Kolme kõrgema sfääri mõju inimtegevusele maailmas

Ema Maria
04.06.2017 Holland

Mina olen ülestõusnud meister Ema Maria ja mul on rõõm öelda teile, miks ma pean selle aasta konverentse väga olulisteks. Loomulikult keskendun ma Euroopa olukorrale, arvestades seda, mis on juhtunud möödunud aastal. Sündmused, nagu Brexit, terroristide rünnakud, immigratsioon jt, kus rahvas on üles näidanud natsionalismi ilminguid, on tekitanud teatud hirmu elanikkonna hulgas. Inimesi hirmutab Euroopa suundumus, Euroopa Liidu tulevik või selle lagunemine.

 Praegune Euroopa Liit pole Kuldse ajastu tulekuks Euroopas möödapääsmatult vajalik. Nagu Saint Germain on varem öelnud, on inimeste ühendamiseks ka teisi viise.  Aga muidugi on lihtsam, kui Euroopa Liit võtab omaks Kuldse ajastu struktuurile vastavad ümberkorraldused, kui et see laguneb osadeks ja tuleb hakata looma uut liitu. Sellepärast eelistame meie, et EL jääks ja võtaks üle uued lähenemised sellele visioonile, mida Saint Germain hoiab. Viimase aasta jooksul on pimedusejõud takistanud Kuldse ajastu saabumist, kasutades ära toimunud sündmusi hirmu loomiseks.

 Mu armsad, kui me kutsusime teid konverentsile ja anname teile invokatsiooni , siis toimub selle ümber palju rohkem, kui on silmaga näha. Sama toimub diktaatide edastamise käigus.

Filosoof Platon on öelnud, et materiaalse sfääri kohal on sfäär, kus eksisteerivad ideaalsed geomeetrilised vormid. Mõned on spekuleerinud, et seal on puhtad teile tuttavad geomeetrilised vormid nagu ringid, ruudud, kolmnurgad ja jooned. See on aga väga lihtsustatud lähenemine. Tegelikult on kõigel kindel geomeetria, mis on aluseks igale nähtavale vormile. Ka looduses korduvad geomeetrilised vormid.

Kui te näeksite kolme kõrgemat sfääri, siis te märkaksite, et igas sfääris oma teatud geomeetrilisi mustreid ja see tähendab, et iga situatsioon, mis teil siin füüsilises oktaavis avaldub, omab keerukat geomeetrilist mustrit emotsionaalsel, mentaalsel ja identiteedi sfääris. Geomeetriliste mustrite koostoime tulemus kolmes kõrgemas sfääris avaldab tihtipeale otsustavat mõju füüsilisel tasandil toimuvale. Kui võtame näiteks  füüsilisele tasandile valguva situatsiooni nagu näiteks inimeste hirm Euroopa Liidu lagunemise suhtes, siis võib öelda, et eksisteerib füüsiline võimalikkus, et asi halveneb ja hakkab liikuma allaviiva spiraali suunas, mis lõhub Euroopa Liidu.

Aga seda lagunemist on võimalik ära hoida positiivse ülesviiva spiraal abil, mis on vastavuses Kuldse ajastu struktuuriga. Füüsilises maailmas avalduv võib tihti kulgeda kas ühes või teises suunas või mitme vahepealse stsenaariumi järgi. Toimuvale aitab oluliselt kaasa inimeste vaba tahe, aga vaba tahte valikud ei pruugi tingimata olla vabad, sest inimesed on teatud emotsionaalsete mustrite lõksus.

 Kui me vaatame küsimust Euroopa Liidust, siis on selle püsimajäämine või lagunemine otsustatud geomeetrilistes mustrites toimuvaga kolmes kõrgemas oktaavis. Pimedusejõud on alati püüdnud seada kõrgematesse oktaavidesse selliseid geomeetrilisi mustreid, mis tõmbavad inimeste emotsioone, uskumusi, mõtteid ning identsustunnet teatud suunas.

Mitte ainult viimase aasta jooksul, vaid pikemalt, on pimedusejõud püüdnud luua olukorda, kus inimesed pole rahul poliitikaga, tunnevad hirmu majanduse tuleviku pärast, kardavad rahandussüsteemi kokkukukkumist, EL lagunemist. See on emotsionaalne komponent. On aga ka veel  viha immigrantide vastu, mingi rahva arvamuse mittearvestamine Euroopa Liidus, ebakindlus Brüsselis tegutsevate bürokraatide otsuste tagajärgede suhtes.

 Eksisteerib ka mentaalne komponent, mille puhul tahetakse inimesi järjest rohkem veenda marurahvusluse õigsuses, arvates, et EL ei tohiks üle astuda sellest arusaamast ja sellepärast ei saa ühinemises üksteisele väga lähedale tulla. Palju on selliseid uskumusi, mille pärast Inglismaa lahkus Euroopa Liidust.

Lisandub veel identiteedi tasandi komponent. Mitmetel aastatel on mõnede rahvaste puhul välja löönud kitsas rahvusliku identiteediga samastumine. Niisugusest identiteedist tuleb üle saada, eriti sellisest, mida on näha olnud viimaste aastate jooksul. Pole raske märgata, et samastumine rahvusliku identiteediga ja rahvuslik üleolek oli peamine ajendaja I ja II maailmasõja puhkemisel kui ka muude konfliktide puhul.

Loogiliselt vaadates on selge, et kui planeet tõuseb vibratsioonis, kui Euroopa tõuseb vibratsioonis, siis peab rahvuslikus identiteedis toimuma muutus ja tuleb lahti saada rahvuslikkuse vanast must-valgest nägemusest, rahvuslikust üleolekust ja ka alaväärsusest ning kõigest sellest, mis segab tõelist koopereerumist, nagu me oleme rääkinud eelmisel aastal. Peab toimuma rahvusliku identiteedi pehmenemine sel määral, et see ei  muutu enam vastandumise, võistlemise ja usaldamatuse allikaks teiste rahvaste suhtes. Tuleb õppida nägema inimlikkust teistes rahvastes nii, et ühine platvorm saab leitud humaansuse alusel.

 Kevadel on ülevoolavalt jõudnud füüsilisse tasandisse pimedusejõudude jõupingutused, mis on avaldunud Prantsusmaal toimunud valimistel, kus üks kandidaat esindas liikumist Kuldse ajastu suunas ja teine vananenud rahvusliku identiteedi suunas, tahtes isegi Prantsusmaad euroliidust välja tuua, mis oleks oluliselt kaasa aidanud euroliidu lagunemisele või mis oleks sundinud muutma EL  vormi.

 Inimeste reaktsioonidest on näha, et me oleme jõudnud ajaloolisse punkti, kus füüsilisel tasandil on võimalik nii allaviiv kui tõstev spiraal. Emotsionaaltasandil on järjest rohkem inimesi kistud allaviivele teele ja selle vastutoimena me näeme vajadust teie kogunemiseks siia, eesmärgiga  teha valguse kutsungeid ja olla valmis paljundama edastatud diktaatide energiat, mille mõju kiirgab kollektiivteadvusse, et meie saaksime aidata Euroopa välja kaldumisest greeni. Vähemalt saame me takistada Euroopal liikumast allaviivasse spiraali ja paremal juhul luua ülesviiva spiraali, kus on vähem emotsionaalseid reaktsioone, kus on suurem võimalikkuse potentsiaal paremaks tulevikuks, millest praegu paljud ei oska unistada, sest nad on keskendunud majanduse , terroriohu jms seonduvatele probleemidele.

Järjest rohkem inimesi on hakanud omaks võtma must-valget tõlgendust Euroopa Liidust mõtteviisiga, et nad ei saa Euroopa Liidult seda, mida nad loodavad ja ainuke võimalus on lahkuda.  Seda ütlesid ka britid Brexitiga seoses. See muidugi on väga piiratud lähenemine, mida me oleme ka varasemalt oma õpetustes maininud. Kuid teid manipuleerib duaalsuseteadvus, siis näete te vaid kaht võimalust, musta ja valget, sisse jäämist või välja astumist. Alati on valikuid rohkem, aga neid ei nähta, kui neid näha ei taheta. Ka brittidel oli võimalus teistsugust suhtumist võttes euroliitu jääda. See aga oleks nõudnud neilt enese muutmist.

Paljud eurooplased mõtlevad praegu sarnaselt inglastega. Nad ei näe praeguses Euroopa Liidus seda organisatsiooni, mida nad ootasid, nad ei saa, mida nad tahavad ja ainus võimalus on lahkuda. Sest nad ei taha endale otsa vaadata ja mõelda, kuidas nad saaksid oma lähenemisviisi muuta. Kui piisavalt paljud rahvad on valmis muutma oma suhtumist, siis muutub ka EL. Selline lähenemine viib eemale allaviivast spiraalist. Kui sellist suhtumist arendada mõned aastad, siis ei näeks enam ükski eurooplane põhjust, miks EL peaks lagunema.

Me otsustasime kutsuda sellele konverentsile kriitilise massi inimesi, et lahustada madalseisu viivad geoeetrilised mustrid emotsionaalsel, mentaalsel ja identiteedisfääris ja anda võimalus edasiseks positiivseks muutuseks. Meie ootus selle konverentsi suhtes on saavutatud tänu diktaatidele, teie kohalolemisele ja valguse kutsungitele siin.

Oleme varasematel aegadel andnud õpetusi, mis on suunatud olukorra lahendusekesksele lähenemisviisile probleemile keskendumise asemel. See on olnud Euroopa tulevikku silmas pidades väga oluline. Me oleme põhjendatult optimistlikud selles, et kriitiline mass inimesi saab impulsi leida võimalused EL viimiseks kõrgemale tasandile.

Praegu on kehastuses inimesi, kellele on avatud vähemalt mõned aspektid, mida Saint Germain Euroopa ja EL kohta hoiab. Ja kui teie kutsute kohale valgust ja loete invokatsioone, mis on antud selleks otstarbeks, ja mida antakse ka edaspidi, siis see kiirendab positiivset spiraali ning paljud inimesed hakkavad nägema uusi võimalusi, mida Euroopa pakub. Planetaarselt oluline on minevik puhastada ja minna üle kvalitatiivselt teistsugusele kooperatsioonile.

Tõesti, mu armsad, Euroopal on suur potentsiaal. Ülesmineva spiraali säilitamine ei nõua ülestõusnud meistrite õpilastelt kohutavalt suurt tööd. Kui õpilasi oleks rohkem, siis oleks võimalik seda spiraali kiirendada. Palju on madalseisuga punkte, kuid see pole nii suur jõupingutus kutsuda appi valgus ning anda seeläbi meile võimalus olematuks muuta need pimedusejõudude poolt füüsilisest sfäärist kõrgemas loodud geomeetrilised struktuurid, mis tõmbavad inimesi negatiivse potentsiaali poole. 

Kui pimedusejõudude geomeetrilised struktuurid purustada, siis toimub füüsilisel tasandil muutus positiivse suunas. Hämmastav, kui palju mõju avaldab suhteliselt väike inimgrupp sellistele olukordadele. Tõuge positiivse muutuse suunas ei nõua praeguses pöördepunktis väga suurt jõuimpulssi, sest tasakaal selle suhtes, kas asjad pöörduvad suunaga üles või allapoole, on üsna õhuke Sellepärast on Euroopa, Korea ja Venemaa konverents praegusel aastal eriti olulised.

Ajaloos on väga palju näiteid selle kohta, mis toimub, kui mõõdiku osuti pöördub allapoole või ülespoole. Kaldumine võib olla väga väike. Näiteks võib võtta  I maailmasõja puhkemise, mille käivitas üks tulistamise intsident. Igaühele, kes ajalugu tunneb, on selga, et sündmus, mis maailmasõja käivitas, polnud sõja põhjus. Põhjuseks oli keerukas poliitiline situatsioon, mis lisas järjest pinget. Otsustav püssilask oli käivitaja, mis pinge vabastas.

Selle näitel ma tahan öelda, et vahe selle vahel, kas sündmus füüsilisel tasandil toimub või jääb toimumata, oli suhteliselt väike. Kui see hulk inimesi, kes praegu selles ruumis istub, oleks olnud siis seal, oleks suutnud nad selle konverentsiga purustada kolmes kõrgemas sfääris olevad struktuurid nii, et maailmasõda käivitavat sündmust poleks toimunud.

 See ei tähenda tingimata, et maailmasõda oleks ära hoitud, sest laiaulatuslik pinge oli olemas, aga käivitava  sündmuse oleks saanud ära hoida. Ja võib-olla oleks kulunud aega ja asjad muutunud ning teist käivitavat sündmust poleks tulnud, aga võib-olla ka oleks. Suurema hulga ülestõusnud meistrite õpilaste tegevuse tõttu oleks saanud pinge lahustada sel määral, et maailmasõda oleks olnud võimatu. Kui I maailmasõda oleks ära hoitud, siis oleks ära hoitud ka II maailmasõja tekkimise tingimused valguse kutsumise ja positiivse mõju läbi ning tänu sellele poleks saksa rahvas tõmmatud negatiivsesse spiraali pimedusejõudude ja Hitleri poolt, kelle kaudu pimedusejõud töötasid.

Me ütleme alati, et kui neid sündmusi oleks saanud ära hoida, siis poleks inimkond saanud õppetükke, millest ta pidi õppima nende sündmuste abil. See on täiesti teine teema. Ma ei taha mitte kahetsust avaldada selle kohta, mis ajaloos toimus, ma tahan öelda, et suhteliselt väike arv inimesi võib avaldada tulevikule suurt mõju, ja seda ka tänapäeval. Aga on sündmusi, mis toimuvad vaatamata valguse kutsumisele just nimelt sellepärast, et inimesed ei taha oma teadvust muuta ja sellepärast peavad nad nägema selle teadvuse poolt loodud etendust elusündmustena äärmuslikus vormis nii, et neil tekib tahtmine muuta oma teadvust.

Aga on ka palju neid sündmusi, mille puhul valguse kutsumine ja teie enda teadvuse tõstmine aitab kaasa kollektiivteadvuse tõstmisel kuni planeet on tõusnud kõrgemale teadvuse seisundist, kus niisugused sündmused ei pea enam füüsilisel tasandil vallanduda. Mõnikord te saate suuri sündmusi ära hoida, mõnikord mitte, ja sel juhul tehke rahu toimuvaga, looge endale turvaline ümbrus, hoiduge allaminevast spiraalist nii palju kui võimalik. Üldiselt andke selles situatsioonis endast parim ja arvestage, et see oli vajalik õppetund, sest inimesed ei õppinud mingil teisel moel kui sellistest füüsilistest tagajärgedest.

Paljud inimesed pööravad siiani suurt tähelepanu negatiivsetele ennustustele nagu ulatuslik maavärin, sõda või katastroof. Nad on palvetanud, mediteerinud ja saatnud positiivset energiat. Aga meie julgustame suunduma teistsugusesse nägemusse. Me palume teil suunata suurem tähelepanu Kuldse ajastu positiivsetele aspektidele, aga mitte teatud sündmuste ärahoidmisele. Mõned soovimatud sündmused peavad füüsilises maailmas siiski toimuma, et inimesed sellest õpiksid ja oma teadvust muudaksid.

Kuid Maa peal on ainult mõned inimesed, kellel on potentsiaal visiooni hoidmiseks Kuldse ajastu tarvis pikemas perspektiivi ning võimaluste nägemiseks ja valguse kutsumiseks nende võimaluste realiseerumiseks. Seepärast palume me teil keskenduda nendele positiivsetele pika perioodiga potentsiaalidele, aga mitte ajutistele negatiivsetele juhtumitele. Muidugi võib tulla neid sündmusi, mille ärahoidmiseks me palume teie abi, siis anname me teile sellest teada. Aga siiski, võtke hoolimata sellest pikem nägemus. Pole mõtete suunata täit tähelepanu muhkudele maanteel, nägemata, kuhu see tee meid viib. Kas viia planeet tõusvale teele või laskuvale, see nõuab teilt väiksemat tähelepanu suunamist vähemtähtsatele teemadele, mis pikemas perspektiivis pole olulised.

Need on mu praegused kommentaarid. Tänan teid veelkord siin olemast. Tänan teid kogu selle töö eest, mida te teinud olete oma teadvuse tõstmisel, invokatsioonide lugemisel. Paljud teist on invokatsioone ja dikriisid lugenud juba aastaid või aastakümneid. Sellel kõigel on olnud otsustav positiivne efekt planeedile. Minu tänu teile, kui te tänu vajate, aga paljud teist on jõudnud selleni, et ei vaja seda enam, sest kui te loete invokatsioone ja dikriisid, siis tunnete endast Püha Vaimu läbi voolamas ja see on kogu tasu, mida te vajate oma tee sellel astmel. Nende kommentaaridega ma lõpetan ja teen ruumi kellelegi, kes hoiab ruumi planeet Maa jaoks. 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine