Lühike ülevaade seitsmest kiirest

Esimene kiir: Jumala Tahe ja Jõud. Esimene samm loomisel või kaas-loomisel peabki olema tahe juhtida jõud endast väljapoole. Näiteks on vormimaailma Looja iseseisev ja sõltumatu olevus, kuid Loojaski on tahe olla ENAMAT, luues vormimaailma ja  saates endast sellesse enese-teadlikke pikendusi, et need saaksid kasvada teadlikkuses. Vaimse inimesena on kerge otsida isiklikku rahu ja luua keskkonda, kus on mugav. Kui inimene ei tee midagi selleks, et edasi viia elu, ei kasva ta teatud punktist edasi.

Vaadates võimueliiti kõrgema õpetuse valguses, on kerge näha, et paljud on väärkasutanud Jumala Jõudu, tahtes kasutada võimu teiste kontrollimiseks. Paljud vaimsed inimesed seisavad kõrgemal sellest, kuid on kerge  minna vastasäärmusesse ja mitte tahta ilmutada üldse mingit jõudu, arvates, et piisab sellest, et olla kena ja lahke igaühe suhtes. Kuid peab märkima, et Jeesus esitas kirjatundjatele ja variseridele – võimueliidile - aktiivselt väljakutseid selleks, et aidata ärgata inimestel. Paljud vaimsed inimesed jäävad alguses kinni tee esimestes astmetes, sest nad ei taha läbida initsiatsiooni  sellest, kuidas väljendada Jumala Jõudu tasakaalustatud viisil. Meistrid, kes töötavad esimesel kiirel, tahavad väga aidata inimestel seda õppetundi selgeks õppida, et inimesed saaksid astuda kõrgemale astmele oma vaimsel teel. Kuni õpilane pole läbinud esimese kiire initsiatsiooni, ei saa ta tegelikult edasi liikuda järgmisele kiirele, sest temale ei anta järgmisi initsiatsioone, kuni ta on tõestanud, et suudab väljendada jõudu ilma seda väärkasutamata.

Teine Kiir: Jumala Tarkus. Kui keegi on suunanud tahte kaas-loomiseks, on järgmine samm rakendada tarkust, et jõud saaks väljendatud tasakaalustatult nii, et ta tõstaks Kõiki. Jõu väärkasutamine väljendub lahusoleva mina tõstmises, oma mina upitamises võrreldes teistega, püüdes teisi takistada selleks, et iseennast tõsta. Seda püüavad teha võimueliidi grupid rahvaüldsusega.       Lülitumine Ühele Meelele, mida sageli nimetatakse Kristus-meeleks ja dualistliku meele illusioonide läbinägemine nõuab tarkust ja tarkus on vajalik selleks et teada, mis tõstab kõiki ja sel moel tegutsedes saab tegutseja kasvule olema maksimummõju. Teise kiire meistrid aitavad igal ühel leida seda tarkust iseenesest selle asemel, et otsida teadmisi raamatutest või pühakirjadest. Väline õpetus võib mõnikord tähelepanu kõrvale juhtida ja näida lõplikuna. Ideaalsel juhul stimuleerib väline õpetus intuitiivseid võimeid nii, et õpilane suudab kasutada „Teadmiste Võtit“ loomaks sisemise ühenduse oma kõrgema minaga  ja seega tarkuse meistritega.

Kolmas Kiir: Jumala Armastus. Paljud vaimsed inimesed arvavad, et nemad on tõeliselt armastavad, kuid mõtlevad selle all, et see armastus on alati mahehäälne  ja lahke olemine, mitte kunagi teistele väljakutseid esitades. Kuid see on vaid üks dualistlik poolus ja selle vastas on omav armastus, mis püüab kontrollida teisi. Jumalik Armastus on mitte-dualistlik, see tähendab, et temas pole tingimusi, mis tähendab, et selle saamiseks ei pea tingimusi täitma. Saab vaid aktsepteerida Jumalikku Armastust või seda tagasi lükata, kuid kui ollakse püütud duaalsuseteadvusse, siis ei suudeta aktsepteerida tingimusteta armastust. Tahetakse kindlaks määrata tingimusi armastuse väljendamiseks selle asemel, et tingimusteta aktsepteerida seda, mida vabalt antakse.  Kolmanda kiire meistrid püüavad aidata inimestel tõusta kõrgemale tingimuslikust  armastusest  -  mõlemad, nii omav armastus kui ka mahehäälne armastus on tingimuslikud  - selleks, et saada avatud ukseks Jumalikule  Armastusele ja lasta sel voolata läbi enda olemuse. Kuid on vaja mõista, et kui selle planeedi elanikkond on duaalsuse lõksus, ei ole tõesti armastusväärne jätta nad üksi  või mitte esitada väljakutset nende illusioonidele. Jumaliku Armastuse üht aspekti demonstreeriski Jeesus just nimelt selle läbi, et esitas inimeste illusioonidele väljakutseid.

Neljas Kiir: Jumala Puhtus ja Distsipliin. Kolm esimest kiirt Jõu, Tarkuse ja Armastuse kolmekordsest tulest vastavad Kristliku Kolmainsuse Isale Pojale ja Pühale vaimule. See kolmainsus pole lõplik, vaid vajab tasakaalustatust neljanda – puhtuse elemendi poolt, mis vastab Emale või Ma-ter elemendile. Neljanda kiire puhtus ja distsipliin on tõepoolest spetsiaalset laadi  tarkus, mida tihti nimetatakse Jumalikuks Tarkuseks. See aitab õpilastel aru saada, kuidas töötab materiaalne universum ja aitab neil luua distsipliini, mis aitab neid vältida ahvatlust väljendada oma kaas-loovaid jõude lahusoleva mina tõstmiseks. Tähtis on aru saada, kuidas töötab vaba tahe. Eneseteadlikul  olendil on täielik vaba tahe, mis tähendab, et ta võib kaas-luua kõike, mida tahab. Ometi ei saa ta vältida oma loodu kogemist, mis juhtub materiaalse vormi olukorras, kuhu kuuluvad ka füüsilised haigused ja elamine oma teadvuse keskel, kogedes maailma selle filtri läbi või mentaalse kasti läbi, mille kaas-looja on ise loonud. Kuna aga olevusel on täielik vaba tahe, loob mistahes tahte väljendus tagajärjed, mida olevus kogeb ajas ja ruumis ja loodu võib siis tõesti piirata   tema valikuid.   On vaja tarkust ja korda, et väljendada kaas-loovaid omadusi sel viisil, et see ei piiraks kaas-looja tuleviku valikuid. See pole mitte vihane Jumal, mis võtab sinult vabaduse, vaid sinu mineviku valikute tagajärjed. Ilma tarkuse ja distsipliinita saab kergesti luua nii palju piiranguid, et nende ümber-loomine võib võtta elusid. Neljanda kiire meistrid tahavad alati aidata õpilastel hoiduda  sellisest karma ja ümbersünni tsüklist.  

Viies Kiir: Jumala Tõde ja Tervenemine. Inimene peab jõudma teatud teadvuse tasandile enne, kui ta suudab ära tunda vaimse tee eksisteerimise ja põhjendatuse, mis viib inimteadvuse „tava“- tasandist kõrgemale. Kuid isegi kui õpilane tee leiab, siis õpilase motivatsioon tahta seda teed käia, sõltub õpilase teadvuse tasandist. Paljud alustavad vaimse tee käimist eesmärgiga saavutada midagi, mis parandab nende elu. Teiste sõnadega, alustavad kõik inimesed  vaimset teed, et saada mingit kasu lahusolevale minale. See tuleneb tihtipeale soovist omada teatud jõude, ebatavalisi teadmisi ja tarkust või soovist olla rohkem armastav. Ja kuigi need soovid pole valed, võivad nad olla tasakaalust väljas ning viia õpilase mitmetele pimedatele kõrvalteedele, mis tegelikult  pärsivad kasvu mitte-dualistliku teadvuse seisundi suunas.

Kui õpilane alustab neljanda kiire initsiatsiooni läbimist, võimendub temas elu ja elu eesmärgi kõrgem visioon. Ta õpib nägema sügavamat reaalsust selle kohta, et elu iga aspekt Maa peal on olnud vildakas tänu dualistlikele illusioonidele. See annab arusaamise, et kõik piiratud olukorrad – sealhulgas ka füüsilised ja mentaalsed haigused ja tasakaalutused – on olemas tänu kaas-looja võimete tasakaalustamata väljendamisele, mis on loonud killustatud mina. Seega pole vaimse tee tõeline eesmärk jõu, tarkuse või armastuse saavutamine selle lahusoleva mina jaoks vaid lahusoleva mina ületamine – mis on loomu poolest killustatud – ja eesmärk on saavutada enesetaju, mis on terviklik ja iseseisev. Tee tõeline eesmärk pole jõud, tarkus või hiilgus, vaid terviklikkus. Õpilane saab siis alustada tööd viienda kiire meistritega oma individuaalse terviklikkuse saavutamiseks.

Kuid kui teatud aste terviklikkust on saavutatud, vilksatab õpilasele teine tõepõhi, nimelt see, et kogu elu on üks, et tegelikkus on jagamatu, ühtne. Õpilane laiendab enesetaju, lülitades sellesse kogu elu ja see annab loomulikult soovi tõsta Kõiki kui iseennast. 

Kuues Kiir:  Jumala Teenimine ja Rahu. Kui õpilane hakkab nägema kogu elu üksolemist, võib ta liikuda teenimise kuuendale kiirele, tõstes Kõiki. Mõistmine, et kogu elu on üks selgitab ka seda, et Ühe Elu väljendusviiside vahel ei saa olla tegelikke konflikte. Kogu konflikt tuleneb duaalsuse illusioonist ja eraldatusest  ja seega on ainus viis tõelise rahu toomiseks aidata inimestel näha läbi ja ületada olemasolev duaalsusemeel ja selle illusioonideloor. Sellest punktist ületab õpilane iseenda eraldatud minale fokuseerimise piiri ja koondab kogu oma tähelepanu Kõigi tõstmisele, paljastades dualistlikud illusioonid. Seda tegigi Jeesus ja seepärast nimetakse teda „Rahuvürstiks“. Ainult need, kes tõesti näevad duaalsuse taha, võivad tuua rahu sellele planeedile, mis on niisugusel  puhul kõige vajalikum vaimse teenimise vorm. Kuuenda kiire meistrid on siin, et aidata kõigil õpilastel tõusta duaalsuseillusioonidest kõrgemale ja saada tõelise, mitte-duaalse rahu saadikuiks.

Seitsmes Kiir: Jumala Vabadus. Kes läbib  kuuenda kiire initsiatsioonid,  saavutab  tõelise vägivallatuse ehk mitte-agressiinsuse. Vaid lahusolev mina saab tunda end ohustatuna materiaalses universumis ja seda põhjusel, et ta samastab end materiaalsega.  Kui õpilane tõuseb seitsmenda kiire initsiatsioonini, hakkab ta ületama  kõiki enda füüsilise kehaga ja mistahes materiaalsega identifitseerimise piire. Ta hakkab taastama oma tõelist identiteeti vaimse olendina ning seega ei saa ta olla ohustatud ja teda ei saa isegi mõjutada ükski materiaalse maailma tingimus (kuid siin loeb inimese vaba tahe). See on tõeline vaimne vabadus.

Kui kellestki saab mitte-vägivaldne, siis ei tähenda see passiivseks muutumist. Vastupidi, ta muutub väga aktiivseks, püüdes teistel aidata vabaneda duaalsusest, kuid see ei saa teoks mitte lahusoleva mina mõistes, mis on materiaalsete tingimuste subjekt. Seda tehakse vaimse mina tähenduses, sest vaimne mina on vaba lendama vaimse reaalasuse suundadega kooskõlas nii, et mistahes olukorras on ta avatud ukseks teiste vabastamisel. Selle asemel, et olla lahusoleva mina või massiteadvuse tingimuste sunni all, on inimene nüüd vaba väljendama oma Jumalikku individuaalsust ja lendama selles voolus, mis püüab vabastada kogu elu. Seda jõudu nimetatakse mõnikord Pühaks Vaimuks ja mõnikord Elu Jõeks. Seitsmenda kiire meistrid on valmis aitama õpilasi sukelduda sellesse Elu Jõkke, kuni lõpuks saavad õpilased sellega üheks, saavutades seeläbi tõelise vabaduse kõigist materiaalsetest tingimustest ja seda ka juhul, kui nad on veel kehastuses.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine