Tehke jõupingutus omal jõul pingutamise lõpetamiseks

Elohim Purity, 23. september 2011, Arhangelsk, Venemaa

Kiirenda puhtusse!
Kiirenda puhtusse!
Kiirenda puhtusse!
Kiirenda puhtusse!
Kiirenda puhtusse!
Kiirenda puhtusse!
Kiirenda puhtusse!
Kiirenda puhtusse!
Kiirenda puhtusse...

... puhtusse, mida olen mina. Ma olen Astrea maskuliinne pool, me oleme neljanda kiire Elohim. Kuigi Astrea on tavaliselt olnud neljanda kiire Elohimi hääletoru, annan mina nüüd oma suure panuse.

Mis on see, mis võimaldab teil olla puhtuse leegis? Mu armsad, vaadake seda piirkonda siin Põhja-Venemaal Arhangelskis, kuhu on mu väike seltskond kogunenud ja mille lähedal asub Purity ja Astrea ritriit. Vaadake seda linna, mis on kui tühi koor, võrreldes sellega, mis ta oli oma õitseajal Nõukogude Liidu koosseisus. Ta oli oluline mereväebaas ja militaarne keskus. Minevikku veel sügavamale minnes oli see linn sadamalinnana jõukas kaubanduskeskus Venemaa rahva jaoks, ainuke, millel oli ühendus Euroopaga.

Vaadake, kuidas ripub praegu selle piirkonna kohal raske lootusetuse pilv. See on tõepoolest ebapuhtuse pilv, eriline ebapuhtuse vorm, mis võtab ära lootuse sellest, et inimesed suudavad ületada need tingimused ja olukorrad mateerias omal jõul.

Kontroll lootuse äravõtmise kaudu
See on üks tähtsamaid neljanda kiirega seonduvaid tingimusi ja te näete, et neljanda kiire peaingli nimi on Hope [Lootus]. Need, kes püüavad inimkonda kontrolli all hoida läbi neljanda, puhtuse kiire väärkasutamise, püüavad kõigepealt ära võtta just lootust, lootust sellest, et te suudate ületada teid parasjagu ümbritsevad olukorrad omal jõul.

Inimesed usuvad nende olukordade ületamise võimalikkusse, kuid nad arvavad, et see on siiski võimalik vaid mingi välise jõu sekkumisel. See hoiab siiani inimesi lõksus materiaalse maailma ja võimueliidi vahel.

Te näete paljusid ühiskondi paljude ajalooliste aegade vältel paljudes maailma kohtades, kus tavainimesed laiemast rahvahulgast on tundnud, et neid piiravad need kaks elementi – materiaalne maailm ise, mis tundub paindumatu ja nende poolt muutmise võimalustest väljas ning kõike seda, mida on neil vaja teada, ütleb neile võimueliit, kes valitseb nende mõttemaailma, nende identiteedimaailma, seda nägemust iseendast, missugune see peab olema ning nende võimalusi ületada oma praegune minatunne ning ületada nende olemasolev materiaalne seisund.

Nagu me oleme korduvalt selgitanud, asub identiteedikehas teie mina-tunne, mis filtreerib mentaalkehasse selle, mille põhjal te otsustate, mida te suudate selles maailmas teha ja mida mitte. See omakorda filtreerib tuletise allpool asuvasse emotsionaalsesse kehasse, kus tekib lootusetuse tunne, sest te tunnete, et teie ei saa oma olukorra muutmiseks mitte midagi teha. Sealt suundub kõik edasi tegudesse, kus te annate end mingi välise autoriteedi alluvusse.

Kristlus ja nõukogude võim
Vaadake, kuidas niisuguses piirkonnas on tekkinud omapärane segu kristlikust ortodoksi kirikust ja nõukogude võimust. Minge tagasi nõukogude-eelsesse aega ja te näete, et Ida ortodoksi kirik oli üks peamisi faktoreid inimeste ja nende mina-tunde piiramisel ja selle tunde kärpimisel, et nad omavad üldse ise jõudu parandada oma tingimusi materiaalses vallas. 

Mida traditsioonilised kristlikud kirikud nii Idas kui Läänes inimestele andsid? Nad andsid inimestele tunde, et inimesed ei suuda ületada oma selle maailma olukordi. Seepärast on nad sunnitud alluma nii selle maailma olukordadele kui ka võimueliidile, kes on kirikud üle võtnud või vähemalt on kiriku ja selle hierarhiaga rahulikus kooseksisteerimises.

Siit te näete, et kristlust on kasutatud efektiivse abivahendina võimueliidi poolt rahva vaoshoidmiseks ja nende tähelepanu suunamiseks järgmisele maailmale [pärast surma tulevale „jumalariigile“]. Võiks öelda, et inimestel on siiski mingi lootus kristluse mõju all olles, et mingi olukorra muutus ikkagi saab toimuma, kuid see on tuleviku külge aheldatud ja selle maailma piirest väljas olev lootus.

Seega ei usu inimesed, et neil on olemas selleks jõud ja nad arvavad, et see pole ka mitte nende kohustus muuta olukordi selles maailmas. Seega ei hakka nad vastu oma isandatele selles maailmas, olgu selleks siis kirik või tsaar, kuningas või keiser või kes iganes kirikuga ebapuhta pakti sõlminud valitseja.

Vaadake nüüd, mis juhtus, kui kommunism selle rahva üle võttis. Enamikes inimestes kasvas tõesti usk kristlusesse. Kuid te näete ka seda, et nõukogude võim lasi kristlusel mingil määral hingitseda, sest võimumehed eeldasid, et neid, kes ei usu kommunismi, saab maha rahustada seeläbi, et nad usuvad siis pigem pärast-surma-tulevasse maailma kui praegusesse.

Nõukogude Liidu loojatel puudusid kõrgemad põhimõtted
Siit on lihtne näha, et enamus Vene elanikkonnast pole veel teadvusele tulnud. Fakt on see, et neil, kes olid kommunismi ülevõtmisega seotud ja nõukogude võimu jaluleseadmise taga, puudusid kõrgemad põhimõtted. Nemad ei uskunud, et Karl Marxi filosoofia taga oleksid kõrgemad põhitõed. Isegi Karl Marx ei uskunud seda ise, kuigi ta oli sellesse oma meele produkti mingil määral armunud, ta vähemalt ise uskus või lootis, et midagi kõrgemat selles on. Kuid need, kes moodustasid Nõukogude Liidu, Lenin, Trotsky ja hiljem Stalin ning teised juhid, kommunismi ei uskunud. Nemad kasutasid kommunismi kui inimeste rõhumise vahendit.

Kui Vene inimesed, vähemalt vaimsed inimesed nende hulgas, suudaksid jõuda sellele arusaamisele ja hakkaksid järele mõtlema, mida see tegelikult tähendab, siis nad suudaksid lõpuks alustada enese kommunistlikust meeleseisundist eraldamise protsessi, saades seeläbi eesminejateks, võimaldades venelastel endast maha raputada kavalpeened mõttevormid, mis on pandud kollektiivteadvuse peale kommunismiaastate jooksul. Kuid tänapäeval muidugi, eksisteerib veelgi peidetum ja veelgi maskeeritum kommunismivorm edasi.

Nagu paljud teavad, on Venemaal praegusel ajal ikkagi väga suur võimueliit ja isegi kirik on saanud nüüd rohkem väljapaistvamaks ühiskonnas, kus me tegelikult ei liigu edasi. Me liigume tagasi, vanasse aega, kus kirik ja võimueliit töötasid käsikäes ning see koostöö surus inimesi maha väga efektiivselt.

Kui te vaatate neljanda, puhtuse kiire perspektiivist, siis mõistate, et võimueliit toimib alati nii, et võtab inimestelt lootuse selle kohta, et inimesel on endal olemas võim ja vägi mõjutada või muuta oma materiaalset olukorda ja tingimusi. Nad püüavad ära võtta inimeste usu ja arusaamise sellesse, et nad on enamat kui mateeria, et nad on vaimsed olevused, kes suudavad olla avatud ukseks kõrgemale jõule, läbi nende voolavale kõrgemale vibratsioonile.

Maailma ületamise tõeline jõud
Tõesti, nagu on ikka ja jälle öeldud, ei ole kummagi, ei kristluse ega kommunismi puhul inimestel endil jõudu oma materiaalsete tingimuste ületamiseks. Ka Jeesus jõudis selleni, et: ma ei saa omal jõul teha midagi. Kuid inimestel on potentsiaal saada avatud ukseks Jumalale, mis tõepoolest materiaalsed tingimused transformeerib.

Nad saavad tõepoolest transformeerida selle, mis on mateerias realiseerunud, kuid millel puudub Jumala meeles jääv reaalsus. Kui siia kehastunud inimesed mõistavad, et nad on enamat kui mateeria, siis saavad nad avatud usteks tõelisele materialiseerimisprotsessile, kus mateeria väljendab Jumala mõttevormi ning seepärast saavad inimesed vabaks langenud olevuste mõttevormidest, millel näib olevat reaalsus ja jäävus. Kuid need pole midagi muud kui miraažid, mis pühitakse minema neljanda kiire ja teiste kiirte Vaimu väe poolt üllatavalt lühikese ajavahemiku jooksul nendes terminites, kuidas teie Maa peal aega mõõdate.

Kui te vaatate enne diktaati loetud invokatsiooni ja neid ideid, mis on seal väljendatud ning võrdlete neid sellega, mida selle piirkonna inimesed ja inimesed Venemaal ja ka inimesed paljudes paikades üle kogu Maa usuvad iseenda ja maailma kohta, siis võite te näha, et nad vaevalt et on suutelised hoomama neid ideid, mis sisalduvad selles lühikeses invokatsioonis. Need kontseptsioonid on niivõrd revolutsioonilised võrreldes nii materialistliku mõttemaailmaga kui suletud religioosse mõttemaailmaga, mida on siin esindanud kristlus ja kommunism ning mida on esindanud paljud välised (väliste õpetuste) organisatsioonid üle kogu maailma.

Inimesed on vaevalt suutelised hoomama reaalsust selle kohta, et nad on vaimsed olevused, et mateeria ei oma võimu nende üle. Seega pole vahet, missuguseid olukordi nad kohtavad ainemaailmas või oma füüsilises kehas või oma  isiklikes situatsioonides või rahvuslikes situatsioonides ülemaailmsel skaalal, neil on alati olemas potentsiaal saada avatud ukseks Vaimu väe jaoks, mis kiirendab neid olukordi kõrgemale tasandile.

Puhtuse lõks
Kuidas saavad inimesed avatud ukseks? Siin on nüüd järjekordne lõks. Kuidas te saate avatud ukseks puhtuse voolule? Kui te olete duaalsuse ja lahusoleku lõksus, kui te olete ebapuhta eneseteadlikkuse lõksus, arvates, et olete mateeria produkt või mateeria lõksus, siis ei saa te olla puhtuse voolu jaoks avatud ukseks. Kuidas te saate sellise eneseteadlikkuse ületada, kui te mitte ei koge puhtuseenergiat, Puhtuse Vaimu?

Kui te olete kaotanud kogemuse puhtusest, siis ei suuda te uskuda, et te suudaksite olla avatud ukseks puhtuse voolule. Kui te ei suuda uskuda, et te olete avatud ukseks puhtuse voolule, kuidas te siis saate puhtust kogeda?

Te näete paljusid vaimseid inimesi, kes on käinud vaimset teed aastaid, isegi kümneid aastaid. Nad loevad rosaariume, invokatsioone ja dikriisid ning teevad vaimseid harjutusi ja nad arvavad, et ühel päeval saavad nad avatuks sellele voolule, saavad kogeda seda kõrgemat energiat, kuid nad ei mõista seda, et niisugune kogemus ei tule väliselt päästjalt ega gurult, keda väidetakse olevat mingi jumalus. Ei, see ei tule mitte kunagi välisest allikast.

Te saate kogeda Vaimu voolu vaid siis, kui te kogete Vaimu voolamas läbi iseenda, te kogete seda siis, kui teie saate avatud ukseks. Kuidas te saate selle Gordioni sõlme läbi raiuda ning põgeneda sellest nokk-kinni-saba-lahti-lõksust? Te saate seda teha siis, kui jõuate mõne niisuguse õpetuse mõistmisele ja aktsepteerimisele, kus kujutatakse teid sellena, kes te tõeliselt olete. Niisugust õpetust on Ülestõusnud Vägi jaganud paljudes variatsioonides aastatuhandeid. Kuid see on olnud alati looritatud vormis, mõnel juhul väga peenelt looritatud.

Me juhtisime hiljuti selle sõnumitooja leidma Padma Sambhava õpetusi, mis on antud seitsmendal sajandil. Padma Sambhava* rääkis kontseptsioonidest, mis on silmatorkavalt sarnased nendega, mida me anname läbi selle sõnumitooja tänapäeval. Jutt on nimelt õpetusest selle kohta, et kui te vaigistate oma mõtted, kui te lähete kõrgemale oma välisest identiteedist, mille on loonud teie meel ja mis on loodud teie meeles, siis te näete, et nende seoseta väliste mõtete taga on puhas teadvus. See on väljend, mida me oleme hiljuti kasutanud läbi selle sõnumitooja, kuid enne seda kasutasime me väljendit Teadlik Sina, mis on iseenesest samuti puhas teadlikkus ning seega ka avatud uks.

Vaadake, paljude religioossete ja vaimsete liikumiste eksitus on arvamus, et Vaimu voolu kogemiseks peate te täiustama oma välist mina, te peate täiustama meele poolt loodud mina. Kuid Jeesus ütles, et ükski ei saa taevasse tõusta kui see, kes on taevast alla laskunud. Järelikult ei saa avatud ukseks olla väline mina, vaatamata sellele, kui tark või vaimne ta omateada on, vaatamata sellele, kui hästi ta vastab maistele standarditele, neile standarditele, mille autoriks on langenud olevused inimkonna petmise eesmärgil.

Vaimu voolamise kogemiseks on vaid üks võimalus ja see on mõistmine, et te peate tagasi pöörduma oma algse puhta teadlikkuse juurde. Siis te mõistate, et kuigi te olete loonud välise mina, millega te end suuresti samastanud olete, suudate te siiski igal momendil leida võimaluse astuda välja sellest identiteedist ja kogeda puhta teadlikkuse puudutusi, juhul muidugi, kui te leiate viisi, kuidas te saate üle tõusta välise meele küljes kinniolemisest.

Kui te kord kogete puhta teadlikkuse puudutust, siis on teil olemas uus taustsüsteem ja siis saab sellest puhtast teadlikkusest teie uus taustsüsteem. See võimaldab teil tasapisi – ja võib-olla läbi peenekoeliste sammukeste – vabastada end langenud olevuste raamidest, milles ebapuhtus ja puhtus on defineeritud ühest ja samast standardist lähtudes.

Te ületate küll ühe ebapuhtuse vormi, kuid siis asendate te selle teise ebapuhtuse vormiga, mida langenud olevused on nimetanud puhtuseks, sest nemad arvavad end omavat monopoli probleemi formuleerimisel. See on midagi niisugust, mida tegid Karl Marx, Hegel ja mõned teised maised kommunistlikud filosoofid, kes seda mõistsid ja selle kasutusele võtsid.

Marx määratles ära nii kommunismi kui kapitalismi
Mida Marx tegi? Ta määratles ära kommunismi kui ideoloogia, mis oli võitluses oma opositsiooniga, nimelt kapitalismiga. Kuid kes enne Marxi rääkis kapitalismist? See ei olnud tavapärane termin ning te näete, et Marx mitte ainult ei määratlenud kommunismi kui millegi juba eksisteeriva vastandit. Ei, ta määratles ära opositsioonilised polaarsused, nii kapitalismi kui kommunismi.

Kui te nüüd süvenete, siis te näete, et isegi Läänes leidub palju neid, kes väidavad järjekindlalt, et nemad on puhastverd kapitalistid. Kuid nad on dualistliku mõttesüsteemi lõksus, arvates, et kapitalism vastandub kommunismile. See on küll nii, kuid kapitalismil pole reaalset alust, seda Jumala meeles ei eksisteeri, see on täielikult inimeste, nimelt võimueliidi poolt loodud. Kui te seda ausalt vaatate, siis näete, et võimueliit on loonud nii kapitalismi kui ka kommunismi ja nendevahelise võitluse, katses talitseda inimesi ja alistada neid eliidile.

Mu armsad, miks kommunism lagunes? See pole päris täpne küsimus. Asjakohane oleks küsida, miks kommunismil lasti laguneda? See toimus seepärast, et globaalne võimueliit mõistis, et kommunism pole mitte kõige efektiivsem tee rahvast rõhuda.

Kommunism kujutas endast katset inimesi otseselt maha suruda läbi riikliku kontrolli, kus riik oli selgelt ja arusaadavalt kontrollorgan. Kapitalism on rahva mahasurumine kavalamal moel, kus riik on siiani kontrolliv organ, kuid inimesed seda ei näe. Nad isegi arvavad, et riik on selleks, et neid kapitalistide eest kaitsta. Kuid tegelikult hoiavad kapitalistid riiki kontrolli all kunstlikult loodud fassaadi taga selles teatris, mille on langenud inglid Maa peal loonud.

Aastakümneid on küsimus olnud selles, kes lõpuks hakkab maailma valitsema. Kas kommunism võtab jõuga enamuse maailmast üle või hävitab ta end ise. Te näete, et pärast kommunismi langemist arvati, et kommunism on läbi kukkunud. Läänes arvavad paljud, et niisugune olukord tõestab kapitalismi paremust.

Kuid kas pole mitte 2008. aasta finantskriisist alates põhjendatud väide, et ka kapitalism on läbikukkumise protsessis? Kas me võime siis tõesti öelda, et kapitalism tõestas oma paremust kommunismi ees või peaksime me hoopis aru saama, et nii kapitalism kui kommunism on ebapuhtad nähtused, mõlemad on Alfa ja Omega, laieneva ja kokkutõmbava jõu väärkasutamine.

Uus lähenemine majandusele
Vajalik on välja astuda polariseeritud dualistlikust fikseeritusest ja mõista, et te olete puhas teadlikkus. Nende jaoks, kes tunnevad natuke majandust, suudavad, luues kontakti oma tuuma puhta teadlikkusega, saada avatud ukseks niisuguste ideede ilmutamisel, mis kiirendavad majanduse kõrgemale kapitalismist ja kommunismist ning see saab olema võimaluseks lõpuks vabastada inimesed eliidi valitsemise alt, kes valitsevad neid praegu raha, finantssüsteemi ja tööstusaparaadi abil.

Kuigi nad ei pruugi sellest diktaadist midagi kuulda, saab see olema suur kingitus nende inimeste jaoks, kelles on äratundmine ja ka finantsmaailma kogemus ja kelles on samuti võime ning tahtmine häälestada ennast puhtale teadlikkusele, hoolimata sellest, kuidas nad seda nimetavad, hoolimata sellest, kas nende meeles on mingit arusaamist või kondikava vaimsest.

Teie, kes te omate teadlikkust vaimsel alal ja olete teadlikud Ülestõusnud Väe olemasolust, võiksite omal algatusel hoida rikkumatut kontseptsiooni, hoida visiooni selle kohta, et need inimesed, kes omavad potentsiaali tuua välja uued finantsteemat puudutavad mõtted, oleksid suutelised häälestuma neile ja neis oleks väljaütlemisjulgust ning et neid kuuleks inimesed, kelles on potentsiaal tuua need ideed teaduseni ja ka rahva sekka, kellel on lõpuks saanud villand ja kes nõuavad nüüd midagi muud, kasutades enda sisemist teadlikuks saamise jõudu, sest kui nad on puhas teadlikkus, siis ei saa neid piirata materiaalsed tingimused, millega nad silmitsi seisavad. Neid ei saa piirata võimueliidi bossid, sest neis on potentsiaal olla avatud ukseks. Nad  saavad olla avatud ukseks valgusele ja kui valgus suureneb, siis toimub ühiskonnas piiride ületamine - siin pole muud võimalust.

Seega mina, Purity, vabastan tohutu tõukejõu Astrea ja Purity ritriidist. Me vabastame selle ja laotame üle maailma laiali, me vabastame selle kõigi nende jaoks, kes on avatud neljandale kiirele. Mitmed miljonid inimesed Maa peal on avatud neljandale kiirele.   

Lõpetage see mõtteviis, et teie olete täiuslikumad, targemad ja arenenumad kui teised
Lubage mul anda veel viimane mõte, mis võimaldab neil teie hulgast, kes tahavad ületada oma praeguse mina-pildi, saada puhtuse voolule avatud ukseks. Te arvate, et paljud inimesed maailmas pole vaimsed, ega saagi kunagi avatuks vaimsetele õpetustele, vähemalt te arvate nii. Te võite vaadata neid, kelleni rosaariumis olevate ideede jõudmine oleks ülimalt raske, sest nad on nii kaugel elu mõistmisest. Te võite arvata, et need inimesed on madalamal teadvuse tasandil kui teie. Te võite mõelda, et nad pole nii täiuslikud, arenenud, sest neil puudub niisugune vaimne arusaamine nagu on teil.

Kuid, mu armsad, ma võin kinnitada teile, et kui see maailm on kiirendatud Kuldsesse ajastusse, siis ei osalenud selles mitte ainult need inimesed, kes teavad AskRealJesus veebilehest. Seda ei vii läbi mitte ainult need inimesed, kes teavad ülestõusnud meistritest. Seda ei vii läbi mitte ainult need, kes tunnevad mõnd vaimset õpetust. Neid inimesi pole piisavalt, kellel on väline teadmine vaimsetest õpetustest ja seepärast ei suuda vaid nemad ühiskonda kiirendada.

Sest vaba tahte seadus ei luba seda, kui mitte kriitiline mass 80% põhielanikkonnast pole kiirendatud. Seega visioon, mida teie võiksite hoida, on järgmine: pole oluline, kui targaks te ennast peate, pole tähtis, kui sügavaks te peate enda arusaamist ülestõusnud meistrite ideede mõistmisel, ei ole te targem kui mistahes teine inimene sellel planeedil.

Miks on see nii? Mis asi see on, mis saab olla teis targemat võrreldes kellegi teisega? Mu armsad, see saab olla vaid teie väline mina, seesama väline mina, kelle teie olete selles maailmas loonud ja paljud teie hulgast on kasutanud isegi ülestõusnud meistrite õpetusi selle välise mina ülesehitamisel ja arvanud, et teie olete nüüd targem sellepärast, et osakate seda või teist asja seletada. Kuid mida pean mina transformatsiooni võtmeks? See on Vaimu vool. Mis on Vaimu voolu jaoks avatud ukseks olemise võti? See on tagasipöördumine puhtasse teadlikkusse, sinna, millega koos te olete laskunud.

Ma võin teile kinnitada, et see puhas teadlikkus, millega koos te olete siia laskunud, pole teis ei rohkem ega ka vähem arenenud, kui seda on puhas teadlikkus igas inimolevuses. Vaadake, puhtas teadlikkuses puudub võrdlus. Kuidas võiks üldse tõusta teemaks see, et ühe inimese Teadlik Sina on targem teise omast? See pole võimalik; sellel puudub tähendus nende jaoks, kes on hakanud nägema duaalsuseloori taha.

Vaimsete inimestena saate te hoida rikkumatut kontseptsiooni selle kohta, et kõigil inimestel Maa peal on puhas teadlikkus, mis ongi nende tuum. Te saate hoida visiooni selle kohta, et nad jõuavad tasapisi arusaamisele või et nad saavad spontaanse kontakti, spontaanse kogemuse sellest puhtast teadlikkusest ja et nad isegi teadlikult seda mõistmata, saavad olema avatud ukseks mingi valgushulga voolamiseks füüsilisse oktaavi. See ongi see, mis muutuse toob. 

Kuid mis on teie osa – nende osa, kes omavad vaimset arusaamist? See on visiooni hoidmine selle kohta, kuidas valgus juhitakse Maa spetsiifilistesse olukordadesse. Kuigi ka teie olete avatud ukseks valgusele, ei luba vaba tahte seadus, et vaid teie olete kogu selle valgusimpulsi maaletoojad, mis ühiskonda kiirendaks. Vaid siis, kui kriitiline mass ühiskonnast saab avatud ukseks, vaid siis on võimalik tõeliselt ühiskonda kiirendada. Muidugi ei ütle ma, et see pole juba mingil määral toimumas ja tänu sellele olete te ka näinud ühiskonnas positiivseid muutusi.

Võrratu eneseväärtus
Ma julgustan teid nende ideede üle mõtisklema, sest ma ütlen teile, et siiani on paljud vaimsed inimesed, paljud ülestõusnud meistrite õpilased üleväärsuse mängu lõksus, püüdes luua eneseväärtuse tunde, et nemad on vaimselt arenenumad kui teised. Kuid kui te hakkate kogema ennast puhta teadlikkusena, siis loote te loomuliku eneseväärtuse, sest te saate aru, et te ei pea vastama mingile maisele kriteeriumile, ühelegi langenud ingli poolt paika pandud mõõdule selleks, et omada väärtust Jumala silmis. Jumal hoiab rikkumatut kontseptsiooni teie jaoks, mis on piiritu ja võrreldamatu eneseväärtus.

Ainus tee tõelisele eneseväärtusele on aktsepteerida ennast Teadliku Sinana, mis oma olemuselt on puhas teadlikkus ja mida seepärast ei saa piirata ükski tingimus, mitte ükski sõna, ükski kujutlus, ükski standard. Mõned arvavad, et nad saavad rakendada mingit standardit ka Teadliku Sina puhul, panna see puhta teadlikkuse peale. Seda seepärast, et nad pole sellest aru saanud ja nad ei saa sellest aru saada, sest teie ei saagi sellest aru saada.  

Te kas kogete seda või te ei koge seda. Kui teie seda ei koge, siis te arvate, et võite sellest aru saada, projekteerides oma standardi selle peale. Kuid see vaid tõestab, et te pole seda kogenud. Ja need, kes pole kogenud, ei saa tõeliselt aru saada  - kuigi nad ise seda ei arva. Nad saavad aru vaid vastavalt oma standardile või vastavalt sellele standardile, mille nad langenud olevustelt on üle võtnud.

Kui te kord hakkate puhast teadlikkust kogema, siis on teil see ülim taustsüsteem. Nüüd hakkate te nägema, kui ebareaalne, kui ebapuhas on langenud olevuste standardi olemus. Puhtuse olemus on tõesti selles, et standard puudub, mille järgi oleks võimalik jagada puhtust kaheks osaks, selleks, mis on puhas ja mis on ebapuhas. Mitme sajandi vältel on öeldud, et puhta jaoks on kõik puhas, sest kõik on tajumise küsimus.

Kui te näete, kui te tajute maailma läbi lahusoleva mina, kes on dualistlike vastandite lõksus, siis te näete maailma läbi saastunud taju. Buddha ütles mitmeid sajandeid tagasi, et sellega kaasneb tingimata kannatus. Vaid need, kes näevad puhta tajuga, ei kannata. Kuid mida tähendab puhta tajuga nägemine? See tähendab puhtuses olla avatud ukseks, kus te näete, et kõik selle maailma olukorrad on ülimalt ebareaalsed, ebapüsivad. Ja seega puudub neil võim teie üle.

See pole teema sellest, et peaks vältima ebapuhtust. See on just nimelt see, mida Buddha 2500 aastat tagasi selgitas, mida selgitas Padma Sambhava varemmärgitud kirjatöös. Nende jaoks, kel on silmad, et näha, on see tõde siin füüsilises vormis seisnud juba tuhandeid aastaid.

Seega tehke jõupingutus selleks, et lõpetada jõupingutuse tegemine arenenud vaimseks olevuseks saamiseks.

Selle asemel astuge eemale kõigist oma soovidest teha jõupingutus ja mõistke, et eelduseks on mitte-jõupingutus, lõpetades välisel minal, kes tahab teha alati jõupingutusi, mingile eesmärgile jõudmine. Ja lasta endal olla lihtsalt avatud ukseks ja voolata koos Vaimuga, kui ta voolab läbi teie. Sest see ongi kõrgeim puhtuse vorm, mida te saate selles maailmas väljendada.

 

* Märkus: Jutt on Padma Sambhava teosest: Self-Liberation through Seeing with Naked Awareness.

_______________________  

Sellel veebilehel avaldatud tekstid on tõlgitud eesti keelde autori nõusolekul ning need on kaitstud autoriõigusega. Eestikeelsete tekstide kasutamisel oma kodulehel või muul moel, palun viidata käesolevale veebilehele. 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine