Armastuse voolus (Leedi Meister Veenus)

(vastu võetud 2013)


Leedi Meister Veenus olen mina ja nagu mõned teie hulgast teavad, tulen ma planeet Veenuselt. Ma olen tulnud siia hoidma armastuse tasakaalu planeet Maa evolutsioonide jaoks, kuni piisav hulk kehastuses olevaid inimesi suudavad hoida tingimusteta armastuse tasakaalu niisuguses astmes, et minu kohalolemine siin pole enam vajalik.

Miljonid on tulnud päästmismissioonile
Enne minu saabumist sellele planeedile oli minu kaksikleek ja kaaslane Sanat Kumara olnud siin juba pikka aega. Mõned teie hulgast teavad, et Sanat Kumara tuli sellele planeedile kauges minevikus, kui Maa oli vajunud nii madalale tasandile, kus ükski inimhing ei suutnud enam lõpetada maist õppimistsüklit. Kõik olid langenud olevuste poolt loodud allamineva spiraali lõksus ja see planeet ei täitnud oma kooliruumiks olemise eesmärki. Maa oli justkui must auk. Sanat Kumara tuli vabatahtlikuna planeet Maa jaoks tasakaalu hoidma. Ta tuli kosmilise eksperimendi korras, et näha, kas musta auku on võimalik pöörata tagasi tõusuteele. Vastasel korral oleks allaminev spiraal viinud Maa kaasa, kuni Maa oleks lõpetanud eksisteerimise.

Siiani on see eksperiment edukas olnud. Maa on võtnud positiivse kursi. Selle planeedi elanikud ei ela enam kui loomad. Siin on elutarkust ja teadmisi, ka enesetunnetust ja igal aastal tõuseb siit planeedilt inimesi jäävalt vaimsesse sfääri. Neid pole palju, kuid neid on vähemalt üks ja see on Sanat Kumara dispensatsiooni jätkumise eelduseks.

Ma tulen teile meenutama, et paljud, paljud miljonid inimesed on planeet Maale tulnud erinevatest kosmilistest paikadest. Kui Sanat Kumara algselt sellele planeedile laskus, tulid temaga Veenuselt kaasa 144 000 eluvoolu. Kuid pärast seda, kui nad olid edukad oma missioonil planeedil Maa, pöörates Maa ülesminevasse spiraali, on siia kehastunud miljoneid erinevaid eluvoole teistest planetaarsetest süsteemidest, ka teistest tähesüsteemidest ja galaktikatest. Need paljud inimesed on tulnud siia, sest nad tahtsid osaleda eksperimendis, kus pime täht pööratakse Vabaduse Täheks.

Paljud sellele planeedile vabatahtlikult tulnud eluvoolud jõudsid teatud teadvuse tasandile juba oma algses kasvamise kohas. Kuid nad polnud vaimsesse sfääri jäävalt üles tõusnud, nagu ka need 144 000, kes planeet Veenuselt tulid. Kui nad oleksid kehastunud ülestõusnud meistrid, mis oleks olnud siis selle eksperimendi mõte?

Kuidas planeet valguse teele aidata
Meil, kes me oleme ülestõusnud, on vägi laskuda kehastusse ja silmapilkselt planeet tõusuteele pöörata. Aga kuidas saaks see aidata inimesi, eluvoole, kes sellel planeedil kehastuvad? Niisugune tegu vaid kinnitaks valekujutlust, mille on omaks võtnud paljud religioonid, sealhulgas ka kristlus, arvates, et on vaid üks, kes on suuteline olema Jumalaks Maa peal. Sellest pole abi. Kasu on sellest, kui paljud inimesed mõistavad, et nendes on Jumal ja nemad on avatud ukseks Jumalale, kes ennast nende kaudu Maa peal väljendab. Niisugune äratundmine pöörab planeedi tõusuteele.

Niisiis, need 144 000 Veenuselt ei ole üles tõusnud ja nemad on tulnud eeskuju näitama selles, et isegi niisugusel pimedal planeedil on võimalik alustada positiivset spiraali, mis ülestõusmiseni viib. Miljonid teised, kes on tulnud teistest süsteemidest, on samuti ülestõusmata seisundis ja nemad on tulnud siia demonstreerima, et siin on võimalik kehastuda ja olles mõjutatud surmateadvusest, siiski säilitada seesmine impulss, seesmine mälu, seesmine teadmine, et elu on enamat, kui see, mida Maa peal parasjagu eluks peetakse ja edasi pürgides on võimalik tõsta oma teadvuse tasandit ja muutuda avatud ukseks selle enama jaoks.

Seega pole lugu Sanat Kumarast tähtis vaid 144 000 jaoks, vaid see on oluline ka miljonitele teistele, kes sellele planeedile on laskunud. Need, kes laskusid Maa peale pärast Sanat Kumara tulekut, laskusid siia läbi tema ametkonna. Seepärast on nad oma seesmistel tasanditel tuttavad Sanat Kumaraga. Nad teavad tema nime. Nad teavad, et Veenus on Armastuse Täht.

Armastuse tähtsus
Muide, mu armsad, mis te arvate, miks nii paljud kultuurid üle kogu maailma seostavad planeet Veenust armastusega? Muidugi on see nähtav planeet taevas ja ta paistab tähena, aga miks peaks seda armastusega seostama? Peaaegu iga kultuur teeb seda.Põhjus on selles, et paljud on tulnud siia läbi Armastuse Tähe ametkonna ja kehastunud siia aitama tõusta sellel planeedil ja neis on säilinud seesmine mälestus sellest, et Veenus hoiab armastuse vaimset tasakaalu ja fookust planeet Maa jaoks. Armastus on võti, sest Veenuse armastus pööras Maa tõusuteele. Ja vaid armastus saab kanda Maa ülestõusmispunktini.

On veel palju teisi Jumala omadusi, mis on samuti ülesmineva spiraali osaks, kuid vaid armastus saab kanda planeedi ülima eesmärgini. Ma tulen teid äratama äratundmisele, et armastus on vool, avarustesse suunduv vool. Armastus pole midagi staatilist, kuigi paljud planeedil Maa peavad armastust millekski püsivaks ja staatiliseks, sest nad usuvad tingimuslikku armastusse.

Nad arvavad, et peavad vastama mingitele tingimustele ja siis pretendeerivad nad Jumala armastusele.Vormimaailmas pole milleski paigalseisu, sest vormimaailm, nagu ütles Maha Chohan, on Püha Vaimu voolu, Elu Jõe ülesminev spiraal. Elu Jõgi on Armastuse Jõgi, sest läbi armastuse häälestud sa kogu universumi Elu Jõega. Kogu universumi Elu Jõgi on jumalike omaduste koosmõju. Nagu ma ütlesin, aitas Veenuse armastus Maal ülesminevasse spiraali lülituda ja armastus on siiani võtmeks elu vooluga liitumisel ja see jääb nii, kuni planeet Maa vaimsesse sfääri tõuseb.

Kolm eluvoolu tüüpi
Ma tulen andma teile kingitust invokatsiooni näol, mille läbi te saate end häälestada Armastuse Vooluga, mida kannan mina, mida kannab Sanat Kumara, mida kannavad Veenuselt tulnud ja mida me hoiame planeet Maa jaoks. Me hoiame Armastuse Voolu tasakaalu, igavestivoolava, igavesti ennastületava armastuse, mis ei tunnista ühtki tingimust jäävana, ühtki tingimust muutumatuna, sest me oleme aru saanud, et kõigest on võimalik üle saada mitte kunagi peatuva armastuse voolu abil.

Mitte miski ei saa armastuse voolu peatada peale vaba tahte. Kui planeedil Maa pole piisavalt inimesi, kes oleksid avatud ukseks armastuse voolule, siis armastus seiskub. Ja kerkib küsimus: kas kõik Maa eluvoolud on võimelised saama armastuse avatud ukseks nii, et nad ise suudavad hoida ja isegi suurendada ülesminevat impulssi, ülesminevat spiraali sellel planeedil? Nagu öeldud, on selle ülesmineva spiraali loonud need, kes laskusid siia, kes võtsid enda kanda selle planeedi tiheduse ja on sellele vaatamata suutelised vaimsesse sfääri üles tõusma. Kuid sellel planeedil on esindatud kolm põhilist eluvoolude kategooriat:

1. Need, kes on laskunud vabatahtlikult erinevatest kosmilistest paikadest. Nemad tulid siia mitte sellepärast, et nende karma oleks neid siia toonud, vaid vabatahtlikuna.
2. Need, kes langesid siia, sest nad väärkasutasid oma võimalust mingil teisel planeedil. Kui nende planeet vaimsesse sfääri üles tõusis, ei saanud nemad sinna enam jääda ja nad langesid pimedale planeedile Maa, sest Maa vibratsioon vastas nende teadvuse vibratsioonile.
3. Aga kolmas ja olulisim kategooria koosneb nendest eluvooludest, kes kehastusid siia uute puhaste eluvooludena, et alustada siit oma vaimse kasvamise teekonda.

Võib-olla te teate, et enne planeet Maa langemist, kehastus siin mitmeid eluvoolu laineid. Nad kehastusid ja seejärel tõusid üles vaimsesse sfääri ning lõid seeläbi ülesmineva spiraali. Kuid siis toimus langemine ja pärast seda sündmust lubati Maa peal kehastuda teistelt planeetidelt tulnud madalatel eluvooludel ja need lõid tasapisi allamineva spiraali, mis, nagu ma juba ütlesin, ähvardas hävitada Maa. Kui Maa oli oma madalaimas punktis, siis algselt laskunud eluvoolud [kategooria 3] – kes olid osalised ka selle planeedi allaminevasse spiraali viimisel – olid veel enamuses sellel planeedil kehastuses [nad polnud veel ülestõusmiseks valmis].

Kui Maa oleks hävinud, siis need algsed puhtad Maale laskujad poleks teises surmas hävinud. Aga enamus langenud olevustest, kes Maa allaminevasse spiraali olid viinud, oleksid läbinud teise surma rituaali. Algsed puhtad eluvoolud aga oleksid pidanud kehastuma mõnele teisele planeedile, et saada edasisi võimalusi oma teadvuse tasandi tõstmise protsessis.

Võimaluse andmine langenud olevustele oli ette nähtud. Aga meie, kes me oleme tulnud siia teistest paikadest, kas Veenuselt või mõnelt teiselt planeedilt, ei saa viia planeet Maad ülestõusmispunktini. Meie saame ümber pöörata allamineva tõmbe, mille lõid langenud olevused, sest meil on lubatud hoida tasakaalu vastukaaluks langenud olevuste tegevusele. Meie võime eeskuju näidata, kuid me ei saa viia Maad ülestõusmisele, sest Maa ülestõusmine või mittetõusmine ei sõltu langenud olevustest ega ka nendest, kes on siia tulnud vabatahtlikena. See sõltub ainult algselt Maale kehastunud puhastest eluvooludest [kategooria 3], neist, kelle tarvis planeet Maa oli esimeseks võimaluseks kehastuda materiaalsesse universumisse.

Tekib küsimus: kas need, kes on algsed eluvoolud planeedil Maa, suudavad tõusta oma teadvuses nii, et neist saavad avatud uksed elu vaimsele voolule? Ja see sõltub muidugi eeskujust, mida pakuvad vabatahtlikult siia kehastunud. Ja ma pöördun nende poole, kes on siia laskunud.

Võti ülestõusmiseks

Oma seesmistel tasanditel teate te, et võti teie ülestõusmiseks ja missiooni täitmiseks Maal ei ole midagi muud kui armastus. See kujutab endast delikaatset väljakutset, sest paljud teie hulgast, kes on tulnud planeedile Maa vabatahtlikuna, tunnevad, et midagi on Maa peal valesti, et siin on midagi, mis tuleks korda seda ja et teil oli tarvis tulla siia midagi tegema, parandama, heastama. Kuigi see ei ole vale, peate te aru saama, et niisugune meeleseisund tõi teid Maa peale, kuid niisugune meeleseisund ei vii teid ülestõusmisele planeedilt Maa.

Te ei suuda siit üles tõusta samas meeleseisundis, milles te siia laskusite. Samuti kehtib see langenud olevuste kohta. On neid, kes on siia vabatahtlikuna tulnud ja neist on saanud langenud inglite illusiooni ohvrid, arvates, et Maa on praeguses olukorras sellepärast, et Jumala plaanis oli viga, mis puudutab vaba tahte andmist inimestele. Sellest illusioonist tuleb enne ülestõusmist välja saada. Ja need, kes on siin vabatahtlikena, peaksid vabanema illusioonist, et nad on siin selleks, et midagi ära teha või selleks, et päästa Maa.

Te pole siin selleks, et päästa Maa – see on algsete laskunute ülesanne. Kõik, mida teie teha saate, on näidata eeskuju selles, kuidas olla avatud ukseks igavesti voolavale, igavesti ennastületavale armastuse voolule. See on teie ainus võimalus oma missiooni täitmiseks. Te polnud üles tõusnud, kui Maale tulite. Miks? Te olite säilitanud mõne illusiooni, mis tärkab lahusolemise teadvusest. Mis on ülestõusmise võtmeks? See on lahti lasta vaimudest, neist tontidest, mis pärinevad lahusolemise teadvusest ja kui te lasete lahti viimasest pettekujutlusest, siis suudate te üles tõusta.

Osa neist vaimudest, kellest te lahti laskma peaksite, panevadki teid uskuma, et te olete siin selleks, et midagi ära teha, et te peaksite oma jõud suunama Maa vaimseks tõstmiseks. Vaid need, kes on algsed puhtad planeedile Maa laskunud eluvoolud, saavad viia Maa ülestõusmispunkti. Nad suudavad teha seda siis, kui neist saavad avatud uksed Jumala jõule, mis läbi nende voolab. Teie saate samuti olla avatud ukseks Jumala jõule, mis läbi teie voolab kehastuses olles, kuid sellest ei piisa Maa toomiseks ülestõusmispunktini. Sellest on piisanud, et tuua Maa positiivsesse spiraali, aga see spiraal sai loodud tänu sellele, et mõned algsete eluvoolude hulgast vastasid Sanat Kumara, Gautama, Maitrya ja teiste ülestõusnud meistrite poolt loodud eeskujule.

Täitu armastuse voolust
Kas algsete eluvoolude hulgas on vaimsesse sfääri jäädavalt ülestõusnuid? On. Mitte küll palju, aga mõned. Ent enamus, kes on planeedilt Maa üles tõusnud, on mujalt tulnud eluvoolud. Kuid me oleme ajajärgus – me oleme kosmilises tsüklis – kus aeg on küps paljudele nende hulgast, kes kehastusid siia vabatahtlikuna, sest nad on jõudnud oma ülestõusmispunki lähedale. Te saate üles tõusta vaid siis, kui te lasete lahti mistahes kujutlusest, mis oli teil siia laskudes ja sukeldute armastuse voolu.

Te pole siin selleks, et saavutada spetsiifilist välist või füüsilist tulemust. Te olete siin avatud ukseks armastusele nii, et te suurendate valgust sellel planeedil, et algselt siia õppima laskunud eluvoolud näeksid teha valgustatumaid otsuseid. Maa saatuse määravad just nende valikud. Teie valikud toimivad eeskujuna, kuid vaid siis, kui te loobute meelelaadist, et teie tegevusel peab olema füüsiline, nähtav väljund.

Anduge armastuse voolule, kus te näete end vaid avatud uksena armastusele ja te mõistate, et siinolemiseks on vaid üks põhjus, ja see on olla avatud ukseks enamale, mis kasvab igavesti enamaks ja ei peatu kunagi eneseületamise teel. Seega igast kujutlusest, mis teil enese kohta on, tuleb lahti lasta enne, kui te kasvate sellest kujutlusest enamaks. Vastasel korral hoiab see kujutlus teid kinni ja te ei saa olla armastusele avatud ukseks ega täita oma ülesannet.

On ka neid, kes oma puhtaimas soovis on tulnud siia vabatahtlikuna appi, aga on sulgenud oma olemuse – oma tšakrad – ja nad pole enam avatud ukseks ja nad aitavad kaasa Maa allaminevasse spiraali tõmbamisse. Seda me mingil juhul ei sooviks. See on ka üks põhjus, miks meie, jumaliku poole naisesindajad otsustasime tuua teile kingituseks Elu Laulu Tervendava Maatriksi. Et need, kes on vabatahtlikena tulnud, saaksid tervendatud mistahes haavadest ja illusioonidest, mille nad on Maa peal endasse võtnud, et nad suudaksid üles tõusta. Loomulikult on Elu Laul võrdselt vabastav ka algsetele eluvooludele, kes saavad samuti tervendatud ja saavutavad oma ülestõusmise. Täpselt samuti võivad seda kasutada langenud olevused, kui see on nende soov, kuigi on prognoositav, et suur osa neist ei taha tõusta ja seepärast peavad nad minema teistele planeetidele või läbima teise surma pärast sellel planeedil kehastumise lõppu.

Lõika läbi side langenud olevustega
Maa süütute eluvoolude ja siia vabatahtlikult appitulnute ründamine, kritiseerimine ja pilkamine kestab. Siia vabatahtlikena tulnud on andnud langenud eluvooludele võimaluse jääda kehastusse ja jääda illusiooni, kus nemad on kontrolli saavutanud planeet Maa üle. Kuid kas te arvate, et langenud eluvooludes on mingigi tänutunne neile antud võimaluste eest? Ei. Nemad näevad end vabatahtlikult tulnutega võistluses olevat.

Paljud teie hulgast, kes te olete vabatahtlikena tulnud, on näinud seda oma elus. Oma tahtest teenida, olete te kehastunud lähedastes isiklikes suhetes nendega, kes on siia langenud, nendega kes on langenud teadvuse lõksus. Te olete andnud neile võimaluse, et nad näeksid teie eeskuju, et nad näeksid, et teie teed juhib armastus, et teie suhe Jumalaga põhineb armastusel ja mitte hirmul, et teil pole vajadust teisi kontrolli alla saada, et teil pole tarvidust teisi inimesi omada ega alandada, kritiseerida, tüssata ega kohta kätte näidata.

Paljudel juhtudel olete te võtnud niisugused inimesed oma partneriteks, lasteks, elukaaslaseks, ülemuseks või kaastöötajaks. Te olete andnud neile võimaluse võimaluse järel. Aga praegusest ütlen ma teile, et te peate lahti laskma kõigest, millesse te olete kinni jäänud, et päästa langenud teadvuses olijaid. Mõnda neist ei saagi päästa, vähemalt mitte siin, maistes tingimustes. Nad peab viima kusagile mujale või Püha Tule Kohtu ette. See otsus ei ole teie teha. See on nende endi otsus.

Kuid teie peate lahti laskma soovist päästa niisugused eluvoolud, sest kui te ennast nendega seote, siis ei saa te oma isikliku ülestõusmise spiraali siseneda ega saa planeet Maal aidata tõusta kõrgemale tasandile. Paljude jaoks 144 000 hulgast, kes tulid Veenuselt ja ka nende jaoks, kes tulid mujalt planeetidelt, on aeg lasta lahti teatud eluvoolude, eriti langenud teadvuses olijate külge klammerdumisest.

Rubiinkiire fookus sinu südames
Kui te neile häälestuste, siis saate te üsna kergesti aru, kellega on tegemist, sest teil on see võime. Igale üksikule eluvoolule, kes kehastus siia vabatahtlikuna ja kes tuli läbi Sanat Kumara ametkonna, on antud enne Maale laskumist kaasa kingitus. Sanat Kumara ise pani teie südamesse Rubiinkiire fookuse. See fookus on hõõguv leek, mis põleb tingimusteta armastuse tules. Läbi abivahendi, mida me nimetame Tervendavaks Maatriksiks, on teil võimalus tulla tagasi teadlikku kontakti ja teadlikult häälestuda selle armastuse leegiga.

Te ärkate teadmisele, et armastus on kõrgemal maistest tingimustest ja olukordadest. Armastus on tingimusteta.Kui te seda teate, kui teil on see taustsüsteem oma südames olemas, siis olete te silmapilkselt võimelised ära tundma need, kes pilkavad tingimusteta armastust, kes tahavad selle jalge alla tallata, kes tahavad sellega vaielda, kes tahavad selle tagasi lükata ja panna teid tundma end tagasilükatuna, kui te neile tingimusteta armastuses lähenete.

Kui häälestute Rubiinkiire fookusele oma südames, siis teate te, et tõeline armastus ületab kõik maised tingimused. Veenuslase armastus on kõrgemal kõigist langenud teadvuse poolt loodud tingimustest Maal. Te olete suuteline ära tundma need teile lähedased inimesed, kellel puudub see fookus südames, sest need, kes on siia langenud, ja nende seas on ka algseid puhtaid eluvoole, ei oma seda fookust, sest nad ei ole läbinud Sanat Kumara ametkonda enne, kui nad tulid kehastusse planeedile Maa.

Kui te tunnete ära need, kellel puudub tingimusteta armastuse fookus, siis ei ole teie töö neid päästa. Teie asi on paljudel juhtudel olnud anda neile vabatahtlikult võimalus võimaluse järel kogeda tingimusteta armastust, mis on teie südames. Kuid saabub hetk, kus tuleb öelda: „Nüüd aitab. Mina liigun edasi Elu Jõe, Armastuse Jõe edasiviivas voolus, mis pidevalt ennast ületab ja rohkem ma ei kohanda ennast nende inimestega ega ole nendega ühendatud ega jäägi andma neile võimalusi. Ma voolan kaasa armastuse vooluga ja ületan ennast selle määrani, et ei vaeva ennast niisuguste inimeste järgi kohandamisega. Kui nad on minu mõjusfäärist lahkunud, siis las nii ollagi, sest see, mis neid eemalduma pani, on nende enda otsus. Mina lihtsalt soovin edasi liikuda koos Armastuse Jõega ja see on minu seesmine soov siin ilmas, sest seda leeki ma sellel planeedil kehastan.

Ja mina olen truu Sanat Kumara leegile, sest mina olen ustav Sanat Kumarale ja ma tahan näha Sanat Kumara võitu Maal. Ma pühendan ennast selle võidu saavutamisele nii, kuidas ma suudan, võimendades rubiinkiire fookust oma südames, mis annab mulle tugevuse ja väe voolata igavesti ennastületavas armastuse voolus maise lõksu jäämata. Ma ei jää ennast kohandama nende inimeste järgi, kes armastust pilkavad ja alandavad. Ma ületan ennast ja eemaldun neist, kes ei järgne mulle eneseületamise teel.

Olgu minu otsuseks olla see, kes mina olen ja nemad las otsustavad, kes nemad olla tahavad: kas tahavad nad olla seal, kus nad on või tõusta kõrgemale. Selle otsuse jätan ma neile. Ma tahan olla ustav ja seepärast ei toimi ma ka kellegi teise suhtes valesti. Ma olen truu oma tõelisele olemusele ja ma ütlen: „Mina liigun edasi. Sinu otsus edasi liikuda on sinu. Mina olen oma otsuse teinud. Ma jään truuks oma otsusele.“ Ja ma kasutan Tervendavat Maatriksit, et tervendada end kõigist klammerdumistest, haavadest, mis panid mind arvama, et ma pean tähelepanu pöörama neile, kes pilkavad kõige väärtuslikumat leeki, mida mina sellele planeedile tooma tulin, tingimusteta armastuse leeki – Rubiinkiire tingimusteta armastust.“

Rubiinkiire laserkiir
Kas olete tähele pannud, et rubiinkiire värvi on tihti seostatud laserkiirega? Mis on laserkiir? See on selge kiir, sest valgus pole killustatud. Miks on see nii? Seepärast, et puuduvad tingimused. Killustavad, jagavad, segmenteerivad üksnes tingimused, mille te loote, kui te laskute duaalsuse meeleseisundisse, pidades end jumalaks, kes hakkab tingimusi seadma.

Nii käitub langenud teadvus. Sellest meeleseisundist suudate te välja kasvada, häälestades end Rubiinkiirele ja selle abil suudate te üle kasvada hukkamõistust, dualistlikust õige ja vale, hea ja halva mõõdupuust, mida teiste peal rakendada. Ole vaid avatud ukseks armastusele. Pole tarvis arutada, kes on väärt seda armastust saama, sest sa lased sel voolata nagu armastus voolata tahab.

Sa lased Pühal Vaimul voolata sinna, kuhu ta tahab ja lased tingimusteta armastusel vabastada inimesed, esitades nende tingimustele väljakutse või olla tingimusetuse eeskujuks. See on sinu võimalus. Ja Tervendav Maatriks on suureks abiks Maa peal olevatele eluvooludele, kes tahavad liikuda kaasa igavese ennastületava vooluga, tingimuseta armastusega, Sanat Kumara vooluga, vooluga, mille meie oleme avanud planeedile Maa ja mille me hoiame avatuna. Ühinege meiega selles voolus ja olge see, kelleks te siia sündisite!

 

 Märkus: Elu Laulu Tervendav Maatriks on kaheksast invokatsioonist ja kaheksast dikriist koosnev abivahend, mis on mõeldud füüsiliste, emotsionaalsete, mentaalsete ja hingehaiguste ning traumade tervendamiseks (eesti keelde pole tõlgitud).

 

 

 

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine