Iseendaga vastuolus olev maja

Jeesuse vestlus, 24. juuli 2006

Eelnevates vestlustes vihjasin ma faktile, et egol on spetsiaalsed sisemised vastuolud ja nüüd me vaatame neid lähemalt. See on fakt, et ego baseerub paratamatul vastuolul ja seepärast  jääb ego alati iseenese sees vastuolus olevaks   majaks. Kui te lubate egol end  seesmiselt lõhestada,  siis te lihtsalt ei saa seista Kristuse tõe valguses ja te ei saa siseneda Jumala kuningriiki ,sel ajal, kui te maas lamate. Te saate siseneda sinna vaid siis, kui te olete ühtses tões – seisate Kristuse kaljul.

Selleks, et mõista ego süstemaatilist üksolemisele vastutegutsemist, peame me vaatama lähemalt teie enda olemust ja teie siin olemise eesmärki. Kõik on tehtud kahe polaarsuse koostoimest, nimelt Isa laieneva jõu ja  Ema kokkutõmbava jõu vastastikustest mõjutustest. Seega igas elu aspektis tegutsevad alati kaks jõudu. See on tõde, mida kõik vaimsed otsijad võivad oma meeles fikseerida nii, et nad seda kunagi ei unusta.

 Sellest tõest järeldub, et igas situatsioonis on kõrgem ja madalam potentsiaal. Loodu saab jätkusuutlik olla vaid siis, kui laienev ja kokkutõmbav jõud hoitakse tasakaalus, nii, et nad täiustavad teineteist. See on kõrgem potentsiaal. Madala potentsiaali puhul muutub üks jõud domineerivaks, mis viib süsteemi tasakaalust välja ja tekib mandumine. Kui laienev jõud on liiga tugev, on kõik suur ja liialdatud ja kui kokkutõmbav jõud on liiga tugev, variseb kõik kokku.

 Mis hoiab kaht jõudu tasakaalus? See on Kristus-meel, Poja printsiip, mis kindlustab loodu kahe aspekti vahelist üksolemist. Inimese vaatenurgast esindavad need kaks jõudu Vaimu ja mateeriat, vaimset valdkonda ja materiaalset valdkonda ja seega on Kristus-meel kavandatud kindlustama Vaimu ja mateeria vahelist üksolemist, mis saab teoks vaid juhul, kui mateeria väljendab Vaimu poolt kujundatud kavandit – seda kavandit, mis on salvestatud  universaalsesse Kristus-meelde. Isiklikul tasandil on sul olemas sinu kogu olemuse vaimne aspekt, mida tavaliselt nimetatakse sinu Mina Olen Kohalolekuks. Sinu olemusel on veel materiaalne aspekt, nimelt sinu neli madalamat keha. Selleks, et täita  oma kõrgemat eesmärki, peab sinu vaimse mina ja madalama mina vahel valitsema üksmeel. Võiks öelda, et see on alati olnud peamine väljakutse vaimsete inimeste jaoks. Piibel kirjeldab seda selgesti.

 Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha,
ma teen.
(Roomlaste 7:19)

Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Vaim on
küll valmis, aga liha on nõder."
(Matteuse 26:41)

Mis kindlustab selle üksolemise sinu olemuses? Vaid Kristus-meel, kuid Kristus-meel ei tee seda kui väline jõud, mis surub sulle peale üksolemise. Ta teeb seda kui sisemine jõud ja see saab teostuda vaid siis, kui sina, see tähendab sinu teadlik mina, teeb otsuse ühineda Kristus-meelega, et saada Elavaks Kristuseks. Selleks peab teadlik mina võtma enda peale täieliku vastutuse  oma elu eest, oma lunastuse eest. Ta peab tahtma teha ka tõsiseid otsuseid ja püüdma tasakaalu igas olukorras.

Kui te olete saavutanud Kristus-meele, siis pole tasakaalu leidmine raske, kuid selleks, et see meel oleks olemas, peab teadlik mina aktsepteerima täit vastutust ja see on tavaliselt komistamiskiviks vaimsetele õpilastele. Selle pärast on ego tihtipeale nii edukas, ahvatledes  inimesi välist, automaatset teed järgima, sest see ei nõua täit vastutuse võtmist otsuste tegemisel. Seepärast petavad tihtipeale vale-õpetajad teid arvama, et nemad võivad teie eest otsuseid teha.

Ego sünd

Võtmes 2 kirjeldasin ma kuidas duaalsuseteadvus, anti-kristuse teadvus teid sisse mässis. See põhjustas teis vale-otsuste tegemise, kuni te jõudsite punktini, kus Teadlik Sina otsustas, et tema enam rohkem otsuseid ei tee. Kuid te püsisite elus edasi ja olite teatud välises olukorras ja need faktid ei muutunud selle tõttu, et teie otsuste tegemise lõpetada otsustasite. Teie väline olukord nõudis, et otsuseid tuleks teha ja sellest alates, kui teadlik mina neid enam ei teinud, pidi keegi teine tegema otsuseid teie eest. See keegi oli see, kellest sai ego. Las ma selgitan veel selle põhilist dünaamikat. Teie otsustasite, et teie ei taha enam otsuseid teha, sest kõik teie otsused tundusid viivat soovimatutele tagajärgedele. Te tundsite:“ Ma olen neetud siis, kui ma midagi teen ja siis kui ma ei tee.“ Kuid ainus põhjus, miks teie otsused tõid kaasa soovimatuid tagajärgi, oli nende baseerumine duaalsuseteadvuse pimedatel vetel. See põhjustas teid olema liiga kaugel ühes või teises polaarsuse äärmuses ja tulemuseks oli kannatus igas olukorras. Kui teie otsused baseeruvad  Kristus-meele selgusel, viivad nad alati kasvule ja siis ei kaasne otsuste tegemisega koormatus. Teiste sõnadega, te otsustasite otsustamise lõpetada  vaid seetõttu, et olite kaotanud kontakti Kristus-meelega või vaimse õpetajaga, kes teenis lülina teie ja Kristus-meele vahel.

Point on siin selles, et kui teie otsustasite otsustamise lõpetada, siis olite te juba loonud teatud impulsi, olles juba teinud duaalsusemeelel põhinevaid otsuseid. Võiks öelda, et te olite loonud arvutiprogrammi oma alateadlikus meeles. Kui teadlik mina lõpetas otsuste tegemise, siis see arvutiprogramm võttis nende tegemise  üle  ja arenes kiiresti egoks. Ego on enamat kui arvutiprogramm, seepärast, et tal on  ellujäämisinstinkt ja ta on teie olemuse agressiivne jõud. Kui te kord olete andnud egole kontrolli üle, siis ta pigem sureks, kui loobuks sellest, sest loobumine kontrollist tähendab seda, et ego sureb. Oluline mõte on see, et ego on sündinud Kristus-meelest lahusolemisest  ja ta suudab tajuda duaalsuseteadvust. Kaks loomise alusjõudu ei saa lakata toimimast ja nii kohtad sa ikkagi olukordi, kus eksisteerivad kaks polaarsust. Siin on oluline vahe:

  • Kui sa vaatad elu läbi Kristus-meele selguse, siis näed sa laienevat ja kokkutõmbavat jõudu teineteise täiendjõududena. Sa näed, kuidas neid tasakaalus hoida, nii, et iga otsus, mille sa teed, on tasakaalus ja soodustab kasvu.
  • Kui sa vaatad elu läbi duaalsuseteadvuse filtri, siis näed sa kaht baasjõudu vastandlikena. Selle asemel, et täiendada teineteist, näed sa neid teineteist tühistamas. Põhjus on selles, et kui sa ei tasakaalusta neid jõude iseendas, siis tühistavad nad teineteist. Tulemus, et sinu otsused loovad tasakaalutust, on vältimatu ja see viib kannatusse. Point on selles, et sinu ego näebki kahte baasjõudu vaenlastena, kes vastanditena püüavad oma kontrolli seada sinu olukordade üle. Kuna ego ei suuda kunagi haarata Kristus-meelt, siis saab see olema fundamentaalne probleem, mida ei saa kunagi ego tasandil lahendada. Ego taarub pidevalt ühes või teises ääres. Ta läheb alguses ühte suunda, lastes näiteks laieneval jõul domineerida. See viib teid varemkirjeldatud  must-valgesse mõtteviisi. Kui teil on ükskord küllalt sellest mõtteviisist ja selle tasakaalututest tagajärgedest, ei tunnista ego oma viga, sest ta ei näe kunagi oma viga. Selle asemel viib ego teid teise äärmusse, nimelt halli mõtteviisi. Kui teil on sellest küllalt, viib ego teid tagasi jälle eelmisse äärmusse ja see võib nii kesta mitmeid kehastusi.

Tegelikult võib see kesta lõputult, kui mitte Teadlikul Sinul ei saaks sellest küllalt ja ta otsustab, et ta võtab tagasi oma vastutuse otsuseid teha. Probleem on siin selles, et vastutuse tagasivõtmine otsuste tegemisest pole piisav. Te peate veel aru saama, et õigete otsuste tegemiseks peate te jõudma Kristus-meeleni. Kuna enamus uske õpetavad lunastuse välist teed, siis enamik inimesi lihtsalt ei tea, et nad peavad seda tegema  või ei tea nad, kuidas seda teha. Seepärast jätkavad nad välise, automaatse lunastustee unelmast kinnihoidmist, mis jätab nad ego ja vale-õpetajate armu alla.

On vaid üks võimalus, mis saab teie probleemile lahenduse  tuua ja teie kannatused lõpetada. Te peate taastama tasakaalu oma olemuses, taastades tasakaalu laieneva ja kokkutõmbava jõu vahel, oma vaimse mina ja madalama mina vahel. Ainus faktor, mis suudab taastada selle tasakaalu, on Kristus-meel, üks, jagamatu Kristus-meele tõde.  Kuid Kristus-meel ei sisene sinu olemusse enne, kui ta on sinna kutsutud: sinu ego ei kutsuks kunagi Kristus-meelt sisenema, sest ta isegi mitte ei näe Kristus-meelt  sinu  probleemide lahendusena. Kui ta seda suudaks, näeks ta, et Kristus-meele sisenemine tähendab ego surma. Kuid Kristus-meel saab siseneda  vaid siis, kui ta on Teadliku Sinu poolt sinna kutsutud.

Nipp on selles, et Teadlik Sina ei saa Kristus-meelt  sisse tuua  enne, kui ta on võtnud täieliku vastutuse enda elu ja lunastuse eest, otsustades, et ta tahab teha otsuseid ja võtta ära otsustamise jõud  ego käest. Teine nipp on selles, et Kristus-meel ei sisene, kui väline jõud, mis fikseerib teie jaoks probleemi. Kristus-meel saab töötada teie elus üksnes siis, kui temast saab sisemine jõud, sest Teadlik Sina on otsustanud, et ta tahab riietuda Kristus-meelega ja saada üheks  teie Kõrgema Olemusega. Te tahate toetada oma materiaalse maailma identsustunde oma vaimsele identiteedile. Te tahate olla siin all kõike seda, mis te olete Üleval. See mõte väärib edasist uurimist.

Miks te siin olete?

Ego näeb üksnes materiaalset maailma ja ta näeb seda kõike läbi duaalsuse teadvuse. Seega pole elul ego jaoks olemas  vaimset eesmärki; elu eesmärk peab olema määratletud ja piiritletud materiaalsusega. Kuna inimego on määratlenud mõne „elu eesmärgi“, mida inimesed on elusid taga ajanud, kuid alati sealjuures õnne, rahuldust, hingerahu, eesmärgitaju või elu mõtet leidmata.  

Nagu Ema Maria oma raamatus[1] detailselt kirjeldab, on elu tõeliseks eesmärgiks teie kasvamine eneseteadlikkuses. See kasvamine tuleb oma osa täitmisest Jumalaga kaas-loojana. Teie olemus on kavandatud Jumala näo järgi, mis tähendab, et teil on olemas loovad jõud, mida te vajate selleks, et vormide loomisel Ma-ter Valgust kasutada. Te laskusite materiaalsesse universumisse selleks, et paljundada oma loovaid jõude ja võtta valitsemine Maa üle, mis tähendab meele ja mateeria üle valitsemist.  Te olete tõeliselt rahul vaid siis, kui te seda osa täidate, mille te valisite enne kehastusse tulekut. 

Mida tähendab võtta valitsemine Maa üle? Nagu kõigel, on ka sellel Isa ja Ema aspekt – Alfa ja Omega aspekt.   Alfa aspekt tähendab seda, et te peate alustama  valitsemise võtmist oma olemuse üle, luues üksolemise oma vaimse mina ja madalama mina vahel. Võti selleks on teadliku mina otsus täita oma tõelist osa -  olla Kristus teie olemuses ja tasakaalustada isa ja ema aspektid, Vaim ja mateeria.

Omega aspekt tähendab valitsemise võtmist Maa üle ja oma osa andmist Maa Jumalariiki tõstmisel. Te teete seda nii oma loovaid jõude kasutades  kui ka Kristus-meelt kasutades, aidates teisi duaalsuseteadvusest kõrgemale tõusta. Võti selle täitmisel on teadliku mina otsus  võtta endale  roll olla Kristus Maa peal, esitades väljakutse anti-kristuse teadvusele, kus iganes seda kohata võib.

Võiks öelda, et sel ajal, kui te kehastuses olete, on teie oma  teadvus teie elu Alfa aspekt ja teie ümber olev keskkond on Omega aspekt. Veelkord, teie osa on luua üksolemine  selle kahe aspekti vahel nii, et teie ümbrus peegeldaks teie sisemist olemist, mis omakorda peegeldab teie vaimset mina.

Nagu alati, on võti Kristus- tasakaalus kahe baasjõu vahel. Kui te lasete egol oma elu juhtida, püüab ta ikka täita teie eesmärgid tasakaalutul viisil:

  • Valitsemine enda üle. Kui laiendav jõud domineerib, püüab ego kontrollida iga teie elu aspekti. Te võite üritada ennast sundida täpselt järgima välist süsteemi, on see siis usk või dieet, kuid see on kujutlus, et elades väliste nõuete järgi, saate te päästetud ilma palki - oma ego, enda silmas vaatamata.

Kui kokkutõmbav jõud on ülekaalus, siis võtab ego niisuguse suhtumise, et „kui see tundub hea, siis tee seda“. Te olete täiesti võimetud ennast distsiplineerima  või vabastama ennast ego või teiste inimeste kontrolli alt. Te tunnete end väliste olukordade täieliku ohvrina ja leiate miljon vabandust selleks, et mitte muuta oma elu. 

  • Valitsemine Maa üle. Kui laiendav jõud on domineeriv, püüate te teisi sundida  oma ususüsteemi liikmeks tulema, arvates, et nende päästmisel eesmärk pühitseb abinõu. See on levinud iga religiooni fundamentalistide ja isegi poliitilise ideoloogia või teadusliku ideoloogia fundamentalistide seas. See viib must-valge mõtlemiseni.

Kui kokkutõmbav jõud on ülekaalus, arvate te, et teil  pole õigust teisi inimesi mõjutada ja et te peate olema tolerantsed kõige suhtes. Mistahes idee on siis õige nagu iga teine, nii, et ela ja lase teistel elada, sest armastus on kõik mida sa vajad. See viib halli mõtlemisse.

Võti teie vaimse plaani täitmiseks – selle plaani, mille te ise tegite enne kehastusse tulekut – on tuua Kristus-meel oma ellu  nii, et see suudaks tasakaalustada kaks põhijõudu. Pideva kahe jõu  pinguloleku asemel, mis konflikti, kaotusse ja kannatusse viivad, saab su elu muutuda suurema vabaduse ja rahulduse ülesminevaks spiraaliks. Kristus pole kusagil kahe äärmuse vahel, vaid ületab mõlema äärmuse piirid, sest ta on nende kohal ja duaalsuseteadvusest kõrgemal.

Kristus-meel näeb selgesti, et Maa on väljapool materiaalse universumi enesehävitust. Ta näeb ainsa lahendusena  tuua Maa tagasi loomiseesmärgi harmooniasse. Teiste sõnadega, Kristus-meel mõistab, et ema aspektil ei tohi lasta kujuneda omapead, luues omaenda seadusi, selle asemel, et järgida Looja seadusi. Seega peab materiaalne valdkond alati olema vaimse valdkonna väljendaja ning see saab juhtuda ainult siis, kui kaas-loojad, kes planeedil kehastuvad, otsustavad Elavaks Kristuseks saada. Nad peavad võtma valitsemise Maa üle selle asemel, et Maal enda üle valitseda lasta.  

Võti ülesmineva spiraali loomiseks

Kui teie teadlik mina otsustab lõpetada otsuste tegemise ja laseb egol oma elu juhtima hakata, loote te allamineva spiraali. Te loote enda jaoks mentaalse vangla, mis põhjustab välist kannatust. Kannatusepinge võib järjest kasvada, kuni te lõpuks end „vastu põhja ära lööte“ ja otsustate, et te ei saa jätkata sel moel elamist 

On kahetsusväärne, et paljud niisugust kannatust mitmete  elude jooksul kogema peavad, kuni neil sellest küllalt saab. Mõned ei tee otsust ringipööramiseks enne, kui kogevad ekstreemset kriisiolukorda. Kuid väline kriis pole elu ümberpöörav jõud. Ainus asi, mis sinu elu ümber pöörata saab, on sisemine otsus, kui  sinu teadlik mina otsustab uuesti hakata otsuseid tegema. Seega on väline kriis vaid töövahend, mille sa lood alateadlikult, et saada teadlik mina punktini, kus ta tahab hakata otsust tegema.

Teadlik mina saab igal hetkel teha ümberpööramisotsuse, ajendatuna sisenägemusest, selle asemel, et sundida ennast tegema seda välist kriisi külvates. Teadlikul minal on võime muuta oma identsustunnet silmapilkselt, järelikult pole mingeid väliseid tingimusi, mis saaksid sind takistada  ümber pööramast, sa isegi ei vaja erilisi olukordi  enne, kui ümberpöörd saaks toimuda. Ainukene asi, mis sind tõeliselt takistab otsust tegemast, on ego, kes püüab alati sind uskuma panna, et sa ei saa oma praeguse identsustunde, oma praeguse teadvuse tasandi  piire  ületada.

Üks asi, mis aitab inimestel ego manipulatsioone ületada, on mõista, et võimalus otsuste tegemise eest põgeneda  on illusioon. Teadlik mina saab otsuste tegemisest keelduda, kuid ta ei saa keelduda olemast teadlik ja isegi siis, kui sa lased egol teha otsuseid, ei saa sa selle otsuste tagajärgede eest ära põgeneda. Kui sa koged tagajärgi, oled sa sunnitud neile reageerima, mis tähendab, et teadlik mina peab otsustama, kuidas reageerida ego poolt tehtud otsustele.

Mu point siin on selles, et kuigi teadlik mina saab eluliste otsuste tegemisest keelduda, ei saa ta kunagi teha otsust selle kohta, kuidas sina reageerid. Mitte ükski intelligentne inimene ei taha vastutada nende otsuste tagajärgede eest, mida ta pole teinud, järelikult on teile tõsiselt parem võtta tagasi kontroll mõlema üle, nii tegude kui nendele reageerimise üle.

Võiks öelda, et esimene etapp vaimsel teel on iseenda valitsemise, oma madalama olemuse ülevõtmisprotsess. Ego püüab küll seda protsessi rööpast välja juhtida, püüdes teid meelitada välisele teele, mida eelnevates vestlustes kirjeldati, kuid sellel planeedil on miljoneid, kes on järginud õiget teed selle punktini, kus nad on mingi hulga enesega seonduvat vastutust enda peale võtnud ja oma madalama mina üle kontrolli saavutanud 

See küll ei tähenda, et olete täiesti vabad, nagu ego ja valeõpetajad tahaksid teile serveerida. See toob meid tasandile, kus suudame mõista, mis on kõige kriitilisem punkt  teel.

Kõige kriitilisem punkt vaimsel teel

Nagu ma ütlesin, teie maapealsel missioonil on kaks aspekti. Alfa aspekt on hakata ennast valitsema  ja Omega aspekt on Maa, materiaalse universumi üle valitsemise võtmine. See nõuab Teadlikult Sinalt kahe kriitilise otsuse tegemist. Esimene on tahe valitseda oma madalamat mina. Teine on laiendada oma enesetaju ja võtta kõige üle valitsemine, mis tähendab oma keskkonna üle valitsemise võtmist.

Enamus vaimseist otsijaist, pole oluline missugusesse välisesse uskumuste süsteemi nad kuuluvad, on selle esimese otsuse teinud ja hakanud enda üle valitsemist võtma, kuigi siiani lõpuni mõistmata selle otsuse täit tagajärge Nad pole lõpuni aru saanud, et see peab viima ego surmale ning nad lasevad siiani oma egol mingit oma elu osa juhtida ja seepärast ei saa nad teist otsust teha.

On palju niisuguseid vaimseid otsijaid, kes on arendanud globaalset teadlikkust ja globaalset vastutustunnet. Nad tunnevad Maa vastu suurt armastust ja püüavad kaitsta teda läbi mitmete tegevuste, kuid tegelikult on ainus viis keskkonna päästmiseks tuua Maa tagasi Jumalikku kavandisse, mis on olemas selle planeedi jaoks. Ja seda just nimelt selleks, et duaalsuseteadvus  on mõjutanud Maad, mille tulemusena näete te nii palju tasakaalutust looduses ja inimühiskonnas.

Ainus faktor, mis saab tuua Maa tagasi tema õigesse olekusse, on Kristus-meel, kuid Kristus-.meel peab olema väljendatud kehastuses olevate inimeste poolt. Minu 2000 aastat tagasi toimunud missiooni peamine eesmärk oligi selle võimalikkuse demonstreerimine. Teiste sõnadega, kui tahate tõeliselt Maad päästa, peab teist saama Elava Kristus Maa peal. Ei ole olemas teist võimalust. Ego ja valeõpetajad on leiutanud arvukalt nutikaid skeeme, et juhtida vaimseid inimesi pimedatele kõrvaltänavatele, kus nad arvavad, et päästavad Maad, kuid tegelikult tallavad nad tühja tuult.

Selleks, et täita oma kõrgeimat potentsiaali, saades Elavaks Kristuseks Maa peal, peate te hoidma tasakaalu, üksolemist oma  kõrgeima ja madalama olemuse osa vahel. Alfa aspekt on otsus võtta enese üle valitsemine ja see peab olema absoluutne otsus, mis tähendab, et te tahate egol surra lasta. Te tahate kaotada oma elu minu kasuks, mis tähendab kaotada oma surelik identsustunne selleks, et sündida vaimselt ümber Elava Kristusena.

Ma tahan, et mõistaksite, et selle otsuse tegemine on võimalik ja kõrgel tasemel enesekontrolli saavutamine on võimalik ilma, et oleks tegelikult saadud Elavaks Kristuseks. Enese üle kontrolli saavutamine on vaid mündi üks külg ja teie Kristsus pole täielik ilma teist otsust tegemata, nimelt ilma võtmata valitsemist Maa üle.

 On palju siiraid vaimsed otsijaid, kes on veetnud pikki aegu, püüdes saavutada enese üle valitsemist. Nad on saavutanud mingi enesekontrolli astme ja neil võib olla igasuguseid  vaimseid kogemusi. Ma ei püüa vähimalgi moel niisuguseid kogemusi halvustada, mis võivad olla tõelised, kuid ma ütlen, et nii kaua, kui te olete keskendunud oma kasvule, pole te Elavad Kristused. Kristsus peab olema väljendatud isetus püüdes tõsta kogu elu enne, kui ta saab avalduda.

Kristsus loob üksolemise Vaimu ja mateeria vahel, mis saab ilmneda vaid juhul kui on olemas 8-kujuline vool Vaimust mateeriasse ja tagasi. On võimalik luua see vool Vaimust mateeriasse sinu oma olemuses, kuid kuni sa isetult ei püüa tõsta teisi, pole selles tagasivoolu ja nii kaua, kui sa suled 8-voolu, pole sa Elav Kristus Maa peal.

 Nüüd me näeme, mis on kõige kriitilisem etapp vaimsel teel. Enamus vaimseid otsijaid alustasid allaminevat spiraali siis, kui nende  teadlik mina otsustas, et ta enam Maad ei valitse. Miks nii? Seepärast, et püüe Maad valitseda on tunduvalt raskem tegevus kui enese üle valitsemine ja seda selle tõttu, et Maast on saanud planeet, kus domineerib duaalsuseteadvus. Seega tähendab valitsemise võtmine seda, et te peate – või näib see nii - võitlema selle duaalsuseteadvusega.

Maal on neid jõude ja neid inimesi, kes ei taha olla Jumala kuningriigi kõrgusse tõstetud. Nad tahaksid jätta maa hämarasse tsooni, kus nad saaksid end peita näivuste taha ja jätkata nii, nagu nad iganes tahavad. Ja kui te tulete parimate kavatsustega, siis avaldavad nad vastupanu teie kavatsustele,  nagu nad seda selgesti tegid minu puhul 2000 aasta eest. See vastupanu võib ulatuda ükskõiksusest lausvaenulikkuseni, kulmineerudes nende katsetes teid füüsiliselt ja vaimselt hävitada.

 Just vastupanu tõttu otsustasid  paljud vaimsed otsijad sellel planeedil, et nad lihtsalt ei taha Maa üle valitsemist võtta. See juhtis neid paljudele erinevatele pimedatele kõrvalteedele ja mõned on siiani neile kõrvalteedele lõksu jäänud. Üks kõige ohtlikum  pime kõrvaltee on see, et te tunnete, et te teete midagi tõepoolest Maa päästmiseks, kuid teie jõupingutused tuginevad hallil mõtlemisel. See põhjustab mõtteviisi, et peate olema tolerantsed peaaegu kõige suhtes, mis Maa peal juhtub ja levitama armastust ja positiivseid vibratsioone. Te ei pea kunagi anti-kristuse meelele väljakutset esitama. See on tegelikult põhjustanud vaimseid otsijaid sõlmima alateadliku lepingu kuradiga, öeldes: „Kui sina mind rahule jätad, siis jätan mina sind rahule. Kui sina jätad mind rahule minu püüdluses vaimsele kasvule, siis jätan Maa sinule.“

Üks näide sellest on hea tahte ajel kaitsta  igat  loomaliiki. Tegelikkuses pole paljud sellel planeedil olevad loomaliigid loodud Jumala poolt, vaid on inimkonna madalama teadvuse ilming. Tõstes Maad Kuldsesse Ajastusse on hädavajalik lasta niisugused liigid välja surra. Veetmine  oma elu  anti-kristuse teadvuse poolt loodut kaitstes, takistab ilmselgelt teid Elavaks Kristuseks saamast. See isegi takistab Maa tõusmist tasakaalutuse seisundist kõrgemale ja viib seesmisele mandumisele.

 Teisisõnu, kui loomise ema-aspekt, materiaalne universum, hakkaks arenema viisil, mis on väljaspool  isa-visiooni harmooniat ja seadusi, siis materiaalne maailm suundub enesehävingusse. Ainuke tee Maad säilitada, on tuua ta kooskõlla Kristus-meelde salvestatud visiooni ja seadustega.

 Kas näete selle sisu? Maa on tasakaalust väljas, sest sellel valitseb duaalsuseteadvus. Ainukene asi, mis selle planeedi saab säästa/päästa, on tuua ta tagasi tasakaalu ja seda saab teha vaid duaalsusetadvusele väljakutset esitades,  kuni kriitiline mass inimesi on läbi näinud selle illusioonid ja on otsustanud neist illusioonidest kõrgemale tõusta. See väljakutse saab tulla vaid läbi Kristus-meele ja see saab juhtuda siis,  kui kõige vaimsemad ja edasijõudnumad, kehastades seda Kristus-meelt,  esitavad väljakutse anti-kristuse esindajatele.

 Õnnetus ongi selles, et need inimesed on niisugusele eksiteele viidud, kus nad keelduvad  tegemast otsust võtta valitsemine Maa üle ning sellepärast on kõige kriitilisem etapp vaimsel teel see punkt, kus te teete selle otsuse või jätate tegemata. See on lause „olla või mitte olla!“ tõeline tähendus.

 Kuidas tõeliselt võtta valitsemine

Ma tahan, et te näeksite, et paljud otsijad on olnud vaimsel teel hulk  kehastusi ja loonud ülesmineva spiraali, kuid see ülesminev spiraal juhtis nad punktini, kus nad hakkasid looma allaminevat spiraali ja see punkt oli seal, kus teadlik mina otsustas, et nad ei taha Maa üle valitsemist võtta. Ehk siis, te olete kogenud suurt ja vaieldamatut progressi võrreldes madalama punktiga, kust ülesminev spiraal alguse sai, punktist, kus te põhja puudutasite.

 Kuid kõik, mida te tegelikult peate tegema, on keerata kell tagasi sellesse kohta, kus teie allaminev spiraal algas, nagu ütleb laulusõna: „California, siit ma tulen ja täpselt sinna  lähen tagasi, kust alustasin.“ Te olete liikunud tagasi tsentraalse väljakutse suunas vaimsel teel ja peate  ümber tegema otsuse, mis lõi teie ego. See  on  otsus mitte täita oma siinolemise eesmärki  OLLA kaas-looja ja võtta valitsemine Maa üle. Te võite veelkord seista silmitsi selle otsusega ja sel korral te peate, juhul kui te tahate olla vabad egost ja saavutada tõelist edu, otsustama aktsepteerida oma vastutust ja võtta valitsemine üle.

 Kui te otsust ei tee, siis kogu teie vaimne progress seiskub ja te hakkate vältimatult  looma järjekordset allaminevat spiraali. Ärge saage valesti aru. Kui te esimesel korral käivitasite allamineva spiraali, polnud te teadlikud sellest, mis juhtus. Te arvasite, et te tegite kõik hästi ja ei märganud, kuidas te sujuvalt libisesite kuristikku. Seesama asi võib juhtuda jälle ja ma pean teile ütlema, et paljud peavad end väga vaimseiks, kuid libisevad märkamatult mööda spiraali allapoole,  fokusseerudes iseendale, mis annab paratamatult järjest suurema kontrolli egole.

Mis on võti raskuse ületamiseks ja  sellest punktist ülespoole liikuma hakkamiseks, millest te allapoole langema hakkasite? Võti on selle peene vahe mõistmine, mida ego kunagi ei haara, kuid mida küpsemate vaimsete otsijate  teadlik mina on suuteline taipama. Võti on selle mõistmine, et kuigi Teadlik Sina on kavandatud Maa üle valitsemist võtma, ei ole ta kavandatud seda tegema omaenda jõu ega tarkusega. Kui teadlik mina peab tegema otsused, saab ta neis otsustes tugineda Kristus-meele visioonile. 

Teadlikul Sinul on tegelikult omaenda jõud, ta on kavandatud suunama jõudu ja ta teeb seda läbi tähelepanu. Kui te koondate oma tähelepanu millelegi, voolab jõud läbi teie nelja madalama keha üle tähelepanusilla, kuid jõud saab värvitud teie identsustundest, seepärast  peaksite te mõtisklema nende minu ütluste üle:

 Jeesus ütles neile otsa vaadates: "Inimeste käes on see
võimatu, mitte aga Jumala käes, sest Jumala käes on kõik võimalik."
(Markuse 10:27)

Mina ei saa iseenesest teha midagi. Ma mõistan kohut
nõnda, nagu ma kuulen, ja minu otsus on õiglane, sest ma ei otsi oma
tahtmist, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud.
(Johannese 5:30)

Kas sa ei usu, et mina olen Isas ja Isa on minus? Neid sõnu,
mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid Isa, kes asub minus,
teeb oma tegusid. 
(Johannese 14:10)

 Võtmesõnum on siin teadmine, et Teadlikul Sinul on võime identifitseerida ennast sellena, kellena ta iganes seda teha tahab. Kui ta identifitseerib end inimesena, kui olendiga, kes on lahus oma allikast, oma vaimsest minast,  ning tahab maapealset valitsemist üle võtta, kasutab ta selleks nelja madalama  keha jõudu. See teeb valitsemise ülevõtmise võimatuks ja mässib teid dualistlikku võimuvõitlusse, mis toimub ego ja anti-kristuse jõudude õhutusel üle terve planeedi. Olles tüdinud niisugusest dualistlikust võitlusest, otsustasid paljud vaimsed otsijad, et nemad enam ei ürita valitsemist võtta.

 Tegelikult osutub valitsemise võtmise püüdlus inimjõu abil võimatuks, aga kui te püüate teha seda Jumala jõus, siis on kõik võimalik. Jumala jõud, mis voolab läbi sinu, viib üksolemisse sinu Kõrgema Olemise, sinu vaimse mina  ja sinu madalama olemuse. Võti selle üksolemise rajamiseks on see, et Teadlik Sina aktsepteeriks ja ühendaks täielikuks tervikuks oma tõelise identiteedi  Jumalaga kaas-loojana, kellel on tegelik õigus maa üle valitsemine võtta ja seda vastavalt Kristus-meele visioonile.

 Kas näete, et ego ja anti-kristuse jõud teevad mida iganes nende võimuses olevat, et takistada teil sellesse identsustundesse jõudmist? Nad teevad seda, püüdes teid viia ego poolt  loodud ühte tasakaalustamata  äärmustest. Need jõud  töötavad  egosisese põhikonflikti baasil ja püüavad teie olemuses saada valitsevaks jõuks. Nad üritavad teid lähenema panna must-valge mõtteviisiga, püüdes Maad valitseda jõu läbi  või pakuvad halli lähenemist, keeldudes võtmast valitsemist. Kumbki tee, nagu tuhanded teisedki,  on vaid selleks, et takistada teil täitmast oma ülimat  eesmärki, nimelt saamast Elavaks Kristuseks. Selle takistamine ongi ego ja anti-kristuse jõudude  tegelik eesmärk.

See on viimane asi, mida nad  näha tahavad on see, et te OLETE see, kes te tõeliselt olete ning ainus õhkujääv küsimus on : „Kas te otsustate OLLA või lasete oma egol ja anti-kristuse jõududel jätkata enda manipuleerimist mitte-olemisse?“ See ongi küsimus ja sellele oskab vastata vaid Teadlik Sina!

 [1] Põhivõtmed küllusliku elu jaoks


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine