Kuues kiir: Tervenda ennast, teenides elu

Tingimusteta rõõm tõelisest teenimisest

Leedi Nada diktaat, kes on kuuenda kiire esindaja.
Edastatud 19. aprillil 2009 Lourdesis.

Nada on nimi, mis on mulle antud. Seda nime on seostatud teenimise ja abiandmise kuuenda kiirega. Kuid muidugi, nagu te olete märganud kõigi nende puhul, kes on enne mind rääkinud, OLEN MA ENAMAT. Miks me seda rõhutame? Sellepärast,  et me oleme avaldanud teile kirjelduse oma eelnevatest eludest selle mõttega, et meiegi oleme kunagi sellel planeedil kehastunud ja siis jäädavalt vaimsesse sfääri üles tõusnud ning kui meie seda suutnud oleme, siis suudate seda ka teie. Kuid me teame ka seda, et inimmeel, duaalsusemeel ütleb nii: „Oo jaa, Nada. Minu andmebaasis on väikene kast, kuhu ma olen sinu mahutanud.“ Jah,  muidugi, kui te mahutate mind andmebaasi piiratud formaati, siis ei suuda te  häälestuda minu tõelisele olemusele, sest ma ei saa mahtuda ühtegi maisesse andmebaasi. Mina olen tingimustest kõrgemal ja teenimine, tõeline teenimine on kõrgemal tingimustest. Miks, mu armsad, see nii on?

Te laskusite vabatahtlikult  materiaalse universumi tihedamatesse sfääridesse. Võib-olla olite te eelnevalt kõrgemas sfääris, kuid mingil kaalutlusel tulite te vabatahtlikult kogu elu tõstmist teenima. Kuidas te kogu elu tõstate? Miks teil üldse on tarvis tõsta kogu elu? Sellepärast,  nagu Maitreya oma raamatus selgitab, loob Jumal sfääri, millel on baasstruktuur, kuid see pole veel täielikult täidetud valgusega. Siis saadab Jumal iseenda pikendused sellesse sfääri, et nad oleksid avatud ukseks enama valguse toomisel ja teenides niisuguses protsessis, kasvavad Jumala pikendused oma enese-teadlikkuses.

Te tulite siia valgust tooma
Te tulite vormimaailma teenima valgusetoojatena, tõstma elu, kiirgama valgust, nii-öelda täitma maailma valgusega. Mis on see valgus, millest ma räägin? See on vaimne valgus.

Kui te soovite visuaalset illustratsiooni, siis mõtisklege planetaarse aatomimudeli üle, koos tuuma ja elektronidega selle ümber ja mõelge, kui palju on tühja ruumi selles. Kui te vaatate aatomi proportsioone võrreldes päikesesüsteemi mõõtmetega, siis on tegelikult elektronide ja tuuma vahel rohkem ruumi kui päikese ja kaugeima planeedi vahel. Te näete, et materiaalse universumi tasandil on ainestruktuuris  palju tühja ruumi ja seda ruumi on võimalik valgusega täita.

Te tulite siia oma valgust jagama.  Kuid sel ajal, kui paljud teie hulgast siia jõudsid, olid siin ees juba duaalsuseteadvusse laskunud olevused. Seepärast saite te kogemuse,  et teie valgust ei võeta vastu ja  see koguni lükatakse tagasi või saite te signaali selle kohta, et vaid siis kui valgus vastab mingisugustele nendepoolsetele tingimustele, on inimesed nõus selle vastu võtma. Niimoodi järk-järgult olete te omaks võtnud järgmised ideed:

te kas te värvite valguse vastavalt vastuvõtjate tingimustele või
surute endas maha läbi teie tuleva valgusvoo.

Ja niimoodi, mu armsad, saab alguse haiguse tegelik põhjus igas füüsilises kehas ja see on  seotud valguse mahasurumisega oma kõrgemates kehades. Kui te surute endas maha valguse, siis muidugi mõista, pole te ka Elu Jões, te ei tunne täitumistunnet, õnnetunnet, te pole rahus, rõõmsameelne. Te ei tunne, et Elu on teie sees.

Nüüd, mu armsad,  avastavad inimesed äkitsi, et nende füüsilises kehas on haigus,  mis võib tegelikult keha surmata. Ja mida nemad siis teha püüavad? Nad püüavad veelgi valgust summutada. Kui mahasurumisest sai alguse ahelreaktsioon, mis viis füüsilise keha haiguseni, kuidas võiks siis suurem allasurumine aidata terveneda? Nagu on selgitatud, tulevad inimesed vaimsesse liikumisse ja nende ego teisendub niinimetatud vaimseks egoks, ego hakkab kohandama end vaimse õpetuse järgi, võttes õpetusest üle need omadused, mida ta peab teie ärapetmisel vajalikuks. Paljudel juhtudel hakkab inimene käituma siis teatud viisil, et näida vaimsena. Näiteks arvab ta, et vaimsust näitab see, kui ta teatud asjad jätab välja ütlemata.

Minu sõnumitooja mõistis lõunalauas, et ta kasvas üles keskkonnas, kus igaüks surus maha oma emotsioonid ja ta on jõudnud punktini, kus ta tunneb mugavust  positiivsete emotsioonide väljendamisel, kuid ei tunne end samavõrra mugavalt niinimetatud negatiivsete emotsioonide väljendamisel.

Paljud teie hulgast tunnevad ära sama mustri. Te mõistate, et vaimses liikumises on mõned asjad kohased ja teatud asjad ebakohased. Kuid, mu armsad, miks on teil neli madalamat keha? Sellepärast, et materiaalne universum omab nii madalat vibratsiooni, et te ei suuda siin olles väljendada valgust eetertasandil otse. Te vajate madalamaid kehasid, mis vastavalt suunavad valguse tihedamasse vibratsiooni kuni materiaalse universumi tiheduseni välja.

Niisiis, on teil neli madalamat keha, mis on mõeldud olema valguse kandjaiks, mis tähendab, et kui te materiaalses universumis oma valgust väljendate, siis peate te seda väljendama, lastes sellel voolata oma Kõrgemast Olemusest oma identiteedikehasse, sealt läbi mentaalse keha emotsionaalsesse kehasse ja siis füüsilisse, mille kaudu te seda väljendate erineval moel. Üks väljund valguse väljendamiseks on näiteks teha seda läbi sõna – kuid ka läbi naeratuse, pilgu, väljendades emotsiooni, mis on siiras ja tõeline, luues tõstva energeetikaga keskkonna.

Mahasurutud emotsioon blokeerib valgusevoo
Ma tahan siin juhtida teie tähelepanu sellele, mu armsad, otsus midagi maha suruda endas, peatab energiavoo. Kui midagi on maha surutud, siis ei saa see voolata. Ja kui see voolata ei saa, siis see kuhjub. Paljud inimesed võtavad omaks kes on omaks võtnud teatud identsustunde, mis seab neile teatud piirangud näiteks selles, mida on sobiv mõelda või uskuda. Siin tekib emotsionaalses väljas mahasurumine ja allasurutud emotsioonid hakkavad kuhjuma ning kui emotsionaalne keha ummistuma, siis ei toimi enam valguse vool, sest ta ei pääse allasurutud emotsioonidest läbi.

Seega ei jõua valgus enam teie füüsilisse kahasse, ega saa rakke uuendada ja rakud hakkavad väljendama elu puudumist – rakud hakkavad väljendama madalamaid ilminguid. Vaimuinimestena mõistate te, et kui teie füüsiline keha vajab tervenemist, siis teie kujutelm sellest, kuidas te peaksite /ei peaks ennast väljendama võib olla tõeliseks blokiks teie füüsilise keha tervenemise suhtes, sest te ei taha tunnistada, et tervenemiseks peate te taastama valgusevoolu läbi oma emotsionaalse keha. Ja ainus tee seda teha on minna nende emotsioonideni, mis on  kuhjunud ja saada need jälle voolama.

See tähendab, et te peate negatiivsete emotsioonide kuhjamise lõpetama ja lubama neil väljenduda ajutiselt, mu armsad, olenemata sellest, kui valed või madalad need näida võivad. Nagu te just kuulsite, selgitas keegi, et ta pidas mitu aastat päevikut ja väljendas seda, mis temasse tuli ja kui ta poleks seda väljendanud, siis poleks ta suutnud taastada voolu ning oleks kinni istunud sellel teadvuse tasandil, mis temas oli. Kas te, mu kallid, näete, et oma ego kaasabil, kes on enda peale võtnud vaimse isiku oreooli hoidmise, arvate te, et selle kujutelma  rõhutamiseks, et te olete vaimne isik, ei tohi te negatiivseid emotsioone väljendada.

Muidugi mõista kui te  negatiivselt reageerite, võivad teised teist halvasti arvata, nagu üks inimene teie seast seda New Yorki konverentsil koges. Kuid kui te jätkate nende emotsioonide allasurumist, siis mida te teete? Siis jätkate te ka voolu blokeerimist ja te ei suuda jõuda äratundmiseni oma tõelisest olemusest ning jääte madalama identsustunde lõksu. Muidugi, mu armsad, pole negatiivsed emotsioonid meeldivad ja muidugi ei pea neid väljendama suvalisel hetkel suvalises inimkoosluses. Ometi on teil tarvis emotsioone väljendada selleks, et te saaksite need läbi töötada ja mitte ainult teoreetiliselt aru saada, vaid vahetult kogeda, et te olete enamat kui emotsioonid. Kui te annate neile väljenduse ja vaatate neile otsa, siis näete te – ja teil võib olla selles suhtes Ahhaa-kogemus: „See ei ole mina, ma olen enamat kui see. See on vaid energia, mis on teatud vibratsiooni võtnud teatud tingimustel. Kuid see pole mina oma täiuses. Ma tunnen nii.“

Kui te ei jälgi oma emotsioone, ei suuda te näha, et te olete ENAMAT. Ja kui te keeldute nägemast ja tunnistamast, et teis  negatiivsed emotsioonid üldse ega taha neid väljendada, siis te jätkate lõhe kindlustamist, millest Ema Maria rääkis ja see lõhe on selle vahel, kus te olete ja kus te olla tahate ning te pole suuteline lõhet ületama, nagu eelnevalt illustreerisime. Te võite seda katkematult püüda, kuid sinna jääb lõhe ikkagi.

Vool peab saama taastatud, mu armsad. Ja kui talvel on jõgi külmunud, saab voolu taastada vaid siis, kui jää on jälle vedelaks muutunud, kuid enne, kui see vedalaks saab, peab seda kuumutama ja kuumutada saavad seda teie teadliku teadlikkuse poolt tagasihoitud emotsioonid, teie tahe vaadata neile otsa ja muidugi tunnistamine, et need negatiivsed emotsioonid on teie sees olemas.

Ma ei ütle seega, et te peate tunnistama või aktsepteerima emotsioone kui midagi tõelist ja kestvat, vaid te peate selleni jõudma, et teis on need emotsioonid olemas või minevikus on teis need emotsioonid olnud. Siis saate te vaadata endasse, mõistes, et teis olid või on teatud emotsioonid, sest te olete teatud teadvuse seisundis ning siis hakkate te mõistma – nagu on seda ka eelnevalt öeldud ja kõige selgemini Ema Maria poolt – et Jumal armastab teid tingimusteta, olenemata teie teadvuse seisundist, milles te viibite ja kui Jumal teid tingimusteta armastab, kuidas te ei saa siis iseennast tingimusteta aktsepteerida? Muidugi te saate, kui te lihtsalt tahate oma teadlikkust ümber lülitada, mu armsad.

Te saate viivitamatult muuta oma mina-pilti
Ma soovin, et te näeksite, et te suudaksite  silmapilkselt teha valiku mitte-aktsepteerimiselt aktsepteerimisse. Kas näete, miks te olete oma valguse maha surunud? Sellepärast, et teile tundus, et teie valgus pole teistele vastuvõetav ja seepärast olete hakanud mõtlema, et valgus pole üldiselt vastuvõetav. Kuidas te saate voolu taastada? Läbi äratundmise, et teie valgus on aktsepteeritav, sest see on Jumalale aktsepteeritav, see on Jumala väljendus ja seepärast on aktsepteeritav, et teie väljendate  seda valgust selles maailmas, hoolimata sellest, kuidas teised seda vastu võtavad või tagasi lükkavad, kes samuti tunnevad, et nad pole väärt seda valgust vastu võtma ja seepärast ei taha, et see valgus neid segaks.

Vaba tahte seadus annab teile täieliku õiguse oma valgust särada isegi siis, kui teised on kasutanud oma vaba tahet selle tagasilükkamiseks. Neil on vaba tahe teha, mida nad tahavad oma individuaalse teadvusesfääri piires, kuid neil pole õigust oma vaba tahet peale suruda väljaspool oma teadvuse sfääri ja seepärast pole neil õigust käskida teil oma valgus kinni keerata. Teil on õigus seda särada, hoolimata sellest, kuidas see teisi mõjutab, sest see on nende valik, kuidas nemad lasevad ennast sellel mõjutada.

Teie seas on mõned, kelles on niisugune emotsioonide allasurumise impulss, et te isegi ei suuda täielikult aktsepteerida oma väärilisust tõusta kõrgemale, olla avatud ukseks valgusele ja tarkusele ja armastusele ning teistele Jumala omadustele, mis teie läbi voolavad. Ma pean ütlema, et teie seas on mõned, kes ei saa edu suuda liikuda edasi oma praeguselt tasandilt enne, kui te suudate väljendama hakata mistahes emotsioone, mis teis on. Ma ei anna seega teile rohelist tuld, mu armsad, et elada ennast pahatahtlikult teiste peale välja, vaid ma ütlen, et on võimalik leida teatud keskkond koos terapeudiga või teraapiagrupiga, kus inimesed võtavad seda emotsioonide väljendamist kui tervenemisprotsessi  ning nad et võta teiepoolset emotsioonide väljendamist isiklikult – mis võib juhtuda teie abikaasaga, lastega või teiste lähedaste inimestega. Teiste sõnadega, ärge minge koju ega karjuge  oma naise peale. Karjuge terapeudi peale, talle on kuulamise eest makstud.

Kas näete, mu armsad, et probleem on  valguse voolu mahasurumises ja te ei saa seda probleemi lahendada samamoodi jätkates või koguni suurema allasurumisega, öeldes: „ Nüüd olen mina vaimne ja ma ei tunne niisuguseid tundesi.“ Kui te niimoodi tunnete, siis te ka niimoodi tunnete. Jälgige oma emotsioone, laske neil voolata ja kui te tunnete, et voolamine emotsionaalses kehas on vabanenud, järgnege voolule mentaalsesse valdkonda ning vaadake, mis on see arvamus või tõekspidamine, mis paneb teid arvama, et teatud situatsioonis peaksite te negatiivse emotsiooniga reageerima.

Vaid siis, kui te seda uskumust teadvustate, suudate te mõista, et pole olemas seadust, mis ütleb, et mingis situatsioonis olete te sunnitud reageerima negatiivse emotsiooniga. Negatiivselt reageerimine on teie enda valik ja teie enda valik on reageerimine nii, et te saate haiget. Teie ise arvate, et peate reageerima vihaga, kui teised teie peale oma viha suunavad. Oma uskumuse aktsepteerimiseks olete te teinud niisuguse valiku ja see  uskumus on loodud Jumalast lahusoleku ja duaalsuse illusiooni baasil.

Olemise kontseptsiooni mõistmine
Niisiis, te suudate mõista, et olete enamat kui see uskumus, te suudate eraldada ennast niisugusest uskumusest, vaadata sellele otsa ja öelda: „Kas ma tõest tahan niisugusel viisil reageerimist jätkata, minna negatiivsesse emotsiooni?“  Siis mõistate te, et tegelikult olete te enamat kui see uskumus. Siis saate te minna edasi identiteedikehasse ja öelda: „Missugune on see identiteet, mis andis mulle põhjuse niisugust piiratud uskumust enese kohta aktsepteerida. Mis andis mulle põhjuse arvata, et ma olen jõuetu olevus, kes reageerib teatud viisil välisele ärritajale?“

Siis lähete te identiteedikeha tasandile ja hakkate häälestuma tõsiasjale, et te olete vaimne olevus ning te näete, et olete tõeline  ja kõik, mis pärineb duaalsuseteadvusest, on ebatõene.  Seepärast pole teil kohustust lasta ebatõelusel mõjutada tõelist teid ja pole ka niisugust seadust, mis ütleks, et tõeline teie peab teatud moel reageerima sellele, mis pole tõeline. Te võite valida ja teha  valgustatud valiku,  sest nüüd näete te, kes te olete ja miks te siin olete. Te näete, mis probleem Maa peal valitseb ja kuidas on seda võimalik ületada, lastes läbi enda valgusevoolul voolata.

Nagu me oleme arutanud, ei saa inimene olla avatud ukseks, ei saa olla sõnumitoojaks, kui te püstitada tingimused, missugune  peab olema maailm või valgus või kuidas eluvool peab enda väljendama. Mu armsad, mis on Olemise kontseptsiooni sisu, kas te mõistate seda õigesti?

Läheme tagasi Moosese aega, kui ta mäe otsas olles küsis Jumalalt tema nime. Te teate traditsioonilist vastust sellele: Mina Olen Kes Ma Olen ja te teate tõelist tõlgendust sellele -  Ma Olen Igas Hetkes See Kes Ma Olen. Igal hetkel ja ajal saan ma olema see, kes ma saan olema,  olenemata sellest, kes ma olin hetk tagasi. Just praegu olen mina see, kes mina olen. Ja seda olenemata sellest, mida keegi minust arvab või kes ma saan olema tulevikus.

Kui te olete oma Olemises, väljendate te seda, mis tuleb teisse sel hetkel, kuid mida iganes te sel hetkel ka väljendate, ei loo te mentaalset kujutist, mis ütleb: „Sellepärast, et ma käitusin minevikus teatud viisil või tegin mingi teo, peab see käitumine või tegu mind tulevikus piirama jäämagi. See, kuidas ma väljendasin end hetk tagasi, peab minu eneseväljendamist tulevikus piirama.“ Kui te olete oma tõelises Olemises, olete te Elu Jõe voolus. Te väljendate sellel momendil seda,  mida iganes tahab elu teie läbi väljendada ja te ei pea hukka mõistma, hindama, analüüsima seda oma välise meelega. Laske vaid sel voolata.

Kas näete, et see on Olevikus Olemine, kuid paljud teist on kas tulevikus või minevikus, sest nad mõtlevad minevikule ja vigadele, mille nad on teinud ja nad usuvad – kui pimedusejõud neile kõrva sosistab – et need vead, mille nad on teinud minevikus, on neile selle mustri sillutanud, mida mööda nad peavad astuma praeguses hetkes ja tulevikus. Või on nad teadvustavad, et nad peavad olema enamat kui nad on praegu  ja nad loovad endale kujutelma oma õigest olemisest ning hakkavad ennast sellesse kujutelma piitsutama, luues seega vaimse isiku või vale-mina. Niimoodi end piitsutades jäävad nad alatiseks ühe sammu maha või mingi vahemaa kaugusele, et olla Kristus tegudes.

Olemine oma tõelises olemises ja Kristus-olemine on sünonüümid. Kes on Kristus? Ta on üks neist, kes voolab koos Elu Jõega. Kristus-olemises puuduvad reeglis. Pole olemas reegleid selle kohta, missugune sa olema pead, kuidas sa pead oma olemust väljendama. Te voolate koos Elu Jõega. Mida Elu Jõgi tahab, mu armsad, mis on ta voolamise eesmärk? See on kogu elu tõstmine. Kui sa oled oma Olemises, siis ei sea sa mingeid tingimusi selle kohta, kuidas sa pead end üleval pidama antud situatsioonis. Sa ei ütle: „Ma olen saanud oma vaimsetelt õpetajatelt teatud äratundmised selle kohta, kuidas käituda ning nüüd pean ma reageerima teatud viisil selles ja kõigis teistsugustes sarnastes situatsioonides.“ Te voolake koos Elu Jõega.

„Vea-teadvuse“ ületamine
Isegi siis, kui te teete midagi, mida teised inimesed veaks võiksid pidada,  ei pea te laskuma sellesse teadvusse, et eks ta siis viga oli. Miks nii, mu armsad,? Sest te teate, et missugune te ka polnud hetk tagasi, on praegusel momendil teil täielik vabadus ja õigus olla uues olemises. Kui te hetk tagasi väljendasite  oma olemisega mitte just oma olemise kõrgemat potentsiaali, siis võite te nüüd valida olla ENAMAT.

Miks analüüsida ja nuriseda mineviku üle? Miks kindlustada Jumala tervikust lahusoleku illusiooni sellega, et te pole seal, kus peaksite olema? Te tegite teo, mis oli teie olemise väljendus. Võib-olla te tundsite, et see polnud teie kõrgeim võimalik olemise potentsiaal, siis ärge mõistke end hukka, vaid lihtsalt OLGE ENAMAT. Voolake koos Elu Jõega.

Ärge seiske paigal ja analüüsige: „Miks ma tegin selle vea? Kuidas ma saan hoiduda selle vea tegemisest tulevikus?“ Analüüsima hakates eraldate te ennast Elu Voolust selle asemel, et lihtsalt olla ENAMAT. Elu Vooluga kaasa voolates näete te, et selles ei ole vigu. Miks see nii on? Sest te olete elu teenimise voolus. Ja mida Elu Jõgi teha püüab? Ta püüab kõrgendada kogu elu.

Kujutlege ennast minemas tänavatele ja kohtamas teatud inimest ja see inimene on teatud teadvuse seisundis ning ei suuda vastu võtta vaimset tõde selles ulatuses, mis on omane teile. See inimene võib vajada niiöelda tassitäit külma vett Kristuse nimel, mingit sõna või repliiki või see võib olla ka midagi muud. See inimene vajab teatud võtit selleks, et astuda järgmine samm isiklikul teel.

Te ei lähe ükskõikselt mööda. Te püüate seda inimest vaimses kõrgemale aidata, ja seda saab teha selle inimese teadvuse seisundist lähtudes. Kui tuleb mängu analüütiline meel, tahate te luua andmebaasi, mis ütleb: „Seda inimest, seda tüüpi inimest saab aidata sedamoodi.“ Teil on analüütiline meel, ego, kes hindab iga inimest, keda kohtate ning ütleb: „Missugusesse failifolderisse see inimene kuuluda võiks? Missugune minule teadaolev märgend praegusel juhul kehtib? Kui ma selle välja mõtlen, siis ma tean, kuidas niisugust tüüpi inimesega käituda.“

Iga inimene on unikaalne indiviid
Te näete, mu armsad, et pole võimalik isikute kategooriaid luua, sest igaüks on täiesti unikaalne indiviid, mida ka te väga hästi teate, mu armsad.  Sest te vaatate iseennast ja mõistate, et kui on midagi niisugust, mida te pole veel omandanud  selleks, et saavutada oma tõeline olemine, siis võib olla, et te ei saa seda läbimurret teha samal moel, kuidas teised on seda teinud. Te vajate konkreetset individuaalset võtit ja sisekaemust oma olemise lukust lahti keeramiseks. Kuigi te võite saada teistelt abi ja inspiratsiooni, saabub see punkt,  kus te peate nägema palki oma silmas.  Konkreetne individuaalne blokk seisab teie täieliku eneseaktsepteerimise tee peal ees.

See on iga inimesega nii, mu armsad. Seepärast ei saa te Elu täies väes teenida senikaua, kui te olete analüütilise meele lõksus. Te saate Elu täielikult teenida, Olles Elu Jões, sellega koos voolates. Kui te kohtate inimest, siis te väljendate spontaanselt just seda, mida vajab see inimene järgmise sammu astumiseks. Ja kui te kehtesta endale traditsioonilist käitumist, öeldes: „Oo, nii pean ma ütlema või tegema alati, sest see tõesti aitas üht inimest ja ma pean saama aidata teisi inimesi täpselt samal moel.“

Niisugust lähenemist illustreerib ilmekalt ütlus: „Kui ainus tööriist teie tööriistakastis oleks haamer, siis te arvaksite, et iga probleem on nael. Ja te peate ta sisse lööma nii, nagu te olete seda alati teinud.“ Elu ei ole midagi niisugust, mida te saaksite kategoriseerida, mu armsad.

Elu ei ole mehhaaniline seade
Vaadake materiaalse maailma teadlasi, kes on uurinud ja uurinud ja uurinud, püüdes tungida sügavamatele tasanditele. Alguses hakkasid nad keha organeid lahkama ja lõikama keha, et näha, mis on selle sees, kuid nähtavate organite ja kontide ja struktuuride põhjal ei saa haiguse põhjust täielikult selgitada. Teaduse edenedes – või nii-öelda teaduse arenedes – mõistsid nad, et on olemas väiksemad üksused, mis asuvad organites – nimelt rakud.

Mõnda aega arvati: „Nüüd me oleme avastanud lõpliku ühiku ja sellega seoses suudame me avastada kõik probleemid ja lahendada tervise ja elu mõistatuse.“ Kui nad mõistsid, et rakkude sees on veelgi väiksemad struktuurid.  On olemas DNA, ja rakud koosnevad molekulidest, molekulid omakorda aatomitest. Aatomid koosnevad aatomisisestest osakestest ja siin on teadlased peatuma jäänud. Nad usuvad tegelikult, mu armsad, et kui nad teavad ehitusblokke, mis teie füüsilise keha üles ehitavad, suudavad nad teha seda, mida dr. Frankenstein üritas teha – panna kokku keha mehhaaniline duplikaat, mis siis mehhaaniliselt ellu ärkab.

Nad usuvad – mõned  neist usuvad – et elu on midagi mehhaanilist, masinlikku ja kui suudetaks luua vaid õiged seadeldised ja hoobad ja rihmarattad, siis lülitub masin sisse ja te olete loonud elusa vormi. See pole nii, sest te teate, et kvantfüüsikud on läinud kaugemale subatomaarsetest osakestest ja aru saanud, et subatomaarsed osakesed on kuidagi teadvusega seotud. See on puuduv lüli praeguses teadvuses selle mõistmisel, et kõik on teadvuse väljendus.

Järelikult on elu teadvuse väljendus ja elu on elus, sest ta pole prognoositav, ta pole mehhaaniline, teda ei saa kategoriseerida, teda ei saa tükeldada rihmaratasteks, hoobadeks ega selleks ega teiseks masina aspektiks, mu armsad.

Elu on  spontaanne. Elu on loov. Ja kui te olete Olemise voolus, siis te olete iga kohatava inimese jaoks just see, keda ta vajab. Üks inimene võib vajada leebet julgustust ja emalikku hoolitsust. Teine inimene vajab šokeerimist, et välja saada oma perfektsionismi või üleolekuseisundist. Mõni võib olla nii lõksus mingis mentaalses kujutelmas, et te peate tegema midagi, mis tundub veana selle kujutelma vaatevinklist vaadatuna ja siis demonstreerima, et teie võite edasi liikuda ja et see viga teid ei piira.

See, mu armsad, on Olemine. Kuidas see puutub tervenemisse? Tõeline tervenemine toimib siis, kui te lähete Olemise voolu. Paljudel juhtudel on teil kõigis neljas kehas blokid, kuid eriti emotsionaalkeha takistab voolu teie Kõrgemast Olemusest, takistab valguse voolamist füüsilisse kehasse. Emotsionaalne keha vibreerib otse füüsilise keha kohal ja kui valgus ei suuda läbistada emotsionaalset keha, siis võite te istuda ja aru saada millestki intellektuaalselt, te võite isegi kinnitada kordi ja kordi: „Ma olen vaimne olevus.“ Kuid kui valgus ei pääse läbi emotsionaalse keha, siis ei saa ta füüsilist keha tervendada. Ta ei saa varustada keha selle kiirendamisega, mis paneb rakud kiiremini vibreerima selleks, et sõna otseses mõttes paisata ebapuhtused minema.

Teie emotsioonid pole teie vaenlased
Te peate julgema jõuda selleni, et mitte alla suruda oma emotsioone, mu armsad, ja mõista, et teie emotsioonid pole teie vaenlased. Teie emotsioonid on üks väljendustest, mis peavad aitama luua elu täiust, tuua teie  kõrgemat visiooni füüsilisele tasandile. Teil võib olla, mu armsad, hea mentaalne visioon sellest, missugune on suurepärane füüsiline tervis. Te võite visioonile keskenduda, võite teha väliseid kinnitusi, kuid kui te ei suuda tõeliselt tunda seda visiooni, tunda suurepärast tervist, tunda terviklikkust, siis see jumalik terviklikkus ei saa teie füüsilist keha toita.

Mis toidab füüsilist keha? Füüsilise keha toitmine toimub Alfa ja Omega printsiibil. Omega aspekt on see, mille te võtate endasse läbi toidu, päikesevalguse ja nii edasi. Kuid nagu ma olen selgitanud, on teie keha enamat kui masin. Ta saab funktsioneerida siis, kui ta saab ka vaimset toitu. Toit, mida te sööte, on vaid vahend kõrgema toidu, vitamiinide ja mineraalide saamiseks kehasse. Teie emotsioonid on samuti füüsilisse valdkonda vaimse valguse toomise vahendid, sest teie rakud on suutelised absorbeerima vaimset valgust.

Kui teie emotsioonid on blokeeritud, kuidas saab siis valgus alla laskuda? Täiuslikku tervist ei saa ainult füüsilise keha kaudu. Ärge püüdke maha suruda, eitada või ära põgeneda selle eest, mida te tõepoolest tunnete. Kuulake oma tundeid. Tunnistage neid. Väljendage neid, kui te tunnete, et see on vajalik, mu armsad. Las eluvool voolab läbi teie emotsionaalse keha.

Ema Maria rääkis vajadusest lahti lasta, mu armsad. Te peate lahti laskma vajaduse emotsioone maha suruda, lahti laskma emotsioonide analüüsimise ja kategoriseerimise idee. Emotsioonid on energia liikumises. Kui te tahate seda liigitada ja märgendada, siis te peatate voolu. Te ei saa ületada negatiivseid emotsioone neid liigitades ja neid tagasi hoides. Te saate nad ületada, saades üle uskumusest, mis nad lõi ja neutraliseerides madala vibratsiooniga emotsionaalse energia.

Te suudate seda, taastades voolu, kuid voolu ei saa te taastada, kui eitate oma negatiivseid emotsioone, arvates, et siis peaks vool taastuma. Tegelikult on ainukene viis negatiivsest emotsioonidest vabanemiseks voolu taastamine, sest ainult kõrgsagedusliku energiavoolu taastades saate te teiseks muuta ja kiirendada madalama sagedusega energia, mis on emotsionaalsesse kehasse kuhjunud.

Kui te olete blokeerinud oma emotsioonid ja loonud harjumuse neid mitte tunnistada, siis olete te lõksus. Sel juhul peate te midagi võrrandi muutmiseks tegema. See võib olla teraapia või vaimsed harjutused. Ma võin kinnitada, et Ema Maria rosaariumid on kavandatud spetsiaalselt voolu taastamiseks läbi teie nelja madalama keha. Kuid ma pean teile ütlema, et oluline on lülituda tegevustesse, mis koondavad teie tähelepanu millelegi positiivsele, et te tunneksite positiivset tunnet endast läbi voolamas.

See võib olla vaimne tegevus või muusika, nagu eelnevalt sai räägitud, kuid ma annaksin nõu, mis ilmselt paljudel radikaalne tundub. Muusika kuulamine võib häälestada teid  kõrgemale vibratsioonile, nagu Ema Maria püüdis selgitada, kuid ainuüksi häälestumisest vaimsele valdkonnale ei piisa. Te peate järgmise sammu astumiseks selle tooma alla materiaalsesse valdkonda  ja ankurdama selle sinna.

Seda saab teha mitmel moel, mu armsad. Te kõik olete kogenud, et positiivse vestluse käigus inspireerite üksteist, kui teil on olemas see vool. Paljud teie hulgast ongi suutnud juba selle voolu suurel määral taastada, kuid palju on neid, kes seda protsessi pole alustanudki ja on niivõrd blokeeritud, et nad vajavad mingit tõsisemat vahendit. Muidugi on teraapia vägagi põhjendatud valik. Õige on ka neid emotsioone väljendada, mu armsad. Ma panen ette, et te võiksite leida koha, kus saate olla üksi ja ei pea muretsema sellepärast, et keegi võiks teid häirida. Niisuguseks kohaks võib olla loodus  või mõni eraldiolev ruum või isegi auto – ja te väljendage sõnades oma emotsioone ja öelge need välja. Andke väljendus tundele endale, on see siis viha, vihkamine või miski muu.

Andke sellele väljendus nii, et te selle tunde ära tunnete. Te võite muidugi alati  kutsuda välja valgust rosaariumi, dikriisid lugedes selle energia muutmiseks ja ümberkujundamiseks.

Emotsioonide väljendamine ja energia väärkasutamine
Kuid mõistke üht asja,  mu armsad. Paljud teie hulgast mõtlevad, et kui väljendada negatiivseid emotsioone, siis  on niisugune väljenduse andmine energia väärkasutamine. Kuid mida te tegelikult teete? Te väljendate midagi, mis on juba emotsionaalses kehas olemas, energiat juba ongi vääralt kasutatud ja see energia seisab.

Andes sellele väljenduse, murrate te läbi surnud seisu ja energia saab liikuma hakata. Kui nüüd on taastatud liikumine, siis saab valgus Ülevalt hakata voolama, sest nüüd on emotsionaalses kehas sissevoolukoht olemas ja te murrate end lõksust lahti.

Seda tehes tunnete te vabanemist. Kui te ei saa häälega end väljendada, siis kirjutage. Kirjutage päevikut, nagu on ka selgitatud ja nagu paljud on läbi aastate ka teinud – üles kirjutanud oma mõtted ja tunded. Neid üles kirjutades, mu armsad, olete te suutelised vaatama neile otsa väljapoolt ja te suudate ennast oma emotsioonist eraldada.

Lõpuks  teen ma järgmise ettepaneku: leidke endale koht, kus saaksite olla teiste poolt häirimata ja laulge siis mingit laulu, mis tõstab teie teadlikkuse  vaimsesse sfääri. See sõnumitooja kirjeldas, kuidas ta autoga sõites New Yorkist Virginiasse  hakkas laulma üht teatud laulu, mis oli alati tema teadvust tõstnud. Niipea, kui ta laulma hakkas, tundis ta elustavat voolu ja ta lasi sel voolul tulla läbi laulu.

Kõik te võite seda teha muusika kuulamise asemel. Ma tean väga hästi, et paljude teie jumalik plaan ei näe ette publiku ees etendust anda ja olla piisavalt tasemel, et laulda või mängida publiku ees, kuid need, kes laulavad või mängivad teavad, et selles on suur vabanemine, seal tekib vool.

Ma soovin, et kõik teie hulgast taastaksid voolu, mu kallid, kuid te märkate, et teie olemises on teatud osa, kes ütleb: „Oh, ei. Mina seda küll tegema ei hakka. Mina küll täiest kõrist laulma ei kavatse hakata. See on rumal ettepanek. Kuidas saab ülestõusnud meister niisugust asja soovitada.“ Kuid, mu armsad, ka see konkreetne kogemus on näide sellest, kuidas te olete valgusevoolu alla surunud niisuguseid tingimusi seades.

„Tegelikult ei saa valgus minu läbi niimoodi voolata.“ Kas näete? See on vaid üks näide paljudest, kuidas häbelikkuse tunded või alaväärsuse tunne sellest, mis on sobilik ja mis mitte, muutuvad eluvoolu blokeerivateks tingimusteks teie olemuses. Miks siis ütles Ema Maria, et väga paljud on uurinud vaimseid õpetusi paljude aastate jooksul, kuid nad ei väljenda ennast sõnaliselt, nad ei suuda seda praktiseerida, nad ei suuda tegelikult muutuda ja seda sellepärast, et nad hoiavad kinni teatud tingimustest, mis voolu blokeerivad.

Kuuenda kiire initsiatsioonid
Mu kallid, pärast viienda kiire initsiatsioonide läbimist jõuate te teenimise kuuendale kiirele. Nagu Ema Maria on selgitanud, ei suuda te tuua vaimsust materiaalsesse sfääri enne, kui te suudate aktsepteerida end sellena, kes te olete - vaimse olevusena, kes väljendab enda olemust materiaalses sfääris, kuid selle täielikuks aktsepteerimiseks peate te praktiseerima. Ja kuidas te seda teete? Te praktiseerite,  teenides teisi elu vorme, mu armsad. Mis on tõeline teenimine? Teenimine on tõeline siis, kui te jõuate arusaamisele, et teenimine pole midagi, mida te teete oma vajaduste pärast, ego tunnustustunde pärast, selleks et kasulik olla, tunda kindlusetunnet või üleolekutunnet või selleks, et ego saaks ennast hästi tunda. Ego loob vaimse isiku, kes üritab teid teenima saada ego vajaduste rahuldamiseks.

Kuid tõelise teenimise puhul te ütlete: „Sellel inimesel on teatud vajadus ja ma ei saa  lasta oma välisel isikul takistada end olemast avatud ukseks.“ Te võite ka läheneda teisel viisil ja öelda: „Ülestõusnud meistrid tahavad midagi väljendada ja ma ei lase oma välisel isikul ees seista selle sündimisel.“  Nii toimis see sõnumitooja, kui ta sai aru, et Jeesus tahab teda kasutada avatud uksena oma tõeliste õpetuste edasiandmisel ning ta pidi ütlema oma ebakindlusetundele:“ Ma ei saa sellel lasta seista Jeesuse tee peal ees – ma pean oma ebakindlusest välja astuma.“

Mu armsad, kui te hakkate teenima teisi inimesi kõrgemal teenimise tasandil, siis hakkate te tõeliselt edu saavutama, eraldades ennast lahusoleva mina vajadustest. Te võite arvata, et te olete teeninud elu ja paljud teie seast ongi seda tõeliselt teinud, kuid  ma tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele, et mõned teie seast ja paljud inimesed maailmas,  olles teinud teenimise väliseid tegusid ja pidades seda teenimiseks,  on teinud seda vaid ego-mina vajadusi täites.  Niiviisi teenides, mu armsad, tugevdavad nad lahusoleva mina reaalsust.

Paljusid inimesed usulistes liikumistes on näiteks otsustanud pühendada oma elu Jumala teenimisele mingis konkreetses kirikus, kuid nad on tahtnud selle varjus demonstreerida  kristliku usu või teatud kiriku paremust ja isegi Ema Theresat rikkus katoliku kiriku  kriitikata omaksvõtmine.[1] Te näete, et niisugused inimesed teevad väliseid tegusid, mis on head ja mida rohkem nad häid tegusid teevad, seda rohkem nad kindlustavad ego illusiooni – et tema on hea. Ja heade tegude tegemise jätkamine viib ego ülima headuse seisundisse, kus ta arvab, et ta peab olema  aktsepteeritav Jumala silmis.

Kuid seda ei juhtu kunagi, nagu Ema Maria selgitas tähendamissõnas pulmarõivastest. Te võite tervet maailma ninapidi vedada, kuid Jumalat te ninapidi vedada ei saa. Jumal tunneb tõelise teenimise ja niinimetatud enesekeskse teenimise vahet. Jumal tunneb teie südant, kõikide inimeste südant.

Teil on vaba tahe. Te võite jätkata ego-mina täiustamise kogemuse saamist nii kaua kui tahate. See on teie õigus, mu armsad. Ma ei ole siin selleks, et öelda teile, mida valida, ma olen siin vaid selleks, et selgitada  teile teie valikute tagamaid. Paljud arvavad, et neil pole valikuid, et ainus võimalik tee Taevasse on ego-mina täiustamine. Nad ei näe, et nende identiteedis on midagi enamat kui ego-mina. Kuidas nad saaksid valida vabalt, kui nad ei tea oma valikuid, mu armsad. Te seisate kahe ukse ees ja te teate, mis on ühe ukse taga ja see tundub turvaline, kuid te ei tea, mis on teise ukse taga. Kuidas te saate sel juhul  teha vaba valiku, kummast uksest sisse minna? Meil, Ülestõusnud Väel, on õigus - ja see on ka meie rõõm – valgustada inimestele tõsiasja, et neil on ka teisi valikuid. Neil on alternatiiv ego poolt loodud valesse teenimistundesse jäämisele.

Illusioon, mis võtab vabaduse
Kui te ausalt oma elu peale tagasi vaatate, siis te mõistate, et mitmetel juhtudel on teile tundunud, et peate teist inimest teenima või nende eest hoolitsema. Seda sellepärast, et te olete loonud teatud kujutelma, teatud illusiooni ja seda sõnumitoojat inspireeriti ühele inimesele ütlema, et kui sa arvad, et sa pead kellegi eest hoolitsema, siis ütled sa alateadlikult: „Ma pole vaba valima, kes või mis ma olla tahan, sest ma pean väliselt teenima ja seepärast pean ma maha suruma oma olemuse väljendamise.“

Mu armsad, kas te näete, et paljud inimesed maailmas teevad teenimisetegusid, kuid nad ei tee seda tõelise teenimise teadvuse seisundis? Sest nad arvavad, et selleks, et teisi teenida, peavad nad nende vajadusi täitma teatud kindlal viisil. Mõelge, mida ma ütlesin hetk tagasi. Te jalutate tänaval ja kohtate inimest. Inimesel on mingi teatud vajadus ja selleks, et teda täielikult teenida, peate te andma sellele inimesele just seda, mida tema vajab selleks, et kõrgemale tõusta.

Väline analüütiline mõistus ütleb teile, et peate looma teatud kujutelma sellest, kuidas teie eeldatavasti teenima peaksite, kuidas peaks see eeldatavasti välja nägema teise inimese suhtes. Aga kui te nüüd uuesti üle loete või kuulate terve mu vestluse, näete te, mis ma ütlesin Olemise kohta, kui võtme kohta.

Kui te kohtate teatud inimest ja temal on mingid vajadused, siis on siin Alfa ja Omega aspekt. Inimese vajadused on Omega. Alfa on see, kes olete teie ja mida saab teie kaudu väljendatud. Ma ei palu teil otsustada välise minaga, mismoodi teenida. Ma palun teil taastada vool läbi enda olemuse, et teie olemus spontaanselt väljendaks seda, mida teine vajab, sest mida teine isik vajab muud, kui näidet ja selle demonstreerimist, et on olemas kõrgem teadvuse seisund kui see, milles see inimene praegu on lõksus.

Ja seda ei saa te demonstreerida välise meelega, lahusoleva minaga. Seda te saate demonstreerida vaid olles ise Elu Voolus.  Ja te näete, mu armsad, et kui te voolus olete – ja kui te näete, kui spontaanselt teie Kõrgem Mina annab teisele täpselt seda, mida teine inimene vajab – siis te ei tunne, et see piiraks teid. Te tunnete seda, kui oma tõelise olemuse kõige loomulikumat ja rõõmurohkemat väljendamist. Kas te näete erinevust selle vahel, et sundida ennast teenima ja selle vahel, et lihtsalt voolu astuda, lastes oma olemusel särada ning spontaanselt ja loovalt tuua esile täpselt seda, mis teist aitab? See on teenimise tõeline rõõm. Te olete kuulnud Meister MORE´i  väljendit: „Teenimise tasu on veel rohkem teenida.“ See on siis, kui te tõeliselt teenite, te tunnete nii suurt rõõmu, et te tahate kogeda veel suuremat rõõmu. Te sukeldute  tervenisti teenimise voolu, kus kõik saab rõõmuks.

Kogu teie elust saab rõõm. Te teenite alati ühel või teisel moel. Isegi siis, kui te vaikselt üksinda istute üksmeeles ja üksolemises on Kõrgema Olemusega – lihtsalt tundes oma Kõrgema Olemuse voolu läbi oma nelja madalama keha, mida te kiirgate vormimaailma – ka see on teenimine. Pole paika pandud reegleid, ega kitsendusi, ega tingimusi, kuidas Olemises olles teenida. See saab olla igakülgne, mu armsad ning igaüks teist omab ainulaadset kristallstruktuuri oma Mina Olen Kohalolekus ja kui  valgus voolab läbi selle, siis hakkab väljenduma Jumala olemise unikaalne väljendus, mida teised keegi ei suuda esile tuua.

Kui te lasete sellel läbi enda väljenduda, siis väljendab Jumal end teie läbi ja te tunnete seda rõõmu, mis on Looja enda rõõm väljendatud olla.

Te saate järgneda sellele rõõmule, sulanduda sellesse kuni te näete, et kõik on rõõm. Tõeline alus kõikide vormide taga on tingimusteta, igavestikestev, igavestivoolav, alati ennastületav rõõm.

Rõõm on elu mootor. Rõõm on õndsus. See on arusaamatu väljend ego- mina ajaoks, kuid kui te kogete rõõmuvoolus olemist, siis saab see ülima tähenduse.

Ma tänan teid kannatlikkuse eest ja ma loodan, et te olete valinud saada mingi koguse rõõmu minu jagamisest. Kui teil on aga teistsugune kogemus, siis armastan ja aktsepteerin ma teid tingimusteta. Te saata igal hetkel tulevikus valida rõõmule häälestatuse, mis Olen Mina. Jeesus tuli kuuenda teenimiskiire esindajana tooma rõõmu maailma  ja nii olen ka mina rõõmuvooluga üks.

Püsige voolus. Ja Olge rõõm maailmale.

 

 

 

 

 [1] Ema Theresa sisemise kriisi kohta saab rohkem infot veebilehelt www.askrealjesus.com


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine