Emakese Maa tervendamine - katkend Kim Michaelsi uuest raamatust

Mis on Emake Maa tegelikult? Lihtsaim viis selle selgitamiseks oleks öelda, et Ema Maa on ülim teenija oma lastele, kes elavad selle peal materiaalses kehas.

Kuidas Ema Maa oma lapsi teenib? Ta teeb seda, andes tugiraamistiku, milles nad saavad eksperimenteerida oma vaba tahtega. 

Maa oli algselt loodud kõrgemas puhtuse ja tasakaalu seisundis, kui ta seda tänapäeval on. Sellisena lõi ta Elohim. Kuid mis siis juhtus? Kuidas Maa sai langeda sellest tasandist madalamale? Miks Maa Ema kehas on praegu nii palju tasakaalutust ja disharmooniat?

See on niimoodi sellepärast, et Maa tõotas teenida oma lapsi väga erilisel moel. Ta tõotas teenida kosmilise peeglina, mis peegeldab tagasi oma lastele kõik selle, mille nemad tema peale projekteerivad.

Ka niinimetatud looduskatastroofid – üleujutused, orkaanid, vulkaanipursked, maavärisemised on inimkonna teadvuse peegeldus.

Allolev katkend on Kim Michaelsi uuest raamatust Healing Mother Earth

Sügavam arusaam neljast elemendist
Kui te heidate pilgu elementaalidele, siis te näete, et nad on organiseerunud hierarhiasse. Kuigi ma olen öelnud, et tuleelementaalid on seotud teatud ilmingutega, mis on omased maisele tulele, peate te olema valvsad, et seda sarnasust mitte liiga lineaarselt võtta. Sügavuti lähenedes näete te, et tuli pole mitte ainult füüsiline, nähtav asi. See on tegelikult väga algne energia mateeriasse tulemise protsess või mateeriavormiks muutumine.

    Te näete näiteks seda, et kõige võimsamaks teadusele teadaolevaks tule vormiks on tuumaprotsessid, nagu näiteks need, mis toimuvad tuumareaktoris või Päikesel. Päike, nagu me oleme öelnud, on tegelikult avatud ukseks energia toomisele vaimsest maailmast füüsilise vibratsiooni spektrisse selle päikesesüsteemi jaoks. Seepärast näete te ka seda, et tuli esindab esimest astet protsessis, mille puhul vaimne energia madaldatakse mateeria vibratsioonispektrisse.

    Tuli, nagu te seda füüsiliselt näete, esindab füüsilise taga olevat eeterlikku. Kui te näiteks põletate mõned puud oma tulekoldes, siis te näete, et leek nii-öelda lagundab koost füüsilise puuhalu, mille tõttu vabanevad puud moodustavad molekulid ja aatomid sellest maatriksist, mis hoiab neid kinni puuhalgu moodustavas ilmingus.

    Nüüd saavad need vabaks ja see fakt, et nad muutuvad nähtamatuteks, tegelikult tunnistab seda, et need on nüüd kiirendatud kõrgemale vibratsioonitasandile, kus nad pole nähtavad teie füüsilistele silmadele. Järelikult algne ainesubstants, mis puu moodustas, on nüüd saanud vabaks, et teda saaks ühendada mõnda teise maatriksisse ja et saaks ilmneda mõni teine vorm.

    Faktist, et tuli kiirendab füüsilises mateerias oleva kõrgemale tasandile, näete te, et asi toimib ka vastassuunaliselt; te näete, et tuleelement toob energiaid kõrgemalt tasandilt lähemale füüsilise vibratsiooni spektrile. Ja seepärast tuleelement ja tuleelementaalid esindavad esimest astet materialiseerumise suunas.

    Seega saab selgeks, et tuleelemendid moodustavad elementaalsete olevuste hierarhia tipu. Pärast seda, kui nad toovad vaimsed energiad materiaalsesse vibratsioonispektrisse, antakse need energiad edasi õhulelmentaalidele. Ja jällegi näete te, et õhk on väga voolav, ebapüsiv aine, kuid siiski mitte nii muutlik kui tuli. Tuli lagundab mateeriat, kuid õhk seda ei tee, õhk toidab tuld. Seepärast näete te, et õhk on niisugune element, mis on oma vibratsioonilt kõige lähedasem tule-elemendile.

    Õhuelementaalid võtavad siis energiad ja suunavad nad sügavamale, kuni nad lähevad järk-järgult üle emotsioonienergiaks ehk vee-energiaks. Te teate, et vesi on tihedam kui seda on õhk, olles siiski veel vedel, voolav. Saab selgeks, et viimase astmena suunavad vee-elementaalid, vee elemendi elementaalid energiad edasi füüsilise vibratsioonispektri suunas, kus nad saavad moodustada selle, mida teie nimetate tahkeks aineks, kuid mis on loomulikult vaid teie meelte jaoks tahke.

    Elementraalolevused, Maa elementaalid ei näe ainet üldse tahkena, sest nemad teavad, et see on teadvuse manifestatsioon, nimelt nende endi teadvuse ilming, mis on võtnud üle mateeria vormi.

                                                             ****

    Miks on teie jaoks oluline seda protsessi mõista? See on oluline siis, et kui te olete Ema Maa tervendajate eesminejad, sest nagu me oleme selgitanud, on tervendamise võti Ema Maa jaoks muuta seda viisi, kuidas inimolevused  suhtuvad Emakesse Maa ja kuidas nad suhtuvad sellesse planeeti. Me oleme rääkinud sellest tõsiasjast, et lahusoleku illusioon on pannud inimesed suhtuma planeeti kui olemisse, mis eksisteerib omaette, eraldi või kui mingisse mehhaanilisse vahendisse, mille peal nad elavad. Ja selleks, et siin saaks toimuda tõsine muutus, on hädasti vajalik, et inimolevused hakkaksid nägema seost iseenda ja Ema Maa vahel. Kuidas see muutus teadlikkuses saaks aset leida? Te kogete ennast selgesti enese-teadliku olevusena, kellel on olemas teadvus. Kui te mõtlete Maast kui surnud asjast, mehhaanilisest vahendist, millel pole teadvust olemas, siis kuidas te saaksite näha seost Maa ja iseenda vahel?

    Ainus tee niisugusest arusaamast välja on oma teadvuse avardamine nii, et te mõistate, et kõik on teadvuse väljendus. Ja seepärast on ka Ema Maa mitte ainult teadvuse väljendus, vaid on tegelikult nii  kõrgetasemeline ja keerukas maatriks, et ta omab ühtse terviku teadvust. Nüüd hakkate te nägema, et kui Emakesel Maa on teadvus, siis teie kui teadlikud olevused, saate olla Maaga seotud oma teadvust tõstes ja muutes selle Maa kui terviku teadvuseks.

    Te võite ka astuda järgmise sammu mõistmises, et te pole lahusolevad teadvusega olevused, kes elavad suurel teadvusega olevusel Emakesel Maa. Tegelikult olete te Ema Maa teadvuse keskel. Teie individuaalne teadvus eksisteerib Maa teadvuse suuremas tervikus.  

    Te olete loomulikult enese-teadlikud olevused, mis tähendab, et te pole terviku mitteteadlikud osad, nagu on seda näiteks elementaalolevused, kellel puudub enese-teadlikkus. Teil on olemas teadlikkus endast kui individuaalsest olevusest, kuid kui te tahate tõsta oma teadlikkust ja mõista, et te pole lahusolevad olevused, vaid suurema terviku osad, nimelt oma Mina Olen Kohaloleku väljendused, siis suudate te jõuda oma individuaalse teadlikkuse ja Ema Maa teadlikkuse otsese kogemiseni.

    Sellel planeedil on juba miljoneid inimesi, kes on hakanud vaatama oma individuaalsest, lahusoleva mina teadlikkusest kõrgemale ja on saavutanud mõningase suurema ühenduse Maaga või loodusega. Paljudel inimestel on näiteks tugev seos oma lemmikloomadega, nagu koerad, kassid ja hobused. See on vaid üks näide, kuidas inimesed saavad alustada oma teadvuse lülitamist Ema Maa suurema teadvuse sees olevatele elementidele.

    Paljudel inimestel on loomupärane tundmine selle kohta, kuidas kasvatada taimi või isegi vilja farmis. Neil on intuitiivne loodustsüklite või ilmamudelite tunnetus, tunnetus selle kohta, kuidas taimed ennast tunnevad või mida nad vajavad selleks, et paremini kasvada. Sama on samuti loomade kasvatamisega suuremas mastaabis kui on seda on teie lemmikloomad, kus paljudel on samuti sügav sisemine tunne, kuidas seda teha. On veel inimesi, kellel on loodusega side laiemas mõttes, et nad teavad, kuidas olla kalur või jahimees või kuidas prognoosida ilma. Kõik need asjad näitavad seda, kui paljud inimesed on juba arendanud ühendust füüsilise planeediga.

    Ma tahan öelda seda, et kui inimesed suudavad luua selle ühenduse ja selle omale aluseks võtta, siis suudavad nad väga kiiresti arendada palju tugevama ühendusetunde Ema Maaga. Tõesti, igaühe jaoks, kel on olemas ühendustunne loodusega või loomadega, pole väga keeruline tõsta oma teadlikkust sinnamaani, kus nad hakkavad tundma ühendustunnet elementaalolevustega. Ja kui te juba saate ühenduse loodusvaimudega, siis olete te tegelikult suuteline murdma läbi sellest vundamentaalsest barjäärist inimolevuste ja Ema Maa vahel, inimese ja looduse vahel.
                                                                    ***

Nagu me oleme öelnud, on üheks lahusoleva teadvuse peeneks tagajärjeks asjaolu, et inimolevused on hakanud nägema ennast lahusolevate olevustena, keda ohustab see planeet, mille peal nad elavad. Seepärast on eriti Lääne tsivilisatsioon hakanud nägema loodust kui midagi niisugust, millega peab võitlema ja mida peab jõuga alistama. Just niisugune suhtumine on takistanud Lääne tsivilisatsioonil minemast kõrgemale tasandile loodusega koostöö alal, selle asemel, et selle vastu jõu abil võidelda. Ja see on muidugi – ja ma olen kindel, et te seda näete – absoluutselt oluline, et niisugune teadvus saaks murtud.

    Ent, kuidas te saate ületada tunde, et loodus ohustab inimolevusi, kui te, eriti neil viimastel aastatel, olete näinud palju laastavaid looduskatastroofe? Mõelge paljude katastroofide peale, mis on leidnud aset alates 2000 aastast. Teil on olnud palju ägedaid orkaane, mis on tabanud USA-d, Kesk-Ameerikat või Kariibi mere saari. Teil on olnud laastavaid üleujutusi mitmetel maadel, suuri maavärinaid, mis on lausa kogu rahva põlvili surunud. Te näete ka, et teil on järjest rohkem korrapäratuid ilmastikuolusid. Ja siis muidugi on teile viimasel kümnendil palju räägitud ja uskumuseks saanud, et valitseb globaalse soojenemise suur oht, mis ripub Damoklese mõõgana inimkonna pea kohal, ähvardades kapitaalselt segi paisata inimeste elulaadi.

    Kas jõuab teieni, mida ma öelda tahan? Me oleme öelnud, et inimolevuste jaoks on äärmiselt oluline ületada lahusoleku tunne Emakesest Maa. Selleks, et ületada lahosoleku tunne, peavad nad ületama tunde, et loodus ohustab nende elamist. Ja senikaua, kuni nad näevad  tohutuid looduskatastroofe, nagu näiteks tsunaami, mis surmas üle 100 000 inimest mõne tunniga, kuidas nad siis saavad ületada tunde looduse kui ohu suhtes?

    Kui te astute sammu tagasi ja vaatate loodust teistsugusest perspektiivist, siis näete te huvitavat võimalikkust, mis end avama hakkab. Kas te näete, et tegelik probleem, mis lahutab inimolevusi Emakseset Maa – seda muidugi inimolevuste meeltes – on just nimelt tunne, et loodus on vaenlane, mille peab jõu abil maha suruma? Kas te näete, mis on hakanud toimuma inimkonna teadlikkuses?

    Läbi kümnendite on tehnoloogiline progress andnud paljudele tunde, et pole olemas midagi, mida inimkond ei suudaks läbi teaduse või tehnoloogia allutada. Sillad on ehitatud kontinentide vahele ning tundub, et pole olemas väljakutset, millega ei suudaks teadus ja tehnoloogia suurepäraselt toime tulla.

    Kuid viimastel kümnenditel on looduskatastroofid üle võtnud prominentsema koha inimeste teadvuses. Ja inimesed on hakanud mõistma, et kui orkaan nende linnale läheneb, siis puudub tehnoloogiline jõud, mis selle orkaani saaks tagasi pöörata. Samamoodi, kui maa nende jalge all värisema hakkab, siis puudub tehnoloogiline lahendus. Pole võimalust ära hoida või isegi ette ennustada kiiresti liikuvat ja laiaulatuslikku piirkonda kahjustavat tsunaamit tekitavat merealust maavärinat. Ja muidugi näib puuduvat ka tehnoloogiline lahendus, mis piisavalt pehmendaks seda protsessi, mida on hakatud kutsuma globaalseks  soojenemiseks. 

    Kas näete, et teadus, mis on inimolevustele jätnud mulje, et nad võivad alistada tehnoloogia abil kõik, on hakanud esile tooma teadlikkust sellest, et see nii võib-olla polegi. Ehk on Maa peal niisuguseid protsesse, mida ükskõik millise inimolevuste poolt genereeritud jõu abil ei saagi kontrolli all hoida. Vähemalt hakkab teadlikkus sellest jõudma kollektiivsesse teadvusse.

                                                            ***
Sügavam tõde on selles muidugi, nagu me oleme ka selles raamatus püüdnud selgitada, et on olemas jõud – mida suudavad genereerida inimolevused, et kaitsta ja turvata ühiskonda niisuguste looduskatastroofide eest. Kuid see pole füüsiline jõud, mida suudavad pakkuda tehnoloogilised ja mehhaanilised vahendid. See jõud, mis tegelikult hoiab ära niinimetatud looduskatastroofid, on inimmeele jõud. Sest niinimetatud looduskatastroofid on kõgepealt inimmeele valesti kasutamise tulemusena tekkinud.

    Muidugi on paljud inimesed läänemaailmas üles kasvanud materialistlikus meeleseisundis, mis paneb nad viivitamatult tagasi lükkama võimalikkuse, et looduskatastroofid pole looduse, vaid inimeste endi poolt loodud. Ja seega on ainsaks võimaluseks läbi murda niisugusest mõttebarjäärist, kus need, kes näevad end eesminejana Emakese Maa tervendamises, hakkavad mõistma selle fakti  tagajärgede tervikut, et kõik on teadvus. 

    Nii-öelda puuduv lüli teadvuse ja mateeria vahel on just nimelt elementaaolevuste teadlikkus. Kas näete, miks on see nii? Ma olen püüdnud selgitada, et elementaalolevused ei ole lahusolevad väikesed „olevused“, kes puukingades ringi jooksevad ja midagi mateeriaga toimetavad. Elementaaloevused on teadlikud olevused, kuigi mitte enese-teadlikud olevused. Nad ei toimeta mateeriaga kui lahusoleva substantsiga. Nad tegelikult võtavad üle selle vormi, milles mateeria end ilmutab.

    Elementaaloevused on teadlikud olevused, kes võtavad üle mateeria vormi  ja see teebki mateeria teadlikuks, teadvuslikuks. See annabki mateeriale teadvuse tasandi, mis laseb mateerial kuuletuda kõrgemale ja enam  kõrgetasemelisemale inimolevuste teadvuse tasandile.

    Pikka aega on käinud arutelu nende vahel, kes on omaks võtnud materialistliku, mehhaanilise maailmavaate ja nende vahel, kes on omaks võtnud vaimsema maailmavaate. Arutelu käib selle ümber, kas meelel saab olla otsest mõju mateeriale. On olemas näiteks telekinees. Kas inimene suudab meelejõude kasutades liigutada mingit objekti?

    Kui inimene inimolevusena istub ja püüab kasutada mõtteid füüsilise objekti liigutamiseks, siis pole tal jõudu selleks, et seda liikuma saada. Senikaua, kui  te näete ennast lahusoleva olevusena, ei suuda te tekitada piisavalt psüühilist jõudu füüsilise objekti liigutamiseks.

    Kuid kui te saavutate kõrgema teadlikkuse, kui te lähenete 144-ndale teadlikkuse tasandile, siis suudate te toimida teistmoodi. Selle asemel, et näha end lahusoleva olevusena, kes projekteerib jõu füüsilise objekti liigutamiseks, suudate te nüüd häälestuda elementaalolevustele, kelle teadvus on füüsilise objekti taga. Ja saavutades üksolemise tunde selle füüsilise objektiga, suudate te liigutada seda objekti või muul moel seda mõjutada, sest teie teadvus on kõrgem, kui on elementaalolevuse teadvus. Sel moel oli Jeesus suuteline sooritama nii-öelda imesid, mida talle pühakirjas omistati.

    Tegelikult sooritas Jeesus palju muidki imetegusid, kui seda on kirjeldatud  ametlikus pühakirjas. Kuid Jeesus sooritas neid tegusid väga valikuliselt ja ta tegi neid ainult eesmärgiga näidata seda, et meelel on tegelikult võim mateeria üle. Kahetsusväärne fakt on see, et ametlik kristlus, mida mõjutas langenud teadvus, on tõstnud Jeesuse erandi staatusse ja väitnud, et tema oli ainuke, kellel olid niisugused ebatavalised, imelised jõud mateeria mõjutamiseks meele abil. Kuid tõde on see, nagu me oleme püüdnud selgitada, et igal inimolevusel on potentsiaal laiendada oma teadlikkust ja saavutada meele meistrlikkus mateeria üle.

    Kuid te ei saavuta meisterlikkust, säilitades pilti enesest kui lahusolevast olevusest, kes saavutab mõju lahusoleva objekti üle. Te saavutate selle meisterlikkuse vaid tõstes oma enese-teadlikkust, kuni te saavutate üksolemise tunde – kõigepealt üksolemise oma Mina Olen Kohalolekuga, kuid siis üksolemise kogu eluga, kogu teadlikkusega, kogu teadvusega.  Ja kui te näete, et mateeria on teadvus, suudate te sulandada oma teadvuse elementaalolevuse teadvusega, mis on mateeria taga olev teadvus. Sel juhul suudate te töötada koos selle elementaalolevusega ja tulemuseks saada spetsiifilise muutuse, mis näib imena nende jaoks, kes on siiani madalamal teadvuse tasandil.

    Need, kes laskuvad allapoole 48-ndast teadvuse tasandist, ei suuda isegi hoomata võimalikkust, mida te võite saavutada, tundes üksolemist mateeriaga. Nemad on suutelised vaid nägema mateeriat ja Ema Maad kui eraldiolevat olemit, mida nad peavad jõuga alistama.

    Kui te omandate teadlikkuse elementaalide elust, siis te näete, et kui Maa algselt loodi, siis võtsid elementaalid enda peale mõttevormid, maatriksid, mille projekteeris nende peale Elohim läbi oma meelte. Ja seepärast planeet Maal oma algsel tasemel, võiks öelda oma eedenlikus olekus, oli loodus täielikus tasakaalus.

    Polnud vulkaanipurskeid, maavärinaid, jõulisi torme ega üleujutusi. Polnud ebapüsivaid ega hukatuslikke ilmamudeleid. Ja inimesed ei pidanud tööd tegema selleks, et ennast füüsiliselt elatada, sest seda pakkusid külluslikult need taimed, mis Maa peal kasvasid. Kuid need taimed kasvasid kooskõlas nendele maatriksitele, mille oli produtseerinud ja projekteerinud Elohim ja elementaalolevused materiaalse universumi neljal tasandil.  Pärast seda, kui inimkond laskus duaalsuse teadvusse ja hakkas langema allapoole 48-ndat teadlikkuse tasandit, hakkasite te nägema erinevaid tasakaalutuse vorme looduses. 

                                                         ***

Ma tean, et traditsioonilise lääneliku kasvatusega inimestel on raske omaks võtta seda, mida ma veel öelda tahan. Kuid kui te poleks tahtnud vaadata kõrgemale oma traditsioonilisest läänelikust kasvatusest, siis te seda siin ka ei loeks.

    Tõde on see, et Maa pidi alustama teatud arengutasandilt ja siis kasvama sellest edasi. See tähendab, et Maa peab kaasa minema selle jõuga, mis juhib kasvamist kogu materiaalses universumis. Nagu me oleme öelnud, on materiaalses universumis arvukalt planeete, mis toetavad intelligentseid eluvorme. Suurem enamus neist enese-teadlikest olevustest on ühendanud end enese-ületamise teega, mistõttu nad tõstavad pidevalt oma teadvust. See moodustab hiiglasliku jõu, kogu universumi elujõu. See on kõigi enese-teadlike olevuste kombineeritud mentaalne ja psüühiline jõud, kes kasvavad enese-teadlikkuses. Kristlikus kontekstis kutsutakse seda Pühaks Vaimuks, kuid mina eelistan seda nimetada Elu Jõeks. Sest seda saab vaadata kui hiiglaslikku teadvusevoogu, mis on juhtiv jõud selle tõsiasja taga, et kogu universum laieneb järjest kiirenevas tempos.

     Uba on selles, et Maa pidi olema osa sellest Elu Jõe voolust ja seepärast peaks ta pidevalt tõusma üha kõrgemale ja kõrgemale tasemele, mille abil ta läheneks oma vibratsioonis järjest vaimse sfääri vibratsioonile. Kui see protsess jätkunuks takistamatult, siis oleks Maa tõesti muutunud järk-järgult järjest vähem tihedamaks, mis tähendab, et aine Maa peal oleks muutunud järjest vähem tihedamaks, järjest enam transparentsemaks. See oleks laiendanud Maa mõõtmeid. Te teate, et teie päikesesüsteemis on teisi planeete, mida peetakse gaasilisteks planeetideks, sest nad on tunduvalt vähem tihedamast mateeriast kui Maa. Ma ei ütle, et Maa peaks välja nägema samuti, nagu üks neist planeetidest, kuid ma tahan anda teile aimu sellest, et aine nimelt muutub järjest vähem tihedamaks siis, kui kogu planeet tõuseb järjest kõrgematele tasanditele.

    Kui te seda näete, siis näete te ka, et pärast seda, kui inimkond laskus duaalsuseteadvusse, ei suutnud Maa enam järgida seda, mida me nimetame kogu universumi kasvamise taustakiiruseks. Ainus võimalus Maa jaoks saada kaasa tõmmatud selle kasvamise taustakiirusega, oli asjaolu, et elementaalolevused Maa peal võtsid enda peale tihedama teadvuse vormi ja seeläbi moodustasid mateeria, mis muutis Maa järjest tihedamaks. Jah, mu armsad, ma tean, et see nõuab meele pingutamist, eriti neil, kes pole kunagi tegelikult küsimärgi alla seadnud seda vaatenurka mateeriale, mis on neile koolis või isegi ülikoolis antud.

    Te olete üles kasvanud mõtteviisis, et mateeria on muutumatu substants, mis eksisteerib vastavuses teatud muutumatute füüsika seadustega. Kuid ma ütlen teile, et mateeria on elementaalolevuste teadvuse produkt. Ja kuna elementaalolevused reageerivad inimolevuste teadvusele, siis on võimalik, et inimkonna teadvus on väga pika ajavahemiku jooksul ajendanud ja põhjustanud elementaale mateeriat tihendama.

    See loomulikult nõuab väljakutse esitamist järjekordsele doktriinile, mida on teile sisendanud materialismireligioon ja mis on piiranud inimmõtteid samavõrd, kui seda on teinud katoliiklikud keskaegsed doktriinid. See on idee, et evolutsioon saab minna vaid ühes suunas. Nagu ma selgitanud olen, ei ole meie Ülestõusnud Väest kuidagi tagasi lükanud ideed sellest, et sellel planeedil käib evolutsiooniprotsess. Kuid me nimelt näeme, et praegune versioon täiesti materialistlikust evolutsiooniprotsessist on kõvasti piiratud.

    Üks probleem praeguse evolutsiooniteooriaga on mõte, et see peab minema ainult ühes suunas, primitiivsematelt rohkem keerulisemate eluvormide suunas. Ja see ongi andnud alust populaarsele uskumusele, et inimkonna ajalugu planeedil Maa on väga lühike, koguni vaid mõned tuhanded aastad, mida te võiks nimetada kõrgetasemeliseks tsivilisatsiooniks. Nagu me oleme varem märkinud, pole see muidugi korrektne. Ja kui te tahate loobuda sellest doktriinist ja näha seda, et Maa ei ole lapergune – ja et selle planeedi ajalugu ei ole nii lühike kui teaduse või piiblipedantide jaoks see on – siis muutub teie maailmavaade avaramaks.

                                                        ***

Siis võite te hakata aru saama, et inimolevused võtsid duaalsusesfääris üle madalama teadvuse seisundi, nad projekteerisid selle teadvuse elementaalide ellu. See algas eeterlikus sfääris tule-elementaalide teadvuse madaldamisega nii, et tule-element ise, mis toob vaimset energiat materiaalsesse spektrisse, muutus tihedamaks. See tähendab, et juba eeterlikul tasandil hakkas tekkima energiate tihenemine. See tihenemine muutus intensiivsemaks või tahkemaks õhu-elemendis ja veel tihedamaks vee-elemendis. Ja kui energiad said füüsiliseks või maa-elemendiks, siis tahkusid need veelgi.

    Kui te vaatate Maad täna, siis te näete tohutut protsessi, mis toimub maakoores. Toimuvad protsessid, mille käigus purskavad vulkaanid ja tekivad maavärinad. Ja te muidugi teate paljusid maailmalõpu stsenaariumeid selle kohta, kuidas vulkaan purskab atmosfääri nii palju tuhka, et see põhjustab kliima muutumise palju külmemaks ja elu ei saa enam eksisteerida. Ja muidugi pole minu kavatsus siin teid hirmutada ühegi viimsepäeva stsenaariumiga. Kuid see, millest ma tahan, et te aru saaksite, on asjaolu, et vulkaanid  ja maavärinad on selle tõsiasja tagajärg, et mateeria on tihenenud.

    Me võime anda teile algelise näite ja paluda, et te kujutaksite ette, et te võtaksite selle Maa ja suruksite selle kokku, et sellest saaks umbes 80%  praegusest mõõdust. Kas te näete, et kui te surute Maa kokku nii, et sama kogus ainet võtab vähem ruumi, siis ainukene moodus seda teha on viisil, et mateeria – mateeria molekulid ja aatomid – surutakse kokku nii, et need muutuvad tihedamaks. Kuid kas te näete ka seda, et kui te aine kokku pressite, siis muutub see kuumemaks? Ja see selgitab tõsiasja, et Maa tuum on väga kuum. Kui mateeriat poleks tihendatud, siis poleks ta tuum olnud kaugeltki mitte nii kuum, kui ta seda praegu on. Ja seepärast olen ma kindel, et te mõistate, et siis poleks ka maakoorel nii jõulisi protsesse.

    Kas te ei näe, et sulamagma Maa keskosas peab laienema? Ja kui see laieneb, siis põrkab see vastu tahket maakoort ning tekib rõhk laieneva tulise sisemuse ja tahke koore vahel. Ja kui see rõhk jõuab kriitilise tasemeni, siis mingi koht koores peab järele andma. Siis tekib teil kas vulkaanipurse, mis paiskab välja kuuma magma ja gaasi või tekib platoode liikumine, mis põhjustab maavärina.

    Kas te hakkate nägema, et väga pika ajavahemiku jooksul on inimkonna teadvus sundinud elementaalolevuste teadvust tihenema läbi loomuliku ja mõnes mõttes mehhaanilise protsessi,  mis on põhjustanud Maad moodustava mateeria teatud tihenemise? Ja see mateeria suurem tihedus on loonud teatud rõhu, mis toob välja mitmesugused niinimetatud looduskatastroofid, mis tegelikult pole looduslikud selles mõttes, et nad pole looduse möödapääsmatud tagajärjed. Pole olemas loodusseadusi, mis tekitaksid või tagaksid looduskatastroofe.

    Üks muutumatu loodusseadus, mis toob esile looduskatastroofid, on kombinatsioon vaba tahte seadusest ning teo ja tagajärje seadusest. Inimolevused on enese-teadlikud olevused, kes on nii-öelda Maa peal vaimse toiduahela tipus. Te võite isegi meenutada, et vana testamendi Moosese raamat sisaldab õpetust, kus Jumla ütleb: „Loogem inimene meie näo järgi ja las tema valitseb Maa üle.“ Vaba tahte seadus annab inimolendeile valitsemise Maa üle selles mõttes, et neil on õigus tulla ja väljendada mistahes teadvuse seisundit nende endi valikul. Kuid kuna kogu universumi eesmärk on kasvamine enese-teadlikkuses, siis ka teo ja tagajärje seadus kindlustab selle, et misiganes teo sa ka valid, projekteerides teatud mentaalse kujutise Ma-ter Valguse peale, pead sa tingimata kogema selle teo tagajärgi selle kaudu, et Ma-ter Valgus võtab selle vormi enda peale, mille sina sinna projekteerid.

                                                         ***

Ma ei ütle mitte seda, et inimolevused on mõtlematult projekteerinud niisuguseid kujutisi, justnagu sooviksid nad, et planeedil tekiksid maavärinad või vulkaanipursked või ägedad tormid. Kuid inimolevused on laskunud allapoole 48-ndat tasandit, kus duaalsuse teadvus viib nad eksitusse. Ja duaalsuse teadvus sisaldab kahte vastandlikku polaarsust, mis saavad olla üksteisega ainult konfliktis. Kas te näete, et kui inimolevused võtavad üle niisuguse teadvuse seisundi, siis nad tingimata projekteerivad eepilistel draamadel põhinevad mentaalsed kujutised Ma-ter Valguse peale ja seal on kaks vastandpolaarsust, mis on sulgenud end võitlusse viimse veretilgani? Niisugune võitlus lisab juurde pinget ja kui niisugune pinge projekteeritakse elementaalolevuste peale, siis võtavad nad üle tiheduse, mis nimelt loob selle, mida teie tunnete looduskatastroofidena. 

    Kuid see ei pea tähendama, et loodusseadus peab esile kutsuma looduskatastroofid. See pole nii, et elementaalolevused tahavad looduskatastroofe esile kutsuda. Katastroofid on selle tõsiasja tulemus, et elementaalolevused on läbi aegade muutunud niivõrd ülekoormatuks nende energiate poolt, mida inimkond on nende peale projekteerinud, et saabub lihtsalt moment, kus nad ei suuda enam ohjata neid energiaid harmoonilisel viisil. Ja siis teevad nad nii, nagu inimolevusedki, kui nad kannatavad stressi all selle määrani, kus nad kas plahvatavad või varisevad kokku. Niisugune asi juhtub ka elementaalolevustega.

    Ja mu armsad, olge ausad ja astuge samm tagasi ning vaadake inimkonna ajalugu, nagu te teate seda nende mõne tuhande aasta kohta. Kas te näete, kui palju konflikte, kui palju sõjapidamisi on toimunud sellel planeedil isegi selle teadaoleva väikese ajavahemiku jooksul? Kas te näete, et kõik need konfliktid – kõik need sõjad, kõik need metsikused, inimese ebainimlikkus teise inimese suhtes on loonud ülisuure pinge, on loonud tohutu koguse emotsionaalset ja mentaalset energiat?

     Kas te mõistate, et see energia ei saa lihtsalt hävineda, sest teadus on teile öelnud, et energiat ei saa lihtsalt luua ja hävitada. See tõepoolest on tõsi teatud piires. Nagu ma olen öelnud, energiat saab luua selles mõttes, et vaimse sfääri energiat saab tuua materiaalse võnkesageduse spektrisse. Siiski väljendab termodünaamika esimene seadus seda, et kui te olete madalamal 48-ndast teadvuse tasandist, siis ei saa te olla avatud ukseks vaimse energia toomisel materiaalsesse spektrisse. Ja seepärast sellel teadvuse tasandil tundub, et energiat ei saa luua ega hävitada.

    Ja mida see tähendab? See tähendab, et kui sa tekitad tiheduse või madalasagedusliku mentaalse või emotsionaalse energia, siis ei saa sa hävitada seda või sellest lihtsalt lahti saada, kui sa oled allpool 48-ndat teadlikkuse tasandit. Ja see tähendab, et neil energiatel, mille on tekitanud need, kes on langenud madalamale 48-ndast tasandist, pole kusagile minna. Need saab ainult projekteerida elementaalelu peale ja seepärast elementaalelu akumuleerib järk-järgult need energiad.

    Niisiis, mu armsad, on see siis mõni ime, et saabub aeg, kus elementaalelu ei suuda enam ohjata seda koormat? Ja seepärast peavad elementaalolevused vahendama need koormavad energiad kusagile ja nii te näetegi vulkaanipurskeid ja maavärinaid, tsunaamisid, tohutuid torme või täiesti ebaharilikku ilma, mis äkitselt toob kaasa põua või tohutu kuumuse või üleujutuse, mida ei saa kontrolli all hoida.

    Kui te hakkate mõistma, et Maa on elav, hingav olem, siis te näete, et Maa peab reageerima mentaalsetele ja emotsionaalsetele energiatele, mille on tekitanud inimkond. Ja kui need mentaalsed ja emotsionaalsed energiad võtavad niisuguse madala vormi, kas siis ikka on põhjust imestada, et looduskatastroofide (arv ja ulatus) suureneb? Kas te tõesti imestate, et planeet ei suuda enam toime tulla nende energiatega, mille on tema peale projekteerinud inimkond?

     Siis hakkate te nägema, et kui te tahate olla üks eesminejate hulgast Ema Maa tervendamisel, siis ei pea te mitte ainult aru saama inimkonna teadvuse mõjust. Te peate ka hakkama nägema, kuidas teie saate anda oma osa enamiku selle planeedi inimolevuste poolt tekitatud negatiivsetele mõjudele vastutoimeks.

     Kui sina oled üks Ema Maa tervendamise eesminejate seast, siis pead sa mõistma seda, kuidas energiad töötavad. Ja sa pead mõistma, kuidas sina saad olla avatud ukseks kõrg-sageduslikule energiavoolule, mis mitte ainult ei avalda vastutoimet, vaid just nimelt transformeerib pika aja jooksul inimkonna poolt loodud madal-sageduslikku energiat. Ja see ongi just niisugune arusaam, mida mina ja seitse chohani teile selles raamatus tutvustavad.

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine