Materiaalse valdkonna neli tasandit

Teie planeet eksisteerib universumis, mis omakorda eksisteerib suurema sfääri sees. Teie sfääri loomine algas siis, kui grupp meistreid ühes kõrgemas vaimses valdkonnas määras ühe piiri tühjuses, asetades ühe sfääri tühjusest kõrvale. Siis projitseerisid nad teatud Ma-ter Valguse hulga sellesse sfääri. Aga sfäär ei olnud võrdselt täidetud, olles jagatud neljaks kindlaks tasandiks, mis asetati lahku Ma-ter Valguse vibratsiooni abil. Ma kirjeldasin varem neid nelja tasandit identsuse, mentaalse, emotsinaalse valdkonna ja füüsilise valdkonnana. Igal valdkonnal on teatud vibratsiooni ulatus ja kuna identsusvaldkond on vähem tihe, siis on tal suurim ulatus, kõige laiem spekter, suurim arv tasandeid. Mentaalvaldkonnal on väiksem ulatus, füüsilisel valdkonnal on endastmõistetavalt väikseim ulatus. Iga valdkond loodi ühe või kahe vibratsiooni tasemega, aga siis jaotati rohkemateks selle valdkonna olevuste poolt – välja arvatud füüsiline valdkond, millel on ikka ainult üks tasand.

Selle tagajärjeks on asjaolu, et kolme ülemist valdkonda võime me parema sõna puudumisel kutsuda vertikaalseks väljasirutuseks (pikenduseks). Neid saab jaotada kindlateks kihtideks, kõige madalamast vibratsioonist kõige kõrgemani. Iga kiht vastab teatud teadvuse tasemele, mis tähendab seda, et olevus peab olema vastaval teadvuse tasemel, et sellele tasandile jääda. Kui olevus langeb sellest tasemest allapoole, siis laskub või langeb ta madalama kihini.Teiste sõnadega, kui olevus identsusvaldkonnas langeb  teatud teadvuse tasemest allapoole, siis siseneb ta mentaalvaldkonda.

Identsusvaldkond teenib sillana vaimse ja materiaalse valdkonna vahel. Teiste sõnadega, olevus, kes töötab ennast üles, saab siseneda vaimsesse valdkonda ainult läbi identsusvaldkonna. Vaimne seadus on, et tõusmise võimalus ei tohi kunagi kaotsi minna ja järelikult identsusvaldkonna kõrgemad tasandid ei saa kunagi minna teatud vibratsiooni tasemest allapoole, neid ei saa langenud teadvus kunagi saastada. Seega olevus, kes langeb vaimses valdkonnas, ei lange kõrgeimale identsuse tasemele, vaid langeb madalaimale identsuse tasemele. Kui olevus ühes kõrgemas valdkonnas langeb teatud teadvuse tasemest allapoole, siis laskub ta silmapilkselt madalamale tasemele ja lõpuks langeb mentaalvaldkonda.

Mentaalvaldkonnas võivad kõik tasandid sisaldada langenud teadvust, nii et olevus vaimsest valdkonnast võib langeda igale tasandile. Seega võib iga tasand saada langenud teadvuse poolt saastatuks, aga kõrgemad tasandid on endastmõistetavalt vähem saastatud kui madalamad. Tagajärg on see, et mentaalse valdkonna kõrgematel tasanditel on suhteliselt kerge duaalsuse illusioone läbi näha, kusjuures madalamatel tasanditel on see praegu väga raske. Endastmõistetavalt on mentaalvaldkonnal madalam piir ja kui olevus langeb teatud teadvuse tasemest allapoole, siis siseneb ta  emotsionaalvaldkonda.

Emotsionaalvaldkond on mentaalvaldkonnaga sarnane selles, et kõik tasandid saavad sisaldada langenud teadvust. Aga emotsionaalvaldkonnal ei ole madalaimat piiri samal viisil kui on mentaalvaldkonnas. Kui sa jõuad emotsionaalvaldkonna madalaimale tasandile, siis laskud sa lihtsalt füüsilisse. Emotsionaalvaldkonna madalamad tasandid on loodud selleks, et majutada sellise madala teadvuseseisundiga olevusi, keda ei saa lubada füüsilises valdkonnas kehastuda. Emotsionaalvaldkonda saab tegelikult vibratsioonis madaldada, kuni ta muutub nii tihedaks, et Ema kokkutõmbav jõud saab lõhkuda iga struktuuri, kaasa arvatud eneseteadlike olevuste ehitatud  identsus. Seepärast on  mõned emotsionaalvaldkonna tasandid – mida mõnes esoteerilises kirjanduses kutsutakse „astraaltasandiks”- nii tihedad, et näivad tulise põrguna, mida mõned inimesed on visioonides näinud. Põrgu eksisteerib emotsionaalvaldkonna kõige madalamatel tasanditel ja need tasandid on muutunud nii tihedateks, et kokkutõmbav jõud murrab katki iga ebatäiusliku struktuuri, vabastades Ema valguse protsessis, mis näib kõikehävitava tulena. Võiks öelda, et sul on Isa hävitav tuli üleval ja Ema hävitav tuli all. Aga traditsioonilise religiooni poolt maalitud sünge pildi asemel on reaalsus see, et vaimne tuli hävitab ära ainult selle, mis on ebareaalne – selle, mis ei ole Poja visiooniga kooskõlas – kusjuures ta kiirendab ja paljundab seda, mis on reaalne.

Minu järgmist ideed on lineaalsel meelel raske mõista, aga ma pean istutama seemne sinu meelde, mis lõpuks võrsub, kui me edasi liigume. Materiaalse valdkonna kolmel kõrgemal tasandil ei eksisteeri aeg ja ruum nii nagu füüsilises valdkonnas. See ei tähenda seda, et ei ole mingit viisi ennastületavate olevuste edasijõudmise mõõtmiseks. Olevustel nendes valdkonades on ikka võimalik vaimsel teel   tõusta kõrgemale või langeda madalamale  - liikuda üles või alla eneseteadlikkuse skaalal. Aga kuna ülemised tasandid on vähem tihedad, siis olevus, kes tõuseb teadvuses, tõuseb lihtsalt kõrgemale tasandile kui olevused tema endisel tasandil. Kui olevus tõuseb, siis ei ütle ta: „Ma olen eilsega võrreldes kõrgemas teadvuses.” Ega ütle ta ka, et on liikunud erinevasse asukohta horisontaalses ruumis. Kas sa mõistad vahet?  Maa peal oled sa harjunud mõõtma muutust, võrreldes ennast horisontaalse ruumi ja lineaarse ajaga.  Kõrgemates valdkondades mõõdetakse muudatust sinu asendi järgi vertikaalsel skaalal. Seda saab võrrelda  kõrgemale korrusele tõusmisega kõrghoones. On olemas piir, kui kaugele saad sa liikuda horisontaalselt hoone sees, aga sa saad liikuda üles või alla.

Erinevus võib olla peen, kuid tegelikult küllalt oluline. Mõtle tagasi sellele, mida ma varem ütlesin – et olevused kõrgemates valdkondaes ei eita Jumala eksisteerimist. Nad teavad selgelt, et on olemas teadvuse skaala ja et nad saavad tõusta või laskuda. Aga füüsiline valdkond on kavandatud selleks, et võimaldada olevustel luua illusiooni, et Jumal ei eksisteeri ja nad ei suudaks säilitada seda illusiooni, kui neil oleks selge visioon ülesminevast ja allaminevast skaalast nagu kõrgemates valdkondades. Selle asemel on füüsiline valdkond kavandatud horisontaalse ruumi ja lineaarse ajaga. Sa saad tõusta teadvuses, jäädes samasse ruumi olevustega, kes ei ole tõusnud. Sellepärast näed sa, et inimestel Maa peal on erakordselt lai ulatus teadvuse tasandites, vaimsest väga materialistliku ja enesekeskseni. See ulatus lihtsalt ei saa eksisteerida ühelgi tasandil kõrgemates valdkondades, osaliselt sellepärast, et üheski nendest valdkondadest ei ole võimalik uskuda, et Jumalat ei eksisteeri ja et teie maailm ilmus mittemillestki ebateadliku protsessi tulemusena, mis oli juhuse poolt juhitud. See illusioon saab eksisteerida ainult energiate tiheduse tõttu füüsilises valdkonnas.

Järeldus on, et füüsilises valdkonnas on sul kontseptsioon, et ruum on väga suur, võimalik, et horisontaalses ulatuses lõpmatu. Kõrgemates valdkondades ei ole sellel kontseptsioonil mõtet ja ruum ei näi lõpmatuna, sest on olemas vertikaalne skaala. Sa lihtsalt ei saa liikuda samas horisontaalses suunas lõpmatult, sa tuled varsti tagasi alguspunkti ja mõistad, et ei ole jõudnud kusagile. Füüsilises valdkonnas näib, nagu oleks see võimeline laienema määramatult tulevikku, ja kuigi tal oli algus, näis see nii kaua aega tagasi ilmununa, et näib inimolenditele peaaegu lõpmatuna. Seega on inimolenditel illusioon, et aeg muutub igavesti –  mis tähendab seda, et iga hetk on uus ja täiesti erinev varasemast – kusjuures kõrgemates valdkondades suudavad olevused kergelt näha (kui nad soovivad), millal nad kordavad sama tsüklit ikka ja jälle. Teiste sõnadega, ainult füüsilises valdkonnas on võimalik sooritada edasijõudmist vertikaalses suunas (enda mitte-ületamisega), mõeldes samal ajal, et sa progresseerud ajas ja ruumis.

Tulemuseks on see, et füüsilises valdkonnas on olevustel raskem näha, millal nad seisavad paigal või lähevad tagasi selle asemel, et teadvuses tõusta. See muidugi on paratamatus ja põhjustab võimaluse uskuda, et Jumalat ei ole. Selle illusiooni säilitamise jaoks peavad inimesed oleme võimelised ignoreerima potentsiaali vertikaalse tõusu jaoks kõrgematele teadvuse tasemetele, mis viib Jumala teadvuseni. Aeg ja ruum on selleks, et maskeerida vertikaalset skaalat, luues illusiooni, et sa saad lõpmatult liikuda horisontaalses ruumis või liikuda määramatult ajas ilma, et sa tegelikult tõuseksid kõrgemale tasemele või langeksid madalamale.

Kõrgemates valdkondades on seda illusiooni väga raske säilitada., sest olevused kogevad, et kui nad ei tõuse oma käesolevalt teadvuse tasemelt kõrgemale, siis langevad nad lõpuks madalamale tasemele, mis on vähem meeldiv kui nende praegune tase. Olevused madalamas mentaalses ja emotsionaalses valdkonnas võivad veel luua illusioone selleks, et varjata seda fakti, kuid nad ei saa neid määramatult säilitada, sest nende ümbruskond ei ole iseseisev. Ta on selgelt suurema terviku osa – nagu Maa, selle vahega, et füüsilises valdkonnas on see fakt peidetud aja ja ruumi loori taha.

Ma tean, et eelmine idee võib abstraktsena näida, seepärast luba mul siduda seda olukorraga Maa peal. Kujuta ette, et on grupp naisi, kes on pühendanud ennast vaimsele elustiilile. Nad on ehitanud kloostri, kasvatavad ise kogu oma toidu,  ja suhtlevad ümbritseva maailmaga – mida me võiksime nimetada „reaalseks maailmaks”- ainult selleks, et aidata teisi. Kloostrist leiad sa inimesi ainult teatud teadvuse tasemega, milles ei ole petmist, manipulatsiooni ja vägivalda, mis on nii tavaline „reaalses maailmas” ,. Nunnad ei mõtle kunagi kellegi kahjustamisest ja seega võiks öelda, et need naised väärivad seda, et neid keegi ei kahjustaks. Aga ühel päeval ründavad nende maad ühe impeeriumi armeed, kes tuginevad ideoloogiale, mis eitab Jumalat ja kõike vaimset. Sõdurid sisenevad kloostrisse, vägistavad naised  ja põletavad kõik maha.

Endastmõistetavalt on inimajaloos palju selliste sündmuste näiteid, kus väga madala teadvuse seisundiga inimesed on tarvitanud füüsilist vägivalda selgelt kõrgema teadvuse seisundiga inimeste vastu. Need juhtumid panevad reeglipäraselt vaimseid inimesi küsima: „Miks?” Paljud isegi küsivad, miks õiglane ja armastav Jumal lubab sellel juhtuda. Ma loodan, et sa hakkad nüüd nägema, et Jumal ei taha, et see juhtuks ja Jumal ka ei luba sellel juhtuda. Sellised küsimused on täiesti mõistetavad, aga ainult sellepärast, et sa oled üles kasvatatud ebatäieliku, isegi moonutatud vaatega materiaalse universumi ja selle planeedi reaalsele eesmärgile, mida sa kutsud koduks.

Need, kes tõusevad kõrgemale emotsionaalse teadvuse tasemele,  jäävad kättesaamatuteks olevustele emotsionaalvaldkonna madalamatel tasanditel. Teiste sõnadega, kui materiaalne universum funktsioneeriks samal viisil, siis oleksid nunnad tõusnud kõrgemale tasemele, milles nad oleksid täielikult jumalakartmatute vallutajate haardeulatusesst väljas olnud. Materiaalses valdkonnas ei toimi niisugune stsenaarium.

Aga materiaalne universum võimaldab olevustel nii kõrgema kui madalama teadvuse seisundiga koos-eksisteerida samas füüsilises ruumis ja ajas. Mida sa pead vaimse olevusena teadvustama, on see, et see ei ole mingi kosmiline ebaõiglus ega Jumala poolt tehtud viga – see on kaalutletud ja vajalik kavand. Tegelikult on materiaalse universumi kavand unikaalne võimalus olevuste jaoks kasvada teadvuses. Sul on lihtsalt vaja tõsta oma arusaamist sellest, miks see maailm on kavandatud nii nagu ta on, kusjuures näed sa, et kõik on siin sellepärast, et tegid teatud valikuid ja paljud nendest olid vähemalt mingil määral  teadlikud, millesse nad satuvad.

Täielik reaalsus on see, et füüsiline valdkond on selle sfääri tihedaim tasand ja seega on see sulatuspajaks igat tüüpi olevuste jaoks, kes on kõrgematest valdkondadest langenud. See lihtne fakt peaks võimaldama sul maha jätta lapselikud ootused, et Jumal oleks pidanud looma Maa paradiisina ja oleks pidanud takistama halbade asjade juhtumist headele inimestele. Kui me uurime Maa reaalset ajalugu, siis näed sa, kui ebareaalne on see ootus. Sa näed ka seda, miks teatud olevused on kaalutletult püüdnud panna sind seda müüti uskuma, nii et sind saaks juba suunata arakstegemisele ja tundmisele, et oled võimetu status quod muutma.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine