnetust, mis peaks õpetama jaapanlasi ja võimaldama neil muistne karma tagasi maksta.

Eriti sel, Ema aastal peab laskma juhtuda teatud sündmustel, sest pole teistsugust teed, et inimesed hakkaksid tahtma õppida ära oma õppetükke ja küsitavaks muutma oma mentaalseid kaste. Lihtne fakt on see, et need, kes on asunud vaimsele teele, peavad viima oma kaastunde kõrgemale tasandile. Kui te lasete oma kaastundel jääda isiklikule tasandile, siis te tunnete, et see on ebaõiglane või vale, et näiliselt „süütud“ inimesed on saanud kahjustada või et neid oleks pidanud hoiatama.

Kuid kui te mõistate, et elu üldine eesmärk on kasvamine teadvuses, siis te näete, et kõrgem kaastunne on just nimelt lasta inimestel õppida oma õppetundi vastavalt läbi nende enda vaba tahte valikute. Te näete ka seda, et ei Jumal, ega ka mitte Ülestõusnud Meistrid ei karista inimesi. Kuid kui inimesed pole avatud Ülevalt tulevatele õpetustele, siis peab neil laskma õppida oma õppetükke läbi olukorra, kus nad näevad oma teadvuse tagajärgi materiaalses sfääris.

Kuigi see võib luua ja ajalooliselt on loonudki suuri kannatusi, on tõsiasi, nagu näevad seda Ülestõusnud Meistrid, et igavikulises perspektiivis ei oma miski, mis Maa peal juhtub, jäävaid tagajärgi. Kui te olete kord oma õppetüki selgeks õppinud, siis see kannatus, millest te olete läbi tulnud selleks, et oma õppetükk selgeks saada, ei jää teid jäävalt kahjustama. Teadvuse muutumine on see, mis jääb eluvoolu mõjutama.

Ma tean väga hästi, et läbi aegade on paljud inimesed võtnud loodusõnnetusi kui Jumala karistust. Kuid niisuguse uskumuse põhjuseks on inimeste tahtmatus võtta vastutust iseenda eest ja tunnistada, et Emake Loodus väljendab lihtsalt seda, mis peitub kollektiivses teadvuses.

Niisuguse vaimse pimeduse või võhiklikkuse tagajärjeks on asjaolu, et kogu kultuur võib muutuda suletud süsteemiks. Kui niisugusel asjal lastakse niimoodi jääda, siis jäävad inimesed väga pikaks ajaks selle lõksu, kuni nad loovad niisuguse väikese mentaalse kasti, kus nende elu hakkab väga sarnanema paljudele põrgu visioonidele, mida sensitiivsed inimesed on läbi aegade näinud. Nagu me oleme selgitanud, pole põrgu mitte Jumala poolt loodud füüsiline koht, vaid „koht“ teadvuses, mis on loodud läbi inimeste vaba tahte valikute. See pole „koht“ Maa peal, vaid madalamas sfääris.

Julm tõde on see, et kui eluvoolud laskuvad madalamale tasandile, siis nendeni on tunduvalt raskem jõuda mistahes vaimse õpetuse abil. See pole kaastunne, kui jätta inimesed jätkama allaviivat spiraali, mille tõttu nad laskuvad nii madalasse teadvusse, et nad ei saa enam Maa peal kehastuda. Sellepärast väljendabki planeet looduskatastroofe, et aidata inimestel ärgata  ja purustada oma mentaalne kast.

Kas te mõistate seda, miks on see kaastunde kõrgem vorm? Ülestõusnud Vägi võib rahulikult kõrvalt vaadata ja lasta eluvoolu grupil vajuda madalamale teadvuse tasandile, mille tõttu nad ei saaks enam Maa peale kehastuda. Nad kehastuksid siis madalamal tasandil, kus kannatus on ka palju suurem, kuid see hoiaks Maa rohkem algses seisundis.

Kuid oma suures kaastundes laseb Ülestõusnud Vägi „Emakesel Maal“ jääda koduks paljudele hingedele, kes on madalamas teadvuse seisundis. „Hind“, mida Emake Maa selle eest maksab, on lasta nii-öelda looduskatastroofidel laastata oma keha. Kuid muidugi on see vastavuses Maa eesmärgiga, nimelt eesmärgiga teenida kasvuplatvormina väga suure hulga mitmekesiste eluvoolude tarvis.

 

   

Hinge ehitus ja haigused

Sa mainisid, et meie hinged võivad olla haavatud ja et meil on vaja oma hingi ravida, selleks et vaimselt edasi jõuda. Kas on olemas niisugune asi nagu hinge haigus?  Näiteks, kas skisofreenia on hinge, meele või keha  haigus?

Jeesuse vastus:
Hinge haigused, nagu skisofreenia, on keeruline teema, sellepärast, et arstiteadusel ei ole väga selget definitsiooni enamuse hingehaiguste kohta. Skisofreenia on hea näide, sest sellel haigusel on palju erinevaid  sümptomeid. Kui  sa vaatad nende sümptomite laia hulka, siis  näed sa, et enamusel inimestest on  selle üks või teine sümptom mõõdukamas vormis olemas.

Selle tähelepaneku tähtsus on selles, et need inimesed, kellel on diagnoositud skisofreenia, ei ole kuidagi eri kategooria inimesed. Tegelikult suuremal hulgal inimestel on skisofreenia seemned sees. On lihtsalt  mõned inimesed, kellel need sümptomid on nii rasked, et nad ei saa normaalselt funktsioneerida. Või on nendel inimestel see haigus diagnoositud ja teistel ei ole. On palju inimesi, kes suudavad elada mõne või kõikide sümptomitega ilma,  et neid oleks diagnoositud või ravitud.

Kui sa seda laiemalt vaatad ja erinevate sümptomite detailide juurest sammu tagasi astud, teiste sõnadega, kui sa vaatad metsa puude asemel, siis näed sa, et ühine nimetaja sümptomite paljususe taga on piiri küsimus. Inimestel, kellel on need sümptomid, on raskusi piiri määratlemisega selle vahel, mis on reaalne ja mis ei ole reaalne, selle vahel, mis on nende osa ja mis ei ole nende osa. Nendel inimestel on  raske määratleda, kes nad on ja sellepärast mõjutavad nende mõtteid, tundeid ja tegusid  sageli  väljastpoolt tulevad impulsid.

Igat liiki haiguste puhul on alati kolm haiguse komponenti. Nagu ma varem olen öelnud, materiaalne universum on tõepoolest materiaalsete ja mitte-matriaalsete olevuste teadvuse peegeldus. Nii et kui  sa neid sümptomeid vaatad, siis võid sa näha, et kindlasti on olemas haiguse füüsiline komponent. Paljud faktorid kehas mõjutavad skisofreeniat, nagu aju keemia, hormoonid või viirused. Aga peamine psühholoogiliste haiguste füüsiline komponent on häire aju elektromagnetilistes funktsioonides. Teadus alles hakkab aru saama  aju tõelistest funktsioonidest kui elektromagnetilisest seadeldisest. Ma ennustan, et tulevaste aastakümnete jooksul hakatakse seda palju paremini mõistma ja teadlased tõepoolest arendavad välja viisid, kuidas menetleda elektromagnetilisi häireid ajus.

Ma tahan öelda siin seda, et need füüsilised komponendid ei ole haiguse põhjuseks; nad lihtsalt võimendavad sümptomeid. Sellepärast need inimesed, kellel need füüsilised probleemid on, võivad tõepoolest neid psühholoogilisi  sümptomeid suuremal  määral väljendada kui keskmine inimolend ja sellepärast neil diagnoositakse skisofreenia. Sellistel juhtudel võib õige olla füüsiliste vahendite kasutamine, nagu ravimid, et sümptomeid vähendada. Aga seda sümptomitega tegelemist ei tohi kunagi ekslikult tervistamiseks pidada.

Peale füüsilise komponendi on olemas see, mida me võiksime psühholoogiliseks komponendiks nimetada. Seda  peab enamus psühholooge kõikide psühholoogiliste probleemide peamiseks põhjuseks. Ja sellepärast nad usuvad, et need probleemid tulenevad pärilikest ja keskkondlikest faktoritest. Tegelikkus on aga see, et  tõepoolest on olemas üks meel, mis on teatud füüsilise keha külge kinnitatud. See  meel, mida me võiksime keha arvutiks nimetada, on suurel määral mõjutatud isiku vanemate geneetilisest koostisest ja nendest keskkondlikest faktoritest, millele isik on  oma kasvamise jooksul avatud.

Aga veel kord, see väline meel ei ole sümptomite põhjuseks – ta lihtsalt võimendab sümptomeid.  Hing on sinu olemuse kestev  aspekt. Ta elab füüsilise keha surma üle ja kui füüsiline keha sureb, siis sureb ka väline meel. Hing saab ennast materiaalses maailmas väljendada ainult läbi välise meele filtri ja füüsilise keha. Nii et keha ja väline meel võimendavad neid tingimusi, mis hinges juba leiduvad. Võiks isegi öelda, et väline meel ja keha on hinges leiduvate tingimuste peegeldused. Hinge tõmbab selle konkreetse keha juurde just sellepärast, et välise meele ja keha tingimused saavad aidata hingel teatud asju lahendada. Teiste sõnadega, kui hing tuleb kehastusse mingi spetsiaalse eesmärgiga mingist hinge haigusest,  nagu on seda skisofreenia, üle saada, siis valib ta välja sellise keha ja meele, mis aitavad tal selle haiguse sümptomeid suurendada ja seetõttu aidata – isegi sundida – hinge nendega tegelema. Ma tahan öelda siin seda, et skisofreenia tõelist põhjust tuleb otsida hingest. Hea uudis on see, et kõik hinge seisundid on arstitavad ja ravitavad. Aga halb uudis on see, et see nõuab tööd ja on olemas teatud tingimused, mis teevad selle töö läbiviimise hinge jaoks väga raskeks. Üks selline olukord on rasked skisofreenia juhtumid. Selleks, et seda mõista, luba mul anda sulle sügavam ülevaade hingest.

Sinu Mina Olen Kohalolek sisaldab sinu unikaalse individuaalsuse valguskoopiat. Hinge võiks kujutleda kui kristalset struktuuri, mis on tehtud kõrgsagedusega energiast ehk valguseenergiast. Kui hing moodustatakse, siis moodustatakse ta täieliku iseseisva valguse energia kristallilise struktuurina.

Enne inimese langemist ei olnud Maal ühtegi sellist negatiivset olukorda, mida võib leida tänapäeva maailmast. Sellepärast said hinged materiaalsesse maailma laskuda ja omale füüsilise keha võtta ilma, et neil oleks olnud võimalik selliseid  traumaatilisi kogemusi saada, nagu on tänapäeva maailmas tavaline. See tähendab, et hingel ei olnud mingit sellist riski, et tema algne matriits ja valguskoopia võiksid killustatud või hävitatud saada.

Pärast inimese langemist hakkas sellel planeedil ilmuma hulk ebatäiuslikke olukordi. See tähendab seda, et paljud  hinged on nüüd selliste traumaatiliste kogemuste kätte jäetud, mis kunagi ei ole olnud Jumala plaani osa. Selle situatsiooni reaalsuseks on see, et hing on vahend materiaalse maailma kogemiseks ja selles maailmas kaas- loomiseks. Sellepärast on hingel soov kogeda materiaalse maailma positiivseid aspekte, aga tal ei ole soovi kogeda ebatäiuslikke olukordi, mida praegusel ajal võib sellel planeedil leida. Kui hing on füüsilises kehas ja on jäetud väga traumaatilisse olukorda, siis hing võib tõepoolest otsustada, et ta ei taha seda situatsiooni kogeda. Aga kuna hing on kehasse suletud, siis ei saa ta seda olukorda vältida. Sellises olukorras hing killustub; ta killustub kaheks või rohkemaks osaks.

Luba ma annan sulle ühe visuaalse illustratsiooni, aga las ma teen sulle selgeks, et ükski lineaarne illustratsioon ei saa anda täpset hinge vaadet – sellepärast, et hing ei ole lineaarne nagu kehagi. Hinge algsel valguskoopial on kaks komponenti. Üks on väline kontuur, kristalliline struktuur ja teine on see aine, mis kontuuri täidab. Sa võiksid kujutleda, et hinge kristalliline struktuur on tehtud metallist vitstest, mis moodustavad puuri. Puuri sees on pehmem aine, mida võib kujutleda kui vahtplasti palle. Puur on hingele Jumala poolt antud individuaalsus, tema Jumala potentsiaal. Kui hing küpseb, siis saab puuri laiendada ja tema  kuju täiustada. Puuri sees olev hinge substants on teadvuse kandja, see tähendab, et ta kannab hinge mälestusi ja identsusetunnet.

Kui hing kogeb traumaatilist olukorda, siis osa temast võib otsustada, et ta ei taha  seda kogemust omada. Seepärast võib üks osa hingest ennast sellest kogemusest eemaldada ja sõna otseses mõttes ennast lahti murda ja hinge põhiosast eralduda. Eriti traumaatilistes olukordades võivad osa puurist ja puuri sees olevatest pallidest ennast lahti murda. Struktuuri kontuur jääb, aga osa sellest on nõrgenenud ja tema sees  on nüüd tühimik. Vähem traumaatilistes olukordades surutakse osa hinge sees olevaid palle puurist välja ja  nad on hingest lahutatud.

Sa võib-olla oled kuulnud ütlemist, et loodus ei armasta tühja kohta. Kui osa hinge substantsi on eemaldunud, siis hinge kristallilise struktuuri sees on vaakum ja miski hakkab seda vaakumit täitma. Sellel planeedil leiduvate ebatäiuslike olukordade tõttu on väga tõenäoline, et seda vaakumit hakkavad ründama mustad jõud ja/või toksilised energiad. Need võivad olla õelad entiteedid nagu deemonid. Need võivad olla kehatud hinged, kelle kehad on surnud ja kes ei ole vaimsesse valdkonda edasi liikunud. Need võivad olla ka teiste hingede tükid.

Kui hinge kristallilist struktuuri ründavad sellised välised mõjud, siis hingel on raske leida piiri enda – oma algse valguskoopia – ja välise maailma vahel. Hing ei suuda enam eristada, mis on tema ise ja mis on väline mõju; ta ei suuda enam eristada, mis on reaalne ja mis on ebareaalne.

Ma võin sulle öelda, et tänu planeet Maa vägivaldsele minevikule on olemas väga vähe hingi, kes on täielikud ja terviklikud. Suurel  osal inimolenditest on mingit liiki lõhe või murd hinges ja sellepärast ründavad neid välised jõudud. Enamuse inimeste puhul ei ole see sissetung sellise kriitilise massini jõudnud, mis saaks takistada neid sellisel tasemel funktsioneerimast, mida käesoleval ajal peetakse normaalseks – aga mis tegelikult on allpool hinge tõelist potentsiaali.

Mõnede hingede jaoks on see murdumine olnud nii tõsine, et neil ei ole jäänud enam piisavalt hinge substantsi selleks, et selget identsustunnet omada. Sellepärast hakkab nende identsustunne katki minema, ja neil  on raskusi õigete piiride tõmbamisega  oma identsuste ümber. See võib viia skisofreeniani, lõhestatud isiku sündroomini ja hulga teiste sümptomiteni. Tegelikult igat inimesele tuntud  psühholoogilist sümptomit  saab hinge killustumise juurde tagasi viia.

 

Mis erinevus on hinge ja vaimu vahel

Milline erinevus on hinge ja vaimu vahel? Mõned inimesed näivad neid segi ajavat.

Jeesuse vastus:
Jaa, paljud inimesed eeldavad, et hing on sama, mis vaim. Seda sellepärast,  et  enamus inimesi   ei ole teadlikud vaimse mina, Mina Olen Kohaloleku eksisteerimisest. Nad eeldavad, et hing  moodustab kogu nende hinge totaalsuse. Ühes mõttes ei ole see tingimata vale, sest hing on tehtud vaimu energiatest ja ta väljendab vaimse mina individuaalsust. Erinevus ei ole mitte printsiibis, vaid lihtsalt  vibratsiooni tasemes. Aga tuleks märkida seda, et  vaimne mina on püsiv ja teda ei saa materiaalse maailma energiad mõjutada,  hing aga ei ole püsiv. Hingel on vaba tahe ja sellepärast  sa teed valikuid hinge tasandil. Kui hing laskub materiaalsesse maailma, siis omab ta potentsiaali madalamasse teadvuse seisundisse langemiseks. Kui see juhtub, siis hing võib ära unustada oma vaimse päritolu ja isegi oma vaimse identsuse.

Hing võib saada mõjutatud nende energiate ja uskumuste poolt, mis leiduvad selles  maailmas ja ta võib ehitada vale identsustunde nagu ta oleks surelik olevus surematu vaimse olevuse pikenduse asemel. See võib põhjustada seda, et hinge energiad saavad selle maailma energiatega segatud ja et hing võib selles maailmas kaotsi minna. Võiks öelda, et hing võtab osa selle maailma energiatest oma olemusse ja aktsepteerib neid kui enda osa. Vaba tahte tõttu on hing, vähemalt siin ja praegu, see, kelle ta arvab enda olevat. Kui hing näeb ennast sureliku olevusena, siis tegutseb ta sureliku olevusena.

   

Veel artikleid...

Lehekülg 1 / 2

<< Algus < Eelmine 1 2 Järgmine > Lõpp >>
E-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine