Kui ego maailm on hall

Jeesuse vestlus; 16. mai 2006
 
Eelmistes vestlustes olen selgitanud, et ego opereerib jäägitult  duaalsuses. Kui sa laskud duaalse mõtteviisi madalaimale seisukohale, siis sattud sa lõpuks must-valgena maailma nägema, see tähendab, et sul on alati õigus ja vastandäärmus eksib alati. Põhjendus on lihtne. Inimesed defineerivad mingi uskumustesüsteemi eksimatuks ja ainuõigeks, see tähendab, et nad peavad seda täielikult õigeks ja seoses sellega ei saa siin ka vigu olla. Inimesed arvavad, et nende uskumuste süsteem tuleneb täielikult Kristuse tõest ja seda ei mõjuta anti-kristuse meele illusioonid.

Tegelikkuses tuleneb see mõtteliin ego soovist seada end üles autoriteedina, kelle autriteetsust on kahtluse alt väljas. See on katse luua väline näivus, et kuuludes ainsasse õigesse ususüsteemi, on teie päästmine garanteeritud. See laseb ühtlasi paljudel tunda, et nemad on paremad kui teised, kes nende ususüsteemi ei kuulu. Kui te vaatate maailma, siis näete te, et isegi tänapäeval on paljud kinni niisuguses lähenemisviisis. Nad ei kahtle oma õigsuses, nad mõistavad teisi hukka ja peavad end teistest paremaks. Ilmseks näiteks on siin kõigi religioonide fundamentalistid.

Kui sul on niisuguste inimestega kunagi  tegemist olnud, siis tead sa, et nendega on äärmiselt raske vestelda ja praktiliselt võimatu diskuteerida millegi üle, mis läheb välja või näib vastanduvat nende uskumustele. Kui sa püüad neile valgustada, et nende arusaamad on piiratud või koguni ebaõiged, siis järgneb tavaliselt väga vaenulik reaktsioon. Äärmuslikel juhtudel on need inimesed valmis tapma igaühe, kes nende uskumuste süsteemi ohustab, nagu  näiteks muhameedlastest fundamentalistid. Seda illustreerib islami enesetaputerrorism või kristlastest ristisõdijad, kaitsmas püha maad, justkui Jumal – vaimne olevus – oleks kunagi tahtnud, et inimesed üksteist tapaksid millegi niisuguse pärast, mis asub materiaalses maailmas. Vähemäärmuslikud inimesed sildistavad sind sel juhul kuratlikuks (või paljude teiste negatiivsete siltidega) ja keelduvad sinuga suhtlemast. See muidugi teeb niisugused inimesed vaimsele õpetajale ligipääsmatuks.

 Ekstremismist pääsemine
Mis tooks inimesed välja sellest meele täielikust suletusest? Tegelikult on niisuguste inimeste teadlikud minad keeldunud otsuseid tegemast. Teadlik mina on eemaldunud omaloodud kindlusesse ja seadnud ego valvuriks. Ego osa on ehitada kindlusemüüre, mis oleksid läbimatud mistahes teadliku mina vajadusele ärgata ja hakata jälle ise otsuseid tegema. Muidugi tõestasid keskaegsed kindlused, et iga kindlus, mis on ehitatud välise kaitseks, vangistab ühtlasi ka kindlusesolijad.

Vältimatult toimetab ego nagu arvuti, mis sõgedalt täidab oma programmi, viies inimese kaugemale ja kaugemale must-valge mõtlemise äärmusesse. See põhjustab selle inimese lõpmatu konfliktisoleku teistega ja kui konflikt muutub piisavalt äärmuslikuks, võib teadlik mina lõpuks ärgata ja aru saada, et  ei saa enam niimoodi jätkata. Peab leiduma mingi parem viis!

Kui su teadlik mina tahab lõpuks võtta kasvõi osalise vastutuse  oma olukorra eest, siis saab ta nüüd tagasi pöörata allakiskuva trendi ja saab nüüd alustada ülesminevat teed, mis järk-järgult juhib teda välja egoloodud vanglast. Siiski on kolm põhifaktorit, mis tõkestavad seda kasvu:

  • Mentaalne vangla oli loodud kui kindlus ja mõeldud „kaitsma” teadlikku mina otsuste tegemise eest. Seega võib teadlik mina olla emotsionaalselt klammerdunud vangla turvalisuse ja mugavuse külge. See võib ilmneda tahtmatuses otsusetegemiste riski võtta või klammerdumises nende uskumuste külge, millest kindlus loodud on. Ta võib klammerduda turvalisuse külge selleks, et mitte haavatust tunda.

 

  • Ego tahab, et teadlik sina usuks niisugust valet, et kui sa ei teeks ühtki otsust, siis ei saaks sa ka vigu teha. Kuid tegelikkuses on  vaba tahte olemasolu tõttu mitteotsustamine ikkagi otsus tegemine. Kui sa otsuseid ei tee, lased sa egol enese eest otsuseid teha. Kõik ego otsused on aga vead selles mõttes, et nad ei too sind lähemale üksolemisse Jumalaga.

 

  • Ego ellujäämise instinkt püüab hoida sind müüride vahel, kus ta arvab, et sa oled tema käsutuses ja maailm on kontrolli all. Seega püüab ego aktiivselt ja agressiivselt takistada sind tõusmast vaimse tee uuele tasandile.

 

Mida ma mõtlen, kui räägin tõusmisest tee uuele tasandile? On palju õigeid viise vaimse tee tasemeteks või astmeteks jagamisel. Selles kontekstis juhindume me  näiteks dualistliku mõtteviisi petlikkuse läbinägemisest. Sa hakkad nägema metsa ennast selle asemel, et olla pimestatud üksikutest puudest. See juhtub siis, kui sa suudad hakata teadlikult lähenema  Kristuse mitte-dualistlikule tõele.

Ego ja selle maailma jõud korraldavad ägedaid pealetunge neile, kes hakkavad duaalsuseteadvusest kõrgemale tõusma. Nad teevad kõike, mida saavad, et hoida inimest duaalse mõtlemise lõksus. Kuid nende ainus võimalus seda teha on kasutada anti-kristuse meele duaalsust. Siiski on see kohutav relv, sest see on palju delikaatsem kui enamus vaimseid otsijaid mõista suudab.

Ühest äärmusest teise
Nagu ma selgitasin eelnevas vestluses, on paljud hakanud välja kasvama äärmuslikust isekusest pärast pöördumist taevast ja põrgust jutlustavasse religiooni. Need on need inimesed, keda me tavapäraselt kutsume usklikeks inimesteks ja nad on siiski väga kinni must-valge mõtlemise lõksus. Nad on suuresti minu jaoks ligipääsmatud ja enamus praagib niisugused õpetused otsemaid välja.

Tänapäeva maailmas on paljud hakanud nägema religioonile must-valge lähenemise piiranguid. Mõned jäävad siiski traditsioonilise religiooni liikmeiks, kuid teised otsivad universaalsemat vaimsust või kuuluvad New Age´i organisatsiooni. Ühisosa kõigil neil on see, et nad on hakanud kasvama välja must-valgest hirmule põhinevast kohtumõistvast lähenemisest religioonile. Need on inimesed, keda ma nimetan vaimseteks otsijateks. Nad on mõistnud, et elu vaimne pool on midagi enamat kui see, mida võib leida must-valgetes doktriinides ja nad otsivad aktiivselt kõrgemat arusaamist. Need on sedasorti inimesed, kes on avatud Ülestõusnud Väe õpetustele.

Asja tuum on selles, et vaimsed otsijad esindavad suurimat potentsiaali planeedi Maa arengu abistamises ja inimkonna toomises kõrgemale tasandile. Probleem on selles, et praegusel ajal on see vaid potentsiaal. Selle potentsiaali saamist tõeliseks manifestatsiooniks takistab paljude vaimsete otsijate jäämine  niisuguse dualistliku mõtteviisi lõksu, mis on nii erinev must-valgest mõtlemisest, et inimesed peavad seda duaalsusest väljaspool olevaks. Kuid tegelikult on see must-valge mõtlemise vastandäärmus.

Üks kontseptsioon, millest ma tahan, et kõik siirad vaimsed otsijad aru saaksid, on järgmine: te elate planeedil, mis on videvikutsoonis. Mõningane vaimne valgus on hakanud läbistama inimkonna teadvuse tihedust. Kuid siin on veel ikkagi nii palju pimedust, et valgus ja pimedus saavad miksida halle varje, mis teeb väga raskeks selle määratlemise, mis on reaalne ja mis mitte. Seepärast saavad inimego ja selle maailma vürst kasutada duaalsuse teadvuse rafineeritust, et ähmastada reaalse ja ebareaalse piire.

Selle tulemusena pole käesoleval hetkel sellel planeedil ei kontseptsiooni, tõde ega vaimset õpetust, mida ei saaks inimego poolt väärastada. Ego püüab iga idee pöörata dualistlikuks, pannes selle teiste dualistlike ideede skaalale – pannes selle idee opositsiooni teisega. Millal te iganes teete suure sammu edasi vaimsel teel, kordab teie ego alatikestvat mängu, püüdes luua kaht äärmust ja polariseerides  teid ühes või teises suunas. Kui te olete jõudnud arusaamisele, et teil on küllalt sellest äärmusest, püüab teie ego viivitamatult korraldada teid hüppama vastandäärmusse. Eesmärk on takistada teid maha jätmast dualistlikku mõtlemisviisi ja tõusmast kõrgemale tasemele.

Nagu ma olen öelnud, on paljudel vaimsetel otsijatel saanud villand must-valgest lähenemisest religioonile. Nad on olnud fanaatilised ja nad näevad läbi pettuse hinnangus et nende  religioon oleks kui ainus õige ja seepärast on neil alati õigus ja need, kes nendega nõus pole, on halvad ja lähevad põrgusse.  Niisugusel juhul distantseerivad arusaajad end niisugusest lähenemisviisist ja see on samm õige lähenemise suunas. Probleem aga on selles, et ego püüab suunata niisuguseid inimesi vastandäärmusesse ja väga paljudel juhtudel on see püüdlus ka edukas.

Mis on siis must-valge mõtlemise vastandäärmus? See on mõtteviis, milles pole miski must ega valge, sest kõik on hall. Siit hakkab tulenema arvukas probleemidejada, kuid lubage mul visandada põgusalt mõned peamised.

Usklikud inimesed kalduvad mõtlema, et on olemas vaid üks õige religioon – nende oma, mis kahtlemata viib usulisele sallimatusele.  Vaimsed otsijad on distantseerunud usulisest sallimatusest, kuid mõned on hakanud uskuma, et usuline sallivus tähendab kõikide religioonide aktsepteerimist võrdselt õigetena, mis tähendab, et sa ei pea hindama, missugune idee on õige ja missugune vale. Ainult usu ja lase teistel uskuda.

  • Paljud usklikud inimesed on hukkamõistvad ja sallimatud teiste ususektide liikmete vastu. Enamus vaimseid otsijaid teevad sellest vooruse, et nad ei mõista hukka, kuid äärmuslik resultaat on igat tüüpi uskumuse või käitumise aktsepteerimine või vähemalt nad arvavad, et ei peaks kunagi välja ütlema midagi nende uskumuste või käitumise vastast.

 

  •  Paljud usklikud näevad ohtu neis inimestes,  kes nendega ei nõustu ja tihtipeale reageerivad vaenulikkuse ja vihaga. Ilmselt takistab see neid järgimast mu käsku armastada teist nii, nagu mina neid armastan – mis viib siis silmakirjalikkusele. Nad on tunnistanud end kristlasteks, kuid nad ei tegutse armastavalt. Paljud vaimsed otsijad näevad selle silmakirjalikkuse läbi ja püüdlevad siiralt armastavad olema kõigi teiste suhtes. Siiski usuvad nad, et armastav olema tähendab, et sa pead olema kenasti leebe ja mitte kunagi esitama väljakutset inimeste illusioonidele.

Niisuguse lähenemisviisi lõppjärelduseks on  paljude vaimsete otsijate jõudmine arusaamisele, et jumalariigi töö tegemiseks ja planeedi teadvuse tõstmiseks peavad nad lihtsalt hoiduma silmnähtavast must-valgest mõtteviisist. Nad arvavad, et piisab sellest, kui nad on tolerantsed ja leebed, kuid nad ei näe, et see lihtsalt on  teine kindlus, mis on loodud, et takistada nende teadlikul minal tegemast nende enda otsust.

Nad ei mõista, et ego, kes oli olnud kohtumõistev eelmistes eludes, mil nad olid must-valge mõtteviisi lõksus, on muutunud egoks, mis on kõikelubav ja lahke kõige suhtes. Selle asemel et tõeliselt egost jagu saada, on nad lubanud oma ego-kameeleonil värvi vahetada, nii, et ta sulandub nüüd teie  uue maailmavaatega, kus halliksolemine on saanud vooruseks, mis paistab olema kõrgem kvaliteet kui must-valge. Vaadelgem seda  lähemalt.

Sinu vastutus eristada
See, mis põhjustas „inimese langemise“, oli duaalsuse teadvus. Duaalsuse teadvuse põhiolemus on Jumala reaalsusest lahtilülitatus. Seega püstitab duaalsuseteadvus oma definitsiooni selle kohta, mis on hea ja mis kuri. See definitsioon pole kooskõlas Kristus-mina reaalsusega. Ego on sündinud sellest „tõe“ relatiivsest definitsioonist ja seega ei suuda ta näha mingit eristamisvajadust selle vahel, mis on Jumala reaalsus ja mis dualistlik ebareaalsus. Ta näeb ainult vajadust eristada seda, mis on õige ja vale vastavalt dualistlikule uskumuste süsteemile, mille ta siiani tunnistab õigeks. Ego on asendanud  Jumala reaalsuse anti-kristuse meele poolt loodud uskumuste süsteemiga.

Nagu ma eelmises vestluses selgitada  püüdsin, on kõik see, mida sa teed duaalsuseteadvuses, on see siis hea või kuri mistahes inimese poolt loodud standardi järgi, võib sind viia vaid kaugemale üksolemisest Jumalaga. Sa ei saa ületada duaalsuseteadvusest duaalsuse teadvust kasutades. Seega on lihtsalt võimatu teha tõelist vaimset arengut, tahtmata eristada, mis on tõeline, see tähendab, mis on Kristuse tõde  ja mis on ebatõene – mis tärkab anti-kristuse meelest.

Mõte on selles, et kui Teadlik Sina ei taha üle võtta vastutust ja teravdada oma võimet eristada Jumala tõde ja dualistlikku „tõe“ ebareaalsust, ei saa sa saavutada tõelist vaimset arengut. Sa lihtsalt lased oma egol juhtida end omaõigusesse, mis on väliselt erinev, kuid sisuliselt sama kui see, mida näete paljude usklike puhul. Sellel planeedil on miljoneid inimesi, kes nimetavad ennast tõeliselt usklikeks või vaimseteks inimesteks, kuid nad ei ole veel hakanud nägema dualistliku mõtteviisi pettust.

Inimesed, kes juhinduvad must-valgest mõtteviisist, on täiesti veendunud, et on olemas vaid üks õige uskumuste süsteem ja et kõik teised on valed. Neil puudub eristamine selle vahel, mis on Jumala absoluutne tõde ja mis dualistlik illusioon. Kuna nende uskumuste süsteem määratleb ära selle ilmeksimatu tõe, ei pea nad ise mõtlema. Kuid inimesed, kes mõtlevad, et kõik uskumuste süsteemid on võrdselt õiged, keelduvad samuti eristamast Kristuse tõde dualistlikust illusioonist. Kui pole olemas valesid ideid, pole vaja eristada. Lihtsalt vali uskumuste süsteem, mis sulle meeldib – ilmselt see, mis ei esita väljakutset su egole – ja siis luba oma egol panna end tundma, et saad kindlasti päästetud.

Mõte on selles, et nii must-valge mõtlemisviis kui ka hall mõtlemisviis annavad inimestele „suurepärase“ vabanduse mitte teha jõupingutust eristamiseks mitte-dualistliku tõeluse ja dualistliku illusiooni vahel. See on väga lihtsustatud lähenemine elule, kuid see tuleneb tõsiasjast, et Teadlik Sina keeldub võtmast vastutust oma olukorra eest. Nagu ma eelmises vestluses ütlesin, olete te Jumalaga kaas-loojad ja te ei saa välja lülitada oma loovaid võimeid. Te kas loote läbi Kristus-meele või loote läbi anti-kristuse meele. Seega on teie loomupärane vastutus eristada tõelist ebareaalsest oma parimas oskuses, pidevalt eristamisoskust teravdades.

Jätke meelde, et praegustes maapealsetes tingimustes pole eristamine lihtne ülesanne. Kuid pole nõutav, et sa pead olema perfektne, on nõutav, et sa pead tahtma püüda. Need, kes hoiavad eelmale sellest vastutusest, ei saavuta vaimset arengut, hoolimata sellest kui veendunud nemad selles on, et kuuluvad ainuõigesse kirikusse või  et nemad kunagi ei mõista kohut teiste üle, arvates  end nende sekka, kes saavad päästetud.

Jätke meelde, mis ma ütlesin eelnevalt, nimelt, et ego püüab sillutada vale teed ja siis veenda inimesi, et seda järgides on nende päästmine garanteeritud. Nii usklikud kui ka vaimsed otsijad, kes valivad halli lähenemise, järgivad seda vale teed, nimelt laia teed, mille on valinud paljud, sest see on kerge. See ei nõua nende teadlikel minal vastutuse võtmist ja otsuste tegemist. See jätab mulje, et sa saad päästetud ilma eristamata.

Nagu ma 2000 aastat tagasi ütlesin, ei vii see lähenemine MITTE KUNAGI teid Jumala kuningriiki, sest see ei saa viia teid Kristus-teadvusesse:

Sest ma ütlen teile: kui teie õigus pole palju parem kirjatundjate ja variseride omast, siis te ei saa taevariiki (Matteuse 5:20)

Kirjatundjate ja variseride õigusetaju põhines nende arusaamal, et nemad kuuluvad ainuõigesse religiooni. Kuid selle õiguse taga oli  sügavam uskumus, nimelt, et on võimalik määratleda väliseid tingimusi selles maailmas ja kui sa vastad neile tingimustele, siis Jumal lihtsalt peab laskma sind oma kuningriiki. Niisuguste tingimuste määratlemine on ego põhiprogrammeering ja ta ei näe KUNAGI, et see on eksiarvamus. Kuid Teadlikul Sinul on potentsiaal näha selle lähenemise ekslikkust, kuid seda vaid juhul, kui ta otsustab, et ta tahab võtta enda peale vastutuse eristada.

Kui sa sead sammud Kristus-olemise teel – õigele lunastuseteele – mõistad sa, et on olemas ideed, mis on valed, sest nad pärinevad anti-kristuse meelest. Seega ei näita sa tolerantsust niisugustele ideedele väljakutse mitte-esitamise läbi. Kuid see ei tähenda, et sa pead tegutsema kui need inimesed, kes on omaks võtnud must-valge lähenemise. Neil on kohtumõistev suhtumine ning nad mõistavad hukka igaühe, kes nendega nõus pole.

Kui sa hakkad saavutama Kristus-olemist, ei ohusta sind ükski idee, nii et sul pole vaja hukka mõista ega kohut mõista teiste üle. Sa suudad nüüd vaadata kõrgemale välistest ideedest ja püüda siiralt abistada inimesi illusioonidest jagusaamisel. Sa ei mõista kunagi teisi hukka, kuid sa esitad vabalt vastuväite ideedele ja tegevustele, mis on enesehävituslikud või elu suhtes destruktiivsed.

Täiuslik armastus
Nagu ma ütlesin, on paljud hakanud üle saama teiste üle kohtu mõistmisest. Te leiate neid vabameelses kristluses ja paljudes New Age´i liikumistes. Need inimesed peavad oma vooruseks olla igaühe suhtes lahke ja nad tihtipeale õigustavad seda, viidates mu ütlusele pöörata teine põsk või teha teistele seda, mida sa tahad, et teised sulle teeksid. Nagu ma olen varem öelnud, on vaimsel teel astmed. On aeg, mil inimene võib edeneda, järgides must-valget uskumuste süsteemi. Samamoodi on olemas faas, kus paljud inimesed leiavad tarviliku olevat minna vastandäärmusesse ja olla mitte-kohtumõistvad. Kuigi see peaks olema põgusa kestvusega faas,  jäävad paljud  sellesse kinni, sest nad lubavad oma egol end veenda, et nii peakski jääma.

Paljud niisugused inimesed lasevad anti-kristuse meelel, mis on egole fokuseeritud, end veenda, et ideaalne käitumisviis inimolendi jaoks on olla alati leebe ja lahke. Nad on tihti viidanud vaimsete juhtide käitumisele, nagu seda on Buddha ja mina. Kuid tõsi on see, et ei Buddha ega mina polnud alati leebed ja kuigi me  olime sõbralikud, polnud see mitte inimlik, dualistlik lahkusevorm.

Mis on dualistlik lahkus, kuidas saab üldse eksisteerida rohkem kui üks lahkuse vorm? Kui te olete duaalsuse lõksus, defineerite te lahkust teatud viisil, öeldes tavaliselt, et see on mahehäälsus, leebus ja inimestele väljakutse mitte-esitamine. See paneb mõne inimese arvama,  et lahendus ongi kõikelubavus. Niisugused inimesed on end sageli uskuma pannud, et mina või Buddha toimisid alati sel moel. Kuid tegelikult oli nii Buddha kui mina tulnud vabastama inimesi ego illusioonidest. Seega esitasime me tihtipeale väljakutse egole ja tema illusioonidele.

Kui te heidate pilgu pühakirjale, siis näete te, et ma polnud leebe inimene. Ma esitasin väljakutse kirjatundjatele ja variseridele ja ma lükkasin ümber rahavahetajate lauad. Ma isegi esitasin väljakutse oma jüngritele ja paljudes olukordades tegutsesin viisil, mida võiks käsitleda ebasõbralikuna või isegi vastuolulisena. Põhjuseks oli selles, et ma kasutasin Jumalikku lahkust, nagu teevad seda ka kõik teised vaimsed õpetajad.

Jumalik lahkus on kapitaalselt erinev dualistlikust lahkusest. Jumalik lahkus põhineb Kristlikul eristamisel – mida ka Buddha kasutas – ja see näeb selgesti, millal on inimesed dualistliku illusiooni lõksus kinni. Ülim lahkuse vorm on aidata inimestel tõsta end välja oma dualistlikest illusioonidest, et nad enam lõksus poleks. Kuid just nimelt sellepärast, et egol on võime inimesi pimestada, on tihti vaja inimesi ärkvele raputada, et nad hakkaksid jälle ise mõtlema selle asemel, et pimesi järgida ego või välist juhti.

Asja tuum on selles, et kui sa hakkad Kristlikku eristusvõimet saavutama, näed sa, et leebe ja kena  olla pole tingimata õige lahkus. Tegelikult sisaldab piibel vajalikku näpunäidet neile, kes tahavad ridade vahelt lugeda:

Kartust ei ole armastuses vaid täielik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on nuhtlust, aga kes kardab, ei ole saanud täieliseks armastuses. (1 Johannese 4:18)

Tõeline armastus  – Jumalik armastus – on duaalsusest kõrgemal ja seepärast polegi armastuses hirmu. See-eest see täiuslik, terviklik armastus viskab välja kõik hirmud. Probleem on selles, et senikaua kui sa samastad end egoga, kardad sa aktsepteerida täiuslikku armastust, sa arvad, et sa pole seda väärt. Kuid see on vaid ego, mis pole väärt täiuslikku armastust. Teadlik Sina on seda alati väärt. Kui sa ei aktsepteeri, et sa oled vääriline, ei saa sa aktsepteerida seda armastust, mis viskab välja egosttulenevad hirmud.

Miks hirm vaevab? Vaev tuleneb Teadliku Sinu Jumalast lahusolekust, lahusolekust,  mis polnud põhjustatud ego poolt, kuid mida ego üleval hoiab. Järelikult, kuni Teadlik Sina selle eraldatuse ületab, oled sa vaevatud. Ja sa ei saa ületada lahusolekt enda ja Jumala vahel, kuni sa otsustad arendada oma eristamisvõime, mis põhineb Kristuse tõel ego dualistliku „tõe“ asemel. Ainult siis, kui sa tahad loobuda ego poolt loodud identsustundest ja küünitada oma tõelise identsuse poole Kristuses, saad sa  armastuses täiuslikuks. Nagu ma ütlesin:

Sest, kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle; aga kes oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle. (Matteuse 16:25).

Loobudes dualistlikust identsustundest, saad sa tagasi kooskõlla oma kõrgema olemusega, oma Mina Olen Kohalolekuga  ja siis oled sa alati suuteline toimima Jumalikus lahkuses. Kui sa vaatad minu tegusid pühakirjast, siis näed, et olin mõnega leebe ja teistele esitasin väljakutse. Dualistlik meel läheneb sellele minu tegusid analüüsida püüdes ja püüdes mustreid defineerida. See siis määrab välised näitajad ja ütleb, et seda tüüpi olukorras peab olema leebe ja toda tüüpi olukorras peab protesteerima. Tegelikult ei tuginenud minu käitumine välistel näitajatel ega intellektuaalsel analüüsil. See põhines täielikult konkreetse hinge individuaalsel olukorral.  Ma andsin igale inimesele, keda kohtasin, seda,  mida tema vajas, et ta saaks astuda järgmise sammu oma teel. Ja inimesed vajasid seda, mis aitas nendel ületada konkreetset dualistlikku illusiooni.

Siit tuleb rafineeritud, kuid väga tähtis punkt. Ei ego ega duaalsusemeel ei saa mõista omaenese illusioone ega saa süstematiseerida  Jumalikku lahkust. Te ei saa kasutada duaalsuseteadvust duaalsuseteadvuse ületamiseks. Ma loodan, et Teadlik Sina näeb siin olulist tõde. Jumalik armastus, Jumalik lahkus on kõrgemal sellest, mida ego mõista suudab. Seda saab kasutada vaid läbi Kristus-meele.

Paljud inimesed on aktsepteerinud  seda, et  lahkus ja armastus  on ülimad käitumise suunajad. Siiski, kui need ei küüni Kristus-meeleni, hakkavad need paratamatult toimima ego poolt defineeritud lahkuse ja armastuse laadis.  Ja paratamatult pöörab ego  lahkuse ja armastuse dualistlikku käsitusse. Ego püüab luua välise süsteemi, mis defineerib ära, kuidas lahkus ja armastus peavad toimima ja paljusid paneb see arvama, et kui nad on alati leebed, on kõik õige. Ma olen püüdnud nüüd selgitada mitmest vaatenurgast, et  Kristlik eristamine on lausa esmavajalik.

Ego on paljud heade kavatsustega vaimsed otsijad suunanud pimedale kõrvaltänavale. Nad pürgivad siiralt tõusma kõrgemale kohtumõistmisest  ja vihast teiste vastu. Kuid hüpe vastasäärmusse ei suurenda ega paranda teie vaimset kasvamist sellest konkreetsest punktist kõrgemale. See lihtsalt lukustab teid teise dualistliku mõtteviisi vormi.

Dualistliku mõtlemise põhiolemus
Kas näete nüüd dualistliku mõtlemise keskseid tunnuseid? Dualistlik mõtlemine püstitab süsteemi selles maailmas ja siis mõistab kohut nende ideede ja inimeste üle, kes sellest süsteemist lähtuvad. Meenutage mu ütlust:

Jumal on Vaim ja need, kes teda kummardavad,  peavad vaimus ja tões teda kummardama! (Johannese 4: 24)

Te ei saa luua selles maailmas mentaalset kasti ja siis mahutada sinna sisse piiritu Jumala Vaimu. Ego ei saa luua süsteemi, mis mahutaks  ja hoiaks piirides  Jumalat – kuid ego ei hakka sellest kunagi aru saama, sest ego jaoks on Jumal  lihtsalt kontseptsioon (arusaam). Niikaua, kui sa lased oma egol Jumalat  kasti ajada, lõikad sa ennast ära Tõe Vaimu vahetust kogemisest.

Fundamentalistid mõistavad  oma uskumusele põhinedes hukka kõik, mis ei toeta nende uskumust üheainsa ainuõige religiooni olemasolust ja paljud mitte-fundamentalistid, toetudes oma uskumusele, mõistavad hukka kõik, mis ei toeta nende uskumust sellest, et valesid ideid pole olemas või et neid  peaks eristama. Teiste sõnadega, ego seab alati uskumuste süsteemi konkreetse kontseptsiooni määratlemise läbi või ainuõige idee määratlemise läbi, see tähendab, et seda ei pea kahtluse alla seadma.

Must-valged mõtlejad väidavad, et on olemas üks õige religioon ja järelikult on kõik teised valed. Hallid mõtlejad väidavad, et me peame olema alati kenad ja kõikelubavad kõigi vastu. Kuid mõlemad mõtteviisid johtuvad egost, kellel on vaja luua näivus, et nii kauaks, kuni sa jääd ainuõige uskumus-süsteemi piiresse, on sinule ka päästmine garanteeritud. Tegelikult POLE SELLES MAAILMAS ABSOLUUTSELT NIISUGUSEID TINGIMUSI, MIS TEIE PÄÄSTMISE GARANTEERIVAD.

AINUS asi, mis garanteerib teie päästmise on Jumala kuningriiki sisenemine, mis sümboliseerib Kristus-teadvust. Kuid Kristus-teadvust ei saa sobitada mistahes selle maailma poolt loodud uskumuste süsteemi piiridesse. Sellepärast on Kristus-teadvuse saavutamiseks AINUS tee jõuda kõrgemale KÕIGIST välistest uskumuste süsteemidest. Te võite kasutada uskumuste süsteemi kui alust Kristus-meelde jõudmiseks, mis on ka kõikide õigete uskumussüsteemide ülesanne, kuid te ei tohi KUNAGI lasta egol panna end uskuma, et seepärast, et teie kuulute teatud uskumuste süsteemi ja järgite väliseid uskumusi ja praktikaid, on teie päästmine garanteeritud.

Nende vestluste alguses ütlesin ma, et inimesed kalduvad määratlema ainuõiget uskumuste süsteemi ja arvavad, et nad pole vigade ega illusioonide lõksus. Tegelikult ON ja SAAB OLEMA iga selles maailmas olev uskumuste süsteem mõjutatud anti-kristuse meele poolt sel lihtsal põhjusel, et kuni inimesed pole vabad oma egost, panevad nad alateadlikult oma ego mentaalse kujutise  iga uskumuste süsteemi peale. Ja kui inimesed väidavad, et nende uskumuste süsteem on ainus õige või parem kui teistel, siis demonstreerivad nad seda, et pole tõusnud kõrgemale duaalsusest, tõestades, et nende uskumuste süsteem on väga suure tõenäosusega mõjutatud anti-kristuse meele poolt.

Järgnevas vestluses vaatame me lähemalt, kuidas ego korraldab ära inimeste veenmise selles, et ta neil pole vaja jõuda Kristus- teadvusse, vaid nad saavad päästetud, kui järgivad selle maailma uskumuste süsteemi. Ma arvan, et kõik tõelised otsijad teevad siira jõupingutuse selle mõistmiseks, sest see on tõesti lahutav joon, mis eraldab neid, kes saavutavad tõelise vaimse arengu neist, kes peavad ennast vaimseteks, kuid on kasutanud ego illusioone näivuse loomiseks vaimsusest – olles silmakirjalikud.

Miks hirm vaevab? Vaev tuleneb Teadliku Sinu lahutamisest Jumalast, lahutamisest,  mis polnud põhjustatud ego poolt, kuid mida ego üleval hoiab. Järelikult, kuni Teadlik Sina selle eraldatuse ületab, oled sa vaevatud. Ja sa ei saa ületada eraldatust enda ja Jumala vahel, kuni sa otsustad arendada oma eristamisvõime, mis põhineb Kristuse tõel ego dualistliku „tõe“ asemel. Ainult siis, kui sa tahad loobuda ego poolt loodud identsustundest ja küünitada oma tõelise identsuse poole Kristuses, saad sa  armastuses täiuslikuks. Nagu ma ütlesin:

Sest, kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle; aga kes oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle. (Matteuse 16:25).

Loobudes dualistlikust identsustundest, saad sa tagasi kooskõlla oma kõrgema olemusega, oma Mina Olen Kohalolekuga  ja siis oled sa alati suuteline toimima Jumalikus lahkuses. Kui sa vaatad minu tegusid pühakirjast, siis näed, et olin mõnega leebe ja teistele esitasin väljakutse. Dualistlik meel läheneb sellele minu tegusid analüüsida püüdes ja püüdes mustreid defineerida. See siis määrab välised näitajad ja ütleb, et seda tüüpi olukorras peab olema leebe ja toda tüüpi olukorras peab protesteerima. Tegelikult ei tuginenud minu käitumine välistel näitajatel ega intellektuaalsel analüüsil. See põhines täielikult konkreetse hinge individuaalsel olukorral.  Ma andsin igale inimesele, keda kohtasin, seda,  mida tema vajas, et ta saaks astuda järgmise sammu oma teel. Ja inimesed vajasid seda, mis aitas nendel ületada konkreetset dualistlikku illusiooni.

Siit tuleb rafineeritud, kuid väga tähtis punkt. Ei ego ega duaalsusemeel ei saa mõista omaenese illusioone ega saa süstematiseerida  Jumalikku lahkust. Te ei saa kasutada duaalsuseteadvust duaalsuseteadvuse ületamiseks. Ma loodan, et Teadlik Sina näeb siin olulist tõde. Jumalik armastus, Jumalik lahkus on kõrgemal sellest, mida ego mõista suudab. Seda saab kasutada vaid läbi Kristus-meele.

Paljud inimesed on aktsepteerinud  seda, et  lahkus ja armastus  on ülimad käitumise suunajad. Siiski, kui need ei küüni Kristus-meeleni, hakkavad need paratamatult toimima ego poolt defineeritud lahkuse ja armastuse laadis.  Ja paratamatult pöörab ego  lahkuse ja armastuse dualistlikku käsitusse. Ego püüab luua välise süsteemi, mis defineerib ära, kuidas lahkus ja armastus peavad toimima ja paljusid paneb see arvama, et kui nad on alati leebed, on kõik õige. Ma olen püüdnud nüüd selgitada mitmest vaatenurgast, et  Kristlik eristamine on lausa esmavajalik.

Ego on paljud heade kavatsustega vaimsed otsijad suunanud pimedale kõrvaltänavale. Nad pürgivad siiralt tõusma kõrgemale kohtumõistmisest  ja vihast teiste vastu, kes on must-valges hirmule baseeruvas usule lähenemises. Kuid hüpe vastasäärmusse ei suurenda ega paranda teie vaimset kasvu sellest konkreetsest punktist kõrgemale. See lihtsalt lukustab teid teise dualistliku mõtteviisi vormi.

Dualistliku mõtlemise põhiolemus

Kas näete nüüd dualistliku mõtlemise keskseid tunnuseid? See püstitab süsteemi selles maailmas ja siis mõistab kohut nende ideede ja inimeste üle, kes sellest süsteemist lähtuvad. Meenutage mu ütlust:

Jumal on Vaim ja need, kes teda kummardavad,  peavad vaimus ja tões teda kummardama! (Johannese 4: 24)

Te ei saa luua selles maailmas mentaalset kasti ja siis mahutada sinna sisse piiritu Jumala Vaimu. Ego ei saa luua süsteemi, mis mahutaks  ja hoiaks piirides  Jumalat – kuid ego ei hakka sellest kunagi aru saama, sest ego jaoks on Jumal  lihtsalt kontseptsioon (arusaam). Niikaua, kui sa lased oma egol Jumalat  kasti ajada, lõikad sa ennast ära Tõe Vaimu vahetust kogemisest.

Fundamentalistid mõistavad  oma uskumusele põhinedes hukka kõik, mis ei toeta nende uskumust üheainsa ainuõige religiooni olemasolust ja paljud mitte-fundamentalistid, toetudes oma uskumusele, mõistavad hukka kõik, mis ei toeta nende uskumust sellest, et valesid ideid pole olemas või et neid  peaks eristama. Teiste sõnadega, ego seab alati uskumuste süsteemi konkreetse kontseptsiooni määratlemise läbi või ainuõige idee määratlemise läbi, see tähendab, et seda ei pea kahtluse alla seadma.

Must-valged mõtlejad väidavad, et on olemas üks õige religioon ja järelikult on kõik teised valed. Hallid mõtlejad väidavad, et me peame olema alati kenad kõigi vastu ja see defineerib lahkuse leebuse ja mahedahäälsusena. Kuid mõlemad mõtteviisid johtuvad egost, kellel on vaja luua näivus, et nii kauaks, kuni sa jääd ainuõige uskumus-süsteemi piiresse, on sinule ka päästmine garanteeritud. TegelikultPOLE SELLES MAAILMAS ABSOLUUTSELT NIISUGUSEID TINGIMUSI, MIS TEIE PÄÄSTMISE GARANTEERIVAD.

AINUS asi, mis garanteerib teie päästmise on Jumala kuningriiki sisenemine, mis sümboliseerib Kristus-teadvust. Kuid Kristus-teadvust ei saa sobitada mistahes selle maailma poolt loodud uskumuste süsteemi piiridesse. Sellepärast on Kristus-teadvuse saavutamiseks AINUS tee jõuda kõrgemale KÕIGIST välistest uskumuste süsteemidest. Te võite kasutada uskumuste süsteemi kui alust Kristus-meelde jõudmiseks, mis on ka kõikide õigete uskumussüsteemide ülesanne, kuid te ei tohi KUNAGI lasta egol panna end uskuma, et seepärast, et teie kuulute teatud uskumuste süsteemi ja järgite väliseid uskumusi ja praktikaid, on teie päästmine garanteeritud.

Nende vestluste alguses ütlesin ma, et inimesed kalduvad määratlema ainuõiget uskumuste süsteemi ja arvavad, et nad pole vigade ega illusioonide mõju all. Tegelikult ON ja SAAB OLEMA iga selles maailmas olev uskumuste süsteem mõjutatud anti-kristuse meele poolt sel lihtsal põhjusel, et kuni inimesed pole vabad oma egost, panevad nad alateadlikult oma ego mentaalse kujutise  iga uskumuste süsteemi peale. Ja kui inimesed väidavad, et nende uskumuste süsteem on ainus õige või parem kui teistel, siis demonstreerivad nad seda, et pole tõusnud kõrgemale duaalsusest, tõestades, et nende uskumuste süsteem on väga suure tõenäosusega mõjutatud anti-kristuse meele poolt.

Järgnevas vestluses vaatame me lähemalt, kuidas ego korraldab ära inimeste veenmise selles, et ta neil pole vaja jõuda Kristus- teadvusse, vaid nad saavad päästetud, kui järgivad selle maailma uskumuste süsteemi. Ma arvan, et kõik tõelised otsijad teevad siira jõupingutuse selle mõistmiseks, sest see on tõesti lahutav joon, mis eraldab neid, kes saavutavad tõelise vaimse arengu neist, kes peavad ennast vaimseteks, kuid on kasutanud ego illusioone näivuse loomiseks vaimsusest – olles silmakirjalikud.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine