Minevik kui sissejuhatus tulevikku

KuanYin

Novosibirski konverents juunis 2013

Vajra, vajra, vajra, vajra, vajra, vajra, vajra, vajra,vajra.

Mina, Kuan Yin, läidan Venemaal Kaastunde ja Osavõtlikkuse Leegi. Vastavalt vaba tahte seadusele ei jõua see kõigini, sest paljud ei taha seda endasse lasta. Sest nad on uhked ja ennasttäis ega taha tunnistada, et nemad seda vajavad. Nad ei taha tunnistada, et nad vajavad andestust ja vabandamist. Nad ei tunnista, et nemad võiksid olla teinud midagi andeksandmist nõudvat, sest nende arvates on nad korda saatnud vaid tegusid, milleks on neil olnud õigus vastavalt omaloodud õiglussüsteemile.

Olete vast kuulnud öeldavat, et minevik on vaid sissejuhatuseks. Et ajalugu kordub ja et kes pole õppinud selgeks ajaloo õppetunde, on määratud neid kordama. Sest kui Ema Valgus on kord juba tõmmatud dualistlikku allaminekuspiraali, siis ei saa see Valgus iseennast vabastada, vaid allaminekuspiraalist väljasaamiseks on tervis Isa Valgust. Aga Isa Valgus saab tulla vaid läbi inimsüdame leegi.

Asi, mida te saate teha Emakese Venemaa heaks, on sulanduda kokku kaastunde- ja osavõtlikkuse energiaga. Vene kodanikud, need inimesed, kes on siia kehastunud, peaksid välja saama minevikumustreist, ja selleks on neile tarvis kaastunnet, osavõtlikkust ja halastust, Leeki, mida on minul külluslikult jagada neile, kes oma südame sellele avavad.

Kuidas te saate oma südame kaastundele avada? Te võite pidada end vaimseks inimeseks ja mõelda, et loomulikult on teie süda avatud kõrgetele vaimsetele juhendajatele ja seega ka kaastundele. Kui see rahvas tahab rakendada oma edasiminevat potentsiaali, siis peab ta saama üle oma minevikust, sest kuidas saaks niisugust dualistlikku minevikku kaasa vedada Kuldsesse ajastusse. See pole võimalik.

Ma esitan selle küsimuse vaimsele kogukonnale, kes on sündinud siia selleks, et aidata Venemaal vaimses mõttes edasi liikuda ja kes tahavad tegeleda Venemaa minevikuprobleemidest ülesaamisega. Siin tuleb kõne alla mitte ainult nõukogudeaegne minevik, vaid ka tsaariaeg ja veelgi kaugem ajalugu.

Ma mõistan, et need, kes on sellele taotlusele avatud, pole isiklikult ise toime pannud neid õudusi, mida te selle rahva ajaloost leiate. Kuigi need teod ei puuduta teid isiklikult, on sellel ometi põhjus, miks te olete valinud sündida Venemaale. Kas te pole mitte sündinud selles kehatuses Venemaale eesmärgiga aidata seda maad edasi vaimsel teel, aidata tal liikuda Kuldse ajastu poole. Seda ülesannet täites, peab teis olema valmisolek vaadata selle rahva minevikku ning paluda siiralt Jumalat andestust nende õuduste pärast, mida tehti kommunismi ja Nõukogude Liidu nimel.

Kes peaks seda tegema? Seda ei hakka tegema uhkust täis inimesed ega need, kes kulisside taga neid õudusi korraldasid ja mitte ka need, kes neid koletusi toime panna lubasid või nende teostumisele kaasa aitasid. Neist mõned on siiani elus, kuigi nad eitavad oma tegusid, kui neilt selle kohta pärida. Nad arvavad, et saavad oma minevikku varjata, kuid ülestõusnud meistrite eest ei saa nad midagi peita.

Me ei taha kedagi hukka mõista. Me tahame aidata teil mõista. Inimene, kes on toime pannud arvukalt elajalikke tegusid, arvab, et tema jaoks puudub halastus. Aga kui niisugune inimene palub siiralt andestust, siis saab see talle osaks selles ulatuses, kui suurel määral on ta valmis tõusma iseendas kõrgemale sellest teadvusest, mis võimaldas tal läbi leitud õigustuse niisuguseid tegusid toime panna.

Ma tean seda hästi ja ma loen teie südameid nagu avatud raamatuid. Ma tean väga hästi, et te pigem keskenduksite Venemaa tulevikule kui kaevaksite selle minevikus. Ma tean, et noorema generatsiooni esindajad, kes ei tunne endal seost Venemaa minevikuga, pigem ei tegeleks üldse minevikuprobleemidega, sest nad tunnevad, et see pole nende vastutus. Ma küsiksin veelkord: „Aga miks olete te just siia, Venemaale, just sel ajal kehastunud?“ Keegi peab valmis olema tunnistama, ja siiani on vähesed siin maal seda teinud, et Venemaa vajab väga andeksandmist, et see maa suudaks lõplikult vabaneda mineviku mustrite kordamisest ja suunduda pöördumatusse ülesviivasse energiaspiraali.

Mis aitas Nõukogude Liidul laguneda? Sellele muutusele aitasid kaasa lääne maailma inimesed, eriti USA elanikud, kes reageerisid Saint Germaini üleskutsele ja käisid kümneid aastaid koos gruppidena igal laupäeva õhtul, et lugeda neli tundi dikriisid kommunismi lagunemiseks ning kapitalismi ja kommunismi valede paljastamiseks. Need inimesed kutsusid Vabaduse Leeki Venemaa kodanikele, kes ise ei suutnud seda enese heaks teha kommunismienergia tiheduses viibides ja hirmus, mis võinuks sellele järgneda.

Kui nad poleks seda teinud, siis oleks, nagu paljud ka uskusid, jäänud Nõukogude Liit veel kauaks püsima. Vaatamata survele oli Venemaal piisav arv inimesi, kes seesmisel hingetasandil, oskamata seda endile teadvustada, reageerisid sellele Vabaduse Leegile ja kandsid ning aktsepteerisid oma südames mingit osa sellest Leegist. Kuigi teid õpetati nägema USA näol suurimat vaenlast, olid just USA kodanikud need, kes hoidsid vaimset impulssi, vaimset tasakaalu, mis võimaldas Venemaal heita endalt vähemalt osa kommunismiahela raskusest.

Kuid nagu me oleme varem öelnud, ei ole see ike täielikult kadunud, sest on neid, kes seda veel hinges kannavad, uskudes ikka veel kommunistlikku utoopiasse, sest nad igatsevad tagasi vanu aegu, mis kindlustas neid teatud turvatundega, teades, et asjad on küll halvasti, aga palju halvemaks need ka minna ei saa. Neis oli turvalisus, sest neil oli töö ja nad said selle eest mingit tasu, et materiaalses mõttes kuidagi oma eluga toime tulla.

Venemaa jaoks on oluliseks sammuks järgmisele tasandile jõudmisel siduda end Halastuse Leegiga, suunates selle voo läbi Sõna jõu ja läbi oma avatud südame. Ja selle teostumiseks peate te paluma andestust, paluma halastust ja vaatama ausalt oma minevikku. Kuid sellist ausat minevikukäsilust ei leia te tänapäeval Venemaal kasutusesolevatest ajalooraamatutest, sest Venemaa kui rahvas pole tahtnud oma minevikku tunnistada. Vene rahval pole leidunud tahet vabaneda oma minevikust. Siiamaani on ta tahtnud eitada ja ignoreerida oma minevikku. Aga nii mõnedki peaksid leidma endas tahet vaadata möödunusse ja tunnistama tohutut vahet selles, kuidas on teid õpetatud nägema Nõukogude Liitu ja kuidas ülejäänud maailm Nõukogude Liitu näeb.

Ma tean, et vähesed on julgenud avalikult rääkida Nõukogude Liidu mõjust maailmale ja selle riigi kodanikele. Põhjuseks on siin maailmas valitsev ohutunne. Kardetakse, et Venemaa pöördub tagasi totalitaarsesse režiimi. Igaüks hingab kergendatult, kui „vene karu“ magab.

Vene inimestel on kalduvus uhkusele, nad ei taha tunnistada oma vigu. See tendents ei pärine Nõukogude Liidu aegadest. Samuti pole see ka tsaariaegade produkt, vaid ulatub juuripidi väga kaugesse minevikku, kus paljud, loomulikult mitte kõik, vaid paljud inimesed, kes kehastusid Nõukogude Liidus, olid kehastuses Atlantisel ja olid osalised selle kontinendi vee alla vajumises. Need inimesed on niivõrd kinni oma meeleseisundis, kus nad näevad oma rahvast kui suurt rahvast, kes ei pea alluma seadustele, mille järgi elavad teised rahvad, olgu see siis materiaalne areng, demokraatia, kultuurielu või rahva vaimuelu.

Need inimesed ei ole tavapärased venelased. Nad on küll kehastunud Venemaal nii selles kui möödunud eludes, kuid nad pärinevad ajast, mil polnudki veel vene rahvast. Nad on kui välisvalitsejad, kes on tulnud tõelisi Vene inimesi orjastama. Nemad näevad end eliidina. Nii tsaariajal kui ka nõukogude ajal olid just nemad osa eliidist. Neil puudub austus tõeliste venelaste, vene rahvuse ja tema tõelise potentsiaali vastu.

Kui veel kommunism oli valitsev süsteem, siis olid nad selle eesotsas privilegeeritud eliidina ja kapitalismi tingimustes teevad nad täpselt sedasama läbi korruptsiooni, läbi selle, et annavad üksteisele eeliseid ja seda rahva seljataga. Nad arvavad, et nemad omavad seda rahvast, selle rahva loodusvarasid ja inimesi töömesilastena, kes võimaldavad neile privilegeeritud eluviisi, milleks nad arvavad endil õiguse olevat.

Ka seda hoonet vaadates [konverentsikeskus, kus üritus toimub], te märkate, et see pole ehitatud tööinimestele. See on ehitatud eliidi tarvis. Siin ringi vaadates paistab silma, et mõned ruumid selles majas on vähem uhkemad kui teised, sest ka eliidi hulgas oli eliit. Eliit ei eraldanud end mitte ainult rahvast vaid jagunemine toimus ka eliidi endi ridades. Mõned olid kõrgemad kui teised. See tuleneb langenud teadvusest, mis siiani Venemaal valitseb ja mida toidab mõtteviis, et ühed on kõrgemad kui teised. Just see mõtteviis võimaldas toime panna koletuid tegusid nõukogude ajal, mille eest ei taheta vabandust paluda, arvates, et neil oli õigus teha, mida nad tegid ja mõtlemata sellele, et tõelised vene inimesed on samuti inimesed, kuigi ei kuulu samasse klassi, kuhu nad iseendid asetasid.

Siin on peidus iroonia. See riik on maailmale end esitlenud kui klassideta ühiskonda, jagunedes tegelikult klassideks, sest mõned lihtsalt kasutasid kommunismi selleks, et end eliidina üles seada ja rahval suu kinni panna. Keegi ei tohtinud nende vastu midagi öelda. Kui pajudele teile, kes te Venemaal üles kasvasite, on räägitud sellest, et Stalini valitsemisajal suri siinsetes koonduslaagrites rohkem inimesi kui neid suri natside koonduslaagrites? Aga see on fakt.

Ma võin seda lugeda Akashi kirjetest. Ma võin teile öelda täpse numbri, sest mina olin kaastundega iga eluvoolu kõrval, kes aeti üles varahommikul, kamandati voodist välja koos naise ning lastega, pandi loomavagunitesse ja saadeti päevadepikkusele teekonnale, ilma et neil midagi vahepeal isegi süüa oleks olnud. Siis pandi nad maha ühte või teisse laagrisse, kus nad kas töötasid või nälgisid surnuks. Mitte keegi selle režiimi juhtidest ei näidanud nende suhtes üles vähimatki halastust.

Mina, Kuan Yin, koos teiste Jumaliku Ema esindajatega kuulsin nende karjeid. Mina reageerisin igaühele neist seesmistel tasanditel. Polnud ainsatki agoonias nutvat hinge, keda ma poleks seesmistel tasanditel saatnud. Mõned neist olid sellest isegi teadlikud. Ja kuigi polnud võimalik teha midagi nende füüsiliseks vabastamiseks, said mõned vabaks vaimus ja surid rahus, teades, et nad aitasid kaasa selle režiimi üle kohtumõistmisele, mis ei ilmutanud mingit halastust alamate suhtes.

Kas teate, et mõne endise nõukogude liiduvabariigi elanikest üle 20% jäi lihtsalt teadmata kadunuks nõukogude perioodil. See juhtus põhiliselt Stalini valitsemisajal. Paljud teist seda teadsid? Jällegi – see on fakt. Kui paljud teist teavad, kui suur hulk Vene rahvast lihtsalt kadus sellepärast, et nad julgesid öelda välja midagi kommunismivastast või rääkida midagi inimõigustest? Teie ei tea ja ka maailm ei tea, sest need, kes omasid absoluutset võimu, omasid ka võimalust peita oma tegude jälgi. Natsi koonduslaagritest teab maailm sellepärast, et nemad kaotasid sõja ja neil polnud võimalust oma jälgi peita. Vastasel korral oleksid nad seda teinud.

Vaevalt paljud mind usuksid, kui teeksin teatavaks numbri, mitu miljonit inimest Venemaa enda territooriumil kaduma läks.

Kas kujutad ette, mis tunne on seista külmal hallil talvehommikul suure musta augu serval ja kuulata revolvrilaske, sest keegi tulistab seljatagant sinu sõpru ja pereliikmeid kaela. Lõpuks astub ta sinu selja taha. Sa tunned terasest relvatoru oma kuklanaha vastas. Hoolimata välistemperatuurist pole revolvritoru külm, sest see pole jõudnud jahtuda äsja surnukstulistatud inimeste kehasoojusest ega ka paljudest eelnevatest laskudest. See jääb sinu viimaseks mälestuseks enne, kui kuul su aju purustab ning su elutu keha auku variseb ja see maetakse ilma austuseta, ilma tseremooniata. Sest inimelu pole austust väärt.

Mina, Kuan Yin, olin seal kõigil neil paljudel kordadel, kui see jutus. Ma olin seal, et aidata mõrvatute hingi. Ma olen Halastuse Jumalanna ja minu võime abistada neid hingi on lõputu. Ma olen Buddha tasandi saavutanud ülestõusnud olevus. Seepärast suudan ma olla niisuguste sündmuste keskel ja jääda neist sündmustest puudutamata, sest ma ei lasku inimemotsioonidesse. Võin öelda, et planeedi Maa mistahes paigas nende hingede abistamine, kes on ülekohtuselt tapetud, pole teenistus, mida keegi peaks kadestama.

Julgen öelda, et ükskõik, kes teie hulgast, kes te viibite maises kehastuses, ei ole suuteline toime tulema selle ülesandega, sest see muutub ülimalt suureks emotsionaalseks koormaks ja te lihtsalt ei suudaks sellega toime tulla. Ma räägin seda seepärast, et anda teile edasi tundeid, mida tähendas niisuguse olukorra läbielamine teie vaimsete õdede ja vendade ja samuti ka teie füüsiliste õdede ja vendade ja pereliikmete jaoks.

Kas näete, et Venemaal on eksisteerinud klass inimesi, kes ei halastanud mitte kellelegi ega mitte millelegi. Niisuguseid inimesi võib muidugi leida paljude rahvaste hulgast, kuid siiski mitte kõigi hulgast. Neid leidub suuremate rahvaste seas. Ma saan aru, et teie reaktsioon seda kõike kuulates on nende mõtete kõrvale juhtimine, et mu sõnad ei mõjuks nii rängalt. Ma tean, et paljud teist ütleksid: „Aga vaadake, missuguseid õudusi on teised rahvad korda saatnud! Kuidas on natsi Saksamaaga ja nii mõnegi teise riigiga?“

Jah, ma ei eitagi seda, et ränki tegusid on ka teised rahvad korda saatnud, aga minu eesmärk on rääkida praegu Venemaast, mitte teistest rahvastest, keda ma loomulikult samuti aidata püüan. Minu huvi on hetkel Emakese Venemaa aitamine Saint Germaini Kuldse ajastu poole. Ma ei palu teil end süüdistada, tunda hirmu või võtta enda kanda mineviku emotsionaalne koorem. Ma palun teil vaadata oma maa minevikku ja tunda neid tundeid, mis teie jaoks sellega seonduvad.

Nende tunnete tunnistamine ja laskmine enesel neid tundeid tunda, võimaldab teil saada ühendus tegelikult toimunuga. Ainult siis, kui te saate tõelise ühenduse sellega, mis aset leidis, suudate te sellest minevikust välja tulla, läbi tulla inimlikest emotsioonidest ning paluda andestust. Te ei saa välja niisugusest olukorrast, vaadates seda võõrana väljaspoolt, distantsi tagant.

Tunded, mis on nii intensiivsed, on loonud tohutu keerise. Nüüd peab keegi olema valmis vaatama neid sündmusi nii, et ta kogeb neid teatud määral. Siis voolab Halastuse Leek läbi tema südame ja teadvuse ning hakkab seda minevikukeerist kustutama. Ma ei palu teil teha seda juhul, kui see tundub teile käivat üle jõu ja hakkab teid koormama.

Ma tahan öelda, et Venemaal leidub piisav hulk vaimseid inimesi, kes on paljude aastate jooksul lugenud dikriisid vaimseks kaitseks ja oma energiavälja puhastamiseks. Nendel on võimalik seda ülesannet täita ilma, et see neid koormaks. Minu soov ei ole näha teid minevikutaaga all kokku vajumas. Ma tahan teid julgustada kogema seda, millest rääkisin, sest ainult nii muutute te avatud ukseks minu Leegi jaoks.

Lääne-Euroopa on pärast natside tegude paljastamist käinud läbi tee, mille käigus peaaegu iga maa on läbi töötanud sõjaõudused ja Saksamaa on seda protsessi veel jätkuvalt läbimas. Saksamaa on selles suhtes Venemaast tunduvalt kaugemale jõudnud. Mõned aastat tagasi tunnistas Saksamaa ausalt ja avalikult, et nad on teinud jõupingutusi, et niisugune inimelu mitteaustav režiim enam Saksamaal võimust võtta ei saaks.

Venemaa pole avalikult niisugust sammu astunud, sest eliit seda sammu ei astugi. Tavakodanukud seda ka teha ei saaks, sest nende jaoks oleks see koormav. Kuid teie, vaimsed inimesed, kes tunnevad oma südames, et nad on selleks valmis, saate asuda selle ülesande teenistusse, äratades Halastuse ja Andestuse Leegi nende nõukogudeaegsete koletute energiate kustutamiseks. Ma soovitan teil tegeleda Stalini-aegsete koledustega, sest Stalin oli indiviid, kellel puudus igasugune respekt elu vastu.

Olen märkinud, et mõned, kes on lugenud diktaate, mis on edastatud läbi selle sõnumitooja, on sattunud seesmisse vastuollu, vastandades loetule seda, mida neile on räägitud Vene ühiskonnas üles kasvades ja mida nad eelistaksid arvata ning nad kahtlevad, et need diktaadid on edastanud tõelised ülestõusnud meistrid. Ei pea olema prohvet selleks, et ennustada ka selle diktaadi saatust. Aga las igaüks valib nii, nagu ta tahab. Mina olen Kuan Yin ja ma austan teie vaba tahet. Ma tean, et piisav hulk teist tunnistab lihtsat tõsiasja, et meie, ülestõusnud meistrid, tunneme vaid tõelist armastust venelaste vastu ja meie ainus huvi on näha Venemaad oma vaimses arengus tõusmas ja Kuldsesse ajastusse jõudmas. Just sellepärast ma edastan seda õpetust.

Kümmekond aastat tagasi poleks niisugune kogunemine, nagu on meil siin, olnud üldse mõeldav. Need, kes oleks julgenud oma mõtteid ausalt välja öelda, oleks pandud vangi või hukatud nõukogude- või kommunismivastase tegevuse pärast. Mõned teist, kes siin telgis praegu viibivad, on suhteliselt noored. Mõned teie hulgast on armutult hukatud nõukogude ajal, kuid armastusest Venemaa vastu, valisite te kehastuda siia tagasi, kuigi karma seadus poleks paljusid teie hulgast enam siia kehastuma määranud. See oli teie valik ja te oleksite saanud valida kehastumiseks ka mõne lihtsamate elamisvõimalustega maa. Aga te valisite armastusest kehastuda just siia.

Absorbeerige endasse Veenuse vibratsioon ja taasühendage end Armastuse Leegiga, tunnistades endale, et te olete siin armastusest ajendatuna ja tänu sellele armastusele olete te valmis vaatama kõigesse, mis aitab Emakesel Venemaal vaimselt tõusta. Te olete suutelised vaatama minevikku, olenemata sellest, kui valus see olla võib. Te olete suutelised jätma kõrvale ajaloo ümberkirjutamisest tekitatud illusioonid. Kui te suudate siiralt ühendada end minu südamega, saame meie Ema Mariaga juhatada teid informatsiooni juurde, mida te vajate teada saamiseks, mis tegelikult nõukogude ajal toimus.

Kui te tahate tõeliselt teha midagi niisugust, mis Venemaad vaimselt edasi aitaks, siis ühendage end Armastuse Leegiga, mis teid siia juhatas. Ja läbi selle Armastuse Leegi vaadake minevikku, ühendage end minu Halastuse Leegiga ja las see voolab läbi teie südame ja teadvuse läbi minevikusündmuste ja te näete, kuidas kõikehävitav Halastuse Leek hävitab need energiad, mis siiani ripuvad raskete pilvedena Venemaa kohal, paikade kohal, kus asusid koonduslaagrid ja peeti lahinguid, mis tekitasid siiani inimesi rusuva energeetilise allakiskuva spiraali. Vaadake, kuidas Halastuse Leek need energiad hävitab ja mõne aja pärast kustuvad need sõjaõuduste kirjed. Minu soov on näha Venemaad minevikutaagast vabana. Kuid selleks peab leiduma neid, kes on valmis vaatama sellesse õuduste minevikku, et vabadus saaks ilmuda füüsilisel tasandil.

Ma olen tõesti Kuan Yin. Minu Leek on piiritu. Minu armastus on piiritu. Nagu ütles Veenus, tungib see läbi kõigest. See tungib läbi illusioonide energiaseintest, mis pärsib minevikutaagas vaevleva rahva meeli ja südameid, sest nad kardavad vaadata oma minevikku, ega ei suuda oma minevikust üle kasvada. Kui piisav hulk inimesi on valmis kasutama meie dikriisid, invokatsioone ja rosaariumi, sealhulgas Andestamise, Mineviku ületamise, Südame puhastamise, Enese armastamise rosaariumi ja teisi invokatsioone, siis näete te uut Venemaad.

Võin teile kinnitada, et palju saab siis juhtuda suhteliselt lühikese ajaperioodi jooksul, kui Halastuse Leek hakkab paljastama kõike seda, mis siiani Venemaa teadvuses eksisteerib ja osavõtmatust väljendab ning laseb korruptsioonil vohada ja isegi suureneda ning paneb paljud olukorra lõksu, kus nad vaevu pensionist ära elavad, kuigi on töötanud kogu oma elu. Kas seegi pole halastuse puudumine? Seesama teadvus, mis saatis inimesi koonduslaagritesse, näitab ka tänapäeval eliidi kaudu üles halastamatust, põhjustades kannatusi elanikkonnale.

Siin on paljastada paljut. Paljud asjad hakkavad avalikuks tulema nüüdsest, kuni maailma tähelepanu koondub olümpiamängudeks Venemaale aastal 2014. Kui teie, vaimsed inimesed, saadate kutsungeid Valguse poole nüüdsest kuni olümpiani, siis näete, mis juhtub perioodil kuni olümpiani ja sealt edasi. Palju saab avalikuks, paljud asjad muutuvad. Ja need, kes arvavad, et omavad võimutäiust, võivad tunda, et maa kaob nende jalgade alt. Isegi see, kes peab end siin ainsaks liidriks, ei püsi oma võimupositsioonil nii kaua, kui ta ise seda loodab. Te näete suurt muutuste potentsiaali. Venemaal on piisavalt vaimseid inimesi, kes saavad selle muutuse esile tuua. On küllaldaselt neid, kes on ära tundnud ülestõusnud meistrite olemasolu, et muutused ellu tuua, aga napib neid, kes tunnistaksid neid efektiivseid töövahendeid, mida me olema läbi selle sõnumitooja edastanud.

Siin ma näitan teile kahte võimalikkust. Esimene: kes tunnistab ülestõusnud meistrite olemasolu ja kasutab meie varemantud töövahendeid (rosaariumid, dikriid, invokatsioonid), las jätkavad tegevust, mida teevad. Ka see annab positiivse efekti. Ma kahtlemata austan neid, kes on kasutanud eelmiste dispensatsioonide üleskutseid, mis on aidanud Venemaa ülesminevasse spiraali. Teine võimalus seisneb selles, et need inimesed teadvustaksid, et praegusel ajal selle sõnumitooja kaudu edastatud töövahendid on palju efektiivsemad ja kasutades neid saavutate te palju enamat.

Printsiip „ jaga ja valitse“ on olnud alati langenud olevuste strateegiaks valguseinimeste suhtes. Kuid ei ole langenud olevused need, kes on teie vahele eraldatust saanud külvata. Teie olete ise löönud kiilu endi vahele. Aga ma kummardan teie vaba tahte ees ja ütlen veelkord: te saavutate seda rohkem, mida rohkem te ühendate oma väed, nii nagu need inimesed, kes kasutavad vanu ja uusi instrumente koos. See on täiesti kohane ja vastab täielikult meie nägemusele. Miks mitte austada minevikku. Ja miks mitte austada ka praegust. Ja miks vaadata ärakuivanud ojja, kui kõrval on uus läte kristallselge veega, mis ei ole varjutatud sõnumitooja teadvuse poolt.

Järgnege Valgusele. Järgnege Valgusele, mis voolab otse teie endi seest. Kui te ühendate end seesmise Valgusega, viib see Valgus teid kokku teiste inimestega, kellega saate luua grupi ja tuua maksimaalset efekti Venemaa rahva ja ka teiste rahvaste edasiaitamisel vaimsel teel.

Mina, Kuan Yin töötan igaühega, kes austab ülestõusnud meistreid ja saadab läbi Sõna jõu kutsungeid Halastuse Leegi poole. Loomulikult töötan ma ka igaühega, kes ka ei tea ülestõusnud meistritest midagi, kuid siiski laulab mulle laule ja kasutab minu mantraid, mille salvestusi te äsja kuulsite. Ma ei taha öelda, et on vaid üks moodus Halastuse Leegi äratamiseks ja kohalekutsumiseks, et on vaid üks viis ülestõusnud meistreid teenida. Vaimne energia voolab alati, see ei peatu kunagi, kuni viimne kui inimene on Maa pealt vaimsesse sfääri üles tõusnud. See võtab mõnda aega. Selle sündmuse saabumise pärast ei pea te muretsema.

Leidke meid sealt, kus me oleme. Kasutage töövahendeid, mida me oleme edastanud praeguse aja tarbeks, sest me näeme vaimsest sfäärist, et need on väga efektiivsed. Ärge sattuge uhkuse lõksu. Kui õpilane on valmis, ilmub õpetaja. Kõik need, kes on ära tundnud ülestõusnud meistrid mistahes varasemas dispensatsioonis või organisatsioonis, on valmis meie ilmumiseks läbi selle dispensatsiooni. Aga valmisolek ei tähenda, et te tunnete ühel hetkel valmisolekut, leiate välise organisatsiooni ja veedate seal kogu elu samas seisundis. Valmisolek tähendab pidevat eneseületamise seisundit, mõistes, et senikaua, kui te viibite maises kehastuses, ei koge ega mõista te ülestõusnud meistrite õpetustest täiuslikult. Seega, kui te tahate püsida eneseületamise teel, järgnege meile, kuni te jõuate seisundisse, kus meie energia voolab läbi teie südame.

Ma räägin seda kõigi nende inimeste neljale madalamale kehale, kes on olnud ülestõusnud meistrite õpetustes, kas praegustes või eelnevates. Nad ei pruugi teada seda oma teadliku mõistusega. Minu käsi on väljasirutatud. Ja ma ütlen veel kord: ma kummardan igaühe vaba tahte ees, aga ma püüan aidata igaüht vaimsel teel tõusta, kes seda tahab. Ma saan aidata teid vaid niipalju, kui teie ise tahate ennast aidata.

Seda võib illustreerida Jeesuse mõistukõnega kolmest teenritest ja talentidest. Astuge peegli ette ja vaadake, kas olete paljundanud oma talente või olete need maha matnud, arvates, et eilsest saavutatust jätkub tänaseks, homseks ja edasiseks. Suur Jumalik Juhendaja on öelnud, et eilsest saavutusest tänaseks ei piisa. Või nagu ütles meister MORE: „Tänu teenimise eest on veelgi suurem teenimine“

See ei tähenda mitte pidevat rabelemist tundes, et pole ikkagi veel piisavalt teinud. See tähendab, et me anname teie kasutusse veelgi võimsamad abivahendid ja tõhusamad õpetused, et teiepoolne teenimine oleks veelgi suurem ja seda väiksema jõupingutusega, kuni teie teenimine muutub pingutusest vabaks ja te ületate pingutuse teadvuse. Siis olete te pidevalt avatud ukseks Valgusele. Ja isegi siis, kui te ei loe dikriisid, invokatsioone ja rosaariume, voolab meie Valgus pidevalt läbi teie südame ja tšakrate ja te olete jätkuvalt avatud ukseks.

Mina olen Kuan Yin. Mina olen avatud ukseks halastuse, kaastunde, osavõtlikkuse, heasoovlikkuse voolule. Kas sina oled avatud ukseks kehastuses?


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine