Miks totalitaarsed ühiskonnad lõpuks lagunevad

Ülestõusnud meister Ema Maria 7.aprill 2014, läbi Kim Michaelsi

Armsad inimesed, mina olen ülestõusnud meister Ema Maria ja ma tulen andma teile järgmisi kommentaare teemadel, mida ma tahan valgustada just praegusel hetkel. Minu eesmärk pole edastada ajatut õpetust, vaid selgitada olukordi, mis on maailma mastaabis päevakajalised ja näidata, kuidas ülestõusnud meistrid näevad hetkel tulipunktis olevaid teemasid planeedil Maa.
 
Eelmises vestluses oli juttu väljakutsest, millega inimesed praeguses ajalooetapis silmitsi seisavad. Me palusime teil olla ettevaatlikud igasuguse informatsiooni endasse võtmisega. Kui te olete kursis teadlaste viimaste saavutustega tuumafüüsika alal, siis saate kinnitust selles, et just informatsioon on see baasfaktor, mis määrab maailmapildi kujunemise.
 
Vormimaailma kujundavad kaks elementi: liikuv energia ja informatsioon. Asjad võtavad konkreetse kuju vastavalt sellele informatsioonile, sellele maatriksile, mis projitseeritakse kõrge vibratsiooniga vaimse energia peale. Sügaval tasandil hakkab niimoodi energiast moodustuma aine. Vaimsest sfäärist voolab energia läbi identiteedi-, mentaal-, emotsionaaltasandi ja siis ületab see materiaalse sageduse spektri ning materialiseerub.
 
Subatomaarsete osakeste maailma ja maise inimese igapäevaelu vahel tundub olevat tohutu vahemaa. Aga astudes välja oma igapäevaelu muredest ja süvenedes teadlaste avastuste tagamaadesse, jõuate te õigele järeldusele: tark tegu oleks võtta oma elu aluseks võimalikult parim informatsioon.
 
Võimuladvik ja universumi seadused
Ajaloole pilku heites hakkavad seal silma mõned selged mustrid. Ajalugu toob välja palju niisuguseid ühiskondi, mida nimetatakse totalitaarseteks. Totalitaarse ühiskonna puhul valitseb väikesearvuline võimuladvik suurt hulka elanikkonda. Võimueliidil on seal eriline staatus, privileegid ja positsioon. Nad võivad teha tegusid ja jätta täitmata kohustusi, mida tavakodanik eirata ei saa. Võimuladvik asetab end tavaseadustest väljaspoole.
 
Me oleme rääkinud, et langenud olevused mässasid Jumala vastu. Praegusel ajal kehastuses olevad langenud olevused püüavad end asetada mitte ainult ühiskonna seadustest väljaspoole, vaid nad ka arvavad, et osad loodusseadused nende puhul ei toimi. Ka varasematel aegadel, näiteks Atlantise ajastul, püüti teha sedasama. Inimesed on püüdnud välja rabelda surelikkuse seadusest, et kindlustada endale oma füüsilise keha pikaealisust.
 
Jõulpõhinevate impulsside tagajärg
Hoolimata tehnoloogiatest inimeste kasutuses olevatest kemikaalidest eksisteerib siiski piir, kui kaugele nad oma keha pikaealisuse säilitamises minna saavad. Siin sekkub üheselt põhjuse ja tagajärje ehk karma seadus.
 
Kui indiviid produtseerib jõulpõhinevaid impulsse ja need läbi materiaalse universumi nelja tasandi kosmilisse peeglisse jõuavad, tulevad need impulsid saatjale tagasi. Ja need võivad selle inimese füüsilise keha eluiga oluliselt lühendada. Sellisel juhul ei anna füüsilise keha eluea pikendamiseks eriti midagi teha. Kuid on midagi, mida te enese heaks teha saate. Te saate lõpetada jõulpõhinevate impulsside väljasaatmise. Loomulikult tundub see raske ülesanne just neil, kes on langenud teadvuse lõksus. Nende elu tundub siis kokku varisevat. Neile tundub, et nende võim ja kontroll elu üle kaob.
 
Vaadakem veidi põhjalikumalt võimupositsioonil olevaid inimesi. Nad arvavad, et kui neil on võim teiste inimeste üle, siis omavadki nad ülimat võimu loodusseadustest väljaspool või vähemalt Jumala seaduste üle. Seda arvavad nad oma tavateadvuse tasandil. Sügavamatel tasanditel tunnevad nad aga alateadlikult, et see nii päris ei ole. Selline tunne tekitab neis viha ja frustratsiooni ning nad tahavad rajada endale ajutise tunde vääramatu võimu ja kontrolli omamisest, allutades endale teised inimesed ja kogu ühiskonna. Nad püüavad siin Maa peal luua endale ajutist kuningriiki – sellist, kus nad ei pea langenud teadvusest loobuma.
 
Paljudes ühiskondades on niisugust ajutist kuningriiki luua püütud ja selle kuningriigi „kuningat“ laseb universum justkui karistamatult tegutseda ja mitte miski ei peata tema tegusid. Tavaliselt toetab seda juhti väike tugigrupp, kes omab puutumatust ja eesõigusi, mida neilt ei saa ära võtta.
 
Oma tegutsemises saadab niisugune seltskond kosmilisse peeglisse jõulpõhineva impulsi. Nüüd toimib viivitus ajas, kuni see impulss saatjatele füüsilisse maailma tagasi jõuab. Selle ajalise viivituse vältel tundubki, et võimuladvikul õnnestub endale soovitud kuningriik rajada ja et ükski jõud siin Maa peal ei saa selle vastu ega ohusta selle eksisteerimist. Kuid kõigele välisele vaatamata säilib siiski oht. Selleks on kosmilisse peeglisse saadetud jõuimpulsi tagasipöördumine.
 
Kaks riiki ühes
Mis vahendeid kasutab võimuladvik enda positsiooni kindlustamiseks? Väliselt vaadates kasutab ta tihtipeale sõjalist, poliitilist ja majanduslikku võimu. Kui vaatame ühiskonda, mida valitseb väike võimuladvik, siis näeme, et võimulolijad kasutavad oma positsiooni niisuguse olukorra loomiseks, kus ühes riigis eksisteerib justkui kaks riiki. Iga riigi ladusaks toimimiseks on tarvis seaduste olemasolu. Kehtestatakse ametlikud seadused, mis on vastuvaidlematult kohustuslikud kõigile ja mitteametlikud seadused, mis kehtivad vaid võimuladvikule ja nemad ei pea kõigi jaoks kehtivaist seadustest kinni pidama.
 
Ametlikud seadused allutavad elanikkonna eliidi võimu alla ja kuni rahvas seadustele allub, säilib võimueliidi kontroll tavakodanike üle. Igaüks, kes püüab võimuladvikule vastu seista, on seaduse järgi vastuhakkaja, inimene, kes ei austa seadust. Huvitav on see, et just need, kes kõigile kehtivaist seadustest üle astuvad, on esimesed, kes kõva häält teevad, kui keegi nende elitaarse positsiooni vastu protestib, tembeldades need seaduse rikkujaiks.
 
Niisuguses ühiskonnas valitseb ebaõiglus valitsejate ja valitsetavate vahel. Mõnes tänapäeva riigis on moodustunud elanikkonna grupp, mida tavaliselt nimetatakse keskklassiks, kuid see pole mitte see kontingent, keda te tavamõistes keskklassiks peate. Neil pole küll võimu ega privileege nagu võimupositsioonil olijatel, kuid kuna nemad on eliidi järgi eelmine klass, siis on neil rohkem võimu ja eesõigusi kui üldisel elanikkonnal.
 
Nemad on omamoodi puhvertsooniks võimuladviku ja rahva vahel. Niisugusel nähtusel on pärssiv mõju rahva vabastamisel võimuladviku ikke all elamisest. Enamik tavaelanikkonnast teab või tunneb kedagi, kes sinna niinimetatud keskklassi kuulub ning enda eliidi ikke alt vabastamise asemel hoopis unistab sellest, et ka ise sellesse staatusse jõuda.
 
Ebavõrdsus seaduse kehtimisel soodustab korruptsiooni teket. Mõelgem kõrge korruptsiooniga riikide peale. Mida suurem on võimuladviku kontrollipüüe, seda suurem on korruptsioon. Mida kõrgem on korruptsioon, seda vähem vabadust, õigusi ja seda madalam heaolu valitseb rahvaenamuse elus.
 
Vaba majandus
Elitaarsetes ühiskondades ei eksisteeri põhielanikkonna jaoks vabadust ega võrdseid õigusi. Ja majanduslikku heaolu ega õitsengut ei ole seal seepärast, et niisuguses ühiskonnas ei saa seda tekkida, sest majanduslik õitseng on seotud vaba majandusega.
 
Pikka aega on arutletud kahe vaenuliku süsteemi – kommunismi ja kapitalismi – majandussüsteemi üle. Nagu on varem öeldud, ei pea meie, ülestõusnud meistrid kapitalistlikku majandust vabaks majanduseks. Kapitalism on samuti elitaarne süsteem, kus rikkus ja privileegid koonduvad väikesele eliidigrupile. Mõned on ekslikult samastanud kapitalistlikku majandust ja vabaturu majandust, aga need pole samad. Vabaturu majanduse puhul on majandus vaba, see tähendab, et keegi ei oma privileege ja eelisolukorda. Eelisolukorra ostmiseks puudub siis võimalus ja keegi ei saa oma äri ajada teise arvelt, sest kõigile kehtivad võrdsed seadused.
 
Kapitalismi ajalugu on väikese võimuladviku ajalugu, kes üritab õõnestada demokraatlikku süsteemi ja vabaturu majandust, ostes endale ja kindlustades ennast ning oma äri spetsiaalsete privileegidega. Siiski riikides, kus kehtib nn demokraatlik põhiseadus, on niisuguseid privileege palju raskem saavutada ja tagada. Ehkki lääne majandust manipuleerib selgelt võimuladvik, ei saa seal endale privileege nii suurel määral kindlustada, kui on see võimalik totalitaarsetes riikides nagu Nõukogude Liit, Hiina, natsi-Saksamaa ja mõned teised.
 
Heaolu määrab rikkuse
Majanduslik õitseng on võrdeline majanduse vabadusega ühiskonnas. Mida totalitaarsem riik, seda vähem üldist rikkust luuakse. Mida suurem on korruptsiooni aste, seda vähem suudab majandus rikkust produtseerida. Rahvusvahelisest ajaloo statistikast nähtub, et mida kõrgem korruptsioon, seda madalam elustandard. Võib eksisteerida ajutisi erandeid, kuid sellest statistikast jookseb läbi kindel muster.
 
Illustreerigem korruptsiooniteemat autonäitega. Automootor jätkab tööd vaid juhul, kui seesmised mootori osad on kaetud õlikelmega. Õli vähendab mootori metallosade takistust, mis üksteise vastu hõõruvad. Kui õli välja jookseb, siis kasvab mootori metallosade takistus, kuni mootor kinni kiilub ja enam edasi ei tööta. Kui te valate mootorisse mingit muud ainet, mis ei tööta õli põhimõttel ega vähenda takistust vaid toimib näiteks nagu liim, suurendades takistust, siis jookseb mootor samuti kokku. Korruptsiooniga on täpselt sama lugu. See lisab vastupanu, takistust ja inertsust.
 
Jah, korruptsioon on nagu siirupi valamine mootorisse. Selle asemel, et lasta majandusel vabalt toimida – kui inimesed juhinduvad sellest, mis tegelikult töötab, mis tegelikult teisi inimesi teenib – „valatakse“ majandusse mingit kunstlikku elementi. Järsku muutub kõik raskeks, muutub kallimaks ja võtab rohkem aega. Selle seesmise inertsi tõttu tekib lõhe ja mida suurem on korruptsioon, seda madalam on rikkuse tase, mida rahvas luua suudab. Kõik see on tuttav ajaloost.
 
Totalitaarsete süsteemide kokkuvarisemine
Osadel rahvastel on võimalik olnud seda olukorda ajutiselt muuta, võttes kasutusse mõned kunstlikud vahendid, näiteks väliskapitali sissevoolu. Kuid reegel on siiski see, et korruptsiooni tõustes võimuladvik rikastub ja rahva üldine elatustase langeb. Kui põhielanikkonna elustandard oluliselt langeb, võib toimuda rahva ülestõus ja võimuladviku kukutamine.
 
See stsenaarium on hästi toiminud keskaegsetes feodaalühiskondades, kuid ka muudes ühiskondades. Seesmine inerts võib kasvada nii suureks, et majandus enam ei pea vastu , mootor jookseb krigisedes kinni ja seiskub ning riik variseb seesmiselt kokku.
 
Kõige silmapaistvam näide tänapäeval selle kohta on Nõukogude Liit. Miks Nõukogude Liit kokku varises? Sest majandus ei pidanud vastu osaliselt sellepärast, et sisemine inerts oli suur ja osaliselt selle tõttu, et sel riigil on kaassündinud möödapääsmatu vajadus säilitada kõrgtasemelist sõjalist valmisolekut ja agressiivsust välisvaenlase suhtes, kelle niisugune süsteem ise genereerib. Sisult on kommunistlik maa opositsioon kapitalistlikule süsteemile ja see idee iseenesest loob eeldused sõjaliseks vastasseisuks, mis toob kaasa ebanormaalse ülepinge kommunistliku maa majandusele. Aga mitte väline vaenlane ei ole sellise süsteemi kokkuvarisemise põhjustaja, vaid selleks on süsteemisisesed vastuolud ja inerts.
 
Miks ma neist jõududest räägin? Sest praegu on maailmas just niisugune näide väga aktuaalseks muutunud. Alates minu viimase vestluse edastamisest on Venemaa liikunud Krimmi ja selle sõjalise jõuga üle võtnud. Seal polnud küll erilist võitlust, aga siiski toimus seal militaarne ülevõtmine. Mis on niisuguse tegevuse taga? Mis on Ida-Ukrainas tegutsevate gruppide taga, kes võtavad vägivaldselt üle ühiskondlikke hooneid? Mis on Vene sõjasalkade Ida-Ukraina piiri äärde kogumise taga ja üldise arvamuse taga, et see võib tähendada katset võtta üle osa või terve Ida -Ukraina, aga võib-olla ka kogu Ukraina?
 
Tahtlik ignorantsus
Selle taga on psühholoogiline faktor, psühholoogiline viga. Sügavamatel tasanditel kindlustab eliit oma positsiooni läbi informatsiooni või pigem läbi informatsiooni tõkestamise või desinformatsiooni. Desinformatsioon pole passiivne info puudumine. See on adekvaatse informatsiooni puudumine, tahtlik, teadlik ja agressiivne adekvaatse informatsiooni tõkestamine ja moonutamine, vale-informatsioon, mida pakutakse tõese pähe.
 
Kogu Nõukogude Liidu süsteem on rajatud sellele tahtlikule ignorantsile. Kõik Karl Marxi teooriad ja nende tõlgendused Lenini poolt olid tegelikult tahtlikult tekitatud desinformatsioon. Iga kommunistliku riigi ideoloogia alus on tahtlik desinformatsioon. Ka nn demokraatlike rahvaste puhul saab võimuladvik eksisteerida tänu sellele, et rahvas ei tea, mida eliit kulisside taga teeb. Siiski niisuguses riigis, nagu seda oli Nõukogude Liit, oli desinformatsioon palju laiahaardelisem kui seda on nähtud mistahes demokraatlikus riigis.
 
Miks oli vaja salapolitseid? Ka see oli desinformatsiooni teenistuses. Nagu nähtub ajaloolistest faktidest, hävitas Nõukogude Liit 20% selle riigi elanikkonnast, mille ta jõuga üle võttis. Ta tegi seda kartusest. Ta tahtis takistada info levitamist selle kohta, mis tegelikult toimus ja ära hoida paratamatuid rahva ülestõuse. Sellega tahtis ta kõrvaldada ohtu oma edasisele eksisteerimisele ja tegutsemisele.
 
Venelased ja omavalitsus
Miks valitses Nõukogude Liidus väga range kontroll pressi üle? Kui see kontroll hajuma hakkas, miks siis Nõukogude Liit üsna kiiresti lagunes?
 
Nõukogude Liit sai niikaua püsida, kui selles elavad inimesed ei omanud informatsiooni selle kohta, et läänemaailm polegi nii halb kui nõukogude režiim väitis. Et tegelikult elasid nad nõukogude inimese jaoks unelmate elu. Enamik nõukogude kodanikke ei oleks osanud unistadagi sellisest elustandardist, milles elas keskmine lääne kodanik. Enamikel nõukogude inimestest lihtsalt puudus sellest teadmine.
 
Tänu desinformatsiooni hulgale, mis oli levinud Nõukogude Liidus kuni selle lagunemiseni ja on kuni tänaseni, ei mõista endisel nõukogude territooriumil elavad inimesed, eriti Venemaal, nende sisemiste vastandlike jõudude olemasolu, mis Nõukogude Liidu lagunemise esile kutsusid. Tänaseni leidub Venemaal palju neid – mul on seda väga kurb öelda – ka Vene riigi juhtivatel kohtadel, nii poliitikas kui ka meedias, kes ei mõista või ei tahagi aru saada Nõukogude Liidu tegelikest lagunemise põhjustest.
 
Nagu me oleme varem ka öelnud, ei ole Vene inimesed valmis võtma vastutust enese valitsemise eest. Väga lihtne on osutada välisvaenlasele, kes neid ohustavat ja seetõttu võimaldavad nad sisemisel vaenlasel olla tugev juht, kes tõrjub eemale välisohu. Vene rahvale on omane tendents mitte teada tahta. Põhimõtteliselt ei huvita neid, mis on toimunud ja toimub nende riigiga.
 
See kalduvus oli mõneti ehk mõistetav Nõukogude Liidu tingimustes, sest ligipääs informatsioonile oli raskendatud. Aga tänapäeval on Vene kodanikel kasutada internet, läbi mille nad pääsevad ligi välistele infoallikatele, kuid enamik ei kasuta seda. Neid huvitab üksnes nende igapäevaelu ja nad elavad usus, et nende juhid annavad oma parima nende ja riigi heaks. Nad usuvad ekslikult, et võimuladvik annab oma parima rahva teenimiseks.
 
Seesmised vastuolud viivad kokkuvarisemisele
Mu armsad, kas teil oleks tuua mõni näide ajaloost, kus võimuladviku esmaülesanne on olnud rahva heaolu, mitte nende enda heaolu? Seda on juhtunud väga harva või üldse mitte. Siinkohal oleks paslik korrata Einsteini mõtet: kui keegi jätkab samal viisil käitumist, oodates teistsuguseid tulemusi, siis on tegemist hullumeelsusega. Hullumeelsus on loota, et võimuladvik võtab üle majandusmasina ja keskmise inimese elustandard kasvab. Hullumeelsus on lasta võimuladvikul hoida kontrolli meedia ja informatsiooni üle ja loota, et keskmise inimese elustandard tõuseb. Hullumeelsus on lasta korruptsioonil vohada ja loota, et keskmise inimese elustandard tõuseb.
 
Seda ei juhtu. Niisugune lootus on loodus- ja majandusseadustele vastu. Nõukogude Liidu kokkuvarisemist ei põhjustanud mitte välisvaenlane läänest, vaid riigisisesed vastuolud ja seesmine inerts, sest majandus polnud vaba. Iga kommunistlik süsteem ja korruptsiooni kasv paneb majandusele piirangu.
 
Kuid tänapäeval on venelasi, kes seda ei mõista ja sellega nõus pole. Need inimesed unistavad uuest Vene impeeriumist, mis sarnaneks Nõukogude Liidule. Nende jaoks olid Krimmis elavad venelased vaid tööriistadeks nende suuremas mängus. Vene päritolu inimesed Ida-Ukrainas on vaid vahenditeks, nagu on seda Vene päritolu inimesed igal pool mujal.
Siin pole teema oma kodanike kaitsmises, kellest tegelikult üldse ei hoolita. Siin on tegemist impeeriumi loomise katsega, mis annab valitsejatele võimu ja kontrollitunde.
 
Ühiskonnad ja evolutsioonitsüklid
Kui teie, mu armsad, püüate vaadata üldpilti, mis toimus ajal, kui Nõukogude Liit kokku varises, siis näete, et mingis mõttes suri siis „ideoloogia ajastu.“ Ajaloos on eksisteerinud mitmeid impeeriume, mis on põhinenud samadel alustel, sarnasel ideoloogial. Näiteks eksisteeris katoliku impeerium, mis vallutas keskajal enamuse Lääne-Euroopast, hiljem tulid kommunistlik impeerium ja kapitalistlik impeerium.
 
Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega ei surnud mitte ainult kommunism vaid ka kapitalism. Fakt, mida paljud pole mõistnud, on see, et Nõukogude Liidu lagunemine tähistas selle ajajärgu lõppu, kus ideoloogial põhinevad impeeriumid saavad eksisteerida planeedil Maa. Inimesed ei tea, et Nõukogude Liidu kokkuvarisemise taga olid peale maiste jõudude veel kõrgemad jõud, mida me nimetame kosmilisteks või vaimseteks jõududeks.
 
Suur Kosmiline Nõukogu, kes jälgib maist evolutsiooni, on paika pannud astmelise arenguplaani maiste eluvoolude evolutsiooni tarbeks. See on paindlik selles mõttes, et arvestab, millal millegi jaoks aeg täis saab, aga see ei ole paindlik selles mõttes, et vanad tsüklid võivad taas tagasi tulla. Inimkonna evolutsioon on harimise seisukohalt edasiviiv, see on protsessi läbimine. See sarnaneb maise haridussüsteemi astmetega. On lasteaia aeg, kus lapsed peavad läbima omad testid. Edasi tuleb koolitasand, kus nad peavad vastavalt oma tasemele läbima keerukamaid teste ja initsiatsioone. Edasi tuleb gümnaasium ja kõrgkool.
 
Toorel jõul põhinevad ühiskonnad
Lähiajaloo kõige madalamaks tasandiks oli ajastu, kus loodi impeeriume ainult toore sõjalise jõu abil. See oli Rooma impeeriumi ajastu. Ajaloost on teada ka hunnid, Attila ja Dzingis Khan. Ka teised suured vallutajad on püüdnud rajada impeeriume ilma ideoloogilise baasita, vaid toore jõuga allutamise läbi. Seda lubas Karma Nõukogu, sest inimkonnal oli tarvis näha niisuguse teadvuse avaldumist oma elus, kus vallutatakse ja allutatakse toore jõuga.
 
Inimesed pidid seda kogema ja nägema, mis sellest tuleb. Nad pidid nägema, et jõulpõhinev impeerium, nagu seda oli Rooma Impeerium, genereeris ise endale opositsiooni, millele järgnes nn Rooma ülevõtmine barbarite poolt. Just nimelt Rooma impeerium ise genereeris jõulpõhineva impulsi, mis peegeldus tagasi kosmilisest peeglist ja põhjustas iseenda hävingu. Rooma impeeriumi ei hävitanud väline jõud. Selle hävitas jõud, mille Rooma impeerium seesmiselt genereeris ja mis tegi Rooma impeeriumi haavatavaks välise jõu suhtes. Ilma selle seestpoolt kasvanud takistusjõuta poleks saanud väline vallutusretk kunagi Rooma impeeriumi hävitada.
 
Karma Nõukogu lubas niisugustel impeeriumidel omal ajal tekkida. Niisuguste impeeriumide kujunedes ei toimunud karma tagasipöördumine ajas kohe, sest neil impeeriumeil lubati välja elada neile omane agressiivsus teatud piirini, et inimesed kogeksid, milleni viib toore jõu kasutamine. Kui impeerium jõudis teatud arengustaadiumi, vabastas Karma Nõukogu selle süsteemi enda loodud karma, mis enamasti viis impeeriumi kiirele kokkuvarisemisele.
 
Toore jõu põhimõtetel tegutsevate impeeriumide aeg on aga läbi. See lõppes renessansi ajastuga ja kõrgemate printsiipide poole liikumisega. Vaatamata kõrgemate printsiipide nägemisele, oli siiski veel võimalik arendada edasi agressiivsete kavatsustega ideoloogiaid. See viiski kommunismi tekkimisele.
 
Jõulpõhinevate impeeriumide aeg oli inimkonna jaoks laseteaia tasand, kus nad nägid toorel jõul põhinevate impeeriumide kasvamist ideoloogial põhinevateks impeeriumideks. Nõukogude Liidu kujunemine oli samuti inimkonna arengukavas ja selle tekkimise varastest aastatest ja esimestest kümnenditest hoiti tagasi karma tagasipöördumine. Karma tagasipöördumise viivitus oli osaliselt seotud ka natsismi, teistsuguse ideoloogia oponeerimisega, milles Nõukogude Liit oma osa mängis.
 
Karma Nõukogu korraldab karma tagasipöördumist
Karma Nõukogu lubas Nõukogude Liidu kasvamist, näidates inimestele selle režiimi avaldumisvorme füüsilises reaalsuses ehk sellise teadvuse tagajärgede avaldumist. Kui Nõukogude Liit oli oma teadvuse füüsilised tagajärjed paljastanud ja piisaval määral maisel näiteleval maha mänginud, avas Kosmiline Nõukogu karma väravad, et nõukogude impeeriumi karmaimpulsid saaksid tagasi pöörduda. Karma tagasipöördumine pani Nõukogude Liidu lagunema.
 
Võimuladvik on eelnevatel aegadel arvanud ja arvab ka praegu, et kõike toimuvat on võimalik kontrolli alla saada, aga nii see pole. Kontroll on tegelikult Karma Nõukogu käes, sest kui nemad ei hoia tagasi inimkonna karmat, siis oleksid enamik ühiskondi juba oma arengu algstaadiumis olemasolu lõpetanud. Põhimõtteliselt oleks terve planeet õhku lennanud ega oleks võimalik olnud ühelgi impeeriumil oma eksistentsi välja elada. Langenud olevused on võimelised produtseerima karmaimpulsse, mis kogu planeedi õhata võiksid, aga Karma Nõukogul on võimalus karma tagasipöördumist tagasi hoida inimkonna õppimise eesmärgil.
 
Venemaa olukord
Kuhu ma oma jutuga tüürin? Ma tahan öelda, et Venemaa praegune juhtkond, sealhulgas Vladimir Putin, omab moonutatud arusaama sellest, mis Nõukogude Liiduga tegelikult juhtus. Oma uskumustes arvavad nad siiani, et Venemaad ähvardab välisvaenlane ja inimeste kontrolli all hoidmiseks peab kasutama riigisisest jõudu. Paljudel Venemaa kodanikel on niisugune arusaamine. Vladimir Putin ja tema taga olevad isikud või vähemalt mõned neist püüavad taastada samasugust impeeriumi, nagu seda oli Nõukogude Liit.
 
Nad arvavad, et NL oli elujõuline impeerium, mis oleks säilinud siiani, kui teda poleks häirinud välisvaenlane. Nad usuvad, et tänu Nõukogude Liidule ja selle relvajõududele respekteerib ülejäänud maailm Venemaad. Nad arvavad, et see austus tuleneb hirmust. Venelastel on tänapäevani kalduvus uskuda, et austamine käib läbi hirmu. Siiani austavad nad seda juhti, keda kardavad.
 
Aga ometi on olemas jõud, millele ükski maine impeerium vastu ei saa. Pole vahet, kui võimas keegi arvab end olevat, ei pääse ta oma tegude tagajärgede eest. Mida võimsamaks impeerium muutub, seda võimsamaid jõuimpulsse ta kosmilisse peeglisse saadab. Ja kosmiline peegel mitte ainult ei peegelda tagasi kõike nii nagu sellesse peeglisse saadeti, vaid ta saadab tagasi paljundatud impulsi. Mida võimsamaks impeerium muutub, seda võimsamaks paisub ka tagasipöörduv karma. Mida võimsam sa oled, seda võimsam on su enesehävitus. Karma Nõukogu hoiab tahtlikult tagasi selle jõuimpulsi tagasipöördumise mingi aja jooksul, kuid see tagasipöördumine tuleb.
 
Mida Vladimir Putin ja tema kaaskond teha püüavad? Nad püüavad luua võimsat Venemaa impeeriumi, mida austab ja millega arvestab kogu maailm, sest terve maailm kardab mitte ainult venelaste sõjalist võimsust vaid ka nende prognoosimatut käitumist. Kuid Vladimir Putinil puudub ideoloogia. Ta ei püüa luua kommunistlikku impeeriumi, ta isegi ei usu täielikult kommunismi.
 
Venemaa tagasipöörduv karma
Praeguseks on see aeg juba möödas, kus Maa peal lubati ideoloogiliste impeeriumide tekkimist. Sisuliselt püüab Putin varasemasse tsüklisse tagasi pöörduda püüdega luua toorel jõul põhinev impeerium. Kuid selle tsükli aeg on juba ammu ümber ja see tähendab jõulpõhinevate karmaimpulsside kiiret tagasipöördumist.
 
Karma Nõukodu ei hoia tagasi mitte ühegi Venemaa poolse agressiivse teo karmalist impulssi. Nii Ukrainaga või mistahes maailma paigaga seoses. Armuandmise perioodi siin pole. Mõningast aega võtab vaid jõuimpulsi liikumine läbi materiaalse universumi nelja tasandi.
 
Venemaa teod Krimmis genereerisid jõulpõhineva impulsi. Ka Janukovitši valitsuse toetamine, rahutuste põhjustamine Ukraina idaosas ja kogu see agressiivne käitumine on jõulpõhinevate impulsside loomine ja suhteliselt lühikese aja pärast tulevad need kosmiliselt peeglilt paljundatult tagasi, tabades Venemaad ning selle valitsust täiel jõul.
 
Kahjuks tabab see karma ka Venemaa elanikke, kes oma ignorantses teadmatuses on lasknud sellel kõigel juhtuda. Nad lasksid pressil enda ajusid loputada. Nad lasksid korruptsioonil vohada ja see saavutas niisugused mõõtmed, et andis silmad ette isegi Nõukogude Liidule. Kõik see juhtus Vladimir Putini valitsemisajal. See toimus ka aastatel, mil Vladimir Putin ise otseselt riiki ei juhtinud, vaid tõmbas nööri kulisside taga. Ma ei soovi paika panna mingit kuupäeva, võin aga öelda, et see praegune periood Venemaa ajaloos jääb üsna üürikeseks. Praeguseks on saavutatud tase, kus piisav hulk jõuimpulsse on loodud ja kui need hakkavad materiaalsesse maailma tagasi pöörduma, siis tuleb kiire lõpp Vladimir Putini ja tema taga olevate inimeste valitsemisele.
 
Mõne aasta jooksul toimuvad dramaatilised muutused Venemaal. Me palume neil, kes on avatud meie õpetusele, hoida seda visiooni ja teha vaimse valguse kutsungeid, et niisugused muutused oleksid nii rahumeelsed kui vähegi võimalik. Me palume teil hoida visiooni sellest, et Venemaa hoidub sõjalistest kokkupõrgetest, sest need toovad talle vaid hävingut. Me palume teil hoida visiooni sellest, et Venemaa tuleb välja oma praegusest allaminevast spiraalist ilma oluliste seesmiste rahulolematuste ja ülestõusudeta. See on võimalik, aga see nõuab muutust kollektiivses teadvuses ja selle muutuse peavad algatama, nagu alati, vaimselt kõige teadlikumad inimesed.
 
Venelaste potentsiaal loovuseks ja respektiks
Nagu juba öeldud, tunneme meie, ülestõusnud meistrid, suurt armastust Vene rahva vastu. Me näeme Venemaa ja selle rahva tulevikupotentsiaali. See on potentsiaal põhineb loovusel, mitte jõul. Me näeme arengut, milleni Vene rahvas küündida suudab ja avada oma loova potentsiaali. Sellega saavutavad venelased lugupidamise ja austuse, mida nad nii väga soovivad – ja mitte läbi jõu, mitte manipuleerides teisi ennast kartma, vaid pannes teised imetlema nende loovust, nende kultuuri ja humaansust.
 
Nõukogude Liit oli ebainimlik impeerium. Venelased on väga palju kannatanud ebainimlikkuse tõttu. Aga need, kes on kannatanud ebainimlikkuse all, omavad suurt potentsiaali teha muutus ja tõusta omaenda inimlikkuses. See on kui „Iisraeli rahva“ kõrgem potentsiaal, mis pole täitunud, sest „Iisraeli“ on valitsenud jõulpõhinev eliit. Praegu valitseb Venemaad jõulpõhinev valitsus, hoides tagasi Vene inimese inimlikkuse avanemist.
 
Venemaa ootab lääneriikidelt lugupidamist, aga ta ei saa aru, et lääs austab kõigi inimeste inimõigusi, mitte võimuladviku jõudu. Jõukasutamisel baseeruva hirmu läbi austamist lääs ei respekteeri.
 
Lääs respekteerib neid, kes austavad indiviidi õigusi ja vabadust ühiskonnas, millele on rajatud nende ühiskond juba sajandeid. Lääs usub indiviidi headusse ja loovusse. Kui teie, venelased, hakkate vabalt väljendama headust ja loovust, siis saab teile osaks ka teiste lugupidamine, mida te nii väga tähtsaks peate. Kui te püüate teisi läbi hirmu ennast austama panna, siis te vaid kaotate lugupidamise, ka enesest lugupidamise ja teie jõulpõhinevad ettevõtmised lõpevad ilmselgelt krahhiga.
 
Võimalikud muutused Venemaal
Lähemate nädalate, kuude ja aastate jooksul võib Vene valitsust saata näiline edu teiste territooriume üle võttes ja kehtestades ennast jõuna, mille vastu mitte keegi ei saa. Aga veidi pikemas perspektiivis näete te iseeneselikku kokkuvarisemist ja karme tagajärgi Venemaa mainele, majandusele ja elanikkonnale. Asjad ei parane enne, kui Venemaa hakkab omaks võtma, et vabadus ja võrdsus on kõigi jaoks ja et võimueliidile allumine on vale, lastes vabaks ajakirjanduse ning kaotades korruptsiooni kõigil tasanditel Vene ühiskonnas.
 
See nõuab suurt muutust, aga meie, ülestõusnud meistrid, hoiame visiooni sellest, sest need muutused on teostatavad. Me palume vaimse suunitlusega inimestel nii Venemaal kui ka väljaspool seda hoida samuti sellist visiooni ja teha valguse kutsungeid, et need muutused jõuaksid nii emotsionaalsesse kui füüsilisse sfääri.
 
Vajalikud on ka vaimse valguse kutsungid Venemaa ja endiste Nõukogude liiduvabariikide emotsionaalkeha puhastamiseks kõigist neist jäänustest ja madalatest vaimudest, mis loodi külma sõja perioodil. Läbi nende kutsungite peatatakse ja hävitatakse hirmuspiraalid, mis on praegu pinnale kerkinud mitte ainult Venemaal, vaid ka paljudes endiseaegsetes nõukogude liiduvabariikides. Hirm ei tule kasuks kellelegi, sest see paneb pimesi hukka mõistma ja tegema ajutisi hirmulpõhinevaid otsuseid.
 
Valguse kutsumiseks pole kunagi hilja
Varem palusin ma teha teil valguse kutsungeid selleks, et kõik, mis peab pinnale kerkima, see ka paljastatud saaks. Need kutsungid on olnud edukad ja päevavalgele on tulnud vähemalt osa Venemaa valitsuse tegelikke kavatsusi ja läänemaailma valitsused on üle saanud aastakümnetepikkusest illusioonist, et venelastest on juba saanud normaalsed, demokraatlike põhimõtetega inimesed, kes austavad inimõigusi, teiste riikide õigusi ja rahvusvahelist õigust.
 
See ei ole naiivne illusioon. See on, nagu juba öeldud, puhas nägemus Venemaast. Venemaal on olnud võimalus tulla läbi sellest transformatsioonist. Aga sellega on tekkinud viivitus, ja see viivitus pole mitte Vladimir Putini pärast, kes ei ole tegelikult nii võimas, kui ta tahaks enese kohta uskuda, vaid see transformatsioon on viibinud enamiku Vene rahva tahtmatuse pärast muuta oma teadvust, nagu eelmises diktaadis sai öeldud.
 
Aga kunagi pole hilja. Küsimus on selles, kui suurt karma tagasipöördumist Vene inimesed vajavad selleks, et oma teadvuses kasvada. Me loodame, et see karmaline löök oleks võimalikult väike ja me palume teil hoida selleks visiooni. Ma ei taha külvata hirmu, sest inimesed on niigi juba hirmul. Ma loodan, et ma suutsin selgitada olukorda selles, et ükski rahvas ei saa vältida karma tagasipöördumist, kui Karma Nõukogu pole nõus seda tagasipöördumist peatama.

Mu armsad, mul on veel palju öelda, aga sellest praegu piisab. Loodetavasti saan edaspidi tuua positiivsema sisuga sõnumeid.

 

 

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine