Kuidas aidata Emakest Maad ilma mitte midagi tegemata?

Allpool on katkend raamatust Emakese Maa tervendamine, mis on praegu tõlkimisel. Meister MORE räägib keskkonnaprobleemidest esimese kiire valguses, kuid seda teadmist on võimalik kasutada ka mistahes olukordade ja probleemide puhul.

                                                                                                                                         Age
Võti 23
Kuidas aidata Emakest Maad ilma mitte midagi tegemata? 
Meister MORE Olen Mina ja mul on kavatsus selle vestlusega anda teile põgus ja kontsentreeritud teadlikkus, kuidas te saate oma tahet suunates keskkonda paremaks muuta ja tervendada Emakest Maad niisugusel moel, mis aitab teie eesmärki tõeliselt täide viia, olemata dualistliku võitluse ennastkordavas tsüklis ning seeläbi lisades juurde pinget, mis niigi on põhjustanud palju tasakaalutust Emakese Maa kehas.
 
Nagu ma oma esimeses vestluses ütlesin, on esimene kiir tõepoolest ületamise, üle kasvamise kiir, enamakssaamise kiir. Kuid seda on tihti peetud tahte ja jõu kiireks. See pole muidugi küll ebakorrektne, kuid kuidas te saate enamaks? Teis peab olema tahe saada enamaks ja te peate olema suuteline ja teis peab olema tahe seda jõudu ja enamat väljendada.
 
Siiski on väga oluline mõista, et kõik see, mida te planeedil Maa näete, on enamjaolt jõu ja tahte väärkasutamine. Tegelikkuses tahab Jumal, et kogu elu ületaks ennast ja saaks enamaks, kuni kõik eneseteadlikud olevused saavutavad eneseteadlikkuse ülima taseme, nimelt selle, mis on Loojal endal. Teiste sõnadega, Looja tahab tõsta kogu elu, ilma et ta kärbiks mingigi elu vormi kasvamist.
 
Ma olen täiesti teadlik sellest, et kui te olete üles kasvanud Läänes või kui teid on mõjutanud ükski kolmest monoteistlikust religioonist, siis on teile sisendatud niisugune Jumala kujutis, mille puhul näib, et Jumal ei taha tõsta kogu elu. Judaismis, kristluses või islami usus on kujutatud kohtumõistvat ja vihast jumalakuju, kes tahab inimesi karistada, saates neile kallale igavikutäie põrgukannatusi. Nagu ma vihjasin oma esimeses vestluses, on niisugune arusaam ebaõiglaselt projekteeritud tõelise Looja peale langenud olevuste poolt, kes on eraldanud end Loojast.
 
Te näete, et kogu võimu väärkasutamise taga on valdavalt just langenud olevused. Nad on võimu valesti kasutanud ja nemad on ka need, kes kasutavad oma võimu sel moel, et üritavad piirata ja kontrolli alla saada elanikkonna vaba tahet.
 
Niisugune võimu väärkasutamise ilming tuleneb loomulikult väärastunud tahtest. See väärastunud tahe ei taha tõsta kogu elu. See tahab tõsta ja upitada vaid iseennast teiste suhtes ja kõiki teisi elu vorme maha suruda nii, et eneseupitajad paistavad kõige kõrgemad, paremad, privilegeeritumal positsioonil olevad, võrreldes nendega, kes on neist väliste kriteeriumite järgi allpool. Näiteks on niisugusel puhul üheks näitajaks materiaalne omand.
 
Nagu Ema Maria selgitas, on niisugust lähenemist kasutatud isegi keskkonnateemade puhul. Langenud olevused on just nimelt need, kellel puudub austus elu vastu. Seepärast puudub neil ka austus Emakese Maa keha vastu, looduse, loomade ja taimede vastu.
 
Langenud olevused tulevad ja rikuvad ära kogu maastiku vaid ainult oma kasumi nimel. Nad kasutavad kemikaale, nagu elavhõbe ja DDT, mis imbub igale poole laiali ning satub toitumisahelasse. Nad kasutavad tuumarelva või teisi relvavorme, millel on pikaajaline mõju looduskeskkonnale ja loodustasakaalule.
 
*** 
 
Kas te mõistate, et kogu niisugune tegevus saab alguse Jumala tahte väärkasutamisest? Jumala tahe on tõsta kogu elu, tõsta kogu mateeriat ennast nii, et see saavutaks taseme, kus temast saab vaimse sfääri osa. Kui te kasutate seda tahet vääralt, siis ei taha te tõsta kogu elu. Kuid mida te siis sellega püüate saavutada?
 
See tähendab lahterdamisvajaduse loomist. Teil peab olema võimalus jagada, eraldada seda, mida tõsta ja mida maha madaldada. Sellepärast on vaja nüüd standardit, dualistlikku mõõdupuud õige ja vale mõõtmiseks. Need, kes on mõõdupuu järgi õiged, saavad tõstatud ja valeks tunnistatud, saavad hukka mõistetud. Seda näete te ühiskonna mitmetes valdkondades.
 
Te vaid vaadake, kui paljud inimesed on püüdnud niisugust standardit teistele peale suruda. Vaadake, kui palju kordi ajaloo jooksul olete te näinud kerkimas tugevaid juhte, kes on hakanud mingit konkreetset standardit ühiskonnale peale suruma. Paljudel juhtudel on see olnud mingi tõekspidamiste süsteem. See võib olla religioon, näiteks kristlus, mille Rooma imperaator Konstantinus surus peale Rooma riigile või näiteks kristlike liidrite poolt keskaegse Euroopa ühiskonna inimeste teadvusse surutud dogmad ja doktriinid. Need võivad olla ka poliitilised süsteemid, nagu Karl Marxi teooria, mida kasutasid Lenin, Trotski ja Stalin Vene rahva peal ja mida nad püüdsid ka ülejäänud maailmale peale suruda.
 
See võib samahästi olla teaduslik materialism, mida on surutud peale Lääne ühiskonnale inimeste vaimse potentsiaali ja avatud ukseks olemise eitamiseks. Kui inimesed on avatud ukseks Vaimule, siis on see loomulikult ülim oht langenud teadvuse esindajatele. Ja nende esmaseks vajaduseks saab siis selle ohu kõrvaldamine.
 
Kuid kas te näete ka niisuguste peente ideede olemasolu, mis on surutud kollektiivse teadvuse peale läbi keskkonnateemade? Me oleme rääkinud puuduolemise illusioonist. Mõned kümnendid tagasi olid paljud lummatud raamatust, mille pealkiri on: „Kasvamise piirangud,“ mis põhiliselt propageeris mõtet sellest, et on olemas piir, kui palju ühiskond või tsivilisatsioon üldse kasvada saab. Inimeste arvul on piir, samuti loodusvaradel. Selle raamatu järgi on piir peaaegu kõigel.
 
Kuigi see on õige, et teatud piir on olemas, on see piir siiski olemas senikaua, kuni enamus inimkonnast on teatud teadvuse tasandil. Nagu me oleme selgitanud, on allpool 48-ndat teadvuse tasandit olevad inimesed füüsiliste jõudude poolt piiratud. Nad on sunnitud kasutama jõulpõhinevat tehnoloogiat. Sel juhul on tõesti nii inimarvukusel, kui ühiskonna kasvamisel omad piirid. Kuid kas te panete tähele, et kogu see kasvupiirangute kontseptsioon on üles ehitatud illusioonile, et jõulpõhinevast tehnoloogiast kõrgemal asuvat tasandit pole olemas?
 
Kas näete, kui paljudel juhtudel on niisugust ideed kasvupiirangutest kasutatud keskkonna-alastes diskussioonides ja inimeste mõtete mõjutamisel? Kui te nüüd kombineerite seda materialismi kontseptsioonidega, mis eitavad vaimset potentsiaali, siis te näete, missuguse suurepärase lõksu või täieliku mentaalse mõttepiirangu see loob ja millesse Lääne inimesed kinni jäävad.
 
*** 
 
Niisugune on alus, millest lähtub praegune keskkonnaprobleemide käsitlemine. See lähtub nimelt piiride seadmisest kasvamisele. Kas te näete, et see on esimese kiire ülim väärkasutamine? Mis on esimese kiire üks iseloomustavamaid omadusi ja suundumusi? See on suundumus olla enamat, suundumus ennast ületada.
 
Kui te mõistate, mida tegelikult tähendab esimene kiir, siis mõistate te ka seda, et kasvamisel pole piire, sest te saate alati olla enamat, te võite alati ennast ületada, kuni te olete seisundis, mida Jeesus nimetas Jumala kuningriigiks. See on niisugune seisund, kus materiaalsel universumil on võimalik teha kvanthüpe ja saada vaimse sfääri osaks.
 
Kas näete selles tõelist potentsiaali? Kas te näete ka seda, et kui meie planeet peab niisuguse eneseületamise protsessi läbima, siis toob Maa vibratsiooni tõus kaasa olukorra, kus langenud olevustel pole enam võimalik kehastuda siin planeedil? Nagu me oleme selgitanud, on kõik siiski enamiku elanikkonna vabast tahtest sõltuv. Kui enamus inimkonnast tõstab oma teadvuse kõrgemale teatud tasandist, siis niisugused langenud olevused, kes oma teadvust pole nõus tõstma, ei saa enam sellele planeedile taaskehastuda.
 
Just seda nägite te juhtumas 2000 aastat tagasi, kui Jeesus ütles: „Kohtumõistmiseks olen ma tulnud.“ Füüsilist keha võttes tuli Jeesus tooma kohtumõistmist teatud langenud olevuste grupile, millest osad kehastusid Rooma riigis ja mõned neist olid Juudi religiooni eesotsas. Need inimesed kehastasid teatud teadvuse tasandit. Kui nad ründasid Jeesust ning pärast elava Kristuse tapsid, siis selle teoga teenisid nad ära kohtumõistmise enda üle ja nad ei saanud enam sellele planeedile kehastuda. Seega sai kogu planeet niisugustest olevustest vabaks ning sai tõusta kõrgemale tasandile ning ükski, kes oli allpool seda tasandit, ei saanud enam sellele planeedile kehastuda.
 
Kui niisugune protsess jätkub, ja see ka jätkub, sest on piisavalt inimesi, kes on huvitatud oma teadvuse tõstmisest, siis järjest rohkem niisuguseid langenud olevusi kaotab võimaluse siia kehastumiseks. Nad teavad seda ning seepärast teevad nad mida iganes, et takistada kollektiivset teadvust tõusmast niisugusele tasandile, mille juures nad kaotavad oma siia kehastumise võimalikkuse ja haardeulatuse selle planeedi suhtes. Nad on tahtnud teha sellest planeedist omaenda sfääri ja hoida seda lahus Elu Jõest ning olla siin ise ülimad valitsejad. Jumalavastase mässu idee oli enese seadmine materiaalse universumi jumalateks. Nad tahavad omada jumalikku võimu Maa peal. Langenud olevuste niisugust püüdlust võite te jälgida mõne ajaloosündmuse puhul sel planeedil.
 
Tänapäeval püüavad mõned saavutada niisugust jumalikku jõudu mitte läbi füüsilise jõu, vaid läbi ideede. Nad arvavad, et kui suudavad ära määrata, millesse teised uskuma peavad, siis ongi neil Jumala võim. On ka neid, kes püüavad panna inimesed uskuma materialistlikku elukäsitlusse ja eitama neile omast vaimsust ning eitama ka Maa enda spirituaalsust.
 
*** 
 
Mida see vaimsus siis oma olemuselt kujutab? See on võime ja tahe eneseületamiseks, tahe vaadata palki oma silmas ja tõsta oma teadvuse taset. See on vaimsuse olemus ja ärge ajage seda segamini religioossusega, sest enamus religioone on muutunud välisteks ja nad esindavad vale teed. Valele teele on nad suunatud tänu langenud olevustele, kes tahaksid, et inimesed peaksid vaid ennast mõne usuühingu liikmeiks ja täidaksid selle usuühingu väliseid reegleid, arvates, et siis on neile juba vaimsesse sfääri ülestõusmine garanteeritud.
 
Tõelisel teel pole aga niisugust garantiid. Teie lunastus, jääv pääsemine vaimuriiki sõltub vaid ühest asjast: teie teadvuse tasandist. Te jõuate teadvuse kõrgeimale, 144-ndale tasandile vaid siis, kui teis on eneseületamise tahe. See tähendab, et te olete valmis vaatama endasse ja tegelema oma teadvuse tasandiga, selle asemel, et pidada lunastuseks mingite väliste reeglite täitmist. Tõeline tee – tõeline enamakssaamise tee, tõeline eneseületamise tee on loov tee. Pole olemas mehaanilist viisi sellel teel püsimiseks. Seda teed saab loovalt käia enesevaatluse läbi, järeldustele ning otsustele jõudmise läbi, mis aitavad teil enamaks saada.
 
Paljud, isegi nende seast paljud, kes on vaimsel teel olnud aastakümneid, arvavad, et vaimsel teel püsimise võti on teatatud varjatud teadmiste omandamine. Nad arvavad, et niisuguseid teadmisi omandades jõuavad nad valgustumiseni või kuidas iganes nad seda ülimat teadvuse seisundit siis ka nimetavad. Paljude inimeste unistustes valitseb arusaam, et kusagil asub ülim teadmine, see kõige targem raamat ja kui nad selle kätte saavad ning seda loevad, siis saavad nad paugupealt valgustatuks.
 
Kõige selle valguses, mida me oleme teile rääkinud, olete te suutelised nägema läbi niisugusest langenud olevuste poolt pakutud illusioonist. Pole olemas niisugust ülimat teadmist, mida oleks iial võimalik anda ja mida teades saaksite te paugupealt valgustatuks, sest valgustumine on loov protsess ja isegi niinimetatud valgustumise seisund pole jäik ega staatiline. See on seisund, milles te kulgete koos Elu Jõega ja seega olete te pidevas enamakssaamise protsessis.
 
***
Kui te tunnete, mu armsad, et esimene kiir on teile südamelähedane, siis missugune oleks mõistlik viis selle väljendamiseks? Vaadelgem kõigepealt seda, kuidas oleks mõistlik mitte väljendada esimese kiire omadusi keskkonnateemadega seoses.
 
Paljudesse keskkonnaga seonduvatesse teemadesse lülituvad inimesed langenud olevustelt pärineva väärastunud tahtega. Ma ei taha mitte öelda, et need inimesed on ise langenud olevused, kuigi liidrite seas võib olla mõningaid langenud olevustest juhte, kes on otseselt seotud keskkonna teemadega. Kuid on palju hea tahtega inimesi, kes on sattunud langenud olevuste meelelaadi lõksu. Selleks lõksuks on illusioon, et eesmärk pühitseb abinõu. 
 
Nad usuvad, et eesmärk on loodusliku keskkonna kaitsmine inimolevuste laastava mõju eest. Kuna inimolevustel on soov laastata ja hävitada või püüda kasumit, siis usuvad need inimesed, et keskkonna päästmiseks peavad nad piirama teatud tegevusi või kärpima teatud inimeste vabadusi. Õigustatud on isegi inimpopulatsiooni arvukuse piiramine läbi erinevate vahendite nagu inimkonna arvukuse kontrolli all hoidmine näiteks läbi abortide.
 
Keskkonda puudutavate küsimuste lahendamisel osalevad inimesed kasutavad survet ja ka valesti oma tahet, ega püüa tõsta kogu elu, vaid jagavad elu kahte lehte, püüdes valeks peetuid madaldada. Kas mõistate, et kõige selle valguses, mis me oleme teile rääkinud, lisab see vaid pinget juurde negatiivse energia näol, mis koormab elementaalelu? See lisab loodusele tasakaalutust, mis on juba paljude looduses ilmnevate probleemide põhjuseks.
 
 Kas mõistate, et saastamine pole loodusele vastuvõetav, kuigi elementaalidel on suur võimekus puhastada looduskeskkonda? Kas te olete tähele pannud näiteid selle kohta, kus mõni piirkond on olnud tõsiselt reostatud näiteks keemiliste ainete poolt, kuid kui loodus on jäetud üksi, siis teatud ajavahemiku möödudes on see ala justkui iseenesest puhtaks saanud kõigi ekspertide imestuseks. Siin näete te looduskeskkonna võimet ise ennast puhastada, nagu on inimkehalegi omane võime mürkidest ja viirustest vabaneda loomulike protsesside läbi.
 
Kui elementaalelu vabaneb tasapisi talle inimkonna poolt peale pandud negatiivse energia koormast, siis suudavad elementaalolevused väga kiiresti likvideerida kogu selle saaste, mis praegu veel jätkuvalt koormab elementaale. Teisisõnu, siin pole tegemist mitte füüsilise saastatuse lõpetamisega. Veelgi tähtsam sellest on lõpetada emotsionaalne, mentaalne ja eeterlik saastatus, mis elementaalelu tema igal tasandil koormab.
 
Selleks, et teie saaksite olla üks eesminejaist Emakese Maa tervendamisel, on esimene ja kõige olulisemaks punktiks lõpetada emotsionaalse, mentaalse ja eetertasandi saastamine. Te peate teadvustama endale, et teie ei saastaks neid tasandeid, ega toetaks igipõlist võimuvõitlust kahe eliidigrupi vahel.
 
Teil on tarvis veenduda, et teie ei väärkasutaks jõudu ega võimu. Siis saate te hakata puhastama oma tahet ja mitte koondades oma tähelepanu ja tahet patuoinaste karistamisele, vaid kogu elu tõstmisele, andes oma panuse teiste toetamisele nende teadvuse tõstmisel.
 
***
 
Paljud hea tahtega inimesed on suunanud oma tahte teiste inimeste meele muutmisele. Nad tahaksid isegi kasutada jõudu teiste pööramiseks oma ususüsteemi. Teie ülesanne pole kõigi nende inimeste meele muutmine, kes planeedil Maa elavad. Vajalik on kriitilise hulga inimeste meele muutus, kõigepealt nende, keda me nimetame ülemiseks 10 %-ks. Kui te annate oma panuse ülemise 10% inimeste teadvuse muutmisel, nagu me sellest varem rääkisime, siis loote te ülesmineva spiraali ja loote sellega muutuse kollektiivses teadvuses.
 
Paljud arvavad, et nemad peavad muutma teiste meelt, eriti niisuguste inimeste oma, kes on nendega või nende uskumuste süsteemiga opositsioonis. Nüüd hakkavad nad võitlema oma vastasolijatega, selle asemel, et suunata oma tähelepanu positiivsele eesmärgile, olles nende jaoks inspiratsiooniallikaks uute ideede suhtes.
 
 Alati leidub neid, kelle meel on suletud ja kes pole uutele ideedele vastuvõtlikud. Kui ma ütlen „alati“, siis ei pea seda võtma absoluutselt. Kuna Maa liigub lähemale oma ülestõusmispunktile, siis pole ühel hetkel enam dualistlikus teadvuses olijaid.
 
Kuid vähemalt lähemas tulevikus viibivad inimesed duaalsuses. Kui te käite välja mingi idee, siis on neid, kes sellele ideele vastanduvad. Kui te nüüd suunate oma tähelepanu võitlusse vastuolijate vastu, siis te hakkate oma energiaga toitma dualistlikku võitlust, mis on valitsenud siin planeedil juba kogu teadaoleva ajaloo jooksul ja kestnud kauemgi teadaoleva ajaloo aegadest. See aga pole tõelise esimese kiire väljendus.
 
Tõeline esimese kiire väljendus on täiesti positiivse lähenemise võtmine, kus te ei ole kunagi vastu teisele inimesele ega pole vastu teiste mõtetele. See ei tähenda, et te ei võiks arvata midagi muud või väita midagi muud, kuid te ei pea seda ideed ega seda ideed kandvat inimest maha tegema. Selle asemel suunake oma tähelepanu sellesse, mida teie näete kui paremat ideed.
 
Kuid saage ka aru, et idee, mida te hetkel paremaks peate, pole mitte ülim. Kui te tõstate oma teadvust, siis näete te üksikasjalisemat nägemust mingi konkreetse teema kohta. Ärge kunagi tulge välja veendumusega, et võrreldes paljude teistega, on teie arusaamine kõrgem ja teised peavad selle omaks võtma või kui nad seda ei tee, siis lähevad nad põrgusse ja inimkond hävitab ennast kas läbi saastamise, sõja või katastroofi.
 
Kogu idee sellest, et maailm hävib või saabub maailma lõpp, on tahte väärkasutamisest tulenev, kus teie loote stsenaariumi selle kohta ja nüüd peab midagi selle nurga taga varitseva katastroofi ärahoidmiseks tegema. Täpselt seda näete te globaalse soojenemise teema ümber toimumas. Kuid te nägite seda ka 30 või 40 aastat tagasi kasvupiirangute teema puhul.
 
Seesama teema läbib kogu ajalugu. Isegi seda on öeldud, et Jeesus tuleb tagasi ja rullib maailma kokku kui kirjarulli. Ja seepärast peame me kasutama äärmuslikke meetmeid, et veenduda enda ja maailma valmisolekus. See on tahte väärkasutamine, kus püütakse luua lõhet, mis eraldab õigeid valedest ning selles olukorras näib õigustatuna kasutada jõudu nende suhtes, kes on valed.
 
On äärmiselt oluline, et te ei panustaks oma energiat, aega, vahendeid ega raha niisuguste organisatsioonide või liikumiste toetamiseks, kes jätkavad seda iidsest võimuvõitlust. Mõni filosoofia väidab kohe saabuvat maailma lõpu, kui te kohe ei võta ette midagi süsinikdioksiidi koguse vähendamiseks autode heitgaasides, sundides inimesi lõpetama oma autodega sõitmise või niisugustel teooriatel võib olla ka mõni muu keelav väljund. Kõigepealt tõmmake ennast välja niisuguste organisatsioonide mõjusfäärist.
 
Te võite arvata, et kui te enam ei käitu teisi piiravalt, käskivalt või keelavalt, siis te ka järelikult ei tee enam midagi keskkonna heaks, kuid see pole õige. Isegi juhul, kui teie oma energiat enam niisugustesse tasakaalust väljas olevatesse organisatsioonidesse ei suuna, teete te juba keskkonna heaks midagi.
 
***  
 
Te võite muidugi korda saata midagi positiivset, kuid esimene samm millegi positiivse suunas on negatiivse teo lõpetamine. Esimene samma Emakese Maa tervendamise poole on nende tegevuste lõpetamine, mis soodustavad haigust ja tasakaalutust Emakese Maa kehas. Kui teil õnnestub „õnnetusse sekkudes see peatada“, nagu ütleb kiirabibrigaad, siis võite te teha pausi ja vaadata, mida te veel saaksite teha selleks, et toetada keskkonnaalaste debattide positiivset arengut.
 
Paljudel inimestel, kes haakuvad esimese kiirega, on väga tugev tahe. Nad kipuvad tihtipeale arvama, et see viis, kuidas nemad praegu asju näevad, on just see ülim ja õigeim. Kuna neil on tugev tahe, siis tegutsevad nad selle nimel, et ühiskond hakkaks nende nägemust kinnitama. See annab neile soovi kasutada oma mõjuvõimu otsustavalt ja nad tõesti tunnevad, et nad saavad midagi muuta.
 
Mu armsad, need on positiivsed omadused, kuid nad jäävad positiivseks juhul, kui neid kasutatakse tasakaalustatud viisil. Kui neid väljendada tasakaalustamatult, siis saab esimese kiire väärkasutamisest üks olulisemaid tasakaalustamatuse põhjuseid, mida te Emakese Maa kehas näete. Sõjad on esimese kiire väärkasutus, kus inimesed kalduvad kasutama jõuvõtteid, tappes teisi inimolevusi selleks, et endale teed teha.  
 
Kui te hakkate seda nägema ja kui te hakkate tasakaalustama endas esimese kiire omadusi, siis võite te avalikult rääkida võimu kuritarvitamisest. Te võite hakata paljastama võimu kuritarvitamist ajaloos ja keskkonnadebattides. Ja sellel on positiivne mõju.
 
Kui te liigute siit edasi ja jõuate teiste kiirte juurde, siis leiate te positiivse väljundi, kuidas läheneda keskkonnaprobleemidele ilma esimest kiirt valesti kasutamata. Siis on teie eesmärgiks kogu elu tõstmine, võimu ja jõu kasutamine kooskõlas kogu elu tõstmisega, koondades tähelepanu positiivsele, mitte aga võitlusele millegi vastu, mille te olete tembeldanud negatiivseks vastavalt dualistlikule mõõdupuule.
 
Kui ma räägin tähelepanu suunamisest positiivsele, siis ei mõtle ma dualistliku polaarsuse positiivsust. Ma räägin kõrgemast positiivsest, millel puudub vastandpolaarsus, sest Jumala tahtel pole vastandit. On olemas anti-tahe, mis on omane langenud olevustele, kuid langenud olevuste anti-tahe ei moodusta vastandpolaarsust Jumala tahetele, sest Jumala tahe on kõrgemal sellest. Jumala tahet ei saa panna dualistlikku süsteemi ja sel puudub vastasolev opositsioon.
 
Jumalal puudub vastand. Langenud olevused arvavad, et nemad on Jumala vastand, kuigi nad tegelikult seda pole. Nad on vaid iseenda vastandiks, dualistliku polaarsuse vastandiks, mille nad on loonud, olles kaldunud ühte polaarsetest äärmustest oma teadvuses.
 
Kui te duaalsusesse laskute, siis peate te valima ühe dualistlikust polaarsusest. Ja on ilmne, et sellel polaarsusel, millesse te läbi oma tahte lähete, on olemas vastandäärmus. Langenud olevuste tahe pole Jumala vastand, see on vastandiks teisele anti-tahte vormile. Seepärast on langenud olevused jagunenud, vastandudes üksteisele, esindades võimule pürgivat võimueliiti ja valitsevat võimueliiti.
 
Kõigest sellest on võimalik üle kasvada ja kasutada tahet mittedualistlikul viisil. Seda tegi Jeesus, Buddha, Krishna ja teised, kes olid saavutanud vaimse meisterlikkuse ja kes suunasid oma tähelepanu kogu elu tõstmisele, paljastades vajadusel selle, mis polnud õige ühiskonnas või inimestes, andes uued mõtted, uue õpetuse, mida inimesed saaksid kasutada oma teadvuse tõstmisel.
 
***
 
Kas te mõistate, et keskkonnaprobleeme, mu armsad, pole võimalik lahendada viisil, kus sunnitakse kõiki omaks võtma mingit ideed või filosoofiat? Keskkonnaprobleemid hakkavad lahenema, kui inimkonna kriitiline mass tõuseb kõrgemale 48-ndast teadvuse tasandist nii, et nad leiavad ja hakkavad nägema, neil on nägemus ning nad usuvad niisugustesse lahendustesse, mis pole jõul põhinevad. Siin pole küsimus uue filosoofia loomises või uute ideede väljamõtlemises, millesse kõik peaksid uskuma hakkama. Siin on tegemist teadvuse tõstmisega nii, et kriitiline hulk inimkonnast tõesti ka tõuseks oma teadvuses. Kui inimesed saavutavad selle kõrgema teadvuse tasandi, siis hakkavad nad nägema võimalusi, kuidas Emakese Maaga ümber käia keskkonnaprobleeme tekitamata.
 
Paljud asjad tunduvad tänapäeval iseenesestmõistetavad paljude jaoks, mis sadu aastaid tagasi kaugeltki iseenesestmõistetavad polnud. Võtke kasvõi orjuse teema. Tuhandeid aastaid oli orjus enesestmõistetav, kuid 1800-ndatel aastatel sai Lääne inimeste jaoks selgeks, et orjus on vastuolus nende elukäsitlusega. See on vastuolus demokraatiaga ja selle põhimõttega, et igal ühel on teatud õigused, mis on neile kõrgemalt poolt antud.
 
Niisugune nähtus toimib ka keskkonnateemade puhul. Lääne inimeste jaoks on ilmselge, et ohjeldamatu saastamine kemikaalidega mõjutab toiduahelat ja selle tulemusena meie endi ja meie laste tervist. On iseenesest mõistetav, et me ei saa lubada looduse saastamist ega rüüstamist.
 
Ma võin teile kinnitada, et tasapisi saab inimeste jaoks ka enesestmõistetavaks vajadus uue lähenemise järele inimese ja Emakese Looduse vahel. Asjad on hakanud juba selles suunas liikuma, aga kui te koondate oma tähelepanu uuele lähenemisele neil alustel, mida selles raamatus tutvustatakse, siis see protsess ka oluliselt kiireneb. Kümne või kahekümne aasta pärast hakkavad inimesed aktsepteerima oma vaimset potentsiaali. Seoses sellega hakkavad nad nägema vajadust koostööks ja nad hakkavad tegema koostööd elementaaleluga ning lakkavad koormamast elementaalelu oma negatiivse energiaga.
 
Kui niisugune teadvustamine hakkab levima vähemalt elanikkonna ülemise vaimse 10 % hulgas, siis näete te põhjalikku erinevust ja uut lähenemisviisi ühiskonna kui terviku suhtumises Emakesse Loodusesse. Äkitselt hakkavad inimesed teadvustama asjaolusid, mis ei sobi kokku valgustunud ühiskonnaga. Äkitselt ilmuvad välja uued ideed, mis võetakse omaks, ilmuvad uued leiutised, uued tehnoloogiavormid, mis võimaldavad energiat toota ja toota palju muud ilma looduskeskkonda hävitamata.
 
***
 
Visioon uue loomisel on lõpetada klammerdumine spetsiifiliste tulemuste külge. Esimese kiire väärkasutamine on keskendumine teatud nähtavatele või füüsilise maailma tulemustele, näiteks sellele, et kõigist inimestest peavad saama kristlased või tuleb panna kõik inimesed omaks võtma piiranguid seoses kasvuhoonegaaside tootmise lõpetamisega. Niisugustele spetsiifilistele tulemustele keskendumine paneb esimese kiire väärkasutamise korral inimesed seisakusse. Siin tuleb hoiduda teistele oma nägemuse pealesurumisest.
 
Esimese kiire väärkasutamisest hoidumiseks ja esimese kiire tõelisele reaalsusele häälestumiseks on teil tarvis lahti lasta välistesse tulemustesse kinnijäämisest ja mõistma, et tõeline võti planeedile Maa muutuste toomiseks on tähelepanu suunamine inimeste teadvuse kasvamisele kõrgema tasemeni. Universumi tõeline eesmärk, nagu me oleme paljudel kordadel selgitanud, on kasvamine eneseteadlikkuses.
 
Kas mõistate, et kasvamine eneseteadlikkuses pole mitte ühiskonna välise muutuse tulemus, nagu näiteks uue seaduse automaatne tulemus? Kasvamine eneseteadlikkuses saab toimuda siis, kui inimesed hakkavad nägema ennast ja maailma uues valguses, kui nad arendavad välja uue lähenemise, kõrgema arusaamise. Need, kes on siis tõeliselt häälestunud esimesele kiirele ning on üle kasvanud esimese kiire väärkasutamisest, suunavad oma jõupingutused ja tähelepanu teadlikkuse kasvamisele, mitte teatud väliste tulemuste saavutamisele.
 
Siin on muidugi mitmeid peeneid hargnemisi, milles ma olen kindel, et te hakkate neid juba nägema, eriti kui loete chohanide poolt edastatud tekste. Ma tahan siin soovitada teile puhastumise või sisemise paastumise perioodi, et hakata nägema jõu kuritarvitamist keskkonnaprobleemide puhul või mistahes teemadele lähenemises.
 
Kõigepealt peate te astuma sammu tagasi jõulpõhinevast suhtumisest. Siis peaksite te andma puhkust endale ja oma meelele nii, et te suudaksite tasapisi vabastada oma meele niisuguste mõttevormide ja ideede mõjust, mida on avaldanud teile langenud olevused. Te ei tohiks sattuda vastuvõitlemise kiusatusse võimueliidi vastu. Sest nagu ma ütlesin, ei too see kaasa soovitud muudatusi. Muudatuse toob vaid teadvuse tõstmine, kus te ei võitle võimueliidiga, vaid püüate tõesta teadvust nii, et järk-järgult kaotab eliit mõju ühiskonnas ja lõpuks pole eliidiksolevatel eluvooludel enam võimalik siia planeedile kehastuda.
 
Selleks, et anda endale puhkust ja samas tunda, et te tegelete millegagi aktiivselt, mis iseenesest on selgelt esimese kiire omadus, mida aga ma samas palun mitte kellelegi peale suruda, teen ma teile ettepaneku. Me oleme teile andnud, nagu Ema Maria ka on ära märkinud, terve hulga vaimseid abivahendeid, mis on otseselt mõeldud vaimse energia äratamiseks ülevalt ja mis on samuti mõeldud suunamiseks teatud spetsiifilistesse olukordadesse, näiteks elementaalide koorma kergendamiseks. Me oleme andnud teile arvukalt dikriisid, rosaariume ja invokatsioone ning abivahendeid ka läbi teiste vaimsete liikumiste, mida meie oleme toetanud terve möödunud sajandi jooksul. Need on väga tegusad abivahendid ja tehnikad, kus on võimalik kasutada oma häält vaimse valguse kohalekutsumiseks.
 
***
 
Ma olen kindel, et sellele raamatule avatuna, olete ka kursis teatud vaimsete kontseptsioonidega. Te peaksite olema teadlik, et teie füüsilise keha ümber on energiaväli ja et selles energiaväljas on teatud energiakeskused, mida nimetatakse chakrateks. Teie kõri piirkonnas asub chakra, mida kutsutakse kõrichakraks. See on teie jõukeskus ja see vastab esimesele kiirele. Kui te tunnete, et esimene kiir resoneerub teiega, siis julgustan ma teid õppima seda, kuidas kasutada oma kõrichakrat, oma jõukeskust selleks, et äratada vaimset valgust ja suunata see teatud olukordi tervendama. Eriti julgustan ma teid kasutama seda valguse suunamiseks elementaalelu koorma vähendamiseks.
 
Juhul, kui te olete esimese kiire inimene, leiate te rahulolu ja tegemisrõõmu, tehes midagi niisugust, mis teis loob tunde, et te olete midagi suutnud ära teha. Te ei pruugi näha kohe füüsilisi tulemusi, kuid kui te olete avatud sellele raamatule, siis tunnete te intuitiivselt, et te suudate midagi ära teha ja et igal korral, kui te valgust kohale kutsuste, teete te midagi, mis on tegemist väärt ja mis aitab kaasa ülesmineva impulsi loomisele ning mis aitab ka kaasa elementaalelu koorma kergendamisele ja seega loob tõelise muutuse.
 
Teie poolt loetud invokatsioonid puhastavad ka kollektiivset teadvust. Kui te aitate kaasa raskete energiate kergendamisele, mis koormavad kollektiivset teadvust, siis, mu armsad, kas pole mitte ilmne, et see võimaldab võtta kergemini inimestel vastu uusi ideid?
 
Mis te arvate, miks on tänapäeval nii suur hulk väga piiratud elu elavaid inimesi ja miks nende meeled on suletud mistahes ideedele, mis võiksid tulla väljaspoolt nende endi mõttemaailma? See on nii sellepärast, et kollektiivset teadvust koormavad rasked emotsionaalsed energiad, samuti ka mentaalsed ja eeterlikud energiad ja selle tõttu pole inimesed suutelised kinni haarama uutest ideedest. See on piltlikult nende meeles valitsev pimeduseudu ja nad pole lihtsalt suutelised nägema mitte midagi, mis on väljaspool neile juba tuttavat ja harjumuspärast. Nad ei suuda haarata, nad ei suuda omaks võtta, nad ei suuda uskuda oma mõttemaailmast kaugel olevatesse ideedesse, mis ei vasta sellele mõttesüsteemile, milles nad on üles kasvanud.
 
Kas mõistate, et kui te seda udu hajutate ja pimedust valgustate, siis suudavad inimesed haarata neist ideedest, mille nad siiani tagasi lükkasid. Siis on nad suutelised omaks võtma neid mõtteid, mida nad varem omaks võtta ei suutnud. Siin toimib analoogia, millest rääkis Ema Maria eelmise võtme näites, kus valguse suurenedes hakkavad inimesed nägema selles ruumis olevaid asju järjest selgemini. Ja kui nad juba näevad mingit asja, siis nad ka võtavad omaks selle asja olemasolu. Teatud teadvuse tasandil võrdub nägemine uskumisega.

Inimesed ei usu seda, mida nad ei näe. Ja nad ei suuda näha, kui rasked energiad neid koormavad. Koormat kergendades teete te nägemise ja uskumise neile võimalikuks. See juba loob planeedi jaoks hoopis helgema tuleviku.
 
Samuti aitab see puhastada teie enda meelt ja olemust niisugustest energiatest ja mõttevormidest, mis tulenevad jõu väärkasutamisest. See on tõsine abi ka teie enda kasvamisele ja te näete, et kui te vabastate end jõu vääraist väljendusvormidest, siis te tunnete, et teie meel hakkab tasapisi selginema. Te hakkate nägema seda, mida te kunagi varem pole näinud. Te hakkate nägema ja uskuma asju, mida te ei võta omaks oma praegusel teadvuse tasandil.
 
***  
 
Kui te tõesti tahate olla eesminejas Emakese Maa tervendamisel, siis ma julgustan teid kasutusele võtma neid abivahendeid ja tehnikaid, mida me oleme andnud läbi mitmete sõnumitoojate. Uurige erinevaid võimalusi, otsige välja need, mis on teile lähedased ja haakuvad teie olemusega, kasutage neid truult ja innukalt, kuni te hakkate tundma muutust teadvuses ja siis saate te hakata oma tähelepanu suunama mõnele teisele kiirele. Kulgege selles voolus, kuni häälestuste oma Mina Olen Kohalolekule ning hakkate saama intuitiivseid juhtnööre oma Kohalolekult.
 
Teile on juba tuttav niisuguste juhtnööride saamine, kuidas muidu oleks teil olnud võimalik see raamat leida? Ja kuidas muidu oleks teil olnud huvi seda raamatut lugeda praeguse kohani? Selles raamatus on muidugi esinenud ka niisuguseid mõtteid, mis on olnud vastuolus teie varasemate uskumustega enne selle raamatu lugemist. Kuna te olete lugenud seda raamatut praeguse kohani, siis on teis jätkunud tahet neist vanadest ideedest kõrgemale vaadata.
 
Kuidas oleks jätkunud teis tahet kõrgemale vaadata oma praegustest uskumustest, kui teil poleks intuitiivset sidet oma Mina Olen Kohalolekuga? Te olete oma Kohalolekule häälestudes tajunud, et on olemas midagi enamat, millest peaks elu mõistmisel aru saama. See on ainus võimalus nende ideede mõistmiseks, mis on kõrgemal neist harjumuspärastest ideedest mille küljes te kinni olete. Õnnitlege ennast selle tõsiasja puhul, et te olete saavutanud sisemist edu ja lugenud seda raamatut praeguse kohani. 
 
Ja siis saage aru, et saabub punkt, kus õppimise aeg on jõudnud nii kaugele, et õppimine tuleb ühendada praktikaga. Ma julgustan teid praktiseerima. Leidke need tehnikad. Minge sellele veebilehele, mille see sõnumitooja on loonud (http://www.askrealjesus.com/; (eestikeelne: http://www.kuldajastu.ee/ )), kasutage invokatsioone maailma transformeerimiseks, kasutage rosaariume ja invokatsioone personaalseks transformatsiooniks, kasutage dikriisid. Kasutage seda kui stardipunkti. Kui te tunnete vajadust minna siit edasi ja kasutada teistest allikatest pärinevaid tehnikaid, siis igal juhul tehke seda.
 
Kuid igal juhul tehke midagi.
 
Tehke midagi!
 
Te kiirendate oma isiklikku vaimset kasvamist ja te kiirendate ka planeedi kasvamist ulatuses, mida te praegu isegi ette ei suuda kujutada. Käes on tegutsemise aeg ja kui te olete esimese kiire inimene, siis saate te ka aru, et tegutsemine on esimese kiire osa. Esimese kiire inimesed ei suuda vaikselt paigal istuda, mõelda ja rääkida; nemad peavad tegutsema.
 
Kuid ma tahan teile öelda, et on olemas parem viis tegutsemiseks, kui seda on võitlemine teiste inimeste või langenud olevuste vastu. See tee on häälestumine esimese kiire tõelistele omadustele. Sellele häälestumine ja võimalus üle kasvada esimese kiire väärkasutamisest on just nimelt vaimse valguse kohalekutsumine oma energiavälja ja olemusse kollektiivse teadvuse ja elementaalelu puhastamiseks.
 
Niisiis, hakake peale! Ja kui te olete neid tehnikaid praktiseerinud, siis võtke kätte uuesti see raamat ja uurige teiste chohanide õpetusi. Te võite ka otsustada uurida neid õpetusi käsikäes tehnikate praktiseerimisega. Sel juhul võite te saavutada topeltefekti, mida te saavutate vaid siis, kui te loete teooriat ja viite selle praktikasse. Õppimine ja praktika on vaimse kasvamise kaks jalga. Kui kaugele te jõuaksite ühel jalal keksides, võrreldes selle vahemaaga, mida te suudate läbida Jumala poolt teile antud kahel jalal kõndides? Meie Ülestõusnud Väest oleme varustanud teid kahe jalaga teie isikliku edu ja ka planetaarse progressi saavutamiseks.
Õppige ja praktiseerige.
 
Kasutage neid mõlemat!      

Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine