Kuidas saaksid leedulased üle kasvada Isa Leegi väärkasutamisest ja olla elus ENAMAT?

Master MORE, 30. oktoober 2011, läbi Heleni. See diktaat edastati Kesk-Leedus.

Missugune rõõm on Isal näha oma lapsi ja oma loodut mateerias end väljendamas! Mina, meister MORE, rõõmustan mulle võimaluse andmise eest ankurdada oma osa Valgusest Balti mere äärsele ringile. Sest mina, meister MORE, püüan alati ENAMA poole ja seepärast MA OLEN ENAMAT [ingl.k. more] läbi kõigi nende (massiteadvuse paksus kihis olevate) avauste, mis on mulle häälestunud ja annavad mulle võimaluse väljendada ennast mateerias erinevatel viisidel.

Leedulased kannavad oma südames Isa Leeki
Mu armsad, Isal on suur rõõm näha loovust ja ENAMA poole püüdlemist selle väljendamiseks mateerias. Need on Isa Leegi, Jumala Tahte, Jumala Jõu Leegi omadused.

See Leek on vägagi ankurdatud Leedu rahva südamesse ja seepärast mina, meister MORE, hoolimata tõsiasjast, et ma rääkisin siin, Leedus, Vilniuses, aasta tagasi LINK, olen saanud taas võimaluse ankurdada siia Valgust. See on järjekordne kogus Valgust, mis saab ankurdatud siia, Leedu südame, Kaunase, lähistele. Kuna me asume Leedu südame lähedal, on just hea aeg heita pilk ka olulistele punkidele Leedu rahva teadvuses.

Leedulased on väga lähedased mu südamele, sest nad kannavad endas teadvust, mis on häälestatud sinisele Jumala Tahte Leegile. Tõesti, ma võin öelda, et eneseületamise ajastul väljendub Jumala Tahe enamjaolt loovusena, tahtena olla ENAMAT. Jumala Tahe ongi igapäevane eneseületamine mateerias kui tahe olla ENAMAT iga päev igas olukorras.

Mu armsad lapsed, mina, meister MORE, olen kehastanud seda Leeki nüüdseks juba väga kaua aega ja seega suudan ma näha Isa Leegi väärtusi. Mis on siis Jumala Tahte ja Jõu peamine väärtuslik toimimistulemus? Kui loovus saab väljendatud läbi pühendunud inimeste Kristus-teadvuse, siis saab tahtest ja jõust tõelina Tahe ja Jõud.

Isa rõõm on näha oma Leegi loovat väljendamist mateerias
Mu armsad, ma olen tulnud ankurdama täna Leedumaale oma osa sellest võimsast lõõmavast Sinisest Leegist ja äratama Leedu inimesi Sinise Leegi tõelisele väljendamisele. Mis on siis Sinise Leegi tõelised väärtused?

Üks neist on rõõmustamine selle üle, et mateeriasse on avausi jäetud Isa Leegi väljendamiseks. See on rõõmustamine selle üle, et mateerias on häid võimalusi Jumala Leegi loovaks väljendamiseks. See on rõõm sellest, et läbi nende avauste mateerias saab Jumala Tahe ja Jumala Jõud kui Isa omadus ühineda Ema Leegiga.

Nagu me oleme väljendanud juba aasta algul LINK, saab Jumala Jõudu ja Jumala Tahet väljendada üksnes läbi inimeste tehtud valikute ja otsuste. Isegi otsus olla ENAMAT, on valik! See on otsus, mille inimesed teevad selleks, et kasvada ja saada ENAMAKS, kui nad olid seda oma otsustes ja valikutes minevikus. Vaid läbi nende mõttemudelite, mis erinevad mineviku mõttemudeleist, saavad inimesed kasvada. Eneseületamise ajastul on selge, et minevikus hästitoiminud mõttemudelid praeguses hetkes enam nii hästi ei tööta. Ja selleks, et olla ENAMAT, peab need vanad mudelid ümber vaatama või neist üle kasvama.

Jumala tahte tasakaalus väljendamine
Mu armsad, kuidas saaks Leedu rahvas, kes nii väga püüab enamakssaamise ja loomulikkuse poole enda sees oleva enamaks püüdlemise toel, leida võimaluse oma elus seda väljendada? Kuidas saaksid need minu armastatud pojad ja tütred leida tõelise tasakaalu Jumala Tahte ja teiste tõeliste Jumala loovate omaduste väljendamiseks mateerias?

Paljud leedulased samastavad end tänu Poola-Leedu riigile siiani selle keskaegse impeeriumiga. See oli maine impeerium, mille lõid kunagi Leedu ja Poola kuningad ja mis lakkas eksisteerimast mõned sajad aastad enne selle krahhi. Nagu te näete, lagunevad kõik need maised struktuurid, millest ei suudeta üle kasvada läbi tõelise üksolemise Isa Leegiga ja Ema Leegiga.

Maa peal pole ühtegi niisugust impeeriumi, mis oleks suuteline püsima jääma, kui selle eesotsas on maine kuningas ja ego, aga mitte Jumal. Isa Leegi väärastamine muudab silmapilkselt iga maise impeeriumi jumalikust seisukohas vääraks ja see on vaid aja küsimus, millal see kokku variseb. Mälestus maisest impeeriumist on hoidnud Leedu rahvast Isa Leegi väärkasutamise lõksus.

Tõeline Isa Leek, tõeline Jumala tahe on rajada kuningriik enese sisse. Sisemine kuningriik paneb kuningriigi eesotsa Jumala, mitte maise tegelase. Kõik maise võimu variandid kipuvad võimu kuritarvitama. Nii oli see ka Poola-Leedu riigi puhul.

Vanad mustrid Leedu massiteadvuses
Seepärast mina, meister MORE, olen tulnud siia purustama, purustama, purustama, purustama  neid mõttepiiranguid, mis eksisteerivad Leedu massiteadvuses kõigil neljal mateeria tasandil. Meed mõttepiirangud on salvestatud sügavale kollektiivsesse alateadvusse ja need hoiavad Leedu rahvast vanade mustrite lõksus.

Sügaval identiteedi, mentaalsel ja emotsionaalsel tasandil tunnevad paljud leedulased uhkust, et neil oli ajaloos kunagi kuningriik ja ümbritsevatel naabermaadel seda polnud. Seepärast mina, meister MORE, olen tulnud äratama Leedu rahvast ülevama kuningriigi loomisele Leedus, sest neis inimestes on selleks potentsiaal. Leedu rahvas, tänu oma loomulikule suundumusele, tänu oma loomulikule tõmbele enamaksolemise suunas, tänu oma loomulikule tõmbele Jumala Jõu ja Jumala Tahte suunas, on suutelised häälestama end sellele Leegile.

Kuid nende tõeline potentsiaal ärkab vaid siis, kui nad saavad vabaks Isa Leegi väärkasutamisest. See Leek saab juhtida Leedu ühiskonnaelu ENAMA poole, kui te näete seda olevat tänasel päeval ja Leedu saab astuda hoopis suuremad sammud, kui on nähtud teda siiani või üldse kunagi ajaloo jooksul tegemas.

Kuldne ajastu Leedu territooriumil peaks väljendama Isa Leegi puhtaimat vormi. Leedulaste südameis on suur pühendumine Jumal-Isale. Siiani on see pühendumine suuresti projekteeritud välisele jumalakujule. Kuid mitte ükski maine jumalakuju ei suuda tabada tõelise Jumala täiust ja terviklikkust. Iga kujund, mis on projekteeritud Jumala peale, viib vaid ebaõigele arusaamisele Jumalast.

Leedu rahvas peab ärkama tõsiasjale, et niisugune valetunnetus tuleb maha võtta kui vana pilt seinalt, mis on kogunud oma raamile nii palju tolmu, et hakkab juba levitama seinale jäädes kopitanud lõhna. Niisugused vanad pildid Jumalast tuleb minema visata nii, et Leedu rahva tõeline loomus saaks tõelise ühenduse Isa Leegiga, mida mina, meister MORE läbi Jumala Tahte esindan.

Tõeline Jumala Tahte Leek on tõelise loovuse Leek, mis on väljendunud mateerias. Seepärast, mu armsad, tulen mina, meister MORE, oma tohutus jõus, mida ma esindan, hävitama mõistuse kujutluspilti kohutmõistvast katoliku Jumalast.

Ja kas olen mina Isa esindajana kohutmõistev? Ei, ma olen rõõmutundev meister ja see sõnumitooja tundis enne diktaadi saamist, et ma lähenen talle tema tähelepanu püüdmiseks väikese naljaga. Rõõmustav looming kannab Isa-Jumala tõelist olemust. Jumal on austanud igat oma last vaba tahtega. Tõeline Jumal on avatud kõigile väljendamisvõimalustele mateerias oma puhtaimas vormis läbi Isa Leegi kiirguse ja voolu.

Tahe kehastada mateerias sinise kiire omadusi
Jumala Tahe, Jumala Jõud, pidevalt voolav Vaimu loovus voolab Jumala poegade ja tütarde kõrgemast minast, kui nad on avatud mulle, et väljendada seda Leeki mateerias. Mina, meister MORE, esindan Isa tõelist kiirgust neis omadustes. Ja selle kiirguse ankurdan ma siia, Leedu südamesse nii, et ta kiirgaks nagu säravsinine valguse sammas igas suunas planeedil Maa, äratades need südamed, kes on avatud minu Leegile ja muidugi eelkõige soovin ma äratada leedulasi endid.

Ma tahan eelkõige jõuda inimesteni, kellel on vaja ärgata tõsiasja suhtes, et nemad kannavad oma teadvuses Jumala Tahte Leeki, suutes sellega mõjutada massiteadvust, sest neis peitub võime väljendada tõelist sini-leegi potentsiaali. Lähtepunkt peaks muidugi olema tahe neis endis kehastada sinisele kiirele omaseid väärtusi mateerias. Just see on Sinise Leegi tasakaalus väljendamine, mis on võimaldanud neil üles ehitada oma ühiskond pärast taasiseseisvumist kommunismi alt vabanedes. Samas on see kingitus Leedu rahvalt, mida nad saavad jagada, väljendades oma loovust materiaalsel tasandil.

Oo, mis ilu on näha Sinise Leegi tõelist kiirgust, kui see särab läbi kõikidest mateeria kihtidest! Oo, kui ilusad on tuleringid, kui sinise kiire kõrgeim ühendatud vibratsioon särab läbi vaimsete sfääride Maa poole, kuni see jõuab füüsilisele tasandile! Oo, kui ilus on seda näha, mu lapsi, mu Jumala poegi ja tütred ärkamas ENAM ja ENAM Kuldsele loovuse ajastule ja Sinise Kiire tõelisele väljendamisele.

Kuidas ma tervitan avasüli kõiki õpilasi, kes kehastavad tõelist Jumala Tahet ja Jõudu. Sest mina, meister MORE, voolan koos Vaimuga, igavseti ennastületava Vaimuga, mis ei peatu ka siis, kui inimesed tahavad minu peale projekteerida oma lahusolevast minast või egoistlikust meelest pärinevaid tardunud kujutlusi.

Minu, meister MORE`i, teretulnud õpilasteks on need, kes tahavad liikuda koos minuga, kes tahavad koos minuga tõusta. Sest see on viis tõelise ühenduse ja üksolemise taastamiseks Isa Leegi ja Ema Leegi vahel mateerias. See on viis, kuidas Isa koos Emaga saab sünnitada uue jumaliku elu!

Haarake endasse see Valgus, mu armsad lapsed, ja häälestuge sellele teadmisele, et mina, meister MORE, tervitan nii leedulasi ja teisi, kes tahavad ületada koos minuga oma vana minatunde. Tulge minuga ja laske lahti oma vanast, Jumala valekujust. Olgu teis tahe olla avatud ukseks nii, et Vaim saaks läbi teie töötada ja tuua uut elu materiaalsesse sfääri. Minu kutse on kingitus teile, mu armsad lapsed, armsad Leedumaa pojad ja tütred. See on minu kingitus Balti mere ümbrusele, kõigile maadele, kes on lähedased mu südamele.

Mu armsad, kuidas saab Jumala Leek väljendada suurimat Kuldse ajastu potentsiaali Leedumaal? Nagu me oleme juba öelnud, tuleb mõistuse poolt loodud kujutlus kohtumõistvast Jumalast ületada enne, kui saab liikuda Kuldsesse ajastusse, sest tõeline Vaimu Leek pole sobitatav inimese poolt loodud kujutluspilti. Tõeline Vaimuleek peab jõudma kõrgemale kõigist inimese-loodud struktuuridest, mis on levinud siin Leedus. Seega enne, kui leedulased saavad ilmutada oma tõelist Kuldse ajastu potentsiaali, peavad nad üle saama Isa Leegi väärkasutamisest oma ühiskonnas.

Mina, meister MORE, võin teile öelda et, Jumala Leegi väärastamine toimub näiteks siis, kui inimesed ihaldavad maiseid võimunäitajaid, nagu seda on välised nimed, tiitlid ja positsioonid organisatsioonistruktuurides. Midagi ei ole valesti, kui antakse oma osa ühiskonnale läbi nende maiste positsioonide ja struktuuride, kuid kui positsioonist ja tiitlist saab eesmärk omaette, siis on see Isa Leegi väärkasutamine.

Pugemine mistahes maise võimu taha põhjusel, et tahetakse õigustada neid valikuid ja otsuseid, mida indiviidina ei tehtaks, on samuti Isa Leegi väärkasutamine. Enese peitmine maiste võimustruktuuride taha võimaldab sisemise jõu – läbi sisemise kuningriigi särava Jumala Jõu -  tõelist ühenduse puudumist varjata.

Isa Leegi väärkasutamine on ka iga katse õigustada individuaalseid valikuid ja otsuseid, mille taha väline jõud võimaldab teil maskeeruda ilma vastutust võtmata. Olles mõnel maisel võimupositsioonil, tunnevad paljud võimu kuritarvitajad, et nüüd on neil õigustus teha seda, mida nad ei teeks välise võimu taha maskeerumata. Niisugune käitumine Leedu ühiskonnas on just see käitumisviis, mida ma olen tulnud purustama!

Ma olen tulnud puruks lööma seda tunnet, et teil on tarvis välist õigustust oma valikuteks ja otsuste tegemiseks selleks, et säilitada oma puutumatus teiste poolt tulevate väljakutsete suhtes. See on Isa Leegi väär-väljendamine mateerias ja mina, meister MORE, olen tulnud purustama seda illusiooni, et mistahes indiviid või ühiskond saab üle minna Kuldsesse ajastusse ilma, et ta seisaks silmitsi niisuguste väärkasutamistega.

Leedulased peavad oma kollektiivses psüühikas üle kasvama Isa Leegi väärkasutamisest
Kuldsel ajastul peab Isa Leek väljendama Vaimu vaba voolamist, leides läbi loovate inimeste tee ühiskonda. Ainult puhas süda suudab väljendada üksolemist Kristus-teadvusega ja see võimaldab Vaimul mateeriasse sündida. Suurt Kristus-teadvuse astet omavad inimesed ei vaja uhket ega kõrget positsiooni oma otsuste või valikute õigustamiseks. Oma kollektiivses psüühikas peavad leedulased niisuguse positsioonikasutamise tendentsi ületama, sest sellele maale on iseloomulik Isa Leegi väärkasutamine läbi võimu kuritarvitamise.

Kuldsesse ajastusse jõudmiseks ja selleks, et tõeliselt ankurdada Isa Leek oma maale ja ühiskonda, peavad leedulased ausalt läbi uurima iseendid ja teadmiseks võtma, et niisuguseid võimu väärkasutamise mustrid tänapäeva ühiskonnas ei tööta. Veevalaja ajastu on koostöö ja integratsiooni ajastu. See on ajastu, kus kõik inimestevahelised kunstlikud piirid peavad lahustuma, sest pole olemas neid, kes on teistest kõrgemad ega teistest üle. Mida rohkem inimesi seda lihtsat tõsiasja mõistab, seda rohkem jõuab nendeni kogu elu Üksolemise mõistmine.

Üksolemine ühiskonnas eeldab/nõuab ühiskonna liikmete vahelist üksolemist. Mida rohkem see maa tahab edeneda Kuldse ajastu suunas ja ilmutada oma tõelist potentsiaali, seda kiiremini peavad kõik Isa Leegi väärkasutamised siit maalt kõrvaldatama. Nagu vana pilt, mis on kaotanud oma seinalrippumise mõtte, niisamuti on oma mõtte kaotanud ka Leedu ühiskonna alateadlikud mustrid. Isa Leegi tõeliseks väljendamiseks Ema sfääris peavad kõik nägema teist inimest kui  võrdset partnerit nii perekonnas kui ka ühiskonnas.

Kuni puudub võrdsus meeste ja naiste vahel, ei saa ühiskond Kuldsesse aega üle minna
Seepärast kõik see, mille Ema Maria adresseeris Poolale, kehtib ka siin  - nimelt meeste ja naiste hulgas peab valitsema võrdsus. Enne, kui niisugune võrdsus pole sisse seatud, ei saa Leedu ühiskond saavutada oma üleminekut Kuldsesse ajastusse. Kõik need aegadetagused katoliku perekonna ja katoliku ühiskonna mudelid, kus naisi hoitakse eemal teatud positsioonidest, isegi osadest mõttevahetustest, arutlustest, ei tööta eneseületamise ajastul. Eneseületamise ajastu tähendab seda, et naised leiavad tee neile positsioonidele ühiskonnas ja perekonnas, kus nende häält võetakse kuulda.

Aegadetagune piibli valesti tõlkimine, kus meest tõlgendatakse perekonnapeana, on vaid valetõlgendus. Vaid Jumal on iga sisemise kuningriigi pea ja vaid ühendus oma kõrgema minaga saab olla perekonna ja ühiskonna pea. Te näete, et piibli tõlge on sama vana kui tolm mis õhus hõljub ja minema lendab, kui uued maatriksid mateerias sünnivad.

Kõigist niisugustest pühakirja vanadest tõlgendustest tuleb lihtsalt üle kasvada ning inimesed peavad ausalt küsima endalt ja üksteiselt, mida me tegelikult vajame Veevalaja ajastul selleks, et liikuda edasi parema ühiskonna suunas? See on eriti oluline siin, Leedus, kellel on olnud vaid 20+ aastat taasiseseisvust ja sõltumatust omi asju ajada.

Leedulastel on kohane küsida: „Missuguseid muutusi oma ühiskonnas me tõeliselt vajame selleks, et lasta Isa Leegil, mida me tegelikult kehastame, väljenduda oma täies potentsiaalis?“ Seepärast mina, meister MORE, ankurdan siia koguse Valgust, mis võimendab leedulastele loomuomast tunnetust – püüet ENAMA poole.

Paljud hakkavad eelolevatel aastatel aru saama, et nad peavad üksteise kaasabil kindlaks tegema, mis muutused on neil tarvis läbi teha. See puudutab ka perekonnateemat. Nad peavad läbi kaalutlema, kuidas nemad kui indiviidid ja kui ühiskond saavad olla ENAMAT sel ajastul? Kuidas saaksid nemad ühiselt kehastada igavesti ennastületava Isa Leeki?

Kas Isa Leek, andes sünnivõimaluse oma pikendustele, äkitselt seiskub, et tervet kasvutsüklit imetleda? Ei, mu armsad, Isa on loov, Isa esindab laienemise ja loovuse Leeki, et anda võimalus vastloodule ja toetada seda.

Uus loovuse tunne
Oo, mis ilu on näha neid Vaimuleeke end väljendamas läbi avatud uste! Paljud minu pühendunud on eriti Ema aasta vältel kogenud uue loovuse kohalolekut, kogenud üksolemist Jumala Vaimuga. See on iseendas oleva Jumala tunnetamine.

Oo, kui ilus on ülestõusnud sfäärist imetleda neid eluvoole, kes näevad tõepoolest välja kui lilled. Neil on olnud õiepungad juba pikka aega ja lõpuks, kui Isa Vaim särab nende Jumalikust Kohalolekust läbi Teadliku Sina, hakkavad nad õitsema nagu lilled, kes lõpuks tunnevad ära sooja kevadpäikese kohaloleku. Kui päikesesära nendeni jõuab, kogevad nad täiel rinnal õitsemist, jättes maha vanad maatrikid ja mõttevormid pungasolemisest.

Kõik maises vormis väljendatu kasvab, ületab ennast, kui see on ühendatud Isa Leegiga. Vormid, millel niisugune ühendus puudub, lagunevad selleks, et anda ruumi uutele vormidele, mis tahavad Isa Vaimust sündida ja väljendada Isa Leegi loovust mateerias.

Isa laienev loovus ergutab elu edasi minema– see on suund saada ENAMAKS. Mu armsad, see on minu kingitus leedulastele ja kõigile Balti mere äärsetele rahvastele.

Mina, meister MORE, olen siia ankurdanud oma Valguse ja ma tahan tõepoolest olla ENAMAT läbi teie. MA OLEN ENAMAT iga päev, iga sekund ja teie, kes te tahate sammu pidada minuga, muidugi mõistate seda, et mina, meister MORE, ei vaata üle õla selja taha ega ütle: „Hei, miks sina siin seisad, miks sa ei ületa ennast koos minuga?“ Mina olen pidev eneseületamine ja seepärast, kui te tahate minuga sammu pidada, peate TEIE igas hetkes end ületama.

Jumala Tahte Leek on igavesti ennastületav Vaim. See on lõpetatud. Aamen.

 

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine