Oma kõrgema potentsiaali täitmine ehk väljakasvamine „enesega rahulolemise vaimsusest“

Ülestõusnud meister Ema Maria, 13. veebruar 2014

Armsad inimesed, ma olen ülestõusnud meister Ema Maria. Ma tahan anda teile praeguse ja järgnevate aastate vältel regulaarseid nägemusi sellest, kuidas ma näen maakeral toimuvaid sündmusi ja teemasid, mis otseselt seonduvad inimeste vaimse teega. Kahtlemata on teil raske kehastuses olles näha adekvaatset üldpilti maailmas toimuvast. Teie olukord on meile täiesti mõistetav, sest me oleme ka ise olnud samas seisus kunagi siin kehastuses viibides.

Väljakutse inimestele
Meie, ülestõusnud meitrid, mõistame, et füüsilises kehas olles näete te maailma läbi maise, läbi välise mina. Igapäevaolukorrad haaravad teie tähelepanu. Teil on igapäevategemised, töö, lapsed, pere, kohustused. See kõik vajab pidevat tähelepanu. Mu armsad, oma viimases kehastuses viibides ei olnud ma vaid Jeesuse ema. Mul oli seitse last. Pärast oma abikaasa, Joosepi, surma olin ma oma seitsme lapsega üksi. Kuigi lapsed hakkasid juba suureks saama ja olid mulle abiks, polnud mu olukord kaugeltki lihtne.

Ma mõistan täielikult, kui raske on paljudel ühendada oma igapäevakohustusi ja vaimset teed. Ja ma saan ka aru, et praegusel ajal seisab teie ees probleeme, mida polnud 2000 aastat tagasi. Tookord puudusid uudisteagentuurid. Polnud ajalehti, raadiot, televisiooni ega internetti. Mul polnud kuidagi võimalik teada saada, mis maailma kaugetes piirkondades toimub. Mina, nagu teisedki tolle aja inimesed, ei teadnud kaugete piirkondade olemasolust. Teadsin vaid suhteliselt väikesest lähikonnast, kus elasin. Tänapäeval on selles mõttes olukord hoopis teine.

Infouputuse ajastu
Oma igapäevakohustuste kõrvalt saate te pidevalt infot raadiost, TV-st, internetist. Teil on ligipääs meeletule infohulgale, mis võib hakata teid enda alla matma.Ehk mäletate, kui sattusite esmakordselt internetti. Äkki tundsite, et olete sattunud täiesti uude maailma. Võrreldes raamatutest, raadiost, televisioonist või ajalehtedest saadud infoga oli teie maailm muutunud palju rikkamaks info poolest, pealegi lisandus siia see teave, mida te massikommunikatsioonikanalitest varem ei saanud.  

Isegi AskRealJesuse veebilehele ülespandud lood tekitasid paljudes hämmeldust. Internetis saadaolev infohulk on lühikese aja jooksul, näiteks võrreldes 2002 aastal saadaolevaga, kolmekordistunud. Infohulk on väga suurel määral kasvanud. Uut infot pole raske leida, väljakutseks osutub hoopis saadaoleva teabe sorteerimine. Võin teile ausalt öelda, et mõeldes tagasi oma viimasele kehastusele 2000 aasta eest, ei kujuta ma ettegi, kuidas ma oleksin suutnud nii suure hulga teabega toime tulla, mis tänapäeva inimesi igapäevaselt pommitab.

See on muidugi tinglik küsimus, sest kui ma oleksin kehastuses praegu, siis oleks mu teadvus sellega harjunud. Sel juhul oleksin ma üles kasvanud avarama massiteadvuse keskkonnas võrreldes tolle ajaga. Sellele vaatamata tahan ma öelda, et mõistan teie olukorda pideva infotulva keskkonnas.

Mõistan, et paratamatult võib niisuguses olukorras muutuda tuimaks teatud teabe suhtes, sest see otseselt ei puuduta ega sega teie elu. Teatud tüüpi infot te filtreerite, sest tunnete, et ei suuda teha midagi kaugel riigis elavate inimeste heaks, kes elavad rängalt läbi mingeid sündmusi. Ma saan aru teie olukorrast ja vajadusest filtreerida saadud teavet. Samuti tahan ma, et te teaksite, et infouputuse olukord on suurel määral vale-õpetajate teadlik ja tahtlik sepitsus.

Info üleküllus
Ma mõistan täielikult saadud info filtreerimise vajadust. Samuti tahan, et te teaksite, et olukord, mida te kogete, on suurel määral selle planeedi vale-õpetajate, vale-hierarhia looming. Nagu juba varem öeldud, mõlemad - kehastuses olev võimuladvik ja füüsilisest kehastusest väljas olevad madalad jõud emotsionaal- ja mentaaltasandil – kasutavad selle planeedi kontrolli all hoidmise vahendiks informatsiooni.

Tuhandeid aastaid puudus neil selles osas tehnoloogia. Nad võivad olla üsna edukad teabe tõkestamisel nii, et rahval puudub sellele ligipääs. Samuti on võimalik informatsiooni moonutada. Teatud olevused, kes on nähtamatute füüsilise tasandi jõudude meelevallas, on loonud tahtlikult tohutu hulga desinformatsiooni, mis koormab inimesi.

Nende eesmärk ongi koormata ja uputada inimesed üle informatsiooniga nii, et need ei tuleks selle koormaga toime ja sulgeksid infole oma meele. Samuti meeldib neile, kui inimesed hakkavad kuuldus kahtlema ja tulemuseks on sisuliselt sama olukord, mis valitses 2000 või 200 aastat tagasi, see on mitteteadmise õhkkond.Praeguse aja mitteteadlikkus seisneb mitte info kättesaamises, vaid info kättesaadavuse mittekasutamises, sest te sulgete end sellele teabele. Pimedusejõud tahavadki, et inimesed ignoreeriksid valdavat osa informatsiooni, mis nendeni jõudma peaks.

Kujutage ette, et lähete kauplusse, mille riiulid on pilgeni täis igasuguseid ajakirju. Neid on sadu erinevatel teemadel. Kui te neid silmitsete, siis ükski ajakiri ei eristu teistest, vaid kõik sulandub kokku. Või kui te näiteks sisenete uude raamatupoodi, kus on hiigelhulk raamatuid, siis te mõistate, et teil pole võimalik lugeda läbi neid kõiki. Te peaksite kõrvale jätma neist paljud. Vale-hierarhia sooviks on, et te jätaksite lugemata kõik raamatud või juhul kui te ka mõne neist valite, siis kahtleksite loetus. Kaasajal levib mõtteviis, et te ei saa tegelikult öelda, mis on tõsi ja mis mitte.

Vale-hierarhia on teadlikult vastu vaimsele arengule
Kas mõistate, mu armsad, et selle planeedi vale-õpetajad on täiesti teadlikud ülestõusnud meistrite püüdest aidata tõsta inimkonna teadvust, eriti mis puudutab edasijõudnumate kümne protsendi vaimsete inimeste hulka kuuluvate inimeste teadvust? Kas teate, et vale-hierarhia tegutseb teadlikult vastu igale positiivsele edusammule või ilmingule sellel planeedil?

Nemad näevad seda, mida meie, ülestõusnud meistrid, teeme ning võtavad kasutusele vastumeetmed iga meie sammu suhtes. Ma ei räägi seda mitte hirmu tekitamiseks. Fakt, et inimkond ei ela enam koopainimese tasemel, tõestab tegelikult, et hoolimata vastumeetmetest, ei suuda nad arengut peatada. Küll aga õnnestub neil inimkonna progressi takistada ja pidurdada ja mõnikord üsnagi pikaks ajaks. Üks moodus arengu pidurdamiseks on loomulikult informatsioon või õigemini informatsiooni varjamine, peatamine, moonutamine. Nad lasevad infokanalitesse nii palju desinformatsiooni, et inimesed hakkavad valeinfot uskuma, ei võta seda teavet üldse vastu või on segaduses, teadmata mida uskuda.

Kristlus, materialism ja agnostitsism inimkonna kontrolli teenistuses
Väga pikka aega on läänemaailmas inimeste kontrolli all hoidmise vahendiks kasutatud kristlikku religiooni. Nagu me ka varem oleme öelnud, on see olnud kõige mõjusam ja kõige edukam meelekontrolli vahend, mis on sellel planeedil loodud. Üle tuhande aasta on see valitsenud läänemaailma inimeste mõtteviisi. Ka praegusel ajal on sellel suur mõjuvõim läbi kõikvõimalike kristlike sektide.

Nagu on öelnud Saint Germain: kui on olemas valitsev võimuladvik, siis on olemas ka opositsiooniline võimule pürgiv eliit. Need mõlemad koosnevad langenud olevustest ja mõlema eesmärgiks on rahva oma kontrolli alla saamine. Mõlemad aga väidavad, et tegelikult tahavad nad rahva vabastada. Võimule pürgiv võimuladvik hakkas kasutama teadust kui vahendit, et tegutseda kehtiva religiooni vastu ja võita seeläbi rahva poolehoid, väites, et Jumalat pole üldse olemas.

Teaduse ja religiooni võitlustandril tekkis ka kaasaegne agnostitsism. Paljud on näinud kristluses valitsevaid valearusaamu ja ka materialismi paikapidamatust, mõistes, et mõlemas on midagi puudu, aga mis on puudu, seda nad ei tea. Nad on hakanud uskuma, et kõrgemat tõde polegi olemas, et polegi midagi niisugust, mida tõena uskuda või tunnetada. Ka see lähenemine on ette söödetud vale-hierarhia poolt. Seepärast ei usu inimesed kõrgema jõu olemasolusse.

Nii kristlus, materialism kui agnostitsism on üsnagi erinevad oma sisult. Kuid neile võib siiski leida ühisnimetaja. Nimelt nende kõigi puhul määratleb tõe duaalsuseteadvus, mis on langenud teadvus. Sel puhul hakkab duaalsuseteadvus määrama, mida pidada tõeks ja mida mitte.

2014 aasta initsiatsioonid
Nagu me oleme varem öelnud, on 2014 aastal domineerimas teise vaimse kiire, tarkuse kiire, initsiatsioonid. Tarkus tähendab kõigepealt vahetegemist tõese ja ebatõese, reaalse ja ebareaalse, tõe ja illusiooni vahel. Kas me saame reaalsust defineerida läbi inimmõistuse või on olemas midagi kõrgemat, millega me saame ühenduse sisimas ja mis on õige? Kas me jäämegi selle relatiivse duaalsuse kütkeisse igaveseks või on meie meelemullist väljaspool midagi, mis haakub meiega ja kannab meid kõrgemale inimmeele vesiliivast?

Selle üle tasub mõelda. Kui selle küsimuse läbitunnetamisega ei tegele vaimse elu edasiviijad, kuidas saab siis üldse loota, et ülejäänud inimkond seda teeb? Kuidas saab loota, et ülejäänud inimkond järgneb eesminejatele, kui eesminejad ei näe õiges suunas minna? Seda silmas pidades tahaksin ma rääkida teile „enesega rahulolemise vaimsusest,“ „heaolu vaimsusest“ (ingl. k. feel-good spirituality).

Enesega rahulolemise vaimsus
Kümne viimase aasta jooksul on internet lausa üle ujutatud igat sorti „vaimsusest“ – igasugustest kanaldamistest, isehakanud sõnumitoojate lugudest, kes uhkeldavad oma toodanguga publiku ees. Siinjuures ei tauni me sõnavabadust ega vabadust end väljendada. Vaid me osutame sellele, et niisugune tegevus on vale-hierarhia püüdlus ujutada internet üle vaimsete õpetustega, mis baseeruvad dualistlikul mõtlemisel.

Tihtipeale kuulutavad viimsepäevakuulutajad maailmalõppu ja vandenõuteoreetikud hukatust või tumedat tulevikku, mis rippuvat inimkonna kohal kui Damoklese mõõk, valvates, et pühkida minema kogu maakera või siis vähemalt vallandada kõikvõimalikke katastroofe. Kui jälgida nende vale-prohvetite väljapandud infot, siis võib selline katastroofiootus inimesed üsna ruttu tuimaks muuta, sest nad ei tule pideva katastroofiootusega emotsionaalselt toime.

Mida siis paljud teevad? Nad lähevad pakutava mõtteviisiga opositsioonilisse äärmusse ja seda ma nimetaksingi „enesega rahulolemise vaimsuseks.“ Sel puhul võetakse eelduseks, et kõik on hea, kõik on imetore ja et Maa on juba ülesminevas spiraalis ja liigub viiendasse dimensiooni, sest head jõud kannavad ta sinna, nimetatakse neid siis ülestõusnud meistriteks, kosmilisteks vendadeks või kelleks tahes. Ja nii need kosmilised olendid kannavad imelises energias Maa automaatselt uude dimensiooni või Kuldsesse ajastusse.

Ja vaimsed inimesed peavad vaid ajama oma asju ja olema lahked ja positiivsed kõigi vastu. Pole vaja uurida mingeid keerulisi õpetusi, pole tarvis püüdlikult praktiseerida konkreetseid tehnikaid, sest kõik on niigi imetore. Võib vaid lihtsalt lasta end lõdvaks ja tunda imelist armastust. See, mu armsad, ongi „heaolu vaimsuse“ üks vorme. Ja see on pidur ülestõusnud meistrite plaanile. Te võite ju öelda: „No mis siin kahjulikku on? Need inimesed on positiivsed.“ Nad üritavad luua positiivseid vibratsioone. Me ju andsime teile õpetuse energiast ja rõhutasime vajadust kohale kutsuda positiivset energiat, et leevendada inimkonna poolt madaldatud energiahulka.

Jah, loomulikult ei saa öelda, et niisugusest positiivsusest pole mingit kasu. Sellel on maakera energiaväljale oma mõju. Kui inimene on lahke, positiivne ja armastav, leevendab see nende mõju, kes tavatsevad olla negatiivsed, hirmu täis või vihases meeleseisundis.

Kui niisugusel positiivsusel on oma mõju, siis võiks ju öelda: „Kui see nii on, siis jätke meid rahule ja las me tunneme ennast nii nagu me tahame tunda.“ Jah, vastavalt vaba tahte seadusele jätan ma tõepoolest rahule need, kes ei ole avatud minu sõnumile. Aga ma tahan välja öelda, et niisugune enesega rahulolev spirituaalsus on tegelikult pidurdav asjaolu planeedi edasiarengul, kuigi sellega kaasneb mõningane positiivne mõju. Vaadake, mu armsad, kui te venitate oma autot köie otsas enda järel, siis auto küll liigub, aga kaugeltki mitte nii kiiresti kui siis, kui te autosse istute, mootori sisse lülitate, käigu sisse panete ja vajutate gaasi. Järele vedades ei liigu auto oma täiel potentsiaalil. Nii on see ka „enesega rahulolemise vaimsuse“ puhul.

Kuidas vale-hierarhia vaimset progressi takistab?
Mu armsad, vale-hierarhia, vähemalt targemad nende hulgast teavad, et nad ei saa igavesti inimkonna progressi pidurdada. Nad on rahul sellega, kui saavad pidurdada seda nii palju kui jaksavad. Neil on selleks oma strateegia. Varem oleme me öelnud, et me jagame inimkonna kolmeks: 10%, kes on kõrgemal teadvuse tasandil, 10%, kes on madalal teadvuse tasandil ja üljäänud 80% jääb nende kahe vahele. Vale-hierahial on skeemid, kuidas nad tegelevad 10 madalama protsendi sisse kuuluvate inimestega. Need tekitavad nii palju kaost ja hävitustööd kui võimalik.

Siis on neil ka tegutsemisskeemid, mida nad rakendavad 80% inimeste peal. Vale-hierarhia püüab nad saada inertsuse, loiduse, laiskuse seisundisse. 10% kõrgemal vaimsuse tasandil viibivaid püüavad nad saada „enesega rahulolemise vaimsuse“ seisundisse. Niisugusel moel aga ei täida need inimesed oma täit potentsiaali ja ka planeet ei liigu siis piisavalt niisuguse kiirusega vaimsel tõusuteel, kui ta võiks seda teha. Aga paljudes valdkondades ei edene asjad üldse, sest alumine 10% segab inimkonna vaimset progressi sama palju kui ülemine 10% edasi viib.

Te võite püüda teha midagi positiivset, aga kui keegi toimib sellele vastupidises suunas, siis on tulemus null ja planeedil tervikuna pole sellest kasu. Kui te aga lihtsalt istute ja tunnete ennast teistest pühamana oma positiivse suhtumise pärast ja arvate, et „see kõik on hea,“ siis te tõesti petate ennast, sest te ei tee seda, mida te siia tegema tulite.

Mu armsad, ma ei räägi seda juttu praegu alumisele 10%-le inimkonnast ega ka 80%-le üldisest elanikkonnast. Ma räägin ainult ülemisele 10%-le vaimsetest inimest, sest neil on potentsiaal mõista mu sõnumit. Teid on suigutatud „kõik-on-hea suhtumisse,“ kus olete omaks võtnud, et aeglane jalutamine eesmärgi poole on piisavalt hea ja polegi tarvis joosta. Ma võin teile absoluutse kindlusega öelda, et kõik, kes kuuluvad ülemise 10% hulka, tulid siia spetsiaalse ülesandega aidata tõsta selle planeedi kollektiivset teadvust.

Teie kehastusse tulemise eesmärk
Te poleks kehastunud siia planeedile sel kriitilisel ja pöördelisel ajal, kui teil poleks armastust Saint Germaini vastu ja tahet olla osaline planeedi ettevalmistamisel minekuks Kuldsesse ajastusse. Te kas poleks üldse siia kehastunud või oleks kehastunud mingile teisele planeedile. Kui te olete piisava vaimse teadlikkuse saavutanud inimesed, siis te tunnete armastust Saint Germaini, terve inimkonna, selle planeedi ja oma ülesande vastu.

Te ei saa täita oma eesmärki, oma jumalikku plaani lihtsalt istudes ja mõeldes, et kõik on hästi. Te täidate oma vaimset eesmärki, kui te avate ennast ühendusele oma Mina Olen Kohalolekuga nii, et teie Mina Olen Kohaloleku Tuli – Saint Germaini Tuli, ülestõusnud meistrite Tuli – saab läbi teie voolata. Enesega rahulolemise vaimsus ei suuda kustutada madalama 10% negatiivset energiat. Ainult ülestõusnud meistrite Tuli suudab seda teha ja aidata planeeti vaimses vibratsioonis edasi.

Te olete enamaks võimelised
Alternatiivi pole! Lubage mul meelde tuletada, mida ma ütlesin alguses. Ma mõistan täielikult, kui raske on olla maises kehastuses praegusel ajal ja hoida oma igapäevaelu tasakaalus vaimse teega, hoida tasakaalus on isiklik elu globaalse olukorraga. Saan aru ahvatlusest öelda iseendale: „Ma olen leidnud selle vaimse õpetuse. Ma praktiseerin seda vaimset tehnikat. Ma olen meelestatud positiivselt. Ma olen lahke ja sõbralik. Tõesti, ma teen kõik mida suudan, et olla positiivne inimene negatiivses maailmas.“

Aga te ei tee siiski kõike, mida te suudaksite. On veel, mida te suudaksite. Te suudate olla avatud ukseks ülestõusnud meistrite Tulele, transformeerida see planeet vaimses kõrgemale ja kiiremini kui pimedusejõud ja alumine 10% jõuab maakera arengut pidurdada. Seda te saate teha. Te pole tulnud siia elama rutiinset, üksluist elu, kus kõik on „tore,“ aga tegelikult miski ei liigu, miski ei muutu.

Mugavust väärtustades ei täida te oma missiiooni
Mu armsad, te võite tunda – ma tean, et ka paljud niimoodi tunnevad – et tõeline Ema Maria, Jumala Ema, Jumalik Naispoolus niimoodi ei räägiks. Nii võib rääkida vaid niisuguses meeleseisundis olija, kes arvab, et tema suudab defineerida tõde.

Paljud inimesed vaimse kõrgema 10% hulgast on sattunud meeleseisundisse, kus nad usuvad, et nemad suudavad määratleda, kes või missugune on Jumal, missugune näeb välja vaimne tegelikkus, missugused näeme välja meie, vaimsed meistrid, kuidas meie peaksime rääkima ja kuidas ei peaks. Me ei sega teid teie mugavuse seisundis. Te ei täida oma potentsiaali, kui te tulite kehastusse mugavust tundma. Jeesuse elu ei olnud kaugeltki mugav. Minu kehastus Jeesuse emana polnud sugugi mugav.

Ma ei ütle, et teis ei peaks olema rahu, et te ei peaks tundma rõõmu. Kuid seesmine rahu ja mugavustunne on kaks ise asja. Mugavus tähendab tuimust ja ignoreerivat suhtumist maailmas toimuva suhtes ja selle suhtes, mis ütleb teile teie Mina Olen Kohalolek ja Kristus-mina.

Infolaviini oht
Missugune on väljaspoolt tuleva infolaviini oht? See koormab inimese meelt ja mõistust ning tekitab immuunsuse väljaspoolt tuleva info suhtes. Sel juhul suleb inimene oma meele ka oma Mina Olen Kohaloleku poolt tulevatele intuitiivsetele tundmistele. Paljude inimestega on see juba juhtunud.

Nad on jõudnud teatud tasemele oma isiklikul teel ja arvavad: „Sellest saavutusest peaks minu elus piisama. Ma ei pea läbi käima tervet teed ja jõudma kõrgemasse Kristus-teadvusse, mis oleks minu potentsiaal. Praegusest piisab mulle täielikult. Nautigem elu. Nautigem gurusid ja kanaldajaid, kes kõditavad meie meeli, pannes meid tundma, kui tähtsad ja erilised me oleme, sest kuulame neid ja ärgem laskem end häirida asjaolust, et me vastaskaldale ujumise asemel ainult sumpame jalgsi vees.“

Kui me tuimestame end mingi eluvaldkonna või teatud informatsiooni suhtes, siis me justkui ütleksime endamisi: „Kui ma ei ole suuteline füüsiliselt teatud teemaga tegelema, siis ma pigem ignoreerin seda.“ Paljudel juhtudel ütlevad inimesed endale: „Selles küsimuses ei saa ma mingit vaimset abi osutada.“ Tegelikult pole see tõsi.

Selles maailmas on palju probleeme, siin käib pidev võitlus. Võtkem kasvõi konflikt Aafrikas. Vaadates Süüria sündmusi võiks öelda: „Ma ei saa füüsiliselt selle sündmuse lahenemisel kuidagi kaasa aidata.“ Aga oleks väga teretulnud, kui te teeksite midagi vaimset, näiteks loeksite dikriisid ja invokatsioone, et tuua vaimset valgust sellesse olukorda. Muidugi ei pea kõik just Süüriaga tegelema, sest on palju olukordi, mis nõuavad samuti tähelepanu ja vaimse valguse suunamist. Ja ma ei saa siin öelda, et te peaksite kõik hakkama Süüria, Aafrika või mõne teise piirkonna lahenduste heaks vaimset valgust kutsuma.

Ma tahan öelda, et teie kui indiviidid peaksite selleks vaeva nägema, et saada ühendus oma Kristus-minaga, oma Mina Olen Kohalolekuga, oma jumaliku plaaniga, ülestõusnud meistritega ning selgitada välja, mis on teie jaoks südamelähedane teema. Tulla välja oma mugavustsoonist, harida ennast just selles teemas, mis on oluline teie jaoks ja uurida välja, missugused vaimsed kinnitused haakuvad selle teemaga ning kasutada meie antud praktikaid, teades, missugust dikriid või invokatsiooni kasutada, suunata vaimne valgus läbi selle kui laseritaoline täpne kiir just enese jaoks südamelähedastesse piirkondadesse. Seda saate te teha - juhul kui te olete valmis oma mugavustsoonist välja tulema.

Te saate teha veelgi rohkem. Te saate tõsta oma teadvust ja liikuda veelgi rohkem Kristus-olemise suunas, kuni teist saab instrument madalamale 10% -le inimkonnast Jumaliku kohtu kutsumisel, tänu millele saab kehast väljuda mõni niisugune inimene, kes kisub maakera arengut tagasi. Te saate kutsuda ka kohtumõistmist kehatute jõudude üle, kes asuvad planeedi astraaltasandil ja siis paneb neile piiri Peaingel Miikael ning need jõud kõrvaldatakse planeedilt Maa.

Langenud olevuste üle kohtumõistmine Kristus-olemise abil
Kehastuses olevat või kehatuna Maa sfäärides olevat langenud olevust ei saa minema saata Maalt ega Maa sfääridest enne, kui keegi kehastuses olevatest inimestest on saavutanud niisuguse Kristus-olemise taseme, mis oli sellel langenud olevusel enne langemist. See on seadus. Te ei saa neid langenud olevusi kehastusest välja, kui lihtsalt istute ja tunnete ennast positiivselt. Te saate seda teha juhul, kui saavutate Kristus-olemise nimetatud kriitilise astme. Kui langenud olevusi siit minema ei ole võimalik saada, siis maakera pole suuteline jõudma vajalikule tasandile.

80% üldisest elanikkonnast ei suuda vabastada end langenud olevuste mõju alt. Keegi ülemise 10% hulgast peab viima end vajaliku tasandini. Praegusel ajal on kehastuses palju niisuguseid inimesi, kes nägid selle planeedi olukorda, nägid, et keegi peab tulema ja tõstma oma teadvuse siin olles teatud Kristus-olemise tasandini selleks, et teatud konkreetne langenud olevus siit kõrvaldatud saaks. Need inimesed tulid siia vabatahtlikult, öeldes: „Mul on potentsiaal vajaliku tasemeni tõusta. Ma lähen kehastusse ja teen selle ära.“ Aga kui te kehastusse tulite, hakkas teid siinne elu ja igapäevapinge koormama ja te unustasite oma missiooni.

Mina olen siin, et teile seda meelde tuletada. Võtke ennast kokku ja astuge välja oma mugavustsoonist. Küsige eneselt: „Kas on veel midagi, mida ma võiksin teha? Kas oli veel midagi, mida ma võtsin enesele kohustuseks enne siia maailma tulemist?“ Söandage kuulata vastust. Kui te saate vastuse, mis toob teile ebamugavusi, siis kuulake ikkagi seda vastest. Ärge nõustuge vähemaga, kui te väärt olete. Käige kogu isiklik tee lõpuni.

Mu armsad, meie planeedil on toimunud ja toimumas palju niisugust, mis pole positiivne. Võtmeks kõikide nende olukordade muutmisel on võimalikult kõrgele Kristus-olemise tasandile tõusmine. Siis olete te teinud seda, mida te siia tegema tulite. Siis olete te saavutanud selle, mida oli siin võimalik saavutada.

Süüria konflikti perspektiivid
Lubage mul anda põgus ülevaade praegustest maailmas toimuvatest sündmustest. Kui vaadata maakera ülestõusnud sfäärist, siis on võimalik näha maapealseid energiaid. Siit paistab maakera kui teadlaste poolt tehtud kaart, mis on värvitud erinevate värvidega vastavalt kaardi eesmärgile. Näiteks saab tehe maakrea kohta soojuskaardi, kus erineva temperatuuriga piirkonnad on erinevat värvi. Sealt on näha, kus on soe õhk ja soe vesi või kus on külm. Kui aga otsida maakeralt enamkuumenenud alasid, mis tähendab negatiivse energia kontsentreeritud alasid, siis on niisuguseid tsoone mitmeid, aga ma tahaksin rääkida kahest.

Esimene neist on Süüria ja Lähis-Ida tervikuna. Paljudel inimestel on küsimus, kuidas oleks rahvusvaheline kogukond pidanud Süüria suhtes käituma? Mida oleks pidanud tegema? Kas ta oleks pidanud tegema midagi enamat, kui tehti. Kas ta oleks pidanud peatama võitluse, tapmise, piinamise? Kas ta oleks pidanud sekkuma ja peatama vanemate tapmise laste silmade all ja laste tapmise vanemate silme ees, katkestama vastastikuse kannatuste valmistamise? Mida oleks pidanud rahvusvaheline kogukond Süürai küsimuses ette võtma?

Ülestõusnud meistrite vastus ilmselt võib paljusid šokeerida. Rahvusvaheline kogukond poleks pidanud tegema midagi. See vastus šokeerib paljusid, sest see kõlab nii, justkui rahvusvaheline kogukond poleks pidanud tegema midagi nende koleduste peatamiseks, mida ma just märkisin, kuid mitte seda ei taha ma öelda.

Kui ma ütlen, et rahvusvaheline kogukond poleks pidanud tegema midagi, siis ma ei taha sellega öelda, et nad poleks pidanud tegema midagi inimõiguste jalge alla tallamise peatamiseks ja inimelude päästmiseks. Ma tahan öelda, et Süüria kodusõda, võitluse puhkemine polnud mitte probleemide algus. Põhjuse võib leida varasemast ajast. Mu armsad, kui te vaatate ajalukku, siis te näete, et paljud maad on üle läinud totalitaarselt valitsemisvormilt demokraatlikule ilma suurema verevalamiseta ja ilma kodusõjata.

Ülestõusnud meistrid pooldavad veretut üleminekut demokraatiale
Me tahaksime näha, et paljud rahvad üle kogu maakera läheksid üle demokraatlikule valitsemisvormile ja see üleminek toimuks verevalamiseta. Kui see ei saa toimuda ilma verevalamiseta, siis meie perspektiivist võiks demokraatiale üleminek toimuda pigem hiljem, kuni inimesed ja rahva massiteadvus on võimelised viima läbi ülemineku ilma veriste konfliktideta. Vaadakem maailma ajalugu. Vaadakem viimase sajandi jooksul asetleidnud peamisi konflikte, niinimetatud külma sõda Nõukogude Liidu ja läänemaailma vahel. Kui külm sõda oleks muutunud tõeliseks lahinguks, siis oleks see olnud üsna kuum sõda.

Ei saa olla kahtlust, et meie, ülestõusnud meistrite, sooviks oli näha Nõukogude Liidu lagunemist ja näha neid maid, keda sunniti liituma Nõukogude Liiduga või kes olid sunnitud sõlmima Varssavi pakti, vabadeks ja demokraatlikeks maadeks saamas. Kuid samas ei tähendanud see ka kolmanda maailmasõja soovimist Nõukogude Liidu hävitamiseks. Me oleme olnud kannatlikud ja meil jätkub kannatlikkust ka edaspidiseks. ´

Kui kusagil puhkeb kodusõda, nagu te nägite seda Süürias, siis pole see situatsioon, mida meie, ülestõusnud meistrid, näha sooviksime. Me näeksime pigem, et riigis säiliks totalitaarne võim niikaua, kuni inimesed on valmis, kuni rahva kollektiivne teadvus on tõusnud ja riik on valmis minema uuele riigikorraldusele vägivallata.

Lähis-Ida konflikti sügavamad tagamaad
Vaadakem Iraaki. See on vanim demokraatlik riik maailmas, kes on uhke selle üle, et on vabaduse, õigluse ja demokraatia pooldaja. Ameerika Ühendriigid on otsustanud minna Iraaki ja kõrvaldada totalitaarne diktaator. Mõned juhid usuvad, et kui seda tehakse, siis saab automaatselt sündida vabadus, demokraatia ja harmoonia. Aga nagu te näete, pole seda tänaseni juhtunud. Ja põhjus on selles, et inimesed pole selleks muutuseks siiani valmis.

Lähis-Ida probleemid ulatuvad aega tuhat aastat tagasi. Kollektiivsesse teadvusse on ladestunud paljude inimkehastuste ja taas-kehastuste energiad ühes ja samas karmalises ringis. Väga üleolev on läänemaailma suhtumine siinkohal selles osas, et nemad võivad siseneda Lähis-Itta ja panna seal asjad paika, kehtestades seal oma versiooni demokraatiast. Nii see ei toimi. Ma ei ütle sellega, et Lähis-Idas ei peaks valitsema demokraatia. See peaks seal valitsema, aga mitte kunagi ei saa seal valitsema lääne stiili demokraatia. Selle piirkonna elanikud peavad leidma oma versiooni demokraatiast ja seda ei saa neile väljastpoolt peale suruda.

Lähis-Ida näide on tõestanud tuhandeid aastaid, et inimesed ei õpi teistelt. Nad õpivad vaid sellest, et kordavad samu vigu, kuni neil saab lõpuks küllalt ja nad leiavad, et nad ei taha enam nii, et nad tahavad kuidagi teisiti. Muidugi on Lähis-Idas ka neid, kes on sellele järeldusele juba jõudnud. Aga nad pole jõudnud veel arusaamiseni, et „seda uut“ peaks ja võiks saavutama ilma vägivallata ja verevalamiseta. Nad pole tahtnud endale teadvustada, et vägivald, verevalamine ja konflikt on nende enda teadvuse tasandi väljendus, nende endi puudulikkus arusaamises.

Kuni nad pole jõudnud selleni, ei saa ka olla rahumeelset üleminekut demokraatlikule valitsemisvormile. See pole võimalik. Seda ma näeme Süüria näite põhjal. Mu armsad, kas te oskaksite nimetada, mitu sõdivat fraktsiooni on Süürias? Ma arvan, et enamus teie hulgast pole suutelised seda tegema, sest neid on nii palju, et ei jõuagi järge pidada. See näitab kollektiivse teadvuse killustatust ja selles on tõeline põhjus. Sellele tuleb tähelepanu pöörata, kui te loete rosaariume Lähis-Itta vaimse valguse saatmiseks. Kutsuge vaimset valgust paljastama niisuguse killustatuse põhjused ja minema pühkima pimedusejõud, kes selle killustatuse on loonud ja seda pidevalt produtseerivad.

Mis oli islamismi loomise põhjuseks? See oli püüd ühendada Araabia inimesi nii, et nende vahel poleks mõttetut ja lakkamatut võitlust. Tuleb aga tunnistada, et ükski rahvas pole nii vaenujalal kui on seda araablased omavahel.

Kuidas tekkisid totalitaarsed valitsused
Praeguseks olete te näinud mitmeid maid, kus on alustatud kodusõda. Seda te nägite Liibüas, seda te näete Süürias. Mu armsad, kui valitseb totalitaarne riigikorraldus, siis sel puhul üritab valitsus kõvasti rahvast oma kontrolli all hoida. Ta üritab iga vahendiga vältida mistahes grupeeringute ja rühmituste tekkimist, kes oleks kehtiva võimu vastu ja omaks relvi.

Kui te näete totalitaarses riigis inimgruppi, kes on suuteline rahastama kodusõda selle riigi totalitaarse riigivõimu vastu, siis see grupp pole tekkinud selles riigis. Seda on toetatud ja see on tõenäoliselt loodud jõudude poolt sellest riigist väljaspool. Nad on saanud relvad ja raha ja muud vajalikku toetust riigivälistelt jõududelt. Kodusõda Liibüas, Süürias ja potentsiaal kodusõja-laadse olukorra tekkimiseks teistes maades saab aset leida vaid väliste aktiivsete ja agressiivsete jõudude sekkudes.

Te kindlasti teate mõnd neist jõududest, kes on aktiivsed olnud Süüria juhtumi puhul. Üks neist on kindlasti olnud Venemaa, kellel on huvi Süüria suhtes ja teine on USA. Ja sõjakad isalmi grupid on teinud erinevaid operatsioone Süüraiasse ja neil on huvi luua seal militaarne islamistlik riik või koguni moodustada kogu Lähis-Idast militaarne islamistlik riik.

Rahvusvaheline kogukond poleks saanud ei praegu ega ka minevikus Süürias midagi ära teha. Las süürlased ise klaarivad, mis nende riigis toimub. Kuni Süüria rahvas ei ole suuteline üle minema demokraatlikule riigikorraldusele ilma verevalamiseta, on neile endile parem, et diktaatorlik riigikord säilib, kuni luuakse mingi stabiilsus, seadus ja kord.

Olukorrast Ukrainas
Sama kehtib Ukraina kohta. Ka siin on asjasthuvitatud jõude nii idast kui läänest ja nad püüavad destabiliseerida olukorda, sest neil on seal mõlemal asjadest oma nägemus. Kuid Ukraina olukord erineb Lähis-Ida omast, vähemalt see on mõnevõrra teistsugune. Kui vaadata Ukrainat vaimsest perspektiivist, siis näeme, et Ukrainal oli oma osa külmas sõjas kommunistliku ida ja kapitalistliku lääne vahel. Ida-Ukraina ja Lääne-Ukraina on erinevad. Ida-Ukrainas on domineerimas rohkem venemeelsus, aga Lääne-Ukraina on rohkem avatud läänelikule meelsusele.

Ukrainas toimub astraaltasandil selle energia väljamängimine, mis juhtis omal ajal ka külma sõda. Need astraalsed külma sõja energeetilised koletised on väga suurel määral oma jõus kahanenud pärast Nõukogude Liidu lagunemist, aga need on siiski veel alles. Nende energiad pole tänaseni transformeeritud, sest ülemine 10% vaimsete inimeste hulgast pole piisaval määral suutnud suunata vaimset valgust läbi dikriide ja invokatsioonide nende energiate transmuteerimiseks.

Arvatakse, et kõik on hästi, aga astraaltasandile on jäänud teise maailmasõja, kommunistliku režiimi ja külma sõja poolt genereeritud energiad, mida pole sealt minema pühkida kuigi kerge. Igaüks, kes elab endise Nõukogude Liidu alal ja omab mõningast vaimset tundlikkust, suudab nimetatud energeetikat tunda.

Astraaltasandil on energiad, kes tahavad säilitada oma mõju ja saada veelgi jõudu juurde. Praegu on need jõud koondunud Ukraina kohale, et ärgitada Ukraina rahvast looma konflikti ja algatada verevalamist, et saada juurde jõudu konfliktist ja võitlusest, imedes konflikti osapoolte vaimset valgust. Situatsiooni lahendamiseks võiks teha vaimse valguse kutsungeid, eesmärgiga panna piir astraalsfääris valitsevatele energeetikale, puhastada energia ja suunata vaimne energia nii kehastuses olevate kui kehatutele astraalplaanis olevate olevuste üle kohtu mõistmiseks ja nende kõrvaldamiseks planeedilt.

Meil on Ukraina suhtes oma nägemus, aga ma räägiksin sellest mõnel teisel korral edaspidi. Kuni energiad pole transformeeritud, on kehastuses olijatel raske olla avatud meie näpunäidetele ja pidada neid realistlikeks. Praegu saan ma öelda, et Ukrainal on tähtis roll suuremas arenguplaanis ja Kuldse ajastu ilmumisse toomisel. Selleks aga on eelkõige tarvis üle saada põhjapoolkeral ida ja lääne vahel valitsevast lõhest.

Kuidas Venemaa oma rahva arengut pidurdab
Küsigem endalt, miks Vene valitsus püüab luua must-valget tõlgendust, nähes Ukraina Euroopa Liitu astumise soovis automaatselt vaenulikkust Venemaa suhtes. Miks tahab Venemaa luua oma vabakaubanduse liitu selle asemel, et püüda saada Euroopa Liidu liikmeks? Kas mitte Peeter Suur ei rajanud Sankt Peterburi soo peale, et pöörata Venemaad lääne suunas, teades, et selle riigi inimestest saavad tulevikus targad ja arenenud inimesed?

Miks püüab Venemaa valitsus sellele ideele vastu tegutseda ja viivitada uute ideede vastuvõtmisega? Miks on Venemaa eesotsas inimesed, kes takistavad oma rahval täitmast kõrgemat potentsiaali? Miks tahab Vene võimueliit hoida enamikku oma rahvast madalamas teadvuse seisundis, pannes neid mesilase usinusega töötama nagu orje? Ma võin kinnitada, et Venemaa valitsus ei armasta oma rahvast. Nad vaatavad oma rahvale ülevalt alla.

Kõigil ülestõusnud meistritel on suur armastuse Vene rahva vastu ja me tahame näha neid täitmas oma kõrgeimat potentsiaali. Seda ei saa teha, kui nad isoleerivad ennast ülejäänud demokraatlikust maailmast. See saab teoks juhul, kui võetakse omaks ajatud vaimsed printsiibid, mis on demokraatliku maailma vundamendiks. Kõrgeimat potentsiaali saab täita siis, kui tuntakse end demokraatlike rahvaste pere väärilise liikmena, tehes kõik selleks, et väärilise liikme staatus püsiks.

Mu armsad, nagu te aru saate, on mul veel palju öelda, aga te ei suuda seda praegu kanda. Püüan anda teile värskemat infot selle aasta ja tulevaste aastate jooksul. Ma olen teie Ema Maria ja ma olen koos teiega igavesti, sest Maa on minu olemuse osa, Jumaliku Ema olemuse osa.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine