Sakslaste potentsiaal kehastada universaalset Kristust

Jeesus, 29. oktoober; läbi Heleni. Diktaat on antud autosõidul Põhja-Saksamaal, lähenedes Poola piirile.

Niisiis mina, Jeesus, jätkan oma edastust läbi teise sõnumitooja ja sel korral tulen ma andma nägemust universaalse Kristuse perspektiivist. Nagu ma olen varem märkinud, on Saksa rahvas näidanud üles tahet kehastada tõelise Kristus-olemise väärastumisi niisugusel määral, et ülejäänud maailm seda näha võiks ja saaks läbi selle selgeks õppida Teise maailmasõja valusad õppetunnid. Mida tähendab universaalse kosmilise Kristuse kehastamine rahvatervikuna?

Nagu me oleme selgitanud, saab Kristus-olemine hakata ilmuma oma täiuses siis, kui inimolevus või rahvas on suuteline hakkama nägema kogu elu üksolemist ja seeläbi kehastama Vaimuga üksolemist mateeria tasandil. Mina-püramiidi ei saa üles ehitada ühe päeva jooksul, ega ka mitte ühe eluea jooksul.

Kui mina, Jeesus, olin 2000 aastat tagasi Nazaretis, Palestiinas ja Iisraelis, ütlesin ma, et minu Isa kodus on palju eluasemeid. Mingis mõttes tähendab see ka seda, et inimolevus saavutab Kristus-olemise samm-sammult ning rahva jaoks tervikuna kehtib seesama samm-sammu kaupa liikumine Kristus-olemise suunas.

Takistuste kõrvaldamine Saksamaa Kristus-olemise teelt
Tõelisel mina-püramiidil, mis on saavutatav Kristus-olemise teed käies, on 144 teadvuse tasandit. Alates 96.-ndast teadvuse tasandist jäetakse maha duaalsus. See tähendab, et inimolevused, nii individuaalselt kui rahvusena peavad olema võimelised laskma lahti duaalsusest ja duaalsuseteadvusest selleks, et jätkata oma kasvamist Kristus-olemise suunas.

Nagu ma just eelmises diktaadis selgitasin, on täielik, tingimusteta andeksandmine  esimeseks sammuks duaalsuse mahajätmise suunas. See võimaldab jumalikku individuaalsust omaval olevusel nii persooni kui rahvana ületada dualistlik võitlus ja võtta vastu see tohutu valgus, mida Kristus-olemine võimaldab.

Seepärast mina, Jeesus, olen tulnud vabastama mõõtmatut Kristus-valguse kogust selleks, et kiirendada kasvamist personaalse Kristus-olemise suunas ja samuti Saksa rahva kasvamiseks universaalse Kristus-olemise suunas.

Mida vajab individuaalne eluvool ja rahvas tervikuna selleks, et kasvada kõrgemale 96.-ndast teadvuse tasandist, mis võimaldab mitte ainult liikuda suurema Kristus-olemise suunas, vaid jõuda duaalsusest kõrgemale ja osa saada mitte-dualistlikust teadvusest? Mu armsad, nagu Maarja Magdaleena, kes on tuntud ülestõusnud meistrina, oma edastuses paar päeva tagasi ütles, on selleks vaja omada teatud tervikuks liitmise tunnet, selleks peab olema saavutatud teatud meisterlikkus tervikuks liitmise leegi alal, mille korral individuaalne eluvool ja kogu rahvas on suuteline hoidma vaimuvalgust kõigis oma tšakrates materiaalsel tasandil.

Tšakrad on avaused Vaimule mateerias ja igaüks neist esindab selle individuaalse eluvoolu või rahva erinevat vaimuaspekti. Järelikult saab vaim tuua mateeriasse tõelisi, jumalikke ja taevalikke mõttevorme siis, kui tšakrad on puhastatud ja puhtad ning Vaimuvalgus, Isa Valgus saab neist läbi voolata nii, nagu ta neist läbi voolama peab. Mida on selleks vaja, mu armsad?

Nagu Maarja Magdaleena selgitas, on 96.-ndast teadvuse tasandist kõrgemale minekuks vaja puhtust. Senikaua, kui eluvool või rahvas säilitab oma meeles ebapuhtust, säilitab ta koos sellega oma seotust duaalsusega, seotust egolpõhineva meeleseisundiga ja egomustritega, mängides neid egomänge, mida tahab mängida lahusolev mina. Senikaua, kuni säilitatakse kõike seda, ei saa toimuda mingit duaalsusest ja duaalsuseteadvusest kõrgemale tõusmist. Kuna egomängud saastavad pidevalt tšakraid, siis pole vahet, kui palju valgust Ülestõusnud Vägi vaimsest maailmast vabastab, ega pole tähtsust, kui palju on eluvool suuteline valgust välja kutsuma - see valgus ei jõua täies ulatuses kasutusse mateerias, sest seda hakkavad pidevalt saastama tšakrates olevad takistused, mis on sinna sadestunud ja ladestunud egomängude tulemusena ja eluvoolul on puudunud tahe sellega tegelemiseks.

Omamistundest ülesaamine
Kas te mõistate, mu armsad, kui tähtis on nii individuaalse eluvoolu jaoks kui ka rahva jaoks tervikuna duaalsuse ületamine, kui vajalik on lahti lasta kõik egost lähtuvad mängud – lahti lasta tundest, et te olete lahusolev, piiratud elueaga inimolevus? Ja selle piiratud eluaja jooksul näha ainsate varadena materiaalses eksisteerivaid vorme, mida te peate kaitsma, saate omandada või omada.

Omamismentaliteet genereerib vajadustunnet oma vara teiste eest kaitsta. Omamistunne soodustab ka paljudes mõtteviisi, et te peate lülituma dualistlikku võitlusse teistega oma omandi ja maise vara kaitsmise nimel. Mõned isegi tunnevad, et peavad ründama teisi selleks, et  kaitsta oma mistahes omandit, kui nad tunnevad selle ohus olevat.

Kas näete, mu armsad, et kosmilise Kristus-teadvuse perspektiiviks on isetu soov tõsta kogu elu selle asemel, et kaitsta materiaalset või kujuteldavat omandit? Kuidas saab üle niisugusest suhtumisest kehastuses viibides ja materiaalse elu väljakutseid vastu võttes?

Seda saab teha vaid enda kui individualiseeritud eluvoolu teadvust ja   tšakraid puhastades kõigil neljal mateeria tasandil nii, et identiteedi, mentaalne, emotsionaalne ja füüsiline keha saavad piisavalt puhtaks, et kehastada Kristus-teadvuse kõrgemat teadvust, et kehastada seda teadvust, mis asub kõrgemal 96.-ndast tasandist, sest kõrgemal 96.-ndast teadvuse tasandist ei samasta eluvool end enam materiaalse kehaga, vaid mõistab seda, et ta on ennekõike vaimne olevus ja temas on teatud Kristus-teadvuse aste.

Mina-püramiid
Mu armsad, nagu me oleme selgitanud raamatus ,, Emakese Maa tervendamine”, on mateerias võimalik kehastada 144 teadvuse tasandit. Nagu te teate, oleme meie Ülestõusnud Väest kasutanud eelmistes dispensatsioonides püramiidi kujundit illustreerimaks teed kõrgema astme Kristus-olemise suunas, kuni on maha jäetud kõik see, mis moodustab lahusoleva mina.

Püramiidi aluseks on neli materiaalset tasandit ja püramiid kasvab tipu suunas, ületades dualistliku maailmanägemuse ja tõustes kõrgemasse maailmanägemisse, mida on võimalik mateerias olles rakendada ja püramiidi tipuks saab Kõikenägev Jumala Silm. Kõikenägev Jumala Silm on üksolemise tuum, ainulisuse punkt, kus miski dualistlik ega materiaalsest tulenev ei pääse saastama puhast Kristus-teadlikkust.

Seega 96.-s tasand, mis asub 2/3-l püramiidi kogukõrgusest, sümboliseerib seda, et sellel tasandil olev eluvool suudab väljendada enamikku oma sisemise kuningriigi seostest läbi Kristus-teadvuse. Ainus võimalus leida see tõeline sisemine Jumala kuningriik – „Kuningakamber“ – on loobuda dualistlikest, isekatest soovidest, mis saastavad tšakraid ja blokeerivad vabalt voolata tahtva Vaimu voolu. Vastasel korral pole jumaliku mina püramiidi materiaalsesse võimalik rajada.

Saksamaa roll Euroopas
Kas näete, mu armsad, kuidas see on seotud rahvaga? Te olete kursis sellega, kuidas Saksamaa on mänginud võtmeosa, otsides lahendusi viimases Eoroopa võlakriisis, toimides Euroopa kõritšakrana ja väljendades neid arvamusi ja potentsiaalseid lahendusi, mis võlakriisi lõpetaksid. Kuid hoolimata tõsiasjast, et Saksamaal on tugeva visiooniga liider Angela Merkeli näol, on siiski tagasi hoitud nende meetmete rakendamist niisugusel määral, mis tooks kaasa vajalikud radikaalsemad lahendused. 

Kuigi Saksamaa kehastab suuremat tahet Euroopa integreerumiseks kui suurem enamus teisi rahvaid, püüdleb ta siiski mingis mõttes integratsiooni oma reeglite põhjal ja mitte nii väga sellest vaatenurgast, mis oleks parim kõigi jaoks. Sakslased ei ole siiani valmis aktsepteerima radikaalsemaid lahendusi ja seda isegi mitte siis, kui nad selgesti näevad vajadust nende järele selleks, et Euroopa saaks välja oma praegusest võlakriisist.

Seda öeldes ei arva mina, Jeesus, et Euroopa võiks jätkata ilma, et võtaks vastutust oma tegude tagajärgede eest. Nii on toiminud juba kümneid aastaid paljud maad. Ma ei arva ka seda, et ükski maa peaks kulutama rohkem raha, kui ta teenib, tahtes elada rikkamate rahvaste eeskujul. Ja et võlast saab välja ainult veelgi võlga suurendades, et võlakriisis vaevlevad maad saaksid oma vana mustrit jätkata.  

See ei ole mitte Kristlik lähenemine, kui teised peavad lõikama seda, mida sina oled külvanud. Iga maa vastutus on omada piisavat tahet oma majandustegevuse mõistmiseks ja oma valikute majanduslikest tagajärgedest arusaamiseks. Tõesti, need maad, kes on teinud oma valikud ilma, et nad tahaksid näha oma valikute tagajärgi, peavad siiski lõpuks lõikama seda, mida nad on külvanud. Saksamaa, olles üks nende rahvaste hulgas, kes on ettevaatlikult üles ehitanud oma majanduse, võib olla õpetaja osas ja aidata teistel rahvastel leida lahedusi kriisiolukordades. 

Kriis on õppetund
Mina, Jeesus, hindan seda, et see kriis on nähtavale toonud kõik need probleemid, mida meie Ülestõusnud Väest oleme ammu ette näinud ja ka sellele osutanud. Nimelt ei saa majandus püsida stabiilne nõudmise ja saamise ootuses, kui riik ühineb Euroopa Liiduga. Kriis on paljastanud selle illusiooni, et kuuludes Euroopa rahaliitu, võivad riigid täita oma valitsuse otsuseid, mis on tehtud piiratud maailmanägemuses ja vildakas perspektiivis.

Ema aasta viimaste kuude jooksul peetakse mitmeid diskussioone pankade ja Euroopa valitsuste vastutustundetu käitumisega seonduvatel teemadel, mis on viinud niisuguste tagajärgedeni, millega toimetulemine on paljude Euroopa riikide jaoks raske. Ema aasta aitab paljastada reaalsust ja ka niisuguste rahvaste valitsused, nagu seda on Kreeka, Itaalia ja Hispaania ja ka teised, hakkavad aru saama, et nemad on samuti suurema mängumaa osad ja et nad ei saa jätkata niisugust arusaamatutele lastele omast käitumist, kes nõuavad vastutustundetult Euroopa Liidult hüvesid, vaid nad peavad andma oma osa terviku heaks ning paljundama neid talente, mis on neil. Vaim annab endast vabalt ja see on suhtumine ja hoiak, mis valitseb Kuldsel ajastul.

Talentide paljundamine on integratsiooni tõeline alus; see on integratsioonileegi kehastamine mateerias, kus antakse vabalt, mida omatakse, muidugi tehes seda rahvale sobival moel. Sakslased on laialdaselt demonstreerinud oma tahet integreeruda Euroopaga,  integreeruda teiste Euroopa riikidega, sest nad näevad seda tulu, mis tõuseb sellest suuremast integratsioonist ja oma talentide jagamisest teistega.

Kui Saksamaa ei abistaks tervet Euroopat, siis ei oleks liit võimeline välja tulema praegusest kriisist. Seepärast ankurdan ma lisakoguse valgust Saksamaale eesmärgiga, et Saksa rahvas näeks, et enesemuutmine aitab paremini korraldada oma majandust ja seeläbi toetada teisi rahvaid.

Eile käis läbi uudis, et Saksamaa sai rikkamaks 55 miljardi euro võrra tänu sellele, et riigipanga raamatupidamises leiti viga. 55 miljardit eurot kerkis maast kui hilissügisene seen metsa all. Kuid kas on see nii, et raamatupidamisvea kõrvaldamisega on pangaarvel nüüd rohkem raha?

Kas näete, mu armsad, et lihtne loogika välistab selle. See 55 miljardit kas eksisteeris pangaarvel reaalse rahana nagunii või seda polnud seal ka enne vea avastamist. Kas see pole mitte järjekordne trikk, mis illustreerib raamatupidamise manipulatiivsust?

Niisugused näited iseloomustavad Saksa rahva psüühikas olevaid teadlikke ja alateadlikke lõhestumisi. Ühest küljest tahavad sakslased aidata eurooplasi kriisist välja, kuid uute lähenemiste leidmiseks on vajalik, et sakslased saaksid üle tõrksusest vaadata iseendasse ja tunnistada, et nende endi pangad peavad vaatama peeglisse ja tegelema ausa sisevaatluse ja eneseuuringuga enne, kui nad sisenevad uude aastakümnesse. Ka sakslaste ülesanne on õppida sellest viimasest kriisist nimelt seda, et nende endi arvepidamine pole mitte nii korrektne, kui nad seda teistelt rahvastelt nõuavad.

Väljapääsutee duaalsusest
Universaalse kosmilise Kristuse eesmärk on Vaimu integreerimine mateeriaga. Universaalne Kristus tahab tõsta kogu elu ning see, kes tahab kehastada universaalset Kristust, ei tohi karta otsida palki enda silmast – see on nõutav samm enne teiste aitamist.

Mu armsad, see on õppetükk, mida Saksamaa ikka veel õppima peab. Sedasorti õppetüki peavad selgeks õppima paljud meie õpilased, sealhulgas ka need, kes pole veel teadlikud ülestõusnud meistrite õpetustest, kuid vaatamata sellele kuuluvad meie õpilaste hulka. Nad peavad õppima, et enne teise silmas olevale defektile osutamist, peavad nad vaatama, kas nad ehk ise pole suuremal määral selle vea kehastus ilma, et nad ise arugi saaksid, et nende ego tahab end selle taha varjata.

Mu armsad, duaalsusest kõrgemale tõusmine, 96.-ndast teadvuse tasandist kõrgemale saamine eeldab meisterlikkust 7 kiire alal ja ka 8. kiire kasutamisoskust.  See kehtib ka Saksa rahva teadvuse kohta. Kui Saksamaa tahab mängida Euroopa jaoks võtmerolli, siis peab sellel rahval olema kõrgem teadvus kui on neil, kes abi vajavad.

Kõrgemas teadvuses olev rahvas saab näidata teed, mis viib välja duaalsusest, näidates, et need pole mitte lahkarvamused ja vaidlemine, mis võiksid meid viia välja vanade aegade mustritest. Need on uued ideed ja koostöö, koostöö eelkõige Vaimuga mateerias ja selle ühendamine horisontaalse kaheksa-kujulise vooluga. Saksamaa peab teistele demonstreerima, et võti on koostöös, mille läbi võidab iga maa, kui ta on valmis ja nõus loobuma oma vanast mina-pildist, kui ta on valmis andeks andma endale oma vead ja teistele nende omad ja kui ta on valmis ja tahab ületada oma vana teadvuse ja tõusta kõrgemale 96.-ndast teadvuse tasandist.

Mittedualistlikuks olemiseks on Saksamaal palju suurem potentsiaal kui paljudel teda ümbritsevatel maadel, kes siiani võitlevad ja mängivad oma võimumänge, millest on saanud nende poliitika põhiteema.

Ma ei ütle, et  Saksamaa on sellest vaba, kuid sakslased omavad teatud avatust integreerumisel teiste rahvastega ja nad on astunud suure sammu edasi oma rahvuslikus teadvuses tänu Teise maailmasõja sündmuste läbitöötamisele. See meisterlikkus võimaldab Saksamaal mängida Euroopa Liidus võtmeosa ja ka toetada neid raskeid läbirääkimisi, mida on raske läbi viia ilma Saksamaa abita.

Seepärast mina, Jeesus, ankurdan siia, Saksamaa põhjaossa, suure koguse Kristuse Leeki.

Tee Kristus-olemisse tähendab tee näitamist, kuidas saaks olla  ENAMAT mateerias ja kuidas saaks Vaimu mateerias väljendada. See on tõeline integratsioon! See on tõeline Kristus-olemine!

Seega on see edastus lõppenud. Ma jätan hüvasti ja mina, Jeesus Kristus, julgustan  kõiki individuaalseid eluvoole ja rahvaid osa saama minust: „Sina järgne mulle!“ See on sõnum ja see on tee, mida mööda minnes jõuab kõrgemale 96.-ndast teadvuse tasemest.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine