Jumala kohta loodud ebajumala-kujudest kõrgemale

Jumalast loodud ebajumala kujudest kaugemale vaatamine

Pöördugem eelmise küsimuse juurde tagasi. „Kui Jumal tõesti eksisteerib, miks ei ole ta inimolenditele andnud mingit ümberlükkamatut tõendust selle kohta, et ta eksisteerib?” Me näeme nüüd, et Jumal on tõepoolest andnud ümberlükkamatu oma eksisteerimise tõestuse, andes kõigile inimestele võime – teadmise võtme – omada otsest Jumala Kohaloleku kogemust. Kui sul juba selline kogemus on, siis see küsimus, kas Jumal eksisteerib või mitte, muutub aegunuks. Aga et sellist kogemust saada, pead sa olema valmis minema sellest teadvuse seisundist kaugemale, mis loob mentaalseid kujundeid, projitseerib  neid reaalsuse peale ja väidab, et see imago on reaalsem kui reaalsus ise. 

Hiljem räägime  detailsemalt vaba tahte tähtsusest, kuid nüüd järeldagem lihtsalt, et Jumal on andnud inimestele võime tõestada tema eksisteerimist, aga ta on jätnud selle indiviidi vaba tahte asjaks, kas ta kasutab seda võimalust. Otsustav faktor on indiviidi valmisolek vaadata oma  mentaalsetest kujudest kaugemale ja kohandada neid vastavalt otsesele reaalsuse kogemusele, mis on sellest kujust kõrgemal. Seega, nagu me hiljem näeme, on Jumal andnud sulle võime leida tõestust ilma tema enda Vaba Tahte Seadust rikkumata, mis annab sulle õiguse luua omaenda reaalsuse kujundit ja klammerduda selle külge oma aja lõpuni.  Kui Jumal oleks andnud ümberlükkamatu tõestuse, et ta eksisteerib, siis ei oleks inimestel olnud seda valikuvõimalust ja see maailm oleks olnud – nagu me hiljem näeme – kogu selle universumi eesmärgi vastu. 

Me oleme näinud, et Jumal – ülimas mõttes -  on transtsendentne reaalsus, mis tähendab seda, et mingid sõnad ega kujud sellest maailmast ei saa Jumalat täpselt kirjeldada. Sellepärast ütles Jeesus, et need, kes Jumalat kummardavad, peavad seda tegema Vaimus ja tões. Sa ei saa kummardada transtsendentset Jumalat ainult sellest maailmast olevate sõnade, mentaalsete kujundite või praktikate kaudu. 

Aga me oleme näinud ka seda, et on mõttetu omada vaimseid õpetusi, mis kirjeldavad Jumala tahke. Sa lihtsalt pead vältima langemist mõttemalli, et mingi konkreetne doktriin annab ümberlükkamatu Jumala kirjelduse. Vaimne õpetus ei ole mõeldud asendama otsest Jumala Kohaloleku kogemist,  vaid hõlbustama seda kogemust. 

Kuigi olen öelnud, et mingid sõnad ei suuda täielikult kirjeldada transtsendentse Jumala loomust, kasutab see raamat paratamatult sõnu selleks, et anda kirjeldust, mis saab aidata sul arendada küpsemat Jumala loomuse kontseptsiooni. Selle mõttevahetuse alguspunktina vaadelgem seda fakti, et enamik religioone Maa peal õpetavad, et on olemas vähemalt üks reaalsuse aspekt, mis on materiaalsest universumist kõrgemal. Seda valdkonda kutsutakse sageli „taevaks” ehk vaimseks valdkonnaks. Ja erinevates religioonides on kindlad nimed. See annab meile kontseptsiooni, et maailma totaalsust, milles sa elad, saab jagada kihtidesse ehk tasanditesse. Tegelikult õpetavad paljud religioonid seda, et vaimne valdkond ei ole ühe-dimensiooniline  ega ühetaoline. Tal on mitmesugused tasandid ehk kihid, mis ulatuvad kõige madalamast taevast kõige kõrgema taevani. 

Selles punktis on meil vaja astuda samm kõrvale ja selgitada seda väärarvamust, mis on läinud mitmetesse religioonidesse, nimelt seda ideed, et taevas ja maa on fundamentaalselt erinevad või et nende vahel on läbistamatu takistus. Et selle olukorra reaalsust paremini mõista, on abiks kaasaegse teaduse leidude vaatlemine. See idee, et teadus ja religioon on vastuolus, tuleneb dualistlikust teadvuse seisundist.  Hiljem arutame me, miks -  valgustatud ühiskonnas – ei peaks olema reaalset konflikti nende kahe paralleelse – ja potentsiaalselt  teineteist täiendavate – maailma kirjeldavate viiside vahel. 

Ma olen väitnud, et inimlik teadvus on dualistlik, mis tähendab seda, et  ta mõtleb kahe relatiivse vastandi terminites. Üks põhilisi teaduse saavutusi on see, et ta on süstemaatiliselt õõnestanud seda dualistlikku maailmavaadet ja osutanud sellele reaalsusele, mida ei saa määratleda relatiivsete vastandite abil. Näiteks, tavatsesid teadlased uskuda - osaliselt sensoorsele kogemusele tuginedes – et maailm on moodustatud kahest erinevast substantsist, nimelt tahkest mateeriast ja ebapüsivast energiast. Kaasaja füüsikud on avastanud, et materiaalne universum ei ole tehtud kahest fundamentaalselt erinevast substantsist. Tegelikult on kõik energia. Ka see, mis sinu meeltele näib „tahke” mateeriana, on energiast tehtud. Energia on vibratsiooni vorm, mida avastatakse lainetena. Teadlased on tõestanud, et ainus erinevus materiaalse substantsi vahel, nagu seda on kuld ja mittemateriaalse „substantsi” vahel, nagu mõtted, on energia lainete vibratsiooniline erinevus. 

Teaduslike leidude juures on tähtis see, et nad on tõestanud, et vaimse valdkonna ja materiaalse maailma vahel ei ole fundamentaalset erinevust. Materiaalne maailm on tehtud energiast, mis vibreerib kindlas spektris. Vaimne valdkond on tehtud  samast energiast, mis vibreerib kõrgemas spektris.

1. Moosese Raamat väidab, et alguses oli Maa vormita ja tühi, selgelt eraldades teda taevast, mis oli erinev tühjusest. Siis lõi Jumal valguse (1.Moos.1:39). Valgus on substants, mida Jumal saab vormida igasugusesse vormi ja seega võime me võrrelda piibellikku valguse kontseptsiooni teadusliku energia kontseptsiooniga. Enne kui Jumal lõi mingi materiaalse vormi, pidi ta looma substantsi, mida sai vormi vormida ja seega on valgus materiaalse universumi „ehitusplokk.” Me räägime hiljem sellest protsessist detailsemalt. 

Jääme praegu kihilise maailma kujundi juurde. Nagu enamik inimesi on koolis õppinud, vibreerib punane valgus  madalamal sagedusel kui sinine või violetne valgus. Seega materiaalne universum on tehtud erineva sagedusega valgusest. Osa sellest valgusest on madaldatud vibratsioonis, kuni sinu meeled avastavad ta „tahke” substantsina, mida inimesed kutsuvad mateeriaks. Tänapäeva füüsikud on tõestanud, et kui sa lähed mateeria sügavamatesse kihtidesse, siis jõuad sa jooneni, kus erinevus materiaalsete osakeste ja energialainete vahel muutub ähmaseks. See, mida füüsikud, eriti kvantfüüsikud on avastanud, on  nähtamatu joon, mis märgib jaotust kõrgemate vibratsioonide vahel materiaalses vibratsiooni spektris ja madalamate vibratsioonide vahel  kõrgemas spektris. Kui sa selle joone ületad, siis võiks öelda – kasutades lineaarset kirjeldust – et  sa astud materiaalsest universumist välja ja sisened kõrgemasse valdkonda. Tegelikult ei ole see situatsioon lineaarne, nagu me hiljem arutame. 

Kui me mõistame, et kõik on loodud samast põhisubstantsist, siis näeme me, et materiaalse maailma ja vaimse valdkonna vahel ei ole läbistamatut takistust. Aga me mõistame ka seda, et kui inimesed on lõksus madalamas teadvuse seisundis, siis võib näida sellise takistuse olemasolu. Kui inimesed identifitseerivad ennast materiaalsete olevustena, siis suudavad nad tajuda maailma ainult läbi füüsiliste meelte ja need meeled ei saa avastada kõrgemaid vibratsioone, mis on väljaspool mateeria valdkonda. Osa sellistest inimestest kuuluvad religiooni, mida kutsutakse teaduslikuks materialismiks. Aga osa nendest võivad näiliselt olla religioossed inimesed, kes usuvad taevailma eksisteerimisse. Aga nad peavad võimatuks, et „tavalised” inimesed võivad  saada otsest selle ilma kogemust. 

Tegelikult  on kõigil olevustel, kes on loodud Jumala kujus ja sarnasuses,  potentsiaal tajuda vibratsioone, mis on materiaalsest spektrist kõrgemal. Võiksime öelda, et kõik inimesed on varustatud vaimsete „meeltega”, mis saavad avastada kõrgemaid vibratsioone. See fakt seletab ära arvukad ekstrasensoorsed tajud, vaimsed või müstilised nägemused, surmalähedased kogemused paranormaalsed kogemused. Mõned religioossed inimesed, nagu  teaduslikud materialistidki, lükkavad sellised kogemused tagasi. Aga, nagu me oleme näinud, ei rajane see tagasilükkamine  otsesel tõendusmaterjalil. 

Reaalsus on see, et materiaalsest universumist kõrgemal on vaimne maailm ja sul saab olla selle maailma otsene kogemus, kui sa  oma „vaimseid meeli” arendad. Sellel on tähtis mõju viisile, kuidas sa religiooni vaatled. 

Igaüks, kes on tõeliselt religioosne või vaimne isik, peaks mõtlema selle peale, et religioon on põhjustanud nii palju konflikte ja verevalamist sellel planeedil. Iga siiras isik peaks tahtma vaadelda, mis põhjustab religioosse konflikti. 

Meie eesmärk ei ole kunagi olnud anda lõplikku või ülimat religiooni. Meil ei ole mingit soovi tuua esile ”ühte õiget” religiooni Maa peal. See „üks õige” religioon on otsene Jumala Olemuse kogemine ja see kogemus on kõrgemal igast sõnades väljendatud õpetusest. Meie eesmärk on anda inimestele vaimset õpetust, mis aitab neil tõusta dualistlikust teadvuseseisundist kõrgemale, mis paneb neid võrdlema ühte religiooni teisega ja andma neile vajaduse tunda, et üks religioon – ja seega ka selle religiooni järgijad – on teistest ülemad. Kahjuks kalduvad inimesed kasutama igat vaimset õpetust selleks, et luua religioosset doktriini ja organisatsiooni, mida nad ülendavad eksimatuse staatusesse. Teiste sõnadega, see, mis anti abivahendina inimeste vabastamiseks, on nüüd muudetud abivahendiks inimeste vangistamiseks veel paksemate mentaalsete seinte taha. 

Kui sa hakkad ära tundma, et meie vaimse õpetuse andmise eesmärk on vabastada inimesi teatud teadvuse seisundist, siis näed sa ka seda, et viis, kuidas  õpetus on antud, on kavandatud seda eesmärki toetama. Teiste sõnadega, kui me anname õpetust, siis teeme me seda viisil, mis demonstreerib, et iga isik Maa peal saab tõusta sellest piiratud teadvuse seisundist kõrgemale, mida see õpetus puudutab. Näitena mõtle tuntud, kuid mõnikord ignoreeritud faktist, et ükski religioosne pühakiri ei ole taevast kukkunud.  Kuigi mõned inimesed näivad vastupidist mõtlevat, ei kukkunud ka piibel taevast. See on väga pika protsessi tulemus ja piibli erinevad raamatud toodi esile läbi nende inimolendite, kes said selle inspiratsiooni või seesmise ilmutuse vormis. Tegelikult pole paljud need, kes võtsid piibliraamatuid vastu,  fundamentaalselt sinust erinevad. Aga nad olid valmis vaatama oma konkreetsest teadvuse seisundist kaugemale, mis pimestas enamikku nende aja inimesi. Teiste sõnadega, nad olid lihtsalt rohkem edasi jõudnud selles õppimise protsessis, mida Maa koolituba pakkus, protsessis, mis oli sihitud inimeste tõstmisele dualistlikust teadvuse seisundist kõrgemale.

 Kui sa vaatad Jeesust, siis näed sa seda väljendununa. Jeesus ei toonud esile kõrgeimat võimalikku õpetust, mida oleks kunagi võimalik sellel planeedil esile tuua. Tema õpetused olid hoolikalt kohandatud inimkonna teadvusele – ja mingil määral juudi kultuurile – milline see oli 2000 aastat tagasi. Kindlasti sisaldas Jeesuse õpetus paljusid ajatuid ja universaalseid elemente, mis on tänapäeval rakendatavad. Aga fakt on see, et sellel oli piir, mida Jeesus sai 2000 aastat tagasi avalikult öelda, nagu demonstreerib tema tsitaat „Mul on teile veel palju öelda, aga te ei suuda seda praegu taluda” (Joh.16:12). 

Minu eesmärk on näidata teile, et on mõttetu otsida „ühte õiget religiooni.” Kunagi ei saa olema absoluutset ja vääramatut õpetust selle planeedi jaoks. Nii et sul on valida, kas sa veedad terve elu, kaitstes välist õpetust – mis vältimatult muutub selles protsessis jäigamaks ja fanaatilisemaks – või vaatad sa välisest õpetusest kaugemale ja kasutad seda astumiskivina otsese Jumala trantsendentse reaalsuse kogemuse saamiseks. 

Viime selle arutluse nüüd sammu võrra edasi. Ma olen öelnud, et  sinu vaimse otsingu tõeline eesmärk on see, et sa saaksid reaalsuse otsese kõrgema taseme kogemuse. Aga on oluline mõista, et  ka sellist kogemust ei saa pidada absoluutseks ja vääratamatuks - on olemas mitmed faktorid, mis võivad mõjutada sellist kogemust ja selle kirjeldust. 

Kõigepealt, pöördugem tagasi selle idee juurde, et vaimses valdkonnas on olemas mitmeid tasandeid. Läbi ajaloo on paljudel inimestel olnud otseseid ühe vaimse valdkonna tasandi kogemusi. Aga ainult vähestel on olnud meele paindlikkust, et kogeda mitmeid vaimse valdkonna tasandeid, rääkimata kõigist. On täiesti võimalik, et kaks inimest võivad saada erinevaid vaimseid visioone, aga mõlema visioonid on õiged. Kuna kõik põhilised maailma religioonid on sihitud inimestele teatud kultuuris ja teadvuse seisundis, siis kõik on rajatud erineva vaimse valdkonna visioonidele. Seepärast ei ole reaalset konflikti juudi, budisti, hindu, moslemi ja kristliku religiooni taeva visioonide vahel. 

Mõelgem nüüd sellele, et üks asi on omada vaimse valdkonna otsest kogemust, aga teine asi on kirjeldada seda kogemust teistele inimestele. Kui sul on vaimne kogemus, siis on see totaalne kogemus, mis väga sarnaneb ookeani kaldal seismisega. Sa võtad endasse ookeani kõikide oma meeltega ja kui sa peaksid seda kogemust sõnadega kirjeldama, siis leiaksid sa, et on väga raske selle kogemuse totaalsust edasi anda. Samuti leiavad inimesed, kellele on antud vaimseid kogemusi, et on väga raske seda kogemust adekvaatselt sõnadega kirjeldada. Ja kui nad siis seda kogemust sõnadega kirjeldavad, siis on vältimatu, et  nende sõnade kasutus on kohandatud nende kultuurile. Peaks olema ilmne, et Jeesus kasutas paljusid tähendamissõnu, mis olid kohandatud põllumajanduslikule ühiskonnale. Kui ta oleks ilmunud suures linnas tänapäeva maailmas, kas  sa arvad, et ta oleks siis kasutanud samu sõnu ja kujundeid? 

Nagu ma ütlesin on need inimesed, kes tõid esile vaimseid õpetusi, mis moodustavad aluse enamusele suurematele  ja väiksematele religioonidele, on jõudnud kõrgemale teadvuse seisundile kui keskmine inimene. Aga paljudel inimestel on olnud vaimseid kogemusi ja neil ei pruukinud olla samasugust meele puhtust. Vaatamata meele puhtusele, on tegelikult vältimatu, et sinu kultuur ja ususüsteem  mõjutavad sinu vaimseid visioone. Sinu teadvuse sisu moodustab filtri, mis pannakse sinu vaimse kogemuse peale. Sõltuvalt sellest, kui puhas on sinu teadvus, võib sinu kogemus saada värvitud suuremal või väiksemal määral. Samuti võib ka visiooni kirjeldus olla teadvuse seisundi poolt värvitud. 

Kas ei näi imelikuna, et ma julgustan sind saama transtsendentseid kogemusi ja siis muudan küsitavaks sellise kogemuse õigsuse? Tegelikult ei muuda ma kogemuse õigsust küsitavaks. Nagu ma varem ütlesin, edastavad sinu silmad lihtsalt valguse kiire kuju. Sinu meel on see, mis paneb mentaalse kujundi selle peale, mida sinu silmad näevad ja siis annab sellele kujule teatud interpretatsiooni. Ma tahan siin näidata, et vundamendiks kõrgema tõe tundmisele on otsese kogemuse saamine. Aga kuni sa ei ole veel jõudnud Maa koolitoa kõrgeimale tasemele – kuni sinu teadvus ei ole täielikult puhastunud -  on äärmiselt tark mitte kunagi näha oma kogemust täieliku või vääratamatuna. Tark õpilane on alati teadlik sellest, et tema teadvus saab kogemust ja selle interpreteerimist mõjutada. Vaimse kogemuse eesmärk on kontakteeruda selle reaalsuse tasandiga, mis on dualistlikust meelest kõrgemal. Kui sa lubad oma dualistlikul meelel kogemust mõjutada, siis nurjad sa selle eesmärgi. 

Sul on vaja tunnistada, et  Jumala tõelise Olemuse tundasaamine on astmeline protsess, mis nõuab aega. Aga kui sa oled valmis rakendama õiget lähenemist ja õigeid abivahendeid, siis puhastad sa pikkamööda oma teadvuse. Pikkamööda hakkad sa saama üha puhtamaid kogemusi, mida ei saa ära värvida ükski mentaalne kujund, mida  inimolendid on sellel planeedil loonud. Kui sa puhastad ära oma seesmise visiooni kõikidest sellistest dualistlikest kujunditest, siis saad sa pikkamööda tunda puhast, maskeerimata Jumala Olemust ja Kohalolekut. 

Luba mul illustreerida, miks on nii tähtis vältida kinnitumist mingi vaimse tõe  eriomase väljendamise külge. Sa oled kindlasti kuulnud iidset müüti kullapotist vikerkaare lõpus ja sa tead, et keegi ei ole seda kunagi  leidnud. Enamik inimesi ütleb, et põhjus on selles, et seal ei ole kulda, aga tegelik põhjus on see, et ei ole vikerkaart. Vikerkaar luuakse päikesevalguse poolt, kui ta lõhustatakse nende  prismade poolt, mis moodustuvad vihmapiiskadest õhus. Aga seda lõhustumist saab näha ainult teatud nurgast. Kui sa näed vikerkaart, siis ei ole sellel vikerkaarel universaalset eksistentsi selles, mis on nähtav ainult teatud vaatepunktist. Kui sa oled mõned miilid eemal, siis ei pruugi sa vikerkaart näha või on see erinev vikerkaar. Samuti, kui sa liigud vikerkaarele lähemale, siis liigub ta sinu ees ja sa ei saa teda kunagi kätte. Mingit vaimset või religioosset õpetust võiks vaadelda ka nagu vikerkaart. See annab Jumala transtsendentse ja illusoorse reaalsuse vaate, kuigi vaade on õige, näitab see transtsendentset reaalsust ainult teatud vaatenurgast. Seega on võimalik vaadata ühe ja sama reaalsuse peale erinevast nurgast ja saada õpetust,  mis on erinev, kuid siiski õige. Vaimse õpetuse tõeline eesmärk on panna sind otsima seda kullapotti, mis on otsene, seesmine Jumala transtsendentse Vaimu kogemus. 

Teine selle arutelu eesmärk on aidata sul arendada kõrgemat lähenemist religioonile. Lootuses aidata sul arendada sellist lähenemist religioonile, mis ei ole rajatud hirmule, luba mul pakkuda sulle mõned mõtted. Kui Jeesuselt küsiti, mis on kõige tähtsam vaimse seaduse punkt, siis ta ütles, armastada Jumalat, kogu südame, hinge ja meelega (Matt.22:37). Nagu me hiljem näeme, on Elav Jumal  tingimusteta armastuse Jumal ja tal ei ole mingit sarnasust vihase ja kohutmõistva taevas oleva olevuse  mentaalsete kujudega. Jeesus demonstreeris selgelt, et ta armastas Elavat Jumalat rohkem kui ebajumala kujusid ja ta näitas ka, et tema Jumala armastus oli tingimusteta. Kui sa armastad Jumalat tingimusteta, siis tahad sa teada ja kogeda Elavat Jumalat. Seega ei luba sa mingil ebajumala kujul – mingitel olukordadel – seista sinu ja otsese Jumala Kohaloleku kogemise vahel. 

On palju religioosseid inimesi, kes ütlevad, et nad armastavad Jumalat, aga nende Jumala armastus on armastuse inimlik vorm, mis on tingimuslik. Seda demonstreerib fakt, et nad klammerduvad selle jumala mentaalse kuju külge, mille annab nende konkreetne religioon. Nad klammerduvad selle kuju külge sellepärast, et  arvavad, et see on ainuke õige ja nad kardavad, et kui nad otsivad mingit teist kuju, siis mõistetakse nad hukka. Teiste sõnadega, nende lähenemine Jumalale ja religioonile ei ole tegelikult armastusele rajatud. See on rajatud armastuse moonutusel, nimelt hirmul – mis paneb neid seadma tingimusi oma suhtele Jumalaga, tegelikult püüdes Jumalat kontrollida. Õigete vaimsete inimeste eesmärk peaks olema liikuda sellise Jumalale  ja religioonile lähenemise poole, mis on täielikult rajatud tingimusteta armastusele. 

Kui sa seda raamatut loed, siis kontrolli oma reageeringuid ideedele, mida ma esitan. Kui sa leiad, et mingi idee hakkab sulle vastu, siis mõtle, kas see vastuseis ei tule hirmule rajatud reageeringust. Kas sa oled selle idee vastu sellepärast, et ta läheb liiga kaugele sinu eksisteerivast ususüsteemist? Kõige suuremat kasvu saavutavad selle raamatu lugemisest need,  kes on valmis tunnistama oma hirmule rajatud reageeringuid  ja on valmis nendest kaugemale vaatama. 

Jeesus teadis, et tõeline võti taevasse sisenemise jaoks on teadvuse tõstmine dualistlikust meeleseisundist kõrgemale, mis on hirmu põhjus. Ta tuli näitama inimestele, kuidas saavutada Kristuse meelt, mis annab sulle võimaluse näha duaalsusest kaugemale. Kui sa kasutad Kristuse meelt selleks, et puhastada oma meelt dualistlikest uskumustest, siis arendad sa välja sellise lähenemise Jumalale, mis tuleneb tingimusteta armastusest. Siis saad sa kindel olla teadmises, et sinu Jumalast arusaamine on rajatud Kristuse visiooni kaljule, mitte dualistliku teadvuse seisundi tuiskliivadele. 

Nagu ma ütlesin, kõik, mis ma sinu jaoks teha saan, on pakkuda sulle armastusel rajanevat tõde, mis teeb su vabaks. Ma ei saa sundida sind aktsepteerima minu tingimusteta armastust, sest tingimusteta armastus ei tunne sundust. Vastutus on sinu. Kas sa lubad mul näidata sulle tõelist tingimusteta armastuse Jumala kohalolekut või eelistad sa hirmule rajatud tingimusliku jumala ebajumala kuju?


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine