Poola naistel on aeg öelda: „Küllalt, nüüd aitab!“

Ema Maria, 29. oktoober 2011. See diktaat edastati sõnumitoojatele, kui nad sõitsid autoga läbi Lääne-Poola. 

Ema Maria olen mina ja ma olen siin selleks, et ankurdada valgust Poola rahva sekka. Tõesti, see rahvas on lähedane minu südamele ja seda mitte ainult põhjusel, et paljudel poolakatel on säilinud austus minu vastu minu rolli eest Jeesuse emana, vaid ka sellepärast, et Poola ise kannab vajalikku Ema Leeki Euroopa mandri jaoks.

Kui te vaatate Poola rahva ajalugu, siis näete te, kuidas Poolasse on korduvalt sisse tungitud ja kuidas ta on olnud okupeeritud praktiliselt igast suunast tulnud sõjavägede poolt. Põhjast tulid rootslased, läänest sakslased, idast venelased ja nii edasi läbi sajandite. Kuid mõelge sügavamalt järele, mida see tegelikult tähendab?

Kas me pole mitte öelnud, et Ema-element on see, mis on tõotanud lubada vaba tahtega enese-teadlikel olevustel lasta enda peal välja mängida oma teadvus nii, et Ema projekteerib tagasi kõik selle, mida iganes enese-teadlikud olevused tema peale projekteerinud on, eesmärgiga teha nende teadvuse seisund rohkem nähtavaks niisugusel moel, et nad lõpuks otsustavad selle ületada. Kas pole siit näha, et poolakad on läbi ajaloo lasknud enda pinnale sisse tungida võõrvägedel igast ilmakaarest. Nad on olnud nõus taluma erinevaid raskusi, palju tagakiusamist ja see on nimelt elutarga ja kaval-leidliku Ema Leegi tõestuseks, mida kannavad poolakad.

Võrdõiguslikkus Poola naistele
See on just nimelt potentsiaal, mida Poola elanikud saavad väljendada tulevastel aastakümnetel nii Euroopas tervikuna kui ka Balti regioonis, nagu me oleme nüüd püüdnud seda Tuleringi tõmmata ümber Balti mere.

Kuid pean teile ütlema, et enne, kui Poola rahvas suudab leida oma õiguspärase koha rahvaste perekonnas ja väljendada oma täit potentsiaali, on veel mõned takistused, millest tuleb üle saada. Kõigepealt on Poola rahval tarvis mõiste, et Poola on praegu veel kaugel soolisest võrdõiguslikkusest, mida te näete enamuse teiste Euroopa rahvaste ja Balti mere äärsete rahvaste puhul. Naised on siiani Poolas alla surutud.

Kui Poola rahvas ületab selle inertsi – hoolimatuse naiste kaitsmise suhtes, naiste allasurumise ja nende väljalülitamise tähtsate ühiskondlike otsuste langetamisel – siis saab selgemaks, kust niisugune suhtumine pärineb. See tuleb lähiminevikust, muidugi Nõukogude Liidu pärandina, kommunismile omasest süstemaatilisest naiste allasurumisest.

Naisi peeti teisejärgulisteks, nendeks, kes pidid töö ära tegema ja vait olema, kui tähtsatel meestel oli tarvis tähtsaid otsuseid teha. Kas teate, mu armsad, kui Gorbatšov võttis oma abikaasa kaasa ametireisile, mõjus see idablokile peaaegu šokina. See annab ettekujutuse valitsevast olukorrast neile, kes on üles kasvanud Läänes ja harjunud nägema naisi tähtsates rollides. Ehk hakkab Poola rahvas teadvustama seda, et Poolas pole ikka veel valmisolekut lasta naistel olla ühiskonnas võrdne meestega. 

Naiste tagakiusamine, mis sai alguse langenud olevustelt
Muidugi on ka tunda, et kaugemas ajaloos – ja ka lähiminevikus ning olevikus – on naiste allasurumise tegelik põhjustaja katoliku kirik.

Väga vähesed maised institutsioonid on nii pika aja jooksul tagakiusanud naisi, neid ignoreerinud, maha surunud, keelanud neile preestriameti. On isegi välistatud, et naised oleksid väärt abielluma preestitega ja mõjutama kuidagi rahva vaimset elu. Selle asemel istugu nad passiivselt kirikus või tehku midagi initsiatiivitut, millel pole otsest mõju ega seost reaalsete ja oluliste kirikufunktsioonidega, sest neid täidavad alati mehed.

Kas näete, et see ulatub tagasi mitmeid, mitmeid sajandeid? See ulatub tagasi Rooma impeeriumi aegadesse, kus toimus naiste tagakiusamine ja nende allasurumine. Kuid see läheb veel ajas tagasi Juudi usu ja Vana Testamendi aegadesse. Kui te tahate tõeliselt sellele otsa vaadata, siis näete te, et see kõik on sisse kirjutatud Vanasse Testamenti, eriti Esimesse Moosese raamatusse, kus inimese langemise süü langeb Eevale ja tema läbi kõigile naistele.

See kuulutati eriti selgesti välja pärast algse patu kontseptsiooni leiutamist katoliku kiriku poolt, kuid langemise tõlgendus pole tegelikult niisugune ja nii ei mõeldud seda ka Vanas Testamendis ja selgelt polnud see nii ka Jeesuse õpetustes. Kui te tahate kaevata veel ajas tagasi, siis peate te jõudma arusaamisele, et Esimene Moosese raamatu kaasautoriteks on langenud olevused, kes halvustasid Ema-elemendi tähtsust alates sellest, kui nad otsustasid mässata Isa ja Vaimu vastu. Kui neile sai selgeks, et nad ei suuda kontrolli all hoida Vaimu, siis nad püüavad vähemalt kontrolli all hoida mateeriat, Ema-elementi. Nad on teinud seda mitmel kaval-peenel moel, üritades maha suruda naisi ja naiselementi ja isegi emadust.

Kui te mõistate, kui sügav, kui kaval ja kui iidne on naiste tagakiusamine, siis näete te ka seda, et sellest ülesaamiseks on vaja palju tööd teha. Praktiliselt tähendab see seda, et Poola peab katoliku kiriku [tõe esindajana] ja kiriku mõju ühiskonnale küsimärgi alla seadma selleks, et üle kasvada naiste tagakiusamisest, otsesest naiste ärakasutamisest, nagu seda on naiste müümine prostituutideks.

Kuidas saavad Poola naised võrdõiguslikeks?
Sellest tuleb aru saada, et naiste tagakiusamine, nende diskrimineerimine muudeti ametlikuks katoliku aegadel, enne nõukogude okupatsiooni. Kuid nõukogude aegadel see ei vähenenud sugugi, vaid tegelikult mingis mõttes muutus hullemaks, sest siis olid nii usklikud kui ka mitte-usklikud programmeerinud naiste mahasurumise põhjendatuks. Kuhu peaksid siis Poola naised pöörduma võrdõiguslikkuse küsimustes ühiskonnas?

Nad peaksid pöörduma nende poole, kes on Poolas kehastunud nii meeste kui ka naistena just eesmärgiga nihutada tähelepanu kommunismilt ja katoliikluselt universaalsema vaimse vormi suunas, selle sisemise vaimsuse suunas, millest meie oleme juba mõnda aega rääkinud. See on potentsiaal, sest Poolasse on kehastunud spetsiaalselt palju neid, kes on tulnud tooma just niisugust nihet kollektiivsesse teadvusesse ja seeläbi tooma muutust ühiskonda, mis teadvustab lihtsat fakti, et Poola, nagu iga teine rahvas, ei suuda täita oma kõrgeimat potentsiaali enne, kui naistele pole antud võrdseid õigusi ja võrdset esindatust ühiskonda puudutavate otsuste tegemisel. Kui ühiskonna eesmärk on tasakaalus olevate otsuste tegemine, siis ei saa naisi sellest tegevusest välja lülitada.

Kui te vaatate Euroopa ajalugu, siis näete te, kuidas mees-ego on väljendanud oma sõdimiskalduvust ja et see pole olnud tasakaalus naispolaarsusega. Te näete ka seda, et Poolal on tarvis ületada sissetungivate sõjavägede ja okupatsioonijõududele uksematiks olemine ja Poola peab leidma uue tasakaalu.

See tasakaal ei tähenda, et mees-element peaks muutuma Poolas sama agressiivseks, kui ta on seda ümbritsevate rahvaste hulgas. See tähendab, et Poola peab leidma uue tasakaalu. Kuid seda ei saa leida mehed üksi. Seda saavad leida mehed ja naised koos, tulles kokku ja aru saades, et vaid koos saavad nad moodustada polaarsuse, mis loob tasakaalu rahvuse tasandil ja ka perekonnas. Loomulikult peab see muutus alguse saama perekonnast ja ma võin teile öelda, et selle saavutamiseks on Poolas suur vajadus inimesi pereasjade alal harida ja õpetada neile hästitoimiva perekonna aluseid, et ületada vanad mustrid, kus domineeris meespool.

Naised peaksid ütlema: „Stopp!“
Ja veelkord, kust saab see muutus tulla? See saab tulla vaid naistepoolsest initsiatiivist, tegutsedes koos nende meestega, kes on eelmiste elude jooksul ületanud niisuguse teadvuse seisundi. Poolas on kehastuses palju niisuguseid mehi, kes ootavad naistepoolset initsiatiivi. Nagu paljude teiste rahvaste puhul, nii ka Poolas peavad naised olema need, kes võtavad initsiatiivi ja nõuavad võrdõiguslikkust ning alles pärast seda muudab ühiskond oma suunda.

Valgus, mille ma vabastan ja leek, mille ma ankurdan, on just nimelt naiste arusaamise leek sellest, et  isegi siis, kui sa oled kehastunud naise kehas, oled sa siiski surematu vaim, mis on kõrgemal inimsoolisusest. Ja seoses sellega on sul ka õigus võtta oma seisukoht, olles naisena sündinud ja esitada väljakutse mees-egole ning öelda, et  sellel sajandil ja sellel aastatuhandel peab naiste allasurumine lõppema ja see peab lõppema NÜÜD.

Kui niisugune äratundmine kasvab ja jõuab kriitilise hulga Poola naiste tšakratesse, saavad mehed vabaks muutusele kaasaaitamiseks, mida nad tegelikult loodavad ja ootavad, kuid mida nad pole suutelised üksi teostama. Sest kui palju on nähtud kaassõltuvussuhteid, kus kuritarvitaja ja ohver on takerdunud spiraali, mida kuritarvitaja ei suuda murda ja paljudel juhtudel ei suuda seda ka ohver, kuid praeguse juhtumi korral on vajalik, et ohver – naine – tõuseb ja ütleb: „Küllalt! Nüüd aitab, me nõuame paremaid tingimusi, tunnustamist ja esindatust Poola ühiskonnas.“

Ema Maria polnud passiivne naine
Mu armsad, Poolas on paljud naised pühendunud mulle kui Jeesuse emale. Siis peaks ka olema võimalik, et te muudate meelt ja mõistate, et ma polnud tüüpiline passiivne koduperenaine, nagu on paljude rahvaste meelest ideaalne. Mina polnud passiivne ema Jeesusele.

Nagu ma olen varem öelnud, oli Jeesus isepäine laps ja kuigi ta kandis endas Kristus-olemise saavutusi, oli talle vaja näidata, et on olemas piir. See oli just minu roll võtta perekonnas see roll, mis tundub küll olema mehe osa ja ma ei taha mitte öelda, et Joosep oma osa ei täitnud, kuid see oli just minu kui naise roll seista silmitsi inimesega, kes kannab endas Kristus-saavutust, kuid kipub arvama, et teab kõike ja et tal pole siit maailmast midagi õppida.

Niisuguses olukorras on paljud need, kes kannavad endas vaimset saavutust. Seepärast näete te mõnd inimest muutumas aina rohkem egoistlikumaks ja enesekesksemaks ja seepärast kukub ka läbi nende missioon. Mina otsustasin teha kõik endast oleneva selleks, et Jeesuse missioon läbi ei kukuks vanematepoolse distsipliini ja eeskuju puudumise tõttu. Ja ma võin teile kinnitada, et oli aegu, kus toimus võitlus kahe tahte vahel ja ma pidin kokku võtma kogu oma Kristus-saavutuse, et konkreetselt öelda: „Ei, seda piiri sa ei ületa.“

See on potentsiaal, mida kannavad endas need, kes on pühendunud Jumalikule Emale üldse või Ema Mariale konkreetselt. Ma sisestan Poola rahvuslikku teadvusse mõttevormi, et naised, keda kuritarvitatakse, võtaksid vankumatu hoiaku ja seda mitte vihast vaid tõelisest arusaamisest ja ütleksid: „Mind ei liiguta kohalt mitte miski, mis on väiksem kui Kristus-visiooni puhtus.“

Kuigi läbi mateeria on Ema-element tõotanud väljendada kõike seda, mida tema peale pannakse, saabud ühel hetkel punkt, kui neil enese-teadlikel olevustel, kes mateerias kehastuvad, on õigus öelda: „Siin on joon; siit ärge üle astuge! Või tõmbate te endale kaela Kali raevu, Jumaliku Ema raevu.“ Sellel pole midagi pistmist inimliku vihaga, kuid see on absoluutne otsustuskindlus, et kui sa sellest joonest üle astud, siis Jumalik Ema peegeldab sulle tagasi selle, mida sina välja saadad, ilma igasuguse viivituseta ajas ja pehmenduseta. Siis lõikad sa kogu oma projektsioonide poolt külvatu ja sulle ei saa osaks see arm, et lõikus tuleb loomuliku viivitusega ajas või kahaneb teo intensiivsus, mis võimaldab sul teha teatud tegusid ja sealjuures ellu jääda.

Ma võin teile kinnitada, et on erinevaid karma vorme, mis tavaliselt põhjustavad toimepanija kohese hävingu, kui puudub see viivituse faktor. See viivituse faktor on seotud kuritarvitaja ohvrite vaba tahtega. Kui te lasete teistel ennast ära kasutada või kuritarvitada selleks, et nende teadvuse seisund saaks nähtavaks, siis saabub alati punkt, kui te peate püsti tõusma ja ütlema, et nüüd aitab; sina pead muutuma.

Euroopas peavad asjad muutuma
See on just nimelt Poola rahva potentsiaal öelda, et on olemas teatud asjad, mis peavad Euroopas muutuma ning vanad mustrid ei saa jätkata kordamist. Seega kannab Poola rahvas endas vajalikku potentsiaali aidata tuua kestvam ja kindlam rahu.

Kas te ei tunne ära, et miskit käärib suure idanaabri rüpes, kelles on ikka veel säilinud imperiaalsed ambitsioonid ja mis on nüüd tõusnud seoses presidendi taasvalimise teemaga selle presidendi ümber, kes on flirtinud ideega, et tunneb ennast kui iidsete aegade imperaator, kellel on või kellel peaks olema piiramatu võim. Seega on Euroopal vaja selgeks teha, et kui need ambitsioonid lähevad üle teatud piiri, siis järgneb silmapilkne karistus. See ei pea käima sõjalise jõu kaudu, vaid läbi otsusekindla seisukoha, mis paneb kindlalt paika, et see mida pole lubatud, see ka nii on.

Seega olen ma siia ankurdanud Jumaliku Ema otsusekindluse leegi selleks, et tema lapsi ei kuritarvitataks. Kui seda leeki kehastab piisav arv Poola elanikke, siis on sellel oluline mõju selle rahva tulevikule. Muidugi, meil Ülestõusnud Väest pole soovi alandada, karistada ega välja tõrjuda Venemaad, mis samuti paikneb Balti mere ääres.

Kuid ma võin teile öelda, et juhul, kui Venemaa suudab toimida võrdsena Balti regioonis, nõuab see radikaalset muutust kollektiivses teadvuses, kus Venemaa hakkab aru saama sellest, et tema agressiivne minevik on üle igasuguse piiri ja ainus realistlik tee edasi on koostöö võrdsetel alustel, aga mitte koostöö tema tingimustel.

Poolakatel on selle kohta midagi endal öelda, sest need olid just nimelt Poola töölised, kes ühinesid liikumisse „Solidaarsus“ ja vastasid Nõukogude Liidu esimesele reaalsele väljakutsele ja nõukogudepoolsele peaaegu hullumeelsele jõuga hõivamisele ja karistamatusele.  

Poola laevatehase töölised demonstreerisid seda, et Nõukogude Liit ei pääse karistamatuilt. Nõukogude Liidus olid mõned, kes suutsid aru saada, et muutus on toimunud ja vanad ajad on läbi. See oli võimaliku muutuse suur faktor, millest said alguse ajaloolised sündmused 1980.-ndate lõpus ja 1990.-ndate aastate alguses.

Me saame julgesti väita, et kui poleks olnud Solidaarsust, siis poleks Nõukogude Liit nii ruttu lagunenud. Me võime ka julgesti väita, et pole tähtis, mis sel ajal juhtus või mis juhtumata jäi, Nõukogude Liit poleks ikkagi oma algses vormis tänapäevani kestnud, sest potentsiaal peitus ka teistes sündmustes, mis oleksid viinud Nõukogude Liidu kas vabatahtlikule lagunemisele või tema täielikule hävimisele, kas siis läbi majanduse kokkuvarisemise või läbi sõja, mille suurust pole lähiajaloos seni nähtud.

Ema Maria armastus Poola vastu
Kuigi te võite arvata, et ma räägin otsusekindlalt ja rangelt, on see vaid selleks, et läbi lõigata tihedusekihtidest ja ennast kuuldavaks teha neile poolakatele, kes on avatud mu puhtale südamele ja et nad saaksid vabaks, et nad suudaksid tunda armastust, mida ma tunnen nende ja nende rahva vastu.

Tõesti ma tunnen emaarmastust. Kuid kuidas te suudaksite vastu võtta tingimusteta armastuse, kui teie meeled on fikseeritud tingimustesse? Te olete nii hõivatud püüdest täita neid tingimusi, mille te ise olete oma meeles loonud ning seda tehes pole teil vaba momenti, et olla vaikuses ja lihtsalt tunda seda armastust, mida ma kiirgan teie poole igas hetkes.

Pärast tormi saabub vaikus, ka pärast meelekindlust saabub vaikus, rahu. Ja kui sa lähed oma südamesse, mitte ainult praegu, vaid ka edaspidi ja lihtsalt vaikuses keskendud minule ning püüad ületada need tingimused/olukorrad, mis segavad sinu suhteid minuga, siis oled sa suuteline kogema tingimusteta armastuse puudutusi, täiusliku armastuse hetki, mis viskab välja kogu hirmu.

Hirmu allikaks on teadvus, mis määrab ära tingimused ja ütleb, et sa pead need tingimused enne täitma, kui sa oled väärt vastu võtma Jumala armastust. Kui see oleks tõsi, siis peaks Jumal olema tingimusi esitav olevus. Kuid tegelikult ei saa Jumal seda olla, sest siis oleks ta vale-jumal, kelle on loonud langenud olevused ja ta oleks vastandpolaarsus kuradile või saatanale, mille on samuti nemad loonud selleks, et eksitada valguselapsi oma maoloogikaga.

Valgus on ankurdatud, õpetus on antud ning mina olen rõõmus ja õnnelik selle üle, et sain anda selle Poola rahvale ajal, kui mu sõnumitooja sõidab kaelamurdva kiirusega läbi Poola. Meile meeldib kiire liikumine, sest me teame, kui kiiresti inimego projekteerib meie peale tingimusi. Ja inimene on valmis paigal seisma ja teenima tingimuslikku kujutist selle asemel, et teenida tõelist Vaimu, mis on alati liikumises, alati ennastületav.

Maria, Ema olen mina, kuid igavesti Enama Ema, sest ma olen praeguseks enamat võrreldes sellega, mis ma olin selle edastuse alguses. Ja enne, kui te isegi mõtlete selle peale, missugust mõju avaldas see edastus teile, liigun ma enamakssaamises edasi. Ja teile tuleb kasuks mitte luua tardunud ettekujutusi  minust selle edastuse põhjal, sest sel juhul kaotate te sünkroonsuse minu igavesti-liikuva vaimuga. 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine