Muutke küsitavaks kõik struktuurid ja tajumised, mis ei lase teil vabalt rõõmu tunda oma suhtest Jumala ja teiste inimestega

Ema Maria läbi Heleni  15. juuni 2010 Vilniuses. See diktaat anti pärast Meister MORE´i diktaati

Mina, Maria, tulen kõnelema siia Vilniuse südamesse Gediminase torni tippu. Ma tulen andma Omega aspekti samale teemale, mida alustas Meister MORE. Pole mitte juhuslik kokkusattumine, et see sõnumitooja on saadetud siia Vilniuse keskpunkti, mis on ka Euroopa keskpunkti lähedal, et olla avatud ukseks selle Valguse jaoks, mida me soovime ankurdada vahetult Leedu rahva teadvusse. 

Tee Katetraali väljakult  Gediminase mäele on üsna kivine, sillutatud ebatasaste kividega ja seda mööda käimine pole just lihtne tegevus. Mu armsad, paljudel juhtudel näib Tee Üksolemisse kivine või vähemasti mitte meeldiva kogemusena neile vaimsetele otsijatele, kes on tee  algusastmeil. Vaimne tee, mis viib teadvuse kõrgematele tasanditele, et peagi paistma meeldiva tegevusena, kui te vaatate seda kogemust puht materiaalsest vaatevinklist, oma praeguse mentaalse kasti seest.

Kivise tee sümbol kehtib paljude vaimsete inimeste jaoks, kes on kehastunud endistesse Nõukogude Liidu vabariikidesse.  Vaimse tee käimine läbi ülestõusmata teadvuse tähendab pidevat jõupingutust ületada massiteadvuse gravitatsioonilist tõmmet ja materiaalse elu muretust. See nõuab muidugi otsusekindlat tahet ja soovi, kuni ühel päeval  on vaimne otsija suuteline  minetama materiaalse maailmavaate pinge, minetama välise kuningriigi struktuurid ja järk-järgult taasühendama end oma vaimseks olevuseks olemise identiteediga, kes on suuteline taassiduma end Elu Jõe osaks olemise rõõmuga. Vaadake, mu armsad, senikaua kui Elu Jõe vool pole omaks saanud ega ühendatud materiaalse tasandi eluga, on jõupingutus läbi näha ja läbi minna ego illusioonidest, kasutades selleks kasvõi kõiki vaimseid abivahendeid, väga raske töö ja näiliselt välise käegakatsutava tasuta.

Elu Jõgi on rõõm
Kuidas  saab taastada Elu Jõe voolu? Millal saab „kivisest teest“ meeldivam minekukogemus? Nagu ütles Meister MORE, peab selleks olema otsustav tahe ning sisemise Jumala kuningriigi luua tahtmisele keskendumine. Ja muidugi, saab Jumala kuningriik sündida siis, kui on olemas vool, kõige oma tee peal ees seisva  loovutamine ja ületamine.

Elu Jõgi on rõõm väljendada oma TÕELIST mina, rõõm ületada oma igapäeva piirangud ja tunne taasühendusest kõrgema teadvusega – see on tasu vaimse elu elamise eest. See võib näida väljaspoolt vaadatuna algul raske teena. Kuid seesmisest perspektiivist vaadatuna saabub hetk, kui te just nimelt loovutate ja ületate välised materiaalse maailma tingimused ja need kaotavad oma tähtsuse, tõustes spiraalselt ülespoole, ületades oma teadvust, tundes rõõmu kõige ületamisest, mida piiritlevad mistahes planeet Maaga seonduvad tingimused.

See koht siin Vilniuse südames on tähelepanuväärne mitmel põhjusel. Kõigepealt, nagu ütles Meister MORE, nägi hertsog Gediminas und ulguvast hundist, mida ta tõlgendas vastavalt saadaolevale oraaklile, et ta peab rajama sinna linna, mis ühendaks ja seoks leedulasi, võimaldades hõimudel elada kõrgemas osaduse vormis. Selle nägemuse hertsog täitis.

Teine põhjus, miks see koht on tähendusrikas, on Vilniuse linna rajamine kohta, kus kohtuvad kaks jõge, sümboliseerides vaimu ja mateeria ühekssaamist – Isa-Ema ühinemist Elu Jões.

Seda aspekti hertsog Gedimineas ei mõistnud. Ta ei suutnud taibata, et tõeline kasv ühiskonnas saab toimuda vaid siis, kui kogukond ületab kõik maised standardid ja tuleb Üksolemisse Jumalaga ja siis läbi Üksolemise Jumalaga, toob mehe-naise suhte teistsugusele tasandile. Kuidas on võimalik saavutada seda kõrgemat  tasandit suhetes, mu armsad?

Teie suhted oma Kõrgema Kohalolekuga
Igas suhtes on kesksel kohal teie enda Mina Olen – või pigem on see Ma Saan Selleks, Kelleks Ma Saan – Kohalolek [edasises tekstis on nimetatud seda ka Kõrgemaks Kohalolekuks]. Mina Saan Selleks, Kelleks mina Saan on loov Isa aspekt ja tahab laieneda ja väljendada oma jumalikkust  läbi Teadliku Sina templi, mis on avatud ukseks planeedil Maa. Kehastumine sellel planeedil on Ema aspekt, mis on alati üksolemises Isa aspektiga  - Mina Saan Sellek, Kelleks Ma Saan Kohalolekuga, mis keskendab oma teadlikkuse Teadliku Sinuna, et saada  üheks mateeriaga.

Sel juhul muutub Teadlik Sina avatud ukseks, mis laseb materiaalsele tasandile kogu selle valguse, mida Kõrgem Kohalolek tahab siin väljendada. Tõeline Isa-Ema aspektide üksolemine Jumalikus indiviidis on see alusmüür, millele saab mehe-naise suhted luua. Kõigepealt, enne kui mees ja naine Maa peal saavad omavahelisse üksolemisse ühineda, peavad  nad saavutama ühenduse omaenda tõelise jumaliku väljendusega ja Kõrgema Kohalolekuga.

Mu armsad, vaadake maailma ajalugu või vaadake enda ümber tänapäeva ühiskonda ja te näete, kui paljud inimesed alustavad suhet ootuses, et nende partner vastab teatud nõuetele või tingimustele – ja nad mõtlevad, et ainult sel juhul on edukas suhe garanteeritud. See ongi põhiline illusioon, mida inimesed kasutavad selle väljavabandamiseks, et nad pole tunnistanud vajadust saada üheks esmajärjekorras iseendaga, omaenda jumaliku Isapoolusega. Nii hakkavad nad otsima puuduolevat  „jumalikku isa“ sellest maailmast, tuginedes oma egole. Siis projekteerivad nad oma ego ootused oma partneri peale ilma, et nad vaataksid tegelikult peeglisse ja mõtleksid: „Kas pole midagi niisugust siin, mida ma peaksin ise ära tegema selle asemel, et süüdistada oma partnerit selles, et tema ei vasta minu ootustele?“

See koht, mida hertsog Gediminas oma unenäos nägi, asub kahe jõe, Nerise ja Vilma  ristumiskohas. Neris sümboliseerib Isa-aspekti kui laia, laienevat, kiirestivoolavat jõge ja samal ajal on Vilma  kui ühendav jumaliku armastuse  Ema-aspekt, mis sulandub Nerisesse ja saab üheks Isaga ja siis saavad need mõlemad jõed enamaks läbi selle isetu ühinemise. Sümbol, mida te näete siin Vilniuse südames, saab nähtavaks füüsiliste jõgede näitel ja tähendab Isa-Ema ühtsust, mis peab saama teoks Kuldsel ajastu teadvuses ja mis tegelikult pidi saama teoks juba palju aega tagasi, kuid seda väärastasid  paljud langenud teadvuse aspektid, millest oli juba juttu Venemaal.

Mediteerige vee voolule jões ja mõelge selle peale, kuidas jõed on loodud. Veed leiavad loomulikult oma tee mere või ookeani poole ja saavad sellega üheks. Mis juhtub siis, kui te rajate mingisuguse tammi või muu struktuuri voolu peatamiseks? Mingil määral saate te siis peatada või vähendada voolu ja selleks, et seda teha, peate te kasutama suurt jõudu või väga tugevat materjali. Ja ükskõik, kui tugevat materjali te ka kasutate, loob või leiab loomulik vool juhuslikult mõne avause tammis ja te peate kuhjama veel ja veel materjali oma sellesama eesmärgi saavutamiseks, voolu peatamiseks.

Elu Jõgi saab voolata vabalt ainult siis, kui pole voolu ees tammi ega ettepandud struktuure selle kohta, kuidas vool eeldatavasti suunduma peaks. Ainult siis saab kaheksa-kujuline vool toimida täiuslikult Kõrgema Kohaloleku ja nelja madalama keha vahel. Siis saab indiviidist Jumala Valguse esindaja  ja tema individuaalne väljendus.

Välised standardid peatavad voolu
Mõelge, mis juhtub siis, kui te  panete jumalikule voolule ette kõik need ettemääratud struktuurid,  tingimused, kuidas peab ja ei pea olema? Mõelge sellele, kui palju väliseid standardeid  ja kriteeriume monoteistlikud religioonid  on pannud inimkonna massiteadvusse! Iga kord, kui te võtate omaks mingi niisuguse standardi, mille katoliku kirik või mistahes muu maine autoriteet on teie meelde sisendanud varasest lapsepõlvest alates, panete te sama standardi oma suhte ette oma Kõrgema Kohalolekuga.

See on kui oma kõrgemale Kohalolekule ütlemine: „Sa võid vabalt voolata, kui sa sobitad end sellesse struktuuri, mille ma olen siin sinu jaoks loonud.“ Siis pead sa võtma sama struktuuri ja rakendama seda kõigis oma suhetes, mis sul siin Maa peal on. Kas te näete, mu armsad, et kõik need struktuurid ja standardid on inimkonnale peale sundinud langenud teadvus, mis kasutab seda lõhede ja tõkete loomisel Isa-Ema ühendusse? Kuidas saaks Elu Jõgi üldse vabalt voolata, kui on olemas mitmed tugevad struktuurid, mille on loonud ego-meel  ja langenud teadvus ja see siis püüab määratleda, kuidas Püha Vaim voolama peaks?

Iga planeet Maa ühiskonnas eksisteeriv etteloodud struktuur tuleb muuta küsitavaks ja siis see illusioon hajutada. Kõik ettemääratud struktuurid tuleb Kuldse ajastu hakul küsitavaks muuta nii, et inimesed saaksid näha ja ümber vaadata oma lähenemise neile ette pandud standarditele ja tingimustele, mida nad peavad oma suhetes kohaldama.

Tänapäeva maailmas on inimeste teadlikkus  palju suurem ja vaimsete inimeste hulgas on juba neid, kes teavad, et mehe-naise ühendus on püha ühendus. Ja see, mis paneb selle suhte toimima, on mõlema partneri tahe oma struktuurid ümber vaadata,  mis ei lase neil täielikult mõista ja hinnata  Elu Jõe voolu iseendas ja oma partneris.

 Armastatud Elohim Astrea on andnud suurepärase dikrii, mis ütleb „kiirenda puhtusse“ nii, et kogu elu võiks saada enamaks. Kiirendamine puhtusse on mõtteviis, mille üle palun ma teil järele mõelda, sest mis on materiaalsel tasandil oleva  elu tähendus ja eesmärk? See on materiaalse tasandi kogu elu üles tõstmine, pidev elu üles tõstmine! Seda näete te ka Nerise ja Vilma puhul, kus Vilma suunab oma veed otse Nerisesse ja Neris voolab pärast kokkusulandumist veelgi kiiremini, laiendades voolu, mis kunagi paigal ei seisa. Ületava ja mitte kunagi paigale jääva voolamise loomine on mehe-naise suhete tegelik tähendus kõrgemast vaatenurgast vaadates.

Materiaalne elu su ümber väljendab sinu teadvust
Kõigepealt näib, et üksolemisse  tulemine ja ühendusse saamine kõrgema perspektiiviga on vaid sümbol, kuid mida see tegelikult sisemistes tasandites tähendab? Kogu materiaalne elu on teadvuse tagajärg, teadlike valikute tagajärg ja teadlike tegude tulemus, mida inimesed igapäevaelus sooritavad. Ja muidugi loob teadlik avaldumine, teadlik kujutluste voolamine materiaalsele tasandile need olukorrad, mis teid ümbritsevad. Need kujundid ja olukorrad, mis ilmnevad mateerias, saavad olla vaid nii kõrged, kui kõrge on selle inimese teadvus, kes selle pildi saadab (kosmilisse peeglisse).

Mis on elamise eesmärk sellel planeedil või partneriga kooselamise eesmärk? Kas pole see mitte kogu materiaalsel tasandil oleva elu  toomine kõrgema potentsiaali suunas? Kui kaks inimest on ühendanud end oma kõrgema Kohalolekuga ja on ühendatud teineteisega, siis nad ei looda, et nende partner täidaks nende tingimusi, vaid nad hindavad täielikult võimalust kaas-luua koos oma elu ning see partnerlus ja elu, mida nad mõlemad loovad, saab suunduda ülestõusvasse spiraali. See on kõrgem ühinemisvorm, mis pidevalt ülendub kõrgema puhtuse poole, sest ühendus ei saa põhimõtteliselt  suunduda ülespoole, kui puudub Puhtus.

Mis on Puhtus? See on tingimusteta armastus, mis püüab tõsta kogu elu, mis püüab pidevalt ületada ja liikuda kõrgema suunas, mis leiab rõõmus väljenduvaid   loovaid lahendusi igal päeval, igal tunnil ja kogu aeg, ilma kunagi peatumata. Puhtus, mu armsad, on kiir, mis ei saa avaneda ega väljenduda  materiaalsel tasandil enne, kui te olete loonud mõningase Elu Jõe vaba voolu oma Kõrgemalt Kohalolekut. Puhtus ei saa väljenduda täielikult, kui egol baseeruv meel ikka veel püüab suunata inimese elu valdavat osa, sest tähtsaim Puhtuse omadus on pidev eneseületamine ja püüd tõsta kõiki selle asemel, et kogu aeg olla oma asjades kinni. See on avatud uks, mis laseb pidevalt Jumalikul Isal voolata üksolemisse Jumaliku Emaga ja läbi selle ühenduse ületada kõik materiaalse maailma struktuurid ja piirangud.

Kõik suhted, mis sul on, on sinu ja Jumala vahelised suhted
Vaadake, mu armsad, kui te vaatate suhteid ja üksolemist kõrgemast perspektiivist, siis on kõik teie suhted tegelikult suhted Jumalaga. Teil lihtsalt ei saa olla suhet teise inimesega, kui te lahutate sellest suhtest  oma jumaliku Kohaloleku või partneri jumaliku Kohaloleku või vaimse kasvamise. Kui te arvate, et teil on suhe inimesega sellepärast, et ta tundub teile lihtsalt atraktiivne ja te arvate, et mingil põhjusel pole ta vaimne  ja te ei jaga temaga oma vaimseid vaateid selles suhtes ja te ei tunne kohati  ülesminevat spiraali., siis ka sel juhul on see suhe tegelikult väga hea õppimiskogemus. Sa oled enda juurde magnetiseerinud just õige partneri, kellega koos töötad sa läbi oma psühholoogiat. Paljudel juhtudel võid sa tunda, et tegemist pole „vaimse“ suhtega, kuid kui sa vaatad väga tähelepanelikult peeglisse, siis mõistad sa, et iga õppimiskogemus, mille sa saad läbi partnerlussuhte, on vaimne kogemus, sest see aitab sul näha midagi ja see aitab sul kasvada. Tõeline kasvamine ei toimu siis, kui sa käid igal pühapäeval kirikus või kui sa oled viisakas ja kena inimene oma naabrite vastu. Tõeline kasvamine saab toimuda ainult siis, kui sa elad tõeliselt läbi ja  koged  neid tagajärgi, mida on põhjustanud sinu enese otsused ja teadvus.

Tõeline kirik, tõeline Taevas on Jumala kuningriik sinu sees. Ja kuidas sa tead, et oled oma kuningriigi poole teel? Jälgi ja pane tähele materiaalset tasandit, olukordi, mis tekivad ja oma suhteid. Ja siis küsi eneselt, mida see väline elu sinu ümber tegelikult sulle näitab? Kas see väljendab ületamise ühendust ja puhtust? Kas näitab see sinu püüet tõsta kogu elu? Või näitab su elu sulle niisuguseid olukordi, mida sa näha ei taha?

Seepärast minul, Jumalikul Emal, on suur rõõm edastada seda vestlust Vilniuse südames ja selgitada Isa-Ema üksolemisega seonduvat sümbolismi nende jõgede näitel, kus üks jõgedest ühineb teisega ja seeläbi saab enamaks. Kas pole see selge sümbol teie jaoks, näidates, et kogu elu tervikut on võimalik ülendada üksolemise ühendusse ja puhtusse.

Las ma tuletan teile meelde Elohiim Astrea diktaati loovuse kohta. Nüüd te teate, et loovus algab baastchakrast, Ema chakrast, mis ühendatuna Isaga annab elu uuele, tõstes energiad baaschakrast teistesse chakratesse koos puhta rõõmuga ning Jumala Valguse ja Püha Vaimu väljendusega materiaalsel tasandil. Tundke, kuidas see vool saab enamaks, kui ta on puhastunud ja tõstetud ülesminevasse spiraali.

Elu Jõgi materiaalsel tasandil ei seisa kunagi paigal, kuigi mõned nii arvavad. Projekteerides välja mõttevorme elu paigalpüsimise kohta ja hoides oma positsiooni materiaalsel tasandil, on see siis töö, on see siis ilusa maja omamine, on järjekordne illusioon ja struktuur, mille te olete ehitanud Elu Jõele ette. Mitte miski materiaalsel tasandil olev ei pea paigal püsima, vaid üha ületama ennast ja enamaks saama.

Suhtes olles tahtke muuta oma tajumist
Mõtisklege kahe jõe idee üle, Ema voolu ja Isa voolu üle ja selle üle, kuidas nad ühinevad. On täiesti võimalik, et nad mõlemad tahavad ületada oma elust lahusoleku taju täielikku puhtusse ja transparentsusesse. Ma võin teile täies kindluses väita, et siin pole ümberkaudset teed. Jumalik ühendus saab teoks vaid siis, kui mõlemad, nii mees kui ka naine on nõus küsitavaks muutma oma elutajumise, teineteise tajumise ja kõigi materiaalsete olukordade tajumise. Vastasel korral kõik need filtrid, mille nad on Kõrgema Kohaloleku tee peale seadnud, saavad olema ka filtriteks  ja struktuurideks nende suhetes. Materiaalne elu on see peegel, mis peegeldab tagasi sinu teadvust ja otsuseid ja seepärast avaldub ta ka neis otsustes, mida sa ei taha teha  või mida sa tahad edasi lükata, eesmärgiga säilitada oma praeguse elu mugavust.

Kõrgem ühiskonnavorm saab  sündida vaid siis, kui vanad vormid on muudetud küsitavaks ja inimesed hakkavad lammutama kõiki neid struktuure, mis piiravad uue ühiskonna sündi ja inimeste nägemust uute eluvormide kohta. Seepärast mina, Ema Maria, ankurdan oma Kohaloleku siia Gediminase torni fokaalpunkti, selle künka tippu. Mu armastus hajutab illusioonid ja vaimsed struktuurid, mis ei oma  enam sisu, tähendust ega eesmärki. Ja ma ütlen soojalt tere tulemast minu südamesse neile inimestele, kes tahavad ronida vaimse ühenduse mäetippu, millest saab uus torn – vaimse üksolemise ja ühenduse torn, mis pole väline torn, vaid see on minu rikkumatu Südame  Kohalolek, mida kõik inimesed saavad tunda, kes tulevad siia tahtega saada minuga ühendust.

Väliste sümbolite kadunud tähendus
Ühendus oma Kõrgema Kohalolekuga on tõeline üksolemine ja läbi selle üksolemise saab taastada ühenduse kõigega. Praegu, Kuldse ajastu lävel, on meie tahtmine ja suur soov ülestõusnud valdkonnas, et kõik inimesed suudaksid taasühendada oma tõelised jumalikud polaarsused. Paljud inimesed, paljud siirad vaimsed otsijad Leedus, endistes Nõukogude Liidu vabariikides otsivad ja soovivad leida midagi kõrgemat kui lihtsalt materialistlikku vaadet elule. Nad tunnevad, et elu on enamat, kui seda on tavapärane lähenemine. Nad soovivad ja igatsevad paremat ja helgemat perspektiivi, kuid neil jääb puudu arusaamisest, et neid ümbritsev elu kannab just nimelt sama vibratsiooni ja energiat, kui see, mille nemad kosmilisse peeglisse saadavad. Seega peate te kõigepealt küsitavaks muutma oma  praeguse tajumise ja struktuurid enne, kui Elu Jõgi saab vabalt teist läbi voolata.

Mu armsad, te mõistate muidugi, et kui te loote välised sümbolid või struktuurid – nagu te loote perekondi, ehitate maju või loote midagi oma elus, mida peate jäävaks, siis need asjad ei saa täita teie sisemist igatsust. Ilma ühendust loomata oma jumaliku minaga, ei saa te leida  rahu või rahuldust, olenemata sellest, kui palju sümboleid või struktuure te loote. Paljud teie hulgast mõistavad juba, kuidas välised sümbolid on juba kaua aega tagasi kaotanud oma tähenduse teie elus. Ja teie igatsus on tegelikult saada vabaks oma piiratud identiteedist, mille te materiaalses valdkonnas olete loonud.

Kuldse ajastu künnisel oleme meie ülestõusnud valdkonnast väga tänulikud võimaluse eest, et meil on palju sõnumitoojaid, kes on häälestunud oma missioonile üle kogu maailma ja kes tahavad olla avatud ukseks  ja ankurdada Valgust oma füüsilisse asukohta.

Meditatsioon oma tõelise identiteediga taasühendamiseks
Mina, Ema Maria, annan teile meditatsiooni minu südamega üksolemisse tulemiseks. Te võite teha seda  kas siis enne uinumist õhtul või pärast oma päevatoimetusi. Võtke mõni minut, kus te saate keskenduda oma Südames oma Kõrgema Kohalolekuga. Unustage see identiteet, mille te olete selles elus endale loonud, unustage oma identiteet mehe või naisena, abikaasana või mingi elukutse esindajana oma ühiskonnas. Unustage kõik need välised identiteedid ja taasühendage  end on Kõrgema Kohaololekuga.
 Sukeldudes puhta teadlikkuse sfääri olete te suuteline taasühendama end oma tõelise potentsiaaliga ja tõelise identiteediga ja oma jumaliku plaaniga. Tundke, kuidas teie Kõrgem Kohalolek tahab väljenada ennast ja voolata teie materiaalsesse ellu ilma, et ta seisaks paigal ja rõõmsalt väljendada teie Jumalikkust  läbi Elu Jõe.

Pärast selle tundmist julgustan ma teid tulema minu Südamesse, tulema  minuga üksolemisse, nagu mina olen teiega Üksolemises, Tunnetage minu Kohalolekut enda ümber ja püüdke vabastada end kõigist piiravatest tingimustest ja struktuuridest, mida te tunnete.

Paluge abi minu Kõrgemalt Kohalolekult ja Ülestõusnud Väelt nii, et et me saame näidata teile neid piiranguid  ja struktuure, mille te oma meeles loonud olete, struktuure, mis ei lase Elu Jõel vabalt voolata. Ja siis teadke, et me oleme alati kohal, et aidata neid, kes abi otsida tahavad. 

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine