Naftalekkest Mehhiko lahes

Vastus küsimustele:
1.  Mida arvab naftalekkest Ülestõusnud Vägi?
2. Mida teha, kas aitab violetse tule dikrii lugemine või tuleks lugeda mõnd võimsamat rosaariumi?
3. Ted Turner arvab, et Jumal ütleb läbi naftalekke sündmuse: „Ärge puurige.” Kas Meistrid kommenteeriksid seda.

Vastus Saint Germainilt  
28. mail 2010

Me oleme sisenenud Veevalaja ajastusse ja kõik on muutunud, nagu ma hiljuti ütlesin. Ja see tähendab, et on tarvis kõiges teist moodi mõtlema hakata.

Te ei saa võtta asju enesestmõistetavalt, te ei saa jätkata samade arusaamadega, mis olid teil varem. Te ei saa eeldada, et see, mis varem hästi töötas ja õige tundus, saab õige olema ka Veevalaja ajastul. See on valearusaam.

Mis puutub naftalekkesse, siis tuleb kõigepealt ümber vaadata inimolendite suhtumine loodusesse. Praegune suhtumine on täielikult lahusoleku teadvuse produkt, sest inimolendid on hakanud nägema end täielikult lahusolevana Jumalast ja eraldiolevana üksteisest. See muidugi on põhjustanud konflikte ja sõdimist, mida te siin planeedil näinud olete, kuid ka paljusid teistsuguseid käitumisviise ja tegusid, mis esmapilgul tunduvad küll täiesti normaalsetena, kuid mida tegelikult ei saa normaalseks pidada ja seda sel juhul, kui inimolendeil oleks sügavam kontakt sisemise reaalsusega ja nad teadvustaksid oma vaimseks olevuseks olemist selle asemel, et pidada end materiaalseks olevuseks.

Nagu alati, on teil probleem duaalsuse teadvusega, te näete kahte äärmust  ja seda ka loodusele lähenemise puhul. Ühelt poolt näevad inimesed ennast täielikult loodusest lahusolevatena, arvates, et neil on õigus loodust jõuga allutada, kas siis sellepärast, et nad on Jumala poolt loodud või et nad on kõige rafineeritumad evolutsioonilised eluvormid ja seepärast arvavad nad enestel õiguse olevat loodust jõuga allutada. See on väga ilmne lahusoleku teadvuse aspekt, kui inimene näeb ennast loodusest lahusolevana, näeb ennast loodusega konfliktis olevana, arvates, et temal on õigus teha, mida tema oma arvates  looduse alistamiseks  tegema peaks.

Seda teed on läinud praeguses olukorras suured korporatsioonid, nagu British Petroleum ja mõned teised naftakorporatsioonid üle  kogu maailma. Nad usuvad, et neil on õigus teha kõike, mis on tehnoloogiliselt võimalik ja majanduslikult teostatav selleks, et kindlustada võimalikult suur kasum ettevõtetele ja nende aktsionäridele,  vaatamata potentsiaalsele riskile looduse suhtes. Need korporatsioonid ei arvesta loodusega üldse. Nad arvestavad ainult sellega, millise majandusliku riski võiks kaasa tuua naftaleke, kui nad peaksid  kulutama raha puhastamise peale. Neid ei huvita loodus ega ka oma töötajate elud, nagu on juba ilmnenud selle katastroofi puhul.

Vastasäärmuseks on kurss, mille on võtnud keskkonnaorganisatsioonid ja paljud inimesed, kes on viimaste kümnendite jooksul muutunud tundlikumaks  looduse suhtes, kuid pole siiski keskteed leidnud. Selle asemel on nad tõmmatud dualistlikku vastandäärmusse.  Nad   arvavad, et loodus on midagi rikkumatut, peaaegu püha, kuigi enamik nendest inimestest ei ole usklikud. Nende kujutluses eksisteeris  loodus nagu mingi paradiis, mis oli puhas enne inimese lavale astumist, kes siis tuli ja hakkas siin segadust looma. Nad peavad valeks, et inimene loodust mõjutab ja näevad hea meelega inimtegevust lahus loodusest, selles mõttes, et nad arvavad, et inimtegevus peaks loodust võimalikult vähe mõjutama.

Ühest küljest on näha niisuguse arusaama puhul respekti looduse suhtes, kuid see on siiski respekt ja hardumus, mis tuleneb lahusoleku teadvusest, sest see jällegi kinnitab inimese lahusolekut loodusest. Loodus on midagi niisugust, mis on „kusagil seal“, mida peab hoidma teatud tingimustes, mis eksisteerisid enne inimese tulekut Maa peale, eriti enne seda, kui kaasaegne inimene tegutsema asus. Mõlemad vaated tulenevad lahusoleku teadvusest, kus inimene näeb ennast lahus sellest ümbruskonnast, kus ta elab, lahus planeedist, kus ta elab.

Kumbki neist vaadetest loodusele ei saa eksisteerima jääda Veevalaja ajastul, kumbki neist ei jää püsima Kuldsel ajastul. Need mõlemad tuleb ületada enne, kui Kuldse ajastu suhtumine loodusesse saab levima hakata selle planeedil. Mis on siis kesktee, mis poleks mitte kahe dualistliku äärmuse kompromiss, vaid ületaks dualistliku mõõdupuu? Selleks tuleb mõista  lihtsat tõsiasja, seda, et inimene ei ole loodusest lahus, sest inimest loodusega ühendav lüli on just nimelt teadvus.

Kõikide materiaalsete ilmingute taga on teadvus. Kõik on loodud teadvusest. Kogu planeet on loodud kujundist, mille panid Ma-ter valguse peale eneseteadlikud olevused, Elohiimid. Aga sellest ajast alates, kui inimolendid hakkasid siia kehastuma, on inimolendite teadvusel tõesti olnud suur mõju nendele olukordadele, mida võib praegu planeedil leida.

See tähendab, et sellel planeedil ei ole absoluutselt mingeid olukordi, mis on puhtad selles mõttes, et ei ole inimkonna teadvuse poolt mõjutatud. Kas te kuulsite, mida ma praegu ütlesin? Pole üldse olemas niisugust olukorda, mida poleks mõjutanud inimkonna teadvus! Nii arvata oleks täielik rumalus. Täieliku dualistliku kujutlusvõime vili on arvata, et on olemas niisugune asi nagu inimese poolt puutumatu loodus. Loodus võib puutumatuna küll näida füüsilisel tasandil, kuid see väide pole õige, kui me meenutame, et kõik on teadvus.

Teine keskkonnaliikumise poolt propageeritud rumalus on see, mis peab inimesepoolset  ümbruse mõjutamist valeks.  Miks siis füüsiline planeet üldse olemas on? Kas te arvate, et Elohiimid lõid selle planeedi selleks, et see istuks siin mingis tühjas ruumis ühe ebamäärase ajaperioodi? Ei! Nad lõid selle ainult ühel eesmärgil - selleks, et see oleks koolitoaks eneseteadlikele olevustele, kes siin kehastuvad. Ei ole absoluutselt ühtegi teist eesmärki ega õigustust Maa eksisteerimisele  kui see, et ta teenib inimkonda koolitoana.

See tähendab, et loodus -  kuna tal on teadvus - teab, et ta on siin selleks, et inimkonda teenida. Ta ei pea kujutama endast mingit Eedenlikku ürgset seisundit. Ta on peegliks, mis peegeldab tagasi inimkonnale selle, mida nad projitseerivad välja oma teadvusest. Loodus on hiiglaslik bio-tagasiside masin inimkonnale. Loodus on täielikult rahul – Ma-ter valgus on täielikult rahul  selles rollis teenimisega. Elementaalelu on täielikult rahul. Kõik loomaliigid, omades grupiteadvust, on rahul selles rollis teenimisega.

Looduse eesmärk ei ole – või pigem vaimsete olevuste eesmärk, kes ilmutavad loodust – luua mingit ürgset puhast seisundit või selle juurde tagasi pöörduda. See on täielikult õppimise koht inimkonnale. Seda arvestades mõistate te, et see naftaleke on lihtsalt õppetükk kosmiliselt koolitoalt. See on järjekordne näide inimkonnale, kuidas ta näeb oma teadvuse seisundi peegeldust.

Lubage mul kõigepealt kommenteerida seda teemat, mis puudutab violetse tule kasutamist või rosaariumide kasutamist selleks, et pehmendada katastroofi mõju? Kas on see tingimata vajalik  lähenemine Veevalaja ajastul? Jah ja ei.  Me ei ole varem seda sündmust kommenteerinud, sest meil ei olnud kavatsust takistada seda sündmust, ega peatada seda varasemas staadiumis.  Paljudel kordadel on Ülestõusnud Vägi lihtsalt mõistnud, et isegi kui me suudame peatada teatud sündmusi, ei ole see inimkonna parimates huvides. Mõnikord on tõepoolest vaja lubada inimkonnal näha oma tegude füüsilisi tagajärgi ja oma teadvuse seisundit.

Seega ei soovi me näha oma õpilasi kulutamas  aega, tähelepanu ja energiat dikriide lugemise ja rosaariumide tegemise peale selleks, et pehmendada midagi, mis on õppimise kogemus. Aga nüüd, kus sündmus on lahti hargnenud ja inimkond on saanud võimaluse õppetükk ära õppida, on sobiv kasutada vaimseid töövahendeid, kasutada selle saadiku kaudu antud violetse tule käsusõnu ja rosaariume selleks, et loodusel oleks kergem keskkonda pärast katastroofi taastada. See aitab kergendada ka elementaalelu koormat nii, et elementaalid saaksid kiiremini taastada looduslikke olukordi selles piirkonnas, mida on kahjustanud või mida veel kahjustab õlileke.

Samuti oleks asjakohane lugeda rosaariume ja dikriisid eesmärgiga aidata inimkonnal tema õppetükke õppida. Lubage mul neid õppetükke kommenteerida. Esimene õppetükk, mis tuleb ära õppida, on see, et see naftaleke on õppetükk number kaks selles protsessis, mis algas majanduskriisiga ja nn. kollapsiga Wall Streetil. Ma olen varem juba tõstatanud mitmeid küsimusi, kaasa arvatud rääkinud faktist, et ei saa lubada korporatsioonidel kasvada nii suurteks, et nad saavad manipuleerida rahvaid või isegi kogu maailma majandust.

Ma ütlesin ka, et Kuldsel ajastul ei saa lubada  seda, et vaba ettevõtlus toimib täielikult vabalt ilma läbipaistvuseta ja ilma valitsuse järelevaatuse ja regulatsioonita. See kehtib finantstegevuse kohta, aga  käib ka kogu äri kohta. Üks neist valdkondadest, kus te näete väga suuri multinatsionaalseid korporatsioone – kes tänu oma  rahale saavad osta mõju, on muidugi naftatööstus. Vaevalt ühelgi teisel tööstusel on nii suur mõju globaalsele majandusele kui naftatööstusel. Nüüd on naftatööstus paljastanud end ja kõik näevad, et naftatööstuse hiiglasuured multinatsionaalsed korporatsioonid ei austa inimelu ega keskkonda. Need korporatsioonid muretsevad ainult ühe asja pärast - kasum, kasum, kasum.

Need hiiglaslikud korporatsioonid on lihtsalt arutud masinad, arutud struktuurid, mis jahvatavad põrmuks iga indiviidi, iga rahva ja iga loodusliku olukorra, mis seisab nende mitte-kunagi-lõppeva meeletu eesmärgi ees  saada üha suuremat kasumit.

Nüüd võite te vaadelda seda intsidenti  ja võite näha väga selgelt, et praegune õnnetus algas teatud korraldajate tegevusest British Petroleum naftakorporatsioonis, kes tahtsid sulgeda puuraugu viisil, mis oleks kõige odavam ja mis näivalt annaks kõige suuremat kasumit. Aga nüüd on nad kaotanud naftaplatvormi, mis maksab veerand miljardit dollarit  ja puhastustööd maksavad veelgi rohkem kui korporatsiooni viimase kvartali kasum. Kas oli see tõesti kasumi huvides? Siit nähtub, et isegi kasumi seisukohalt vaadates oleks vaja uut lähenemist korporatsioonimaailmas.

Siin oleks lahendus valgustatult mõtlev tippjuhtkond ja aktsionärid. Aga kümnete aastate jooksul on kasumimasin süstemaatiliselt kõrvaldanud  iga valgustatud isiku või osaniku, kes on kahelnud selles arutus kasumijahis. Tööstuskorporatsioonil lihtsalt pole võimalik ennast ise reguleerida See kõik viib ainult ühe praktilise lahenduseni, selleni, et valitsus sekkuks. Seda võiks vaadelda kui lühiajalist abinõu. Pikemas perspektiivis peavad inimesed üles astuma, saama rohkem teadlikeks ja esitama suuremaid nõudmisi nii valitsusele kui nende maal tegutsevatele korporatsioonidele ja seda isegi maailma mastaabis.

Peab tekkima uus valmisolek analüüsida  igat üleskerkivat ühiskonna aspekti nii, et inimesed oleksid kursis kõigega ja tõstataksid küsimusi asjadest, millest peab rääkima. Nad peavad nõudma uut tüüpi meediat, kes ei vaiki olukorrast reklaamirahade äravõtmise hirmus ega edasta informatsiooni tendentslikult  rahanduslikel kaalutlustel. Meedia, mis juhindub kasumist, pole Kuldsel ajastul jätkusuutlik.

Siin te näete vajadust  valitsuse sekkumise järele mitmel eri tasandil. On vaja mingit ajutrusti, kes suudaks tõstatada küsimuse: kas see fakt, et me SUUDAME puurida sellise sügavuseni ookeanis tähendab, et me PEAKSIME puurima sellistes tingimustes? Ja kui me tõesti lubame puurimist, kas saame me lubada ühel või kahel korporatsioonil olla vastutav selle eest või on meil vaja omada mingit välist perspektiivi, nagu valitsuse esindajaid, kes oleksid olnud kohal sellel naftaplatvormil, kui sulgemise ptotseduuri määrati ja selle kasuks otsustati. Korporatsiooni esindajad võisid lähtuda suurest lähikasumist, mis põhjustas odavaimate ja kõige ohtlikemate meetmete valimise, vastupidiselt paljude erinevate teiste inimeste soovitustele.

Vaadates edasi seda teemat, näeme jälle küsimust korporatsioonide suurusest. Kas on võimalik, et kui korporatsioon kasvab üle teatud piiri,  suudavad inimolendid sellega toime tulla? Kas on võimalik, et üks isik või üks väike grupp inimesi, omavad mentaalset võimet juhtida ja üle käia niisugusest korporatsioonist, mis on kasvanud üle teatud piiri? Seda küsimust võiks arutada.   Siin haakub teemasse järgmine niinimetatud korporatsioon, nimelt riik  Kas on võimalik, et üks inimene või väike inimgrupp, nagu on seda USA president ja tema valitsuskabinet, omab võimekust mentaalselt üle käia niisuguse suuruse ja keerukusastmega maast, nagu Ühendriigid?

Tõsi muidugi on see, et ühelgi kehastuses oleval üksikisikul ei ole niisugust võimet. Sellepärast tuleb leida uus lähenemine juhtimisele, mis läheb kaugemale traditsioonilisest elitistlikust lähenemisest, mille lõid ja säilitasid siiamaani võimueliidi grupid, kes mõtlevad, et nad on võimelised ühiskonda juhtima. See elitistlik lollus tuleb paljastada ja on samuti vaja aru saada, et kui riigi  või korporatsiooni juhtkonnal lubatakse muutuda suletud süsteemiks, siis termodünaamika teine seadus paneb selle süsteemi lagunema ja seda kiiremini nüüd, kus me oleme sisenenud Veevalaja ajastusse. Tuleb leida uus lähenemine juhtimisele, mis püüab ära hoida organisatsioonide puhul muutumist suletud süsteemiks.

Sellel kõigel on nii Alfa kui Omega aspekt, kuid aluspõhjaks olev printsiip on see, et juhtimine peab olema avatud välistele perspektiividele. Alfa aspekt on see, valgustatud on need juhid, kes on arendanud oma intuitiivseid, vaimseid omadusi ja on seega ühenduses Ülestõusnud Väega. Miks on Ameerika mõeldud olema „üks rahvas Jumala all”? Sellepärast, et ükski inimlik autoriteet ei suuda valitseda õiglaselt, kui tal pole ühendust Ülevalt. Ja meie muidugi anname rõõmuga seda juhendamist igaühele, kes sellele avatud on ja hoolimata sellest, kas juht tunneb meid ära Ülestõusnud Meistritena või peab seda „kõrgemaks juhtimiseks Ülevalt“ mingil muul moel. Mida ma siin tõsiselt öelda tahan, on see, et ükski suur struktuur ei jää ellu Veevalaja ajastul muidu, kui tal saab olema mingisuguse isikliku Kristsus-astme saavutanud üks   või enam juhti.

Omega aspekt on jaotada juhtimise vastutust piisava hulga inimeste vahel, et neil koos oleks võimalik mõista, mis toimub  ja nad suudaksid arvestada kõike, mida on vaja arvestada toimivate otsuste tegemisel. Seda ei saa jätta väikese grupi inimeste teha. Avalikustada tuleb see, mis toimub kitsastes võimukoridorides, üldsus peab sellest teadma. Rahvas tuleb kaasa haarata nii, et enne suurte otsuste tegemist oleks asjast mitmekülgne ülevaade. Uues teadlikkuses on vajalik teada, et kõik suured otsused mõjutavad ühiskonda tervikuna ja seega peavad otsused olema tehtud nii, et oleks olemas ülevaade mitmest vaatenurgast vaadatuna ja mitte nähtud asju üksnes kiire kasumi saamise huvides, nagu juhtus see naftakompanii puhul.  

See vajab uut arusaama, kus inimesed on valmis ohverdama osa oma vabast ajast selleks, et ennast teatud osas harida, nii et nad saavad tõelisteks ekspertideks teatud alal. Kuid nad ei tohi lasta end kaasa tõmmata niisugusesse masinavärki, kus nad  vaatavad asju kitsa ringi seestpoolt, sealt välja saamata. Nad peavad suutma hoiduda niisugusesse masinavärki sattumast ja suutma näha seda väljaspoolt, olles otsuste tegemisel pädevad selles, mis tegelikult kaalul on. See muidugi pole midagi niisugust, mis võiks juhtuda nädala pärast, kuid see on eesmärk, mida hakkab nägema järjest suurem hulk rahvast, sealhulgas ka need, kes juhivad korporatsioone ja valitsust.

Peab olema üldine nõue toetada valitsuse pingutusi piirata korporatsioonide suurust ja võimu, nii et avalikku huvi või rahvuslikku huvi ei ohverdataks verega määritud kasumialtaril. Veevalaja ajastul ei saa midagi jääda peidetuks.

Me siseneme Veevalaja ajastusse, kus läbipaistvus on absoluutne vajadus  Ükski juhtiv organisatsioon,  ükski valitsus, ühegi korporatsiooni struktuur, mis püüab varjata midagi, ei ole võimeline ellu jääma Veevalaja ajastul. Ja te näete tulevaste kümnendite jooksul, kuidas need suured struktuurid, mis on rajatud pettusele, hakkavad kukkuma nagu doominonupud. Eluvõimelisemate ellujäämine ei ole nende ellujäämine, kes on kõige võimsamad või kes on kõige petlikumad, vaid nende ellujäämine, kes on kõige läbipaistvamad ja  rohkem kooskõlas inimkonna üldise progressiga, üldise eesmärgiga tõsta inimkonna teadvust Kuldse aja teadvusse.

Kuldse ajastu teadvuses olles oleme me kõrgemal duaalsuse teadvusest, mis soodustab jõul-põhinevat lähenemist igas elu aspektis. Need korporatisoonid, kes kavatsevad midagi varjata või kes kasutavad toormaterjali selleks, et maksimaalselt kasumit suurendada, käituvad selgelt nii sellepärast, et on lõksus jõulerajatud arusaamas.  Nad arvavad, et neil tuleb hävitada võistlus, allutada loodust, sundida valitsusi,  teha kõike jõuga selleks, et maksimaalselt suurendada oma kasumeid. See lähenemine ei tööta enam Veevalaja ajastul. Töötab täielik läbipaistvus, kus otsitakse  uuendusi, et olla kooskõlas inimkonna edasiliikumisega, kus suudetakse olla avatud ukseks uue tehnoloogia vabastamise jaoks, mis täielikult tühistab jõulerajatud lähenemise.

See on siis suurem õppetund, mida on võimalik õppida käesolevast situatsioonist. Kui seda ära ei õpita, siis  juhtub veel palju selliseid intsidente, kuni selleni välja, et terved tööstused võivad pinge alla kokku variseda.

Lõpuks kommenteerin USA vajadust uue energiapoliitika järele, mille puhul ületatakse naftasõltuvus. See on rahvuslik eesmärk  . Rannalähedase puurimise  keelu tühistamine selleks, et kõrvaldada sõltuvus VÄLISMAISEST naftast ei asenda kaalutletud poliitikat, kus peamiseks energiaallikaks poleks mitte  enam nafta.

See vajab täielikku nihet teadvuses, kus uued arusaamad suunatakse toimivasse poliitikasse, mis püüab stimuleerida uuendusi ja püüab eemaldada kõikide suurte korporatsioonide võimet maha suruda seda tehnoloogiat, mis näib ohuna nende monopolistlikele positsioonidele. Kui seda ei juhtu, siis tuleb rohkem sündmusi, mis näitavad, kui ohtlik on toetuda naftale kui peamisele energiaallikale. Kui õppetükki ei õpita ära pehmel viisil, siis tuleb see ära õppida karmil viisil, kuni saab ilmsiks, et nafta on lihtsalt liiga riskantne  iga rahva ja ka maailma kui terviku jaoks. Kui tahe näha energiavarustuse lahendust kõrgemast printsiibist on tõesti siiras tahe, siis vajalik tehnoloogia ka ilmutatakse

Vastus Jeesuselt
28.mai 2010

Lubage mul kommenteerida väidet, et naftalekkega ütleb Jumal inimkonnale, et nad ei peaks puurima.  Niisugune suhtumine tuleneb lahusoleku teadvusest. Nagu ütles Saint Germain, on inimkond niisuguses teadvuses, kus püütakse end loodudest eraldada ja kus nähakse end ka muidugi lahusolevana Jumalast, keda peetakse vihaseks ja olevuseks seal kuskil taevas ja kes siis soosib isiklikult seda, kes õiget moodi palvetab, (kirikus) küünla süütab jne. Teiste sõnadega, on Ted Turneri vaade Jumalale täielikult aegunud, see oli valitsev Kalade ajastul ja varasematel aegadell.

Jumal pole kauge olevus taeva. See ei ole Jumal, kes istub kõrgel, vaadates kõige selle peale, mida inimkond teeb, püüdes sündmuste kaudu sõnumeid saata, kui asjad ei lähe nii, nagu inimesed loodaksid. Kui Jumal oleks niisugune  taevasolija, siis vihjaks see sellele, et sellel Jumalal peab olema võim õlileke peatada ja kuna ta ei peatanud õlileket, siis on siin tõenäoliselt peidus mingi sõnum, mille tahab Jumal saata läbi selle, et ta ei peata õlileket. See on täiesti aegunud vaade Jumalale.

Nagu Saint Germain ütles, on kogu planeet tagasiside-masin. Pole olemas niisugust Jumalat, kes ütleb: „Inimkonnal on vaja ära õppida see õppetükk, nüüd sadestan ma selle nahtalekke, et nad ärkaksid,” See intsident on  lihtsalt inimkonna poolt pojitseeritud tegevuse tagajärg. Mida te projitseerite peeglisse, seda peegeldab peegel teile tagasi füüsiliste sündmuste näol. See käib nii naftalekke,  finantskollapsi, kui looduskatastroofide kohta, nagu Ema Maria on seda läbi aastate selgitanud.

Veevalaja ajastul pole niisuguse Jumala-kuju ülevalhoidmisel  mõtet, on see siis vihane, kohtumõistev või kõikvõimas võlur, kes istub troonil kõrgel taevas ja reageerib inimkonnale,  kas siis inimesi  karistades või neile tasu andes. Veevalaja ajastul on oluline täielik arusaamade ja meeleseisundi nihe, kus inimesed mõistaksid, et see, mida nad näevad väliste sündmustena väljendumas, pole midagi niisugust, mille väline Jumal on loonud. Need on lihtsalt nende oma tegude ja teadvuse seisundi mehhaanilised tagajärjed. Ja seepärast peavad nemad ise lõpetama  need mõttetud, naeruväärsed katsed leida viis, kuidas nemad saavad olla meele järele kõrgel taevas olevale Jumalale või manipuleerida temaga. 

Kui te vaatate ausalt enamikke sellel planeedil olevaid põhireligioone, siis te näete, et need on ikka veel niisuguste arusaamade lõksus ja püüavad  olla Jumalale meelepärased mingite palvete või rituaalide tegemisega ning Jumal peaks siis teile eeldatavasti andma selle eest tasu ilma, et te peaksite oma teadvuse seisundit muutma ilma, et te peaksite vaatama palki oma silmas.

Ma võin teile täies kindluses väita, et kui ma 2000 aastat tagasi ütlesin, et inimestel on vaja lõpetada pinnu otsimine oma vendade silmast ja hakata otsima palki oma silmast, siis andsin ma inimkonnale kahetuhandeaastase  armuaja selle teadvuse seisundi vastuvõtmiseks. See armuperiood sai nüüd läbi Veevalaja ajastu sisseõnnistamisega. Enam ei ole armuaega. Ja siit järeldub, et kui inimesed ei tegele oma teadvuse seisundiga, ei vaata palki oma silmas,    ei jätka mina ega ükski teine ülestõusnud olevus enda peale inimkonna karma võtmist, et takistada seda, et inimeste teadvust peegeldatakse füüsilistes sündmustes.

Nüüdset edasi saab olema palju tihedam side selle vahel, kas inimesed tahavad võimalikke lahendusi otsida ja neid näha ja selle vahel, mis hakkab juhtuma füüsiliste sündmustena. Inimesed saavad väga mõjutatud  füüsilistest sündmustest nii, et nad hakkavad otsima palki omaenda silmast, kui mitte ei saa äratatud vajalik arv inimesi ja nad hakkavad vabatahtlikult  tegelema oma teadvuse seisundiga  ja nägema, kuidas nende praegune seisund sadestab  mistahes neid olukordi, mida leiab sellelt planeedilt või inimühiskonnast

See on möödapääsmatu vajadus. Enam armuperioodi pole. Pole enam see olukord, kus   Jeesus kannab inimkonna patte, hoides seeläbi ära  paljude füüsiliste  sündmuste juhtumise. On absoluutselt vajalik, et inimkond ärkaks sellele reaalsusele, et nende teadvuse seisundi ja sellel planeedil leiduvate füüsiliste olukordade vahel on otsene side.

Ja see tähendab, et inimkond peab üle vaatama oma suhtumise Jumalasse. Arusaam, et Jumal on kauge  olevus taevas, kes karistab ja tasustab, on täiesti iganenud. Tuleb võtta omaks täiesti uus vaade, et Jumal on seesmine Jumal, kes ilmutab oma kuningriiki Maa peal, kuid see Jumalriik saab ilmuda vaid läbi inimese ja mitte mingi välise kõikvõimsa välise jõu ilmutusena. Selle teokssaamiseks on muidugi vajalik, et kriitiline mass inimkonnast  - ja eriti 10 % kõige vaimsemate seast – saaksid äratatud uuele reaalsusele ka nende seoste osas, mis puudutab teadvust ja füüsilist planeeti.

Nihe teadvuses on juba tähtaja ületanud. Ja te näete, et kui seda nihet ei toimu, siis suurendab planeet Maa tagasiside-masin  niinimetatud looduslike kui inimese loodud katastroofide intensiivsust. See juhtub selleks, et demonstreerida inimkonnale uue lähenemise vajadust, sest vana lähenemine ei tööta enam. Arvamine, et te saate jätkata vana mõtteviisi lähenemises Jumalale uuel, Veevalaja ajastul ja samal ajal oodata erinevaid tulemusi parema maailma näol, on lihtsalt kollektiine hullumeelsus, millele esitavad  füüsilised sündmused vaieldamatult väljakutse ja seda nii isiklikul kui ka kollektiivsel tasandil.


Jaga seda lehte



E-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine