Minu lahkus ei ole kinnitus teis kinnistunud kujutlustele. Maitreya, 8.01.2011

Maitreya, 8. jaanuar 2011 läbi Heleni

Mina, Maitreya, olen tulnud tervitama teid Ema aasta saabumisel oma suurima armastusega, selle suure armastusega, mida ma tunnen kogu inimkonna vastu, kõigi Jumala poegade ja tütarde vastu.

Mu armsad, miks oli see sõnumitooja pisarais enne selle diktaadi vastuvõtmist? Sest ta tundis mu tohutut armastust, armastust, mida Kosmiline Kristus tunneb maapealsete eluvoolude vastu. Mina, Maitreya, olen Kosmiline Kristus, universaalne õpetaja, kes kuigi tihti teiega ei räägi, sest miks peaksin ma rääkima, kui olen teiega pidevalt üks.

Kas teie olete minuga üks? Mu kallid sõbrad, kas tunnete seda üksolemist minuga, mida ma tunnen teiega? Ma saan rääkida sellest, mida näen oma perspektiivist ja ma näen, et väga vähesed teie hulgast suudavad tunda ja tegelikkuses kogeda  üksolemist selle tõeliseimas tähenduses.

Kosmiline Kristus on keskendunud kõikidele eluvooludele sellel planeedil
Mu armsad, mis on Kosmilise Kristuse osa? Individuaalne Kristus-olemine on tee, mida paljud teie hulgast on käinud aastaid, õppides tundma seda teed, õppides üksolemise teed ja saanud individuaalse Kristus-olemise tee initsiatsioone, mis paljudel juhtudel tähendab, et te seisate silmitsi iseendaga, oma egoga, kõige duaalsuses olevaga, millega te peate silmitsi seisma, kaasa arvatud ka teie sisemised hirmud. See sümboliseerib, et individuaalses Kristus-olemises tuleb üle kasvada kõigest materiaalses plaanis, tõusta kõrgemale mateeriast, demonstreerida mateeriasse voolavat Vaimu, demonstreerida mitte seda, et mateeria valitseb Vaimu, vaid et Vaim võtab valitsemise mateeria üle.

Mu armsad, Kosmilise Kristuse osa pole väga erinev. Meie, Ülestõusnud Väest, peame ikka veel kasutama erinevaid sõnu, et suuta teieni tuua neid peeneid kontseptsioone, mida ei ole kerge haarata välise meelega. Kosmiline Kristus ja Kosmiline Kristus-olemine ei ole fokusseeritud indiviidile, vaid enamjaolt Kõigile. Kuna mina olen planetaarne Buddha, sümboliseerides üksolemise teed ja sümboliseerides Kosmilist Kristus-olemist, siis on minu fookuses just nimelt mitte individuaalne eluvool, vaid eluvoolud kui tervik, see terviklikkus, mille need eluvoolud moodustavad, kes Kristus-olemise teed käivad. 

See Kristus-olemise tee, mu armsad, moodustab planetaarse teadvuse, Kosmilise Kristus-teadvuse, mis vastavalt õpilaste, vastavalt initsiatsioonisaajate  teadvusele tõuseb pidevalt, muutub ja on igaveses enese-ületamises. Kuna Kristus-teadvus ei seisa kunagi paigal, hoolimata sellest, et paljud teie hulgast kalduvad arvama, et see on nagu mingi jaam Taevas ja kui teil on piisava kõrgusega redel, siis te saate sinna üles ronida, olla üks selle teadvusega ning siis sinna jääda ja arvata, et te olete ära teinud väga tähtsad sammud ja edasi te arenema ei pea.  

Mu armsad, see pole nii, sest mida rohkem te Kristus-olemise teed käite, seda rohkem saavutate te häälestumise Kristus-teadvusega, seda rohkem te häälestute Kosmilise Kristus-olemisega. Ja kui te kord mõistate, et Kristus-olemine ei ole mitte ainult enda jaoks, vaid tõeline Kristus-olemine on kõigi tõstmine ja võimaluste otsimine kogu planeedi tõstmiseks, siis olete te Kosmilises Kristus-olemises ja minu Kohalolekus ja seda rohkem kui varem, mil te käisite individuaalset Kristus-olemise teed.

Mu armsad pojad ja tütred, mis on Kristus-olemine ja tee sellesse? Meie, Ülestõusnud valdkonnast, teeme selgesti vahet Kristus-olemise ja Buddha-olemise vahel. Kuid tegelikkuses, kui te jätkate teed, pole seal teatud jaamu, kus te märgi taga seisma jääte ja kuhu on kirjutatud: „Siin lõpeb Kristus-olemine ja siit edasi astud sa Buddha-olemise teel.“ See on astmeline tee, kus te kasvate teel liikumisega, võites endasse rohkem Kristus-teadvust, arusaamist, et see tee ei ole enam ainult teie. See tee, teatud punktist edasi, saab teeks, kus teie fookus suunatakse samale ülesandele, millele meie   ülestõusnud valdkonnas oleme väga keskendunud, nimelt sellele, kuidas te saate abistada oma vendi ja õdesid ning sõpru planeedil Maa. Mida teie saate teha, et demonstreerida neile Kristus-olemise teed. Mida saate teie teha nende abistamiseks?

Ema sümboliseerib kõige selle mateeriasse toomist, mis eksisteerib Vaimus
Mu armsad lapsed, see on sõnum, mida ma olen tulnud tooma Ema aasta alguses. Sest Ema sümboliseerib kõige selle mateeriasse toomist, mis eksisteerib Vaimus. Seepärast kõik need minu kallite initsiatsioonisaajate hulgast, kes on saavutanud mõningase häälestumise Kosmilise Kristus-teadvusega ja kes mõistavad seda, mille Jeesus nii kenasti oma diktaati pani, et Kristus-olemise tee edasi  teatud punktist pole mitte püüd tõsta ennast, vaid see saab vägagi olema püüd igal võimalikul viisil teenida oma vendi ja õdesid, teenida kõiki. Kuidas tõusta Kristus-teadvusse, kuidas anda oma osa Kosmilisse Kristus-teadvusse selle planeedil parimal võimalikul moel? Mis on sinu osa selles? Mida saad sina selleks teha?

Ja mu armsad, mis on üksolemise tee? Paljud teie hulgast seostavad minu nime, Kosmilise Kristuse, Maitreya nime initsiatsioonidega ja just nimelt Mina Olen suur Initsiaator.  Mis, mu armsad, on initsiatsioon sellel teel, mida teie käite? Alates eelmisest dispensatsioonist, mu armsad, olete te märganud, et paljudes eelmistes diktaatides on kujutatud müsteeriumi nende koolide ümber, mida varem kutsuti müsteeriumikoolideks planeedil Maa. Ja minul oli suur au neid koole juhendada. Kuid, mu armsad, Veevalaja ajastu ajajärk on juba piisavalt kaugel selleks, et need müsteeriumikoolid ei eksisteeri ainult kusagil kõrgel Taevas, kusagil  vaimses või eetervaldkonnas, kuhu võiksid pääseda ja siseneda  ainult vähesed initsiatsioonisaajad, et saada väga kõrgeid  ja väga olulisi initsiatsioone. 

Ma tulen teie juurde, ma tulen initsiatsioone andma läbi väga peente momentide siin materiaalsel tasandil. Paljud inimesed, paljud vaimsed õpilased mõtlevad, et kui nad võtavad suhu minu nime või mõtlevad minu nime peale, siis olen mina kui teine Buddha või Buddha teine tulemine, kes nende juurde tõttab ainult siis, kui nad on juba üksolemise teel teatud kauguses. Ja minuga kohtumine peab tähendama väga tähtsat astet nende teel. Mu armsad, ma tulen teie juurde suurima armastusega kõige keerukamates teie igapäevasituatsioonides, eriti nendes situatsioonides, kus te isegi ei pane minu Kohalolekut tähele. Te peate enda sees vaikuse looma, kui te juba olete kokku puutunud teatud situatsiooniga mateerias, on see siis igapäevases elus, töö juures, on see siis teie perekonnaelu või sõpradega seonduv situatsioon või miski muu, nägemaks, et mina toon teie ellu need situatsioonid, kus teil oleks võimalus teha kõrgem valik, et te saaksite teha otsuse, et sel korral suudate te tegutseda  või reageerida teisiti. Teil on võimalus tõsta oma teadvust, kuid teie otsus on alati teie otsus, kas te tõstate oma teadvust või te ei tee seda. 

Mina kui õpetaja, toon teile õppetunni, ma toon teile õpetused, kuid ma ei sunni teid kunagi õppima, kui te seda ei taha. Mu armsad,  see, millest te olete siiani mõelnud, on „teie ümber“, mitte enam ainult vaimses sfääris. Veevalaja ajastu alguses ja eriti Ema aasta jooksul on kogu materiaalne tasand müsteeriumi kool. Kogu materiaalne tasand on müsteeriumikool, sest mateerias olles saate te tohutu võimaluse tõsta oma teadvust, häälestada end Vaimule, kes te olete, häälestuda kõrgemale teadvusele, liikuda edasi, tõusta, edasi liikuda eelmisest ajastust, varasematest otsustest ja teha läbi initsiatsioonid, mida ma olen tulnud tooma.

Initsiatsiooni läbimine pole hinnete saamine, vaid seesmine kasvamine
Paljud eelmistest dispensatsioonidest tulijad arvavad, et initsiatsioon on mingi kõrge ülesanne, mingi tõeliselt tähtis õppetund ja et mina kui õpetaja, hindan initsiatsioonisaajaid niisamuti, kui teie seda maises koolis teete, kus õpetaja annab testi, õpilased vastavad ja siis jagab õpetaja hindeid vastavalt sellele, kui palju õigeid ja valesid vastuseid neil oli. Ei, mu armsad, mina ei hooli sellest, missuguseid vastuseid te välise meelega annate, sest mina olen Ülestõusnud valdkonna õpetaja. Mina olen õpetaja, kes viib läbi initsiatsioonid läbi teie sisemise teadvuse. Mina olen õpetaja, kes näeb seda, mis on muutunud teis sisemistel tasanditel, kui te teete või sooritate üht või teist tegu materiaalsel tasandil.

Seega on materiaalne tasand minu jaoks suurepärane võimalus näha, kuidas teie teadvus muutunud on. Kas te tahate teha uusi otsuseid, kas te tahate teha loovaid otsuseid, mis on kõrgemal mentaalsetest kastidest, milles te olete mõtlema harjunud. Mu armsad, initsiatsiooni tähendus on see, et te ei saa testi, kus on valmis lahendused. Ärge arvake, et te saate kasutada oma välist meelt ja analüüsida: on see lahendus õige või, et kui ma teen selle otsuse praegu ja võib-olla teise otsuse hiljem, siis kas nii oleks korrektne?

Mu armsad, initsiatsioon on sisemine protsess. See on teadvuses tõusmine, see on otsuste tegemine, see on julgus eksperimenteerida, see on seotud teie sisemise tegutsemise ja teie sisemise reageerimisega. Kuidas te reageerite oma teadvuses, oma meeles? Ja kui te kohtate mingit olukorda materiaalsel tasandil, mis on siis see, mida te tegelikult neist olukordadest õpite? Missugune on see õpetus, see kogemus, mille te olete omandanud – see on initsiatsioon. Ja see on koht, kus teie – enamikel juhtudel, kus ma ootan teid initsiatsioonidega – isegi ei märka mind, sest ma ei ilmu teie ette hiilguses, ega niisugustes olukordades, mis on omased maisele koolile, kus te õpite terve aasta ja siis kevadel või kooliaasta lõpus saate  väga pika testi, mille ärategemine näitab, kui palju te olete omandanud, kui palju on teil teadmisi. Kas te teate piisavalt  selleks, et saada head või halba hinnet?

Maitreya tuleb Ema aasta jooksul teie juurde nii vaikselt, et te isegi ei märka seda
Mu armsad, üksolemise tee ei ole seotud heade ja halbade hinnete saamisega. Vaadake, mu armsad lapsed, üksolemise tee on selles, kui palju te olete õppinud, kui palju on teie teadvus muutunud. Seepärast, mu armsad lapsed, olge hoolikad Ema aasta jooksul, sest see aasta võimaldab mul teie juurde tulla nii, nagu mitte kunagi varem. Ma saan teie juurde tulla läbi kõikide nende maiste situatsioonide, kus te mind ei märka.

Mõelge sõna „üksolemine“ peale. Mõelge selle peale, mida see tähendab. Üksolemine kõigi vormide vahel mateerias on kui suur pealkiri terve selle aasta jaoks. Sest üks testidest, mille ees seisab igaüks teie hulgast, kes on Ülestõusnud Meistrite õpilased, on järgmine: kas sa näed üksolemist kõigi vormide vahel, kas sa oled võimeline nägema vormide väliste erinevuste taha ja nägema neist vormidest kõrgemale? Kas sa oled suuteline nägema ja haarama universaalset Vaimu, mis on kõikide vormide taga?

Madu on duaalsuse sümbol, seega mao kohtamine mateerias on võimalus ületada duaalsuse teadvus
Mu armsad, mateeria tasand on suurepärane piirkond. Mateeria tasand annab võimaluse väljendada kõike, mida te tahate väljendada. Paljud on küsinud: miks oli Eedeni aias madu? Madu oli seal selleks, et sümboliseerida duaalsust. Madu tekitas neis initsiatsioonisaajais, kes olid kuidagi avatud duaalsuse teadvusele, need hirmud ja alateadlikud soovid, mida initsiatsioonisaajad ei söendanud endas tunnistada ja mida nad tahtsid varjata minu eest. Madu oli seal sellepärast, et madu oli tark teatud astmeni. Ja madu oli suuteline nägema läbi need nõrgad kohad initsiatsioonisaajates ja läbi kiusatuste tõi madu esile kõik need olukorrad, mida initsiatsioonisaajatel oli tarvis kohata ja millega silmitsi seista.

Praegusel ajajärgul, nagu seda Ema Maria, Saint Germain, Jeesus ja Master MORE enne mind on selgitanud, mängib mateeria tasand mao osa. Sest mateeria toob teile ette kõik need hirmud, kõik need alateadlikud soovid, mida te olete kuidagi tõrksad  iseendale tunnistama, mis on teile vastumeelne iseendas märgata. Kuid mateeria toob selle teie vaatevälja, et te saaksite  täielikult, ausalt ja vahetult oma alateadlikele hirmudele, oma alateadlikele soovidele silma vaadata ja neist loobuda neist lihtsalt üle kasvades. Te saate teha uued otsused, uut moodi läheneda elule, liikuda teistsugustele tasanditele, liikuda järgmisele teadvuse tasandile.

Mateeria ilu on selles, et mateeria võimaldab teil tohutult õppida, kui te tahate olla avatud õppimisele. Mu armsad, mina olen siin alati koos teiega. Pole kohta, kus te saaksite minu eest peitu pugeda, sest arvamus, et te saate õpetaja  eest ennast peita, on alateadliku meele, illusiooni projekteerimine minu peale hirmuga, et kui mina vaataks teie tegusid  ja reaktsioone läbi sellesama filtri, nagu teie vaatate neid ise ja ennast hukka mõistate, siis võib-olla mina mõistaksin teid hukka  läbi sellesama filtri.

Mu armsad, minu nimi on armastav lahkus. Minul pole mingit vajadust teid ega ka kedagi teist hukka mõista. Mina näen mateeria tasandi eesmärki. Mateeria tasandi eesmärk on teile kasvupinnaseks olemine. Mateeria tasandi eesmärk on see, et teie võiksite kasvada. Enese-teadlikud olevused, kes pole veel saavutanud Kristus-olemist või Buddha-olemist, vajavad tegevusvälja, kus nad saaksid kogeda vaba tahte valikuid ja kus nad saaksid kogeda oma tegude tagajärgi. See on mateeria eesmärk, mis algusest peale on mõeldud olema klassitoaks.

Ja nii ka mina, Suur Inisiaator, näen seda klassitoana, kus mina ei mõista kohut selle üle, miks teie tegite varem selle või tolle otsuse. Mina näen teid enese-teadlike olevustena, kellel on alati võimalus teha paremaid otsuseid. Teil on alati võimalus ennast ületada, ümber sündida. Teil on alati võimalus tõusta kõrgemale Kristus-teadvuses, kuni te olete järk-järgult jõudnud Buddha-olemisse, kuni te järk-järgult liigute edasi ja edasi. Ja teatud hetkest te märkate, et teie suurim soov pole enam seotud teie endaga, vaid on seotud kõigi tõstmisega – teie sõprade, inimkonna, kelle vastu te tunnete suurimat armastust ja kaastunnet, kui te kord näete neid sellelt tasandilt, mis on kõrgem, kui teie praegune teadvuse seisund. 

Kas te tahate vastu võtta õpetaja suurimat armastust?
Nagu te näete, mu armsad, mina olen teiega üksolemises ja ma ei näe ühtki põhjust, miks peaks teil olema tarvis minu eest ennast peita. Ainukene asi, mida teil on tarvis teha, on  vastu võtta minu suurim armastus. See on minu pakkumine teile Ema aasta hakul. Mina, kui õpetaja, austan teie vaba tahet. Ja kui teie ei taha teha otsust või läbida initsiatsioone, mida Ema aastal teile pakkuda on, siis on see teie valik. See on teie valik ja teie õigus mitte kasvada, kui te tahate nii. Kuid teil on võimalus tohutult kasvada Ema aasta jooksul, mille puhul olen ma tulnud teid tervitama, et anda teile teada suurimast armastusest ja lahkusest, kes Mina Olen.

Mina, Maitreya, ei püüa teile näidata lahkust, mis kinnitab teie kinnistunud kujutluspilte, mida teie olete uskuma hakanud materiaalsel tasandil. Sest mina ei ole niisugune lahkus. Mina olen lahkus, mis pidevalt edasi liigub. Ma olen Kosmiline Kristus-teadvus ja palju enamat. Ja minu lahkusel on vaid üks eesmärk: näidata teile läbi initsiatsioonide, mida te läbida tahate, teie mentaalseid kaste nii, et te saaksite need ületada. Minu lahkuse eesmärk on teie ülesaitamine praeguselt tasandilt nii, et te saaksite liikuda, et te suudaksite kasvada Ema aasta jooksul ja et te tegelikult saaksite maksimumkasu nendest edastustest, mida meie ülestõusnud valdkonnas planeerinud oleme ja mis osaliselt on juba Maa peale edasi antud. Meil on teie vastu suurim armastus, mis püüab teid kõiki üles tõsta, püüd, et te kõik suudaksite kasvada ja oleksite suutelised meeleldi vastu võtma need initsiatsioonid, mida Ema aasta teile pakkuda saab.

Mu armsad, ma olen nüüd rääkinud läbi nais-sõnumitooja ja ma tahan lõpetada oma edastuse läbi mees-sõnumitooja Alfa-Omega polaarsuse üksolemise sümboliks, mis mateerias peab sündima Vaimu ja mateeria vahel. Pange tähele, et Alfa-Omega polaarsus, millest ma räägin, on polaarsus Vaimu ja mateeria vahel.

Mu armsad, ma tervitan teid oma suures armastuses Ema aasta alguse puhul.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine