Vabaduse Leegi vabastamine Ema aasta jaoks. Saint Germain, 4.01.2011

Vabadus küsida küsimusi, mida on vaja küsida ühiskonna ümbersündimiseks ja võimaluste leidmiseks kõigi teenimise tarvis

Saint Germain, 4. jaanuar 2011 läbi Heleni

Mina, Saint Germain olen valmis vabastama vabadusevoolu Ema aasta alguses. Kas teie olete valmis seda vabadusevoolu vastu võtma?

Kahtlemata on minul, Saint Germainil, oma vabadusevisioon Ema aasta jaoks ja ma tahan, et see teoks saaks. Mida vabadus Ema jaoks endast kujutab, millest on rääkinud juba ka Jeesus ja Ema Maria? Ema aasta saab olema niisugune aasta, mis toob esile muutused ja seda kõigepealt igaühe teadvuses, kes tahab muutuda, ennast ületada, aidata taassündida uuel ajajärgul, mida Ema tahab sünnitada. Mina, Saint Germain, esindan kahtlemata  üht Vaimu, kes tahab läbi Ema üsa mateeriasse sündida.

Vabaduse Leegi osa on ausus tunnistada tõelisi mateeriataguseid kujundeid 
Ema vabadus kujutab endast seda vabadust, mis saab teoks siis, kui tõde on võimalik ära tunda mateerias. Kui on eemaldatud Maya loorid ja tõelus on ilma illusioonideta nähtavaks saanud mateeria sfääris ning inimestel on võimalus näha, mis on tegelikult looride taga. Nagu Buddha andis mõttekujundi, et see on kui konservikarbi avamine ja siis te näete, mis on selle konservikarbi sees ning saate otsustada, mida te tahate teha konservikarbi sisuga.

Ema vabadus, mu armsad, toob esile võimaluse Kristus-tõeks mateeria olukorras, millele viitasid Buddha, Ema Maria ja millest rääkis Jeesus. Olukorrad ühiskonnas, eelkõige valitsuses, suurtes ettevõtetes, väike-ettevõtluses saavad küsimärgi alla seatud ning ettevõtete, suurte segakontsernide ja korporatsioonide eest vastutavate inimeste tegevus   seatakse kahtluse alla. Mu armsad, Ema vabadus on tõelise Kristus-Vaimu sünnitamine, kes tahab lennata uutesse olukordadesse, igavesti ennastületavatesse tingimustesse, mis pidevalt mateerias ümber sünnivad. Mu armsad, kuidas saab see juhtuda? Ema aasta paljastab looride taga oleva reaalsuse.

Ja mis on looride taga, mu armsad? Missugune on see ühiskond, mille kohta te olete nii harjunud vaatama TV-st, uudistekanalitest, millest te olete harjunud lugema ajalehest? Mu armsad, ühiskond, mida te olete harjunud nägema ja mida te pidevalt projekteerite läbi oma meele mentaalsete kujundite, on seesama vana ühiskond, need on samad mentaalsed kujutised, mida te pidevalt taas-loote. See ajajärk ühiskonnast, mida te olete harjunud nägema ja projekteerima, saab kindlasti väljakutse osaliseks Ema aasta jooksul. Mida teeb Vaim, mu armsad? Ja mida teeb Vaimu sees olev Vabaduse Leek?

Vabaduse Leek on vaba. Kas Ema tasand on vaba? See on küsimus, mida Vabaduse Leek küsib Ema aasta jooksul. Ja Ema aasta toob välja kõik need olukorrad, kus inimesed tõesti peavad mõtisklema selle küsimuse üle ühiskonnas. Ühiskond ja ühiskonnas valitsevad seisukohad on enamasti loodud võimueliidi arvamuste põhjal, kes kõik on need inimesed, kellel on olnud piisavalt raha, et osta ära teatud ajalehed või meedia ning anda läbi selle meedia värvinguga sõnumeid, mis peaasjalikult esindavad nende endi huve.

Te kõik olete näinud selle ajastu jooksul, et meedia on loonud kujutisi, mis on kasulikumad, kasutoovamad, soodsamad teatud inimgrupile. Mis mõtet on tegelikult sellise ühiskonna loomisel, kus üks inimgrupp tahab luua tingimused, mis on neile soodsad? Väga valelik tegu on see nende poolt, kes tahavad luua illusiooni, et nemad on nii palju paremad kui keegi teine. Ja nemad on siis ära teeninud paremad elamistingimused kui enamik elanikkonda. Selleks, et see illusioon luua, peavad nad petma teist inimgruppi, kes pole nende „tiimist.“

Kahepalgelised ja valed  alusmüürid saavad väljakutse
Need kontsernid, korporatsioonid, valitsused ja teised institutsioonid – peaasjalikult finantsinstitutsioonid – saavad suuresti väljakutse osaliseks Ema aasta jooksul. Inimgruppide vaheline valelik ja jõuline eraldatus, mida võimueliit oma anti-kristuse meeleseisundis on meelsasti projekteerinud materiaalsesse plaani, on täielik pettus. 

Looja silmis, mu armsad, on tõeliseks vabaduseks ausus, vabadus näha olukordi nii, nagu need tõeliselt on. Tõelise vabaduse osa on tunnistada mateeriataguste mentaalsete kujutiste olemasolu ja esitada ausaid küsimusi niisuguste kontsernide ja korporatsioonide  põhialuste kohta, mis on loodud valelikke meetodeid kasutades.

Niisugused meetodid, mis võimaldavad inimestel rajada ettevõtteid ja korporatsioone valedel alustel, kus ei taheta tõsta kõiki, vaid tahetakse maksimumini viia kasumit ja väheste huve, seatakse küsimärgi alla tuleval ajajärgul. Ükski neist petlikest põhialustest, mis tahavad petta seda maailma, mis püüavad petta inimesi, kus üks grupp võtab kogu kasumi ja teine grupp jäetakse alla vaesuse piiri, ei saa enam kesta edasi.

Sest mina, Saint Germain, toon nähtavale oma suurima armastuse ja minu suurim armastus on Vabaduse Leegi armastus. Mina olen vaba ja ma saadan selle Vabaduse Leegi planeedi Maa ümber, et ta kataks selle planeedi Vabaduse Leegiga ja Saint Germaini  väega ning Kuldse Ajastuga, mida ma esindan koos teiste meistritega. Ma toon välja selle leegi, mis purustab  kõik need vale-alused, kõik need petlikud alusmüürid, mis on siin ühiskonnas paigas püsinud  mustade kastidena ja mida väga vähesed inimesed on julgenud üldse kunagi kahtluse alla seada ja enamus inimkonnast ei teagi üldse, kuidas seda teha.

Vanade kontseptsioonide ja struktuuride taha peitmine seatakse küsimärgi alla
Mu armsad, vaadake neid kontserne, rahandusasutusi, valitsusi ja teisi suuri ettevõtteid! Vaadake, mis neist on saanud! Nad elavad omaloodud maailmas, kus arvavad, et suudavad luua illusiooni, mida kogu ülejäänud maailm usub. Nimelt illusiooni sellest, et nemad võivad teha seda, mida iganes nad teha tahavad, ilma et nad võtaksid või kannaksid vastutust oma tegude eest. Meeleseisund, mida nad oma töölistele, oma klientidele  või uudiste tellijatele näitavad, on illusoorne pilt, mis on loodud selle pettusega, et kui korporatsiooni tegevuse standardaruanded näevad head välja, siis mitte keegi ei saa nende motiive ega tegevust kahtluse alla seada. 

Kas näete, mu armsad, kui palju normeeritud sunduslikke kontseptsioone  on loodud majanduses, mis kõik lubavad suurtel korporatsioonidel  hoida üleval petlikku pilti endast?  Vaadake raamatupidamisstandardeid, auditeerimisstandardeid ja muid juhiseid, milles on normeeritud firma finantstulemusele lähenemine. Ajutiselt need normatiivid töötavad, kuid korporatsiooni kasvades saadakse järjest rohkem peita arve igasuguste standardite ja aruannete taha. Tegevusaruanded võivad sisaldada igasugu numbreid ja neid numbreid ei seata kunagi kahtluse alla, sest need on kokku pandud vastavalt sellele, tollele või kolmandale standardile. Ja seepärast peab neid tõe pähe võtma. Palju asju saab peita numbrite taha, audiitoriaruannete taha, sest kui audiitor ütleb, et numbrid on õiged, siis ettevõtlusmaailmas eeldatakse, et neis numbreis pole põhjust kahelda.

Kuid mina, Saint Germain, ütlen teile täies kindluses, et sel aastal ilmnevad muutused, mis seavad kahtluse alla ka raamatupidamisstandardid ja teised inimkonna poolt loodud normatiivid, millega mõõdetakse suuri korporatsioone  ja institutsioone. Kõik standardid, mille inimkond on välja mõelnud ja loonud, et mõõta ühiskonda sobivate väikeste kastide või kõiksugu aruannetega, baseeruvad inimkonna tahtmatusel ületada mateeria ja tahtmatusel lasta Isa Vaimul ilmale tuua uusi vorme. Inimesed on meelsasti pressinud Elava Vaimu bilansiaruannetesse, kasumi- ja kahjumiaruannetesse ja paljudesse teistesse  aruandevormidesse, arvates, et numbrid saavad tõde varjata. Ja seepärast tõde teatud ettevõtte või institutsiooni kohta  saab jääda varjatuks raamatupidamisstruktuuri või mõne inimeste poolt loodud struktuuri varju.

Mu armsad, te teate, et ennastületava Vaimu jaoks pole tarvis ühtki vormi ja eriti Ema aasta ei lase kellelgi jääda sellesse illusiooni, et vorm suudab tõde varjata. Ühiskonnad ja suured ettevõtted ei saa oma tegude tagajärgede eest lihtsalt minema jalutada. See kindlasti ei saa enam jätkuda ja kõik niisugused teod hakkavad ilmsiks saama siis, kui Maya loor kokku variseb.

Kõik see, mis on loori taga, tuleb ilmsiks meedias otse inimeste silme ees. Sellel ajajärgul on palju suhtlemisvõimalusi, läbi mille on inimestel võimalus küsida küsimusi valitsustelt ja institutsioonide esindajatelt, alustada diskussiooni nende institutsioonide või finantsettevõtete tegevuse kohta.

Kuldne ajastu algab siis, kui ühiskond ja äri võtavad vastutuse oma tegude eest
Võtke näiteks möödunud aastal Mehhiko lahes juhtunu, kus British Petroleum tahtis varjata oma tegude ja otsuste tagajärgi. Kõik see, mida nad varjata tahtsid, tuli avalikkuse ette. Kõik see, mida nad tahtsid peidetuks jätta, tuli välja, sest Poja aasta ja Ema aasta energiad ei lase valedel peidetuks jääda. Nad ei lase nii suureulatuslike tegude puhul asjadel niisama jääda ega ka soosi vastutuse mittevõtmist. 

Tegelikud olukorrad ei saa jääda peitu pealesunnitud mentaalsete kastide taha, mille on loonud teadlased või teoreetikud. Isegi kui teooriad kapitalismi ja selle majanduse kohta näevad elu olukordi kui muutumatut reaalsust, siis ei tähenda see, et Jumala Vaim seda niisamuti võtab. Kuigi praegugi pakuvad veel ülikooli professorid neid aastakümneid ja mõnikord isegi sajandeid vanu kontseptsioone üliõpilastele absoluutse tõe pähe, ei tähenda see, et need kontseptsioonid tõeks saavad. Nagu ütlesid Ema Maria ja Buddha, võimaldab mateeria oma armastuses säilitada mõnda aega illusiooni selle kohta, et inimese poolt loodu on reaalsus.

Kuldse ajastu ja Veevalaja ajastu majandus toob nähtavale läbi Jumala Vaimu need uued ideed, mida Keynes või teised kuulsad makroökonoomika teadlased isegi ei suuda ette kujutada. Kuldse ajastu kontseptsioonid pole mitte need, mida suurtes ettevõtetes au sees hoitakse või on nende jaoks osa suurepärasest vabandusest varjata oma tegusid nende kontseptsioonide taha. Kuldne ajastu ei lase inimestel midagi varjata, nagu ta ei lase näiteks varjata tänapäeval tekkinud olukordi, kus inimesed arvavad, et võivad kuhjata kokku elust võetud fakte ja teha sellest kena meediasündmuse, mis siis võimaldab neil pääseda oma tegude tagajärgede eest vastutamata. Need, kes on teinud niisuguseid tegusid, mis on kahjustanud ühiskonda, ettevõtteid või neis ettevõtetes töötavaid inimesi, peavad võtma vastutuse.

Niisugune ühiskond ei saa püsida, mis on võimaldanud suurtel korporatsioonidel ja finantsasutustel oma tegevust meedia kaudu valgustada nii, nagu nemad seda soovivad näidata ja siis astuda minema oma tegevuse tagajärgede eest, sest seadused ja teised normatiivid on niimoodi loodud, et on võimalik niiviisi taganeda, ilma, et nad kannaksid vastutust. Mu armsad, uus ajastu ja eriti Ema aasta toob esile need olukorrad, kus tegelikult mitte keegi ei saa minema kõndida, ilma, et ta oma mingeidki tegude tagajärgi ei kogeks Ema aasta jooksul.

Tõeline vabadus on vabadus väljendada oma Kristus-olemist
Mina, Saint Germain, olen siin selleks, et tuua nähtavusse uus ajastu, täieliku vabaduse uus ajastu. Mida vabadus tegelikult tähendab, mu armsad? Väga sageli viimase sajandi jooksul on inimesed tõlgendanud sõna „vabadus“ niimoodi, et kui neil pole parasjagu füüsilisi või muid olukordi, mis nende eneseväljendamist piiravad, siis nad peavad ennast vabaks. Jah, nii on see olnud sellel sajandil, kus vabaduseks on peetud samasugust olukorda, nagu iga teist, kus te pole füüsiliselt või muul moel sunnitud midagi tegema. 

Tõeline seesmine vabadus on väljendada Kristust mateerias. Vabadus väljendada Kristus-olemist on Veevalaja ajastu vabadus ja kõik need olukorrad, mis ei kanna seda sisemist vabadust, saavad sel aastal suuresti väljakuste osaliseks. Vaadake WikiLeaksiga seonduvat. Maailmas on valitsusi, kes on mõistnud, et nad ei saa tegelikult mitte midagi varjata elektroonilise teabeedastuse tingimustes. See on jõudnud valitsuste teadlikkusse sama selgesti, kui mina praegu edastan seda kõnet läbi sõnumitooja. Kõik valitsused, keda ootamatult on puudutanud WikiLeaks, on mõistnud, et nende kogu maailmapilt variseb kokku! Nad peavad hakkama mõtlema teisiti ja see just nimelt, mu armsad, peab juhtuma Ema aasta jooksul.

Te peate hakkama mõtlema teistmoodi selleks, et olla tõeliselt vaba väljendama oma Kristus-olemist. Te peate küsimärgi alla seadma selle, kas te olete ikka tõeliselt vabad? Kas te suudate sõnades ja tegudes väljendada ennast kui Kristus, kes te tõeliselt olete? Kas te suudate väljendada oma tõelist Mina Olen Kohaloleku Vaimu, kes te tõeliselt olete? Kas te suudate tõeliselt väljendada oma Jumala Leegi individuaalsust, mu armsad – see on küsimus, mille üle mõtiskleda. Kui te ei vasta sellele „jah“-iga, siis, mu armsad, on teil vaja teha tööd. Ja mina olen meister, kes rõõmuga aitab teil saavutada teie sisemist vabadust.

Nagu ütles eile Jeesus, anti spetsiaalne dispensatsioon selleks, et jätkata edastusi ja initsiatsioone Poja aasta kohta. Seega mina, Saint Germain, kinnitan, et ka minul on teie jaoks dispensatsioon avada. Ma ootan teie kutset minule, kus te ütlete: „Mu armas Saint Germain,  aita mul näha kõiki iseendas olevaid tingimusi, mis piiravad mu sisemist vabadust!“ Ja mina tõotan, et mina olen valguse tõrvik, kes toob selle valguse teie ellu. Kui te tahate tõeliselt küsimuse alla seada oma piirangud, siis olen mina see meister, kes väga tahab anda teile õppetunni ja õpetada teid igal moel nii, nagu teid on vaja õpetada, et te saaksite astuda järgmise sammu oma teel. Paluge minult: „Kus on piir minu vabadusel ees, kuidas ma võiksin seda näha, see ületada ja ümber sündida uude identsustundesse Ema aasta jooksul?“

Mina, Saint Germain, saan anda teile selle dispensatsiooni kogu selle aasta jooksul, sest ma tean, et see aasta ei ole mitte tingimata kerge nende jaoks, kes püüavad siiani varjata midagi. Seepärast toob see aasta endaga kaasa palju kokkupõrkeid, palju konflikte, eriti ühiskonnaelus, valitsustes, ettevõtetes, finantsinstitutsioonides. Ma võin teile öelda täies kindluses, et mida rohkem konflikte ja kokkupõrkeid on ees, seda suurem on vajadus maha rebida Maya loorid ühiskonnas ja institutsioonides.

Raskestijuhitavad kontsernid hakkavad elama oma elu
Mu armsad, vaadake, mis on juhtunud ühiskonnas viimase sajandi  ja aastakümnete vältel. Ettevõtted alustasid väike-ettevõtlusega, kus oli tavaliselt üks juht ja töötasid mõned inimesed. See juht ei saanud varjata oma töötajate eest seda, mida ta oli otsustanud. Mõne aja pärast olid ettevõtted kasvanud nii suureks, et vajasid juurde mitmeid juhtimistasandeid, mitmeid arvutisüsteeme, mis suudaksid hoolitseda kõikide tegevuste eest. Lisades juurde enam kontrollitasandeid või süsteeme, ei lisatud kahjuks juurde läbipaistvust. 

Otse vastupidi. Tegelikult juhtus nii, mu armsad, et kõik need institutsioonid kasvasid suurteks segakontsernideks nagu monstrumid.  Nad muutusid raskestijuhitavateks selles mõttes, et nendes konglomeraatides, neis hiiglaslikes korporatsioonides [korporatsioon on USA ettevõtlusliik, mis sarnaneb Eesti äriõiguses kõige enam aktsiaseltsile] ei olnud kedagi, kes oleks suutnud läbi näha erinevatest tasanditest ja tegelikult võtta kasutusele meetmed, kui midagi hakkas valesti minema.

Neis monstrumeis on loodud üks tasand teise järel ja kui kasum on piisavalt kõrge, siis sai kasutada mitteläbipaistvaid aruandeid selleks, et varjata niisuguseid tegusid, mis pole just kõige targemad või ei teeni kõigi huve ja ükski nõukogu või juhatuse liige ei suuda tegelikult läbi näha, mis tegelikult asutuses toimub. Kui keegi ei näe läbi loodud tasemete, sest sellel planeedil pole inimest, kellel oleks kompetents läbi töötada kogu see teave, siis mu armsad, hakkavad need monstruminstitutsioonid elama omaenda elu. Ja teatud aja vältel võimaldavad Maya loorid säilitada juhtidel illusiooni, et kõik on kontrolli alla, kuigi mõnel juhul nad sisemiselt mõistavad, et tegelikult see nii ei ole.

Vabaduse Leek tungib läbi ja purustab vanad monoliitsed struktuurid
Mu armsad, see on Vaimu ilu, et Vaimu ei piira ükski mateerias loodud vorm. Maailma ilu, nagu mina seda näen, on Vabaduse Leegi ilu. Mida teeb Vabaduse Leek, kui ta tungib läbi nende olukordade, mis näivad olevat kaotanud oma läbipaistvuse? Vabaduse Leek toob pinnale kõik need energiad, mis tahavad peita end monoliitsete struktuuride taha. Ja see muidugi võib luua konflikte ja olukordi, mis sunnivad inimesi probleeme ära tundma. Vabaduse Leek, mu armsad, toob välja võimaluse nende jaoks, kes tahavad küsida avatud küsimusi. Vabaduse Leek toob võimaluse tõeliselt küsida niisuguseid küsimusi Ema aasta jooksul. 

Vabaduse Leek tungib läbi Maa ja läbi kõigi struktuuride, mille inimkond senini loonud on. Vabaduse Leek, mis särab läbi struktuuride, toob esile kiirenduse, mis on nii tugev, et kogu inimese poolt loodu, kõik struktuurid ja organisatsioonid hakkavad vappuma, kui Vabaduse Leegi vägi need üle ujutab. Vabaduse Leek raputab neid vanu monoliitseid struktuure senikaua, kuni nad lõhustuvad väikesteks tükkideks, et inimesed näeksid täies tões, et Maya loorid on langenud. Ja seega võivad nad küsida: „Kas me tõesti tahame niisugust ettevõtet?“ Kas me tõesti tahame luua niisugust sorti superstruktuure, mida keegi juhtida ei suuda, mida keegi  ei suuda jälgida ega juhtida nii, et koostada aus ja läbipaistev aruanne, mis peegeldab tegelikku ettevõttesisest olukorda?

Mu armsad, see on Vabaduse Leegi ilu – see, et Vabaduse Leek toob esile läbipaistvuse, aususe, mida te ei saa enam eitada. Vabaduse Leek loob tohutu võimaluse nendele inimestele, kes on avatud Kuldse ajastu uudsele valitsemisele, juhtimissüsteemidele, haridussüsteemidele. Need inimesed kogevad tohutut loovuse voolu Ema aasta jooksul, sest nad tunnevad, et nad haaravad neist ideedest, millest nad pole kunagi varem haaranud, neist ideedest, mille mina olen edastanud sellesse universumisse ja sellele planeedile.

Need ideed on niisugused, millele avatud inimesed häälestuvad. Nad võtavad need ideed, paljundavad oma talente ja nad loovad uue reaalsuse – uue maailma – mis nendele ideedele baseeruvad. Muidugi, mu armsad, see ei juhtu üleöö. Ja see ka ei juhtu ainult Ema aasta jooksul, sest mu visioon on palju pikemaajalisem kui seda on üks aasta inimmõistuse tähenduses.

Muutused jõuavad juhtide lauale
Mina, Saint Germain, tahtsin vaid anda mõtte selle kohta, et te võiksite olla tähelepanelikud Ema aasta jooksul. Need muutused, mida te enda ümber näete, on muutused, mida te näete juhtuvat ühiskonnas. Need muutused, mis on juba alanud, on väga peened ja eelkõige pannakse need muutused juhtkonnaliikmete lauale. Eriti nende gruppide juhtkonna liikmete lauale, kes on pidanud ennast võimueliidiks ja kes saavad nüüd võimaluse uuesti läbi vaadata vana maailmavaade. 

Ema aasta jooksul saab üha raskemaks säilitada niisugust illusiooni, et üks inimgrupp võib tunda oma üleolekut teise inimgrupi suhtes, kuigi see teine inimgrupp on nende ettevõtte või asutuse osa ja teeb tegelikult töö ära – teisisõnu, loob ettevõtte väärtuse. Kui omanikud ja  juhid tahavad säilitada või luua ettevõtet, siis peavad nad tahtma vaadata iseendasse ja sellesse ausalt, mida nad loovad. Nad peavad leidma uusi mooduseid aktsepteerimaks uusi vajalikke muutusi, mida Vabaduse Leek pinnale toob ja nad peavad olema loovad vanade probleemide lahendamisel läbipaistvatel alustel.

Siit järeldub, mu armsad, et need muutused, mis on mul valmis Ema aasta jaoks ja Kuldse ajastu ning Veevalaja ajastu uue ajajärgu jaoks – paljud neist algavad Ema aastal. Kõik vanad impulsid, mis ei ole kahtluse alla seatud, lagunevad koost, kuni need lebavad teie silme all niisuguste väikeste tükikestena, et te näete igat seda tükikest. Ja siis võite te küsida: “Kas tõesti on mõtet seda süsteemi vana moodi üleval hoida või me ehk saame seda muuta?“ Kas on mõtet ettevõtetes säilitada kontrollitasandeid? Kas on mõtet oma tulemusi esitada mingil konkreetsel viisil? Kas on mõtet oma äri ajada just nii?“

Mu armsad, inimesed on väga harjunud vaatama ja lahterdama erinevat tüüpi ühiskondi, üht demokraatlikuks, teist sotsialistlikuks või veel millekski teistsuguseks. Mu armsad, mis on üksolemine kõigi mateeriavormide taga?

See üksolemine tähendab seda, et järjest raskemaks muutub süsteemide järjestamine, kui teil tõesti on vabadus näha läbi kõigist neist tükkidest ja tükikestest, mis mingi teatud süsteemi moodustavad. Kas näete, mu armsad, et sildistamise, mentaalsete kastide ja kontseptsioonide tähtsus, mille inimesed on loonud ja mida nad ülikoolides õpivad, kaob siis, kui te hakkate mõistma kõigi vormide tagust üksolemist? Kas te näete, et kõik see seatakse kahtluse alla Ema aasta jooksul, sest kui te näete läbi olukorrad ja selle, mis loob mentaalsed kastid – folderid, mille inimesed on loonud – siis te näete, et peale kõige muu mõned süsteemid, mida inimesed on harjunud pidama opositsioonis olevaiks, pole üldsegi nii erinevad.

Sotsialismi toimimine  ühiskonnas pole väga erinev demokraatia toimimisest. Ja te ka märkate, et need süsteemid, mida peetakse demokraatlikeks, ei olegi nii demokraatlikud.

Süsteemi säilitamisest olulisemaks muutub ühiskonna teenimine, inimeste teenimine
Mu armsad, te näete, et see on ajajärk, kus kõik need vanad struktuurid ja kategooriad seatakse kahtluse alla. Samuti poliitilised parteid, kes on harjunud ennast pidama parempoolseteks  või vasakpoolseteks, hakkavad kaotama oma niisuguse liigitamise tähendust, sest inimkonna ees seisab aeg, kus uued väärtused tulevad vaatevälja läbi olukordade, mis kerkivad esile Ema aastal.

Varsti mõistavad inimesed, et valitsuse tähtsaim ülesanne  pole mitte küsimus strateegia või poliitika säilitamisest, vaid kerkib küsimus: „Kas meil on tarvis jätkata vanal viisil rahva valitsemist või on midagi, mida meil kui valitsusel on tarvis muuta, et saaks sündida parem ühiskond, kus inimestel on paremad elutingimused?“ „Kuidas meie kui valitsus, saaksime oma inimestele võimaldada paremaid tingimusi?“ Niisugused küsimused seisavad valitsuste ees Ema aastal. 

Ema aastal algav protsess jätkub ja teatud aja pärast te isegi ei usu, kuidas ühiskond ja valitsused on muutunud. Siis vaatavad inimesed tagasi aastale 2012 ja sellele eelnevatele aastatele  ja mõtlevad selle üle, missuguses ühiskonnas nad siis tegelikult elasid. „Mis oli meie meeles, kui me lõime need kontseptsioonid, mida me nii kenasti teenisime ja mille raames mõtlesime? Ja kui tegu oli tehtud, siis arvasime, et võime niisama tagajärgede eest minema jalutada.“

Mu armsad, see saab olema mõttevorm valitsustele, et nad hakkaksid mõistma seda, et kõigil nende tegudel on tagajärjed. Ja saabub aeg, kus inimesed, kes on nad valinud, ei ole enam rahul, istudes ja vaadates televiisorist uudiseid valitsuse või valitsusasutuste  uutest tegudest või reaktsioonidest. Inimesed hakkavad küsima väga valusaid küsimusi, kui valitsused ja vastutavad parteid ühiskonnas ei taha vaadata oma tegusid ja mõista, et sel uuel ajajärgul saab kõige tähtsam ülesanne  olema tõsta kogu elu, mitte aga edendada väikese inimgrupi huve.

Mu armsad, mul on väga suur rõõm seda Vabadust edastada Ema aasta alguses. Ja ma tervitan väga rõõmsalt Ema aastat läbi selle Vabaduse Leegi, mida ma esindan. Vabadus on tõesti valik, kus te peate otsustama, missugust teed mööda minna. Kas te tahate ausalt näha enda ümber olevaid olukordi ja lasta oma Kristus-olemisel küsida vajalikke küsimusi? Kas te tahate ilmutada oma Kristus-olemist ja väljendada seda ausalt kõigis olukordades Ema aasta jooksul? Seda ma nimetan vabaduseks, sest vabadus on  petliku ja vägivaldse piirava sideme puudumine. Mõnikord on need sidemed eksisteerinud väga pika aja jooksul ja te isegi ei märka, missugune side või piirang teie sees on. Minu kõige suurem rõõm on aidata teil ületada need sidemed ja neist üle kasvada. 

Mina, Saint Germain, tervitan teid – teid kõiki, kes on avatud sellele veebilehele ja meie õpetustele, kes on avatud teistele õpetustele, mis on maailmas ja mis genereerivad ja kannavad vabaduse vibratsiooni, kes Mina Olen.  Ema aasta saab olema võimalus tõeliselt otse peeglisse vaadata ja näha elu ning olukordi enda ümber kõige ausamal viisil, et siis küsida: „Missugust valikut tahan mina teha selle aasta jooksul?“

Kas ma tahan peita end illusioonide taha või tahan ma lasta oma Mina Olen Kohalolekul, minu Jumalikul individuaalsusel väljendada end oma täiuses, täies vabaduses, mida Mina Olen ja täies üksolemise vabaduses Saint Germainiga?

Mu armsad, see vibratsioon, mida mina kannan ja mida ma vabastan koos selle edastusega  ja järgneva edastuse jooksul läbi mees-sõnumitooja – mõlemad need edastused kannavad vabaduse vibratsiooni, kes Mina Olen. Ja sellel vabadusel on üks eesmärk ja siht: see vabaduse vibratsioon  tahab tõsta teid kõiki kõrgemale uuele teadvuse tasandile nii, et te saaksite tagasi vaadates Ema aastale mõelda: „Mida ma küll mõtlesin enne Ema aastat? Miks ma polnud isegi mitte suuteline küsimärgi alla seadma ja nägema niisuguseid asju endas, mida ma õppisin nägema Ema aastal.?“

Ja teis on tänutunne selle tohutu kogemuse eest, mida andsid teile Ema aasta vabaduse initsiatsioonid. Mina, Saint Germain, olen neil aastail koos teiega. Neil aastail olen olnud ma siin kõigi nende õpilaste jaoks, kes on tahtnud omandada ja väljendada Vabaduse Leeki, kes Mina Olen.

Ma tänan teid, mu armsad, kes te olete tahtnud olla avatud ukseks Saint Germainmile ja ma jätkan nüüd läbi oma mees-sõnumitooja.

Sellele järgnev diktaat.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine