Master MORE´i diktaat Vilniuses 1.06.2010

Sisenege jagamatusse otsustavusse ja looge oma enda elu ja kuningriik

Meister MORE’i diktaat Heleni kaudu Vilniuses 1. juunil 2010.

Helen: Teel Vilniusse tundsin ma, et sel korral tahavad Meistrid öelda midagi spetsiaalselt Leedu kohta. Teel Vilniusse juhtusin ma lugema Suurhertsog Gediminase legendi ja seal olles teadsin, et see legend on tähtis võti, millest räägitakse diktaadis. Vilniuses olles teadsin ma, et Meister MORE tahab anda diktaati Vilniuse vanalinna keskuses Katedraali väljakul, kus paikneb Gediminase kuju katoliku katedraali kõrval.

Vilnius asub Leedumaa kaguosas Vilnia ja Nerise jõe liitumiskohal.  Vilniuse lähedal on koht, mida mõned väidavad olevat geograafiliseks Euroopa keskuseks.Vilnius oli kunagi mitte ainult kultuuriliselt, vaid ka geograafiliselt Leedu Suurhertsogiriigi keskus.

Mõni sõna Vilniuse ja leedu rahva ajaloost nendele, kes ei ela selle ala lähedal. Leedu pealinnal on tähelepanuväärne ajalugu. Linna mainiti esmakordselt kirjalikes allikates 1323.aastal, kui suurhertsog Gediminase kirjad saadeti Saksamaa linnadele, milles kutsuti Saksamaa juudi kommuuni liikmeid asuma pealinna, samuti saadeti kiri ka paavst Johannes kaheteistkümnendale. Need kirjad sisaldavad esimesi ühemõttelisi viiteid Vilniusele kui pealinnale.

Läbi sajandite on Vilnius näinud arvukaid sõdu, olles Poola-Leedu kuningriigi osa, ka Vene impeeriumi osa (1795-1812). 1812.aastal vallutas linna Napoleon, kui ta ennast Moskva poole surus.

Esimese Maailmasõja ajal oli Vilnius ja ka ülejäänud Leedu saksa armee poolt okupeeritud (1915-1918). Teine Maailmasõda algas Saksamaa sissetungiga Poolasse 1939.aasta septembris. Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollid olid jaganud Leedu ja Poola Saksamaa ja Venemaa mõjusfäärideks.19. septembril 1939 vallutati Vilnius Nõukogude Liidu poolt.

11. märtsil 1990 tegi Leedu Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu teatavaks geograafilised punktid, mis kannavad erinevat individuaalset vibratsiooni ja on ühel või teisel viisil olnud tähtsad kohalike elanike ja nende teadvuse kasvu jaoks. Jumalal on rõõm alati  kasutada ka kohalikke sümboleid nende inimeste jaoks, kes on valmis saama ENAMAKS ja paljundama  läbi saadiku teadmist kõrgemast vibratsioonist, mis tahab esiletoomist Kuldsel Ajastul.

Meister MORE: Mina, Meister MORE, OLEN ENAMAT igal hetkel  ja sõnum, mida ma olen tulnud tooma, on inspireerida teid ENAMAKS saama. Ma inspireerisin seda saadikut lugema teel Leetu  ja selle maa pealinna Vilniusse hertsog Gediminase lugu, kes rajas Vilniuse linna 14.sajandi alguses, pärast seda, kui ta oli näinud und raudhundist, kes seisis ulgudes mäe otsas.

Miks on nii tähtis Gediminase lugu välja tuua? See on tähtis sellepärast, et see arusaam, mida  suurhertsog Gediminas esindas, on sügavalt juurdunud leedu rahva teadvusse. Leedu rahvas on harjunud nägema oma kuningaid ja hertsoge suurte rahvuskangelastena, kelle mälestust tuleks alal hoida ja sügavalt austada. Pikkamööda kasvas see suhtumine iga  masside ees seisva võimukuju sügavaks kummardamiseks. Ma ei taha sellega öelda, et paljud nendest ei oleks  olnud väljapaistvad isikud ja ei vääri tunnustust ühiskonnas. Ma ütlen, et igat liiki  välise autoriteedi mitte-kriitiline aktsepteerimine on arusaam, mis ei ole ühtsuse ja koostöö ajastu- Kuldse Ajastu osa.

Kuningad ja hertsogid on esindanud lõplikult välist autoriteeti ja selles rahvas on olnud tahtmatus tõeliselt kriitiliselt hinnata oma teadvust Kuldse Ajastu alguses. Seepärast mina, Meister MORE, olen valmis vabastama teise jao Valgust endistele Nõukogude Liidu maadele, et aidata inimesi siin Leedus ja ka teistes riikides teha järgmisi samme avatusse ja teadvuse kasvu.

Ma vabastan spetsiaalslt selle dispensatsiooni leedu rahva teadvusse, mida on väga palju mõjutanud vanad mälestused,  Leedu kuningriik, nõukogude kommunism ja katoliku kirik. Nende mõju on siiani säilinud.

Vaadakem, mis on siis tegelikult leidnud toimunud leedulaste teadvuses. Kui suurhertsog Gediminas nägi 1300-ndatel aastate alguses und tohutust raudhundist, kes ulgus mäe otsas, kus kaks jõge Neris ja Vilna kohtuvad, siis võttis ta oma und tähtsa välise sümbolina oma valitsemise jaoks. Pärast une nägemist läks suurhertsog otsima unes ennustatud kohta. Siis oli Leedu territoorium okupeeritud paganlike suguharude poolt ja muidugi kõige targemaks nõuandjaks suurhertsogile oli üks paganlik preester. Kuigi tõelise loo detailid ei ole täpselt need, millest räägib see hästituntud legend, tahan ma mainida seda, et suurhertsog Gediminase legend on paikapidav siiani.

Leedulaste teadvuses on siiani sügavalt juurdunud tugev tendents toetuda välistele autoriteetidele. 1300-ndatel aastatel küsis suurhertsog ühelt paganlikult preestrilt, kuidas tuleks unenägu tõlgendada  ja see tõlgendus muutus loomulikult suureks tõe allikaks, mis õigustas kõiki järgnevaid tegevusid. Mida siis  paganlikud preestrid ütlesid suurhertsogile? Nad ütlesid talle, et osa unenäost on kindel märk selle kohta, et Vilniuse linn tuleb rajada siia ja  et linn peab saama Leedu kuningriigi fokaalpunktiks. 1300-datel aastatel oli Leedul palju muret väliste vaenlastega. Uue pealinna rajamine ja leedu suguharude ühendamine rohkem riigimoodi ühiskonnaks  oli ülesanne, mida Gediminasel kästi alustada pärast unenäo tõlgendamist. Aga paganlikud preestrid ei olnud võimelised Gediminasele ütlema, et raudhunt ei saa olla kunagi millegi kõrgema kui maise kuningriigi pinnapealse ühenduse märgiks.

Suurhertsog Gediminasest sai Vilniuse sümbol, sest kui Vilniuse linn sai valmis, siis Gediminas kutsus kaubitsejaid, suurkaupmehi, ametnikke ja oskustöölisi sinna elama, lubades uut liitu, uut ühiskonda, uut Leedu rahva kooseksisteerimise vormi. Gediminas mõistis, et selle jaoks,  et inimesed säilitaksid vähemalt mõningase kokkukuuluva ühenduse suguharude vahel, oleks ühendav usk vajalikuks abivahendiks. Ta kutsus katoliikliku religiooni Leetu selleks, et inimesi ühe kuningriigi alla ühendada.

Muidugi kõik, kes teavad midagi Leedu ühiskonnast ja kultuurist, teavad ka seda, et katoliiklik religioon saavutas siin tohutu mõju elanikkonna üle. Nagu Roomas, nii muutus ka siin katoliku kirik peamiseks abivahendiks Rooma  impeeriumi säilitamise jaoks, aga mitte keisri, vaid paavsti valitsuse all -  ja sama juhtus siin. Kiriku doktriinid ja dogmad olid nii tugevad, et ka pärast kuningriikide langust oli katoliku kirik ikka kohal ja määras paljudel viisidel, kuidas tuleks välist elu ühiskonnas korraldada, kuidas tuleks perekonnaelu elada, kuidas tuleks ühte või teist detaili oma eludes korraldada, selleks, et vastata jumalikele kriteeriumitele ja olla Jumalale meelepärane. Kui nõukogude kommunism oli teel Leetu, siis ei olnudki palju vallutada, sest alistuv teadvus oli juba olemas,  teadvus, mis ei esitanud kriitiliselt küsimusi oma täieliku usalduse kohta kõige suhtes, mida välised võimud nende jaoks määrasid.

Sajandeid on juhtunud just see, et üks vale usk asendatakse teise vale usuga. Või otseöelduna – anti-kristuse meel, mille oli juba vastu võtnud elamikkonna enamik, leidis erinevaid vabandusi leedulaste teadvuse manipuleerimiseks sellesse, et nad pimesi ja ilma küsimusi esitamata järgnesid välistele juhtfiguuridele.

Raudhunt on sama sümbol, mida te nägite Roomas, kus emahunt imetab kaksikuid poisse, kes jäeti Vesta Neitsi poolt metsa. Vilniuses kaksikud puuduvad, aga ulguv hunt on muutunud Vilniuse linna ja siin esindatute teadvuse sümboliks. Raudhunt on materialistliku maailmavaate sümbol, mis rajaneb anti-kristlikule uskumusele, et mateeria saab eksisteerida ilma, et tal oleks ühendus Jumala Vaimuga. Ja luues oma enda reaalsuse mateerias (kuningriigi), ei ole vaja ühineda Jumala kuningriigiga enda sees. See on suurim pettus, mida on kunagi projitseeritud inimkonna peale ja väga peen uskumus purustamise seisukohast.

Seepärast mina, Meister MORE, tulen vabastama  dispensatsiooni ja purustama seda illusiooni, et Jumala tütarde ja poegade kuningriik on määratletud raudhundi kujundiga. Raudhundi mentaalne kast sümboliseerib  pealiskaudset materiaalset ühendust – olemist ja elamist üheskoos mingis füüsilises fokaalpunktis, ühendatuna materiaalsete olukordade poolt, selle asemel, et olla ühendatud kuningriigi tões ja vaimus.

Ainult anti-kristuse meel saab uskuda, et luues välise kuningriigi või järgides väliseid mingi autoriteetse kuju – kuninga, hertsogi või katoliku preestri -  määratletud reegleid, on tee lunastusele garanteeritud. Anti-kristuse teadvus on see, mis püüab manipuleerida inimeste vaba tahega, nii et selle asemel, et usaldada oma seesmist juhtimist ja suunamist, muutuvad nad tööriistadeks ülikute klassi käes, uskudes pimesi, ilma eristusvõimeta välistesse autoriteetidesse.

Vaadake, mu armsad, kogu see ala, mis on sajandeid olnud kuningate ja katoliku kiriku mõju all ja on suuresti olnud mõjutatud nõukogude teadvuse poolt peaaegu 50 aasta jooksul pärast Teist maailmasõda, vajab vabastamist nende kujundite ummikust, mis on lõksus hoidnud inimeste teadvust. Kui leedulased tahavad end vabaks murda ja tõusta Kuldse ajastu loovusesse, siis peavad nad leidma tahtmise võtta vastutus oma valikute, oma otsuste ja elude eest ja rajada tõeline seesmine kuningriik.

Seepärast mina, Meister MORE, olen tulnud läbi selle saadiku andma seda perspektiivi, mida ma lausun otse Leedu inimeste teadvusse, mis on fokaalpunktiks siin,  koos selle Gediminase kujuga katedraali väljakul.

Teine piirav sümbol leedulastele ja nende loomulikule loovusele  on katolik religioon. See on loodud siin nagu igal pool mujal teise kunstliku struktuurina, et alla suruda inimeste loomulikku rõõmu ja see on takistanud nende reaalset Jumala enda seest leidmist ja tõelist vaimus ühenduses olemist. Suurima anti-kristuse meele esindajana Maa peal on sel õnnestunud manipuleerida inimesi mitte-tahtmise teadvusse, tahtmatusse teha oma enda otsuseid.

Luues kohutmõistva ja tingimusliku jumala kujundi, on katoliku kirikul õnnestunud sisendada pidevat hirmu massiteadvusse,  et väliseid tegusid tehes saate te teha selliseid valesid valikuid, et on parem mitte midagi ise otsustada, vaid järgida religiooni poolt määratletud väliseid reegleid. Siis saate te olla alati kindlad, et te ei tee valesid otsuseid, mis võivad teie lunastust takistada. Eitades seda, et inimestel on vaba tahe selleks, et teha igasuguseid otsuseid maa peal, on katoliku kirikul õnnestunud hoida elusana see illusioonide ehitis, et ainult nende „kuningriik“ on õige ja et tingimusliku jumala reeglite järgimine on ainus tee Taevasse.

Te näete, et neid tugevaid struktuure massitaedvuses ja tugevat usku vääratamatusse juhisse või tugevat usku kohutmõistvasse jumalasse võib olla erakordselt raske katki murda. Eriti siis, kui te vaatate olukorra peale seestpoolt ja ei näe paljusid valikuvõimalusi.

Aga mina, Meister MORE, olen tulnud selleks, et kasutada võimalust rääkida otse rahva südamesse ja  sellesse teadvusse  ning purustada see sügavalt juurdunud kujund, et Leedu inimesed vajavad välist juhti või autoriteeti, kellele toetuda, selle asemel, et ise otsuseid teha. Ma julgustan teid tõusma ja usaldama oma seesmist eristamisvõimet, et Kuldse ajastu alguses  ainus kuningriik, mis saab eksisteerida, on Jumala seesmine kuningriik. Ja see algab, muidugi, TAHTEST teha omaenda otsuseid, otsusest ja tahtest olla omaenda elu ja olukordade looja.

Teie, armastatud Jumala pojad ja tütred, ei vaja välist kuju või välist kuningriiki selleks, et saada rohkem individualistlikuks ja muutuda rohkem rahvaks – ühendavaks rahvaks ida ja lääne vahel, piirnedes Venemaa, Läti, Poola ja Valgevenega. Ma ütlen, sellel maal on tõepoolest suur potentsiaal selleks, et tõusta praegusest teadvuse tasemest palju kõrgemale ja demonstreerida  uusi loovuse viise  ühiskonnas, perekonnas ja teistel elu aladel ja seega olla eesminejate hulgas, et aidata naaberaladel tõusta ja leida viise uute ideede vahetamiseks  lääne inimestega ja tuua neid Venemaale Leedu teadvuse ja Leedumaa kaudu.

Sel maal on tõepoolest suur potentsiaal tõusta oma praegusest teadvuse tasemest kõrgemale ja seepärast ütlen ma otse inimeste südamesse: Mina, Meister MORE, olen tulnud siia, et ankurdada oma Jumala Tahte Valgust ja purustada vanad hertsog Gediminase  ja katoliku kiriku fokaalpunktid kui välise kuningriigi sümbolid. Ma kutsun teid otse enda südamesse osa saama Jumala Tahtest, mis Mina Olen – jagamatust  kindlameelsusest, mis on Jumala Tahe   ja tõusma valmisolekusse luua oma enda elu ja oma enda kuningriiki. Kiskuge maha vanad struktuurid ja harjumus toetuda välisele autoriteedile. Seda ei ole tõepoolest vaja Kuldsel ajastul ja see on muutunud suureks piiranguks leedu rahva loomulikule loovusele ja valmisolekule  töötada parema ühiskonna suunas.

Võtmed Leedu rahva jaoks, mida ma tahan ankurdada Leedu rahva teadvusse, on leida endas valmisolek ja teha otsus liikuda kiiresti oma algsesse  puhtusse. Sest kiirenedes puhtusse saate te näha läbi anti-kristuse pettuse, mis tahab manipuleerida vaba tahet kohanduma kunstlike väliste kuningriikidega, selle asemel, et enamaks saada. Töötades läbi oma sisemised viisid  ühenduse taastamiseks seespool oleva Jumalaga, kiirendate te ennast ja aitate kogu rahval tõusta kõrgemale Kuldse ajastu teadvusse. Mina, Meister MORE, olen alati valmis töötama teie kõigiga, kel on soov ja tahtmine saada enamaks. Ma näen paljusid indiviide seesmisel tasandil, kes on valmis ja tahavad minuga koos töötada ja seega tahan ma jagada oma sügavat armastust, oma Jumala tahtega üksolevat armastust.

Ma ütlen ,,tere tulemast”  kõikidele indiviididele, kes on kehastunud Leedu rahvas ja teistes maades, mis on olnud Leedu kuningriigi osa minevikus ja on nüüd teiste Leedut ümbritsevate riikide osa – sellesse suurde armastusse, mis on Jumala tahe. Ja ma võtan teid rõõmuga vastu koostöö tegemiseks minu ja teiste meistritega, et teha järgmine samm massiteadvuses, ületades vana ja tervitades uusi viise selleks, et luua oma vaimset identsust ja oma elu mateerias.

Siinjuures peavad muidugi Leedu rahvas ja kõik endise Nõukogude Liidu riikides mõistma, et selleks, et enamaks saada, peate te tahtma saada vähemaks välise elu mõttes ja välises tähenduses. Sellega mõtlen ma loobumist vajadusest väliste sümbolite ja struktuuride  järele ja valmisolekut ületada nende väliste struktuuride tähtsus, nagu religioon või väline kuningriik, kaasa arvatud materialistlik maailmavaade, mis tahab üleval hoida illusiooni, et mateeria saab ilma vaimuta eksisteerida.

ENAMAKS saamine on seesmine protsess, mis algab südamest, loobumisega vajadusest identifitseerida ennast läbi väliste standardite või väliste sümbolite  ja oma valikute tegemisega selleks, et võtta vastutus oma elu ja lunastuse eest enda kätte  välisele autoriteedile toetumata. Teie ühendus oma tõelise kuningriigiga algab otsuse tegemisest taastada oma ühendus seesoleva Jumalaga, oma Mina Olen Kohalolekuga. Paluge abi sellelt Meistrilt, kes on teie südamele lähim, olgu see mina, Ema Maria või keegi teine, kes esindab omadust, millega te kergesti kaasa võngute.

Olge valmis endalt  avameelselt küsima, mida need välised võimu- ja religiooni- sümbolid teie jaoks tegelikult esindavad? Kas te olete olnud illusiooni poolt pimestatud, et  ei suuda taastada kaotatud sidet oma seesmise Jumalaga ja seepärast  püüate kompenseerida lahusoleku tunnet väliste sümbolitega? Või mõtlete, et ühtsus materiaalse elu või välise kuningriigiga viib teie tähelepanu eemale seesmiselt haavalt, mida ego lõi pärast seda, kui Teadlik Sina tegi otsuse kogeda lahusoleku tunnet?

Sel juhul soovitan ma soojalt ümber mõelda see idee, et välise pinnapealse ühtsuse omamine religiooniga või välise kuningriigi osaks olemine või lahusoleku tunde säilitamine annab teile püsiva rahulduse. Tegelikult on võimatu luua sellist lahusoleku taset Jumalast, et te ei saa oma ühendust taastada, kui  olete valmis seda tegema. Seda illusiooni olen  mina, Meister MORE, tulnud Leedus purustama. Muutus on tõepoolest seesmistel tasanditel alanud, kui see saadik tegii appikutse- palveid selle maa ja ümbritsevate riikide eest ja Jumala seaduse järgi palvega pöördumine nõuab vastamist.

Nagu me Ülestõusnud valdkonnas saame talente paljundada, nii saame me muidugi ka palvega pöördumisi paljundada. Muudatus, mis oli vajalik leedulaste teadvuses, kui ka muudatus teistes ümbritsevates riikides, on tõepoolest juhtunud seesmistel tasanditel. See ei ole muidugi  nähtav lähitulevikus läbi väliste sündmuste, kuid on selgelt nähtav nende inimeste südametes, kes on avatud ja valmis tegema muutusi oma teadvuses  ja seega mõjutama kogu riiki ja selle massiteadvust.

Meil, Ülestõusnud Meistritel, on suur armastus kogu inimkonna vastu ja me saame tõepoolest töötada kõikide inimestega, kes on mingil määral avatud nendele  loovatele ideele, mida me tahame ühiskonda tuua. Isegi kui Leedus ei ole palju neid inimesi, kes on leidnud AskRealJesus-e veebilehe, või kes on valmis esitama neid küsimusi ja tegelema teemadega, mida on toodud välja meie hiljutistes diktaatides Venemaal, võin ma teile kinnitada, et meie, ülestõusnud valdkonnas, saame siiski töötada paljude inimestega Leedus ja endistes Nõukogude Liidu riikides, kes on valmis seesmistel tasanditel ja kel on siiras soov tuua muudatusi ja loovust oma ühiskondadesse, majandusse ja perekonnaellu.

Selle vabastamisega tervitan ma teid, Leedu inimesed ja inimesed ümbritsevatest maadest, kes te olete palju kannatanud nende struktuuride läbi, mida pandi rahvusliku teadvuse peale. Ma kutsun teid sellesse uude ajastusse, mis sümboliseerib ettemääratud struktuuride ja reeglite, ka väliste sümbolite mahakiskumist, mis on suuresti piiranud inimeste võimet rakendada loovat lähenemist paljudele ühiskonna aspektidele.

Meie, ülestõusnud valdkonnas, fokusseerime oma valguse eriti nendele struktuuridele, mida inimesed on loonud oma idetsuskehasse, mentaalsesse ja emotsionaalsesse kehasse ja mis on hakanud piirama edasist eneseületamist. Kui kosmilist lammutuskuuli kasutati siin Vilniuses, kus see saadik on kohal, võin ma teile kinnitada, et muudatused seesmistel tasanditel annavad tee teiste muudatuste jaoks, mis  leiavad aset selles ühiskonnas ja sellel maal. Seesmine igatsus, mida paljud inimesed endas tunnevad ja näevad, väljendununa paljudel juhtudel igatsusena kindlusetunde järele perekonnaelus, on tegelikult seesmine igatsus  kuuluda jumalikku perekonda, olla üks Mina Olen Kohalolekuga ja olla ühendatud üksteisega Vaimu kaudu, sest kõik Maa peal ei saa täita Vaimu soove.

Mina, Meister MORE, lõpetan sellega oma vabastamise ja suure armastusega tervitan ma muudatusi seesmistel tasanditel endise Nõukogude Liidu maades, nagu ka siin Leedus  ja  annan järjekorra üle oma armastatud õele Ema Mariale, kes tahab rääkida maskuliinse ja feminiinse tasakaalust selles ühiskonnas.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine