Üheksas kiir – tasakaal

Gautama Buddha diktaat, edastatud 9. mail 2009.

Mina, Gautama tulen teiega rääkima üheksandast kiirest, kuid alustagem, vaadates tervikuks ühendamise kaheksandat kiirt, milleni te jõuate, kui olete läbinud seitsme esimese kiire initsiatsioonid – vaadakem seda õpetust veelkord.

Nagu ma ütlesin, jõuate te punktini, kus te peate astuma sammu tagasi, et näha üldpilti. Mida see tähendab isikliku tervenemise mõttes? See tähendab, mu armsad, et te näete füüsilise keha taga iseennast. Te näete, et tervenemine on enamat kui  füüsilise keha tervendamine. Tervenemine tähendab tegelikult terviklikkust, tervikuks saamist. See tähendab, mu armsad, et kui te olete läbinud seitsme esimese kiire initsiatsioonid, siis peate muutma oma vaatenurka nii, et teie esmaseks ja esmatähtsaks – tegelikult ainsaks – eesmärgiks siit edasi saab olema teie kogu olemuse terviklikkuse saavutamine.

Nagu ma eelmises edastuses ütlesin, on mõned läbinud küll initsiatsioonid, aga pole tervenenud teatud füüsilisest nähtusest või mingist teatud olukorrast. Nii ongi järgmine samm vajadus näha seda, mis pole tõenäoliselt veel tervik kõrgemates kehades – mitte ainult emotsionaalses, mentaalses ja identiteedikehas, vaid teie tajus, mis häälestab teid olema Jumalaga kaas-looja. See ei ole lihtsalt väline identiteedikeha, vaid teie identiteedikeha tuum, teie eeterkeha kõrgemad tasandid.

Te peate püüdlema seda tervikut saavutada, mu armsad. Ja selle leiate te siis, kui te lõpetate välise lähenemise ja otsite sisemist lähenemist. Mu armsad, miks te arvate, et väline lähenemine vaimsele teele saab olla üldse asjakohane, kui on tegemist salajaste kiirtega? Nagu ma olen selgitanud, asuvad need duaalsusemeelest kõrgemal ja ka kõrgemal lineaarsest meelest, mis tahab kõike analüüsida ja lahterdada.

Mu armsad, te ei saa tegelikult mõista salajasi kiiri intellektuaalselt.  Te võite muidugi luua intellektuaalse kontseptsiooni, tardunud kujutise, mille te projekteerite salajastest kiirtest  mingi teatud kiire  kontseptsiooni peale, kuid tõeliselt ei suuda te hõlmata seda lineaarse intellektuaalse meelega, mis tegelikult see salajane kiir endast kujutab. See tähendab jällegi, et on olemas risk, mille me võtame iga õpetuse sõnalise vabastamisega, mis puudutavad salajasi kiiri, sest on neid inimesi, nagu alati, kes näevad seda läbi oma lineaarse meele filtri, tahavad seda analüüsida, tahavad selle sobitada oma andmebaasi, mille nad on loonud ja mis põhineb mingisugusel vaimsel õpetusel, mida nad on praktiseerinud või uurinud kuni siiani.

Kuid siiski, me teame ka seda, et alati on neid, kes loevad ridade vahelt, kes mõistavad, et välised sõnad pole tegelikult nii tähtsad kui sisemine tähendus, mida sõnad kannavad. Siin ei ole tegelikult tegemist arusaamisega salajastest kiirtest või nende omadustest, siin on tegemist häälestumisega nendele, nende vibratsiooni otsese väljendamisega, isegi üheks saamisega iga kiire kohalolekuga, Vaimse Kohalolekuga üheks saamisega.

Pöördumine peaingel Uzzieli poole
Kuidas te tõeliselt  läbite kaheksanda kiire initsiatsioonid? Saades üheks kaheksanda kiire vaimse Kohalolekuga. See on loomulikult Buddha, kuid paljude jaoks saab see olema  raske samm, kuid kuna teil on peaingel Uzziel, kes on pakkunud, et kui keegi tahab läbida kaheksanda kiire initsiatsioonid, võib ta saada tema kaksikleegiks ja nii saab ta neid juhendada sisemistel tasanditel, kuni nad hakkavad end nägema Omega polaarsusena vaimsest valdkonnast pärit peaingli  Alfa polaarsuse suhtes. Te võite näha end Omega-polaarsusena oma Mina Olen Kohaloleku suhtes. Selleks, et läbida kaheksanda kiire initsiatsioonid, peate te minema kõrgemale  lineaaraset meelest. Te vajate niisugusest kogemist, mida vanal ajal nimetati gnosiseks [intuitiivne tõetunnetus] – üheks saamist, kus üheks saavad teadja ja teadaolev [teadmise objekt]. Kuid kas te näete, mu armsad, et lineaarne meel on sündinud duaalsuses ja sõltub duaalsusest teadja ja teadaoleva vahel, selle vahel, kes tajub ja tajutava objekti vahel?

See aga tähendab, et kui te näete läbi lineaarse meele filtri, siis igast tegeletavast teemast saab tajumise, analüüsimise, lahterdamise, märgistamise, hinnangute objekt. Siin oled sina ja seal on teema, mis ei ole sina, mis on sinust eraldiolev, mille suhtes on sinul distants ja sa tegeled sellega distantsi tagant. See, mu armsad, on kaasaegse teaduse Püha Graal, objektiivsus, nagu nemad seda kutsuvad, kus uurija ei ole uuritava osa, vaid on sellest eemal, nagu astronoom, kes vaatab tähti läbi teleskoobi, arvates, et temal pole tähtedele üldse üle mingit mõju, vaid ta on lihtsalt neutraalne, objektiivne uurija.

Kuid kui te jõuate punkti, kus te hakkate seitsmest kiirest kõrgemale minema, jõudes kaheksanda kiireni ja sealt edasi kõrgemale, siis peate te niisuguse eksiarvamuse, illusoooni neutraalsest, eraldiolevast distantsitagusest uurijast ületama. Pole olemas ühtki teadlast, kes oleks iial teinud tõeliselt objektiivse vaatluse, sest teadlane teeb vaatluse läbi oma teadvuse ja niikaua, kui te püüate uurida, niikaua, kui te end vaatlejana näete, niikaua ei saa te säilitada objektiivsust.

Mis on tõeline objektiivsus? See on gnosis, kus subjekti-objekti duaalsus lahustub ja te kogete üksolemist sellega, mis enne oli vahemaatagune objekt. Kuidas on see võimalik? Kuidas näiteks teie, mediteerides mäest, järvest või ookeanist, tõusete vaatlejana, kes selle peale mediteerib, kõrgemale neist objektidest – ja need objektid pole selgelt ju teie kui isik, teie kui keha, teie kui kehastuse osa?  Te suudate lahustada objekti-subjekti vahelise duaalsuse, mu armsad, kui te mõistate väga lihtsat, põhilist tõsiasja, mis kogu elu puudutab. Te näete, et  mina kui Buddha tulin välja Nirvanast ja inimesed küsisid: „Mis sa oled?“, vastasin mina: „Ma olen ärkvel.“

Kõigi ilmingute taga olev põhiline tõelus
Kui te olete ärkvel, siis mõistate te, et aluspõhine tõelus ei ole aine, ei ole energia, vaid see on teadvus. Kõik on teadvuse väljendus. Materiaalses maailmas pole midagi, mis lihtsalt niisama eksisteeriks. Kõik on Ma-ter valguse peale pandud projektsioon, mis toimib läbi spetsiifilise teadvuse seisundi.

Seepärast, kui te püüate tajuda mingit materiaalset objekti, nagu seda on näiteks kauge täht, vaid ainult füüsiliste aistingute kaudu – või aistingute pikenduse kaudu ning seepärast ongi teadlased loonud teaduslikud instrumendid – siis te tegelikult ei saa objektist teadlikuks. Te saate teada tema materiaalsed näitajad, kuid te ei saa tundma teadvust, mis projekteeris selle objekti Ma-ter Valguse ekraanile ja kuni te ei tunne seda teadvust, ei saa te tõeliselt tundma ka seda tähte. Te ei saa tõeliselt tundma omaenda päikest ja nende vaimsete olevuste  spetsiifilist teadvust, kes projekteerisid selle kujutise Ma-ter Valguse peale ja kes siiani hoiavad seda seal läbi oma teadvuse.

Seega soovitan ma, et need, kes tahavad minna kõrgemale kaheksandast kiirest, üheksandale kiirele, veetke mõnda aega, mediteerides päikese peale, oma päikese peale selles päikesesüsteemis. Ärge mediteerige selle kui füüsilise päikese peale, vaid kui vaimse päikese peale, kui vaimse olemise väljenduse peale, vaimsete olevuste poolt hoitava Alfa ja Omega polaarsuse peale. Siis lubage oma meelel kokku sulanduda vaimsete olevustega, kes teie päikese asustavad, keda nimetakse Helioseks ja Vestaks. Sulanduge kokku nendega nii, et te tunnete nende vibratsiooni, te tunnete nende Kohalolekut.

See on ainus viis teada saada, tõeliselt tundma saada salajasi kiiri ja seda, miks neid salajasteks nimetatakse, sest need, kes on kinni lineaarses meeles, nemad tahavad kõike objektidena käsitada ja ei suuda seepärast enda jaoks kõrgemate kiirte saladust lukust lahti keerata. Nagu ma ütlesin, ego jaoks pole siin midagi ülistada, pole midagi ego jaoks, mida ta võiks kinnitada või seadustada oma maailmavaatesse ja mille najal end teistega võrreldes upitada. Te näete, mu armsad, nagu ma selgitasin, on seitse esimest kiirt need, mille abil on üles ehitatud materiaalne universum ja seega on neil teatud väljendusjõud ja - kui teda on väärastanud duaalsuseteadvus – saab ego kaasata selle väärastatud tasakaalutu vormi ja kasutada seda oma võimu loomiseks või minna võimuvähendamise dualistlikku vastaspolaarsusesse, kuid siiski hoiab see ego läbi duslistliku võitluse  elus.

Muidugi võib ego projekteerida mingi pildi salajaste kiirte peale, luues neist mingi tardunud kujutise, mis teeb nad siis näiliselt dualistlikuks, kuid te peate aru saama, et salajasi kiiri ei kasutatud materiaalse universumi kui niisuguse ülesehitamiseks. Need on väljendused, mis on materiaalsest universumist kõrgemal. Ja seepärast peate te olema ettevaatlikud lineaarse meele ja tema tendentsi suhtes madaldada salajasi kiiri selle sfäärini, kus lineaarne meel saaks nendega tegeleda, analüüsida ja liigendada neid vastavalt oma äranägemisele.

Suhteline (relatiivne) meel ja dualistlik meel
Mu armsad, lubage mul avada teile peenikene vahetegemine, mida vähesed mõistavad. Me oleme rääkinud dualistlikust meelest ja me oleme rääkinud lineaarsest meelest, analüütilisest meelest. Mõnikord me kasutame neid ka samaväärsete terminitena, kuid kui te jõuate kõrgema arusaamiseni, siis mõistate te, et siin on peenikene vahe. Vahe on selles, et lineaarne meel on suhteline ja egomeel on dualistlik.

Analüütiline, lineaarne meel on oma sisult neutraalne. Seepärast teadlased, kes on väga intellektipõhised ja keskendunud analüütilisele meelele, on hakanud uskuma, et läbi analüütilise meele saavutavad nad objektiivsuse. Analüütiline meel võib lahterdada kõike suhtelisuse standardi järgi, millel on kaks vastandpolaarsust. Kuid analüütiline meel ei kehtesta vastandpolaarsusele subjektiivseid väärtushinnanguid. Seda teeb nimelt egomeel. Egomeel põhineb subjektiivsetel väärtushinnangutel. Analüütiline meel ütleb, et miski on nii või miski on naa, kuid ta ei ütle, et see on hea ja see on halb – seda teeb ego.

Te näete, et analüütiline meel pole tingimata teie vaenlane – see on vaid töövahend. Kui ego kehtestab väärtushinnangu selle peale, siis siin jäävadki inimesed dualistliku võitluse lõksu, kus nad arvavad, et üks ots on hea ja teine halb. Siis peavad nad poole valima hea poolele ja püüdma kurja hävitada.

Mida te saate teha, kui te hoiate lahus egomeelt ja analüütilist meelt? Te saate tegelikult kasutada analüütilist meelt teatud piires kui tööriista ego paljastamisel. Analüütilist meelt saab kasutada selleks, et näha, et ego väärtushinnangud on vastuolulised, neil pole mõtet ja nad seovad teid vaid dualistliku võitlusega. Niisiis saab teadlik mina kasutada analüütilist meelt ego paljastamiseks, mida mõned teie hulgast mitmel erineval viisil juba teinud on.

Te peate olema teadlik ka sellest, et analüütiline meel ei suuda kunagi tõusta kõrgemale sellest tasandist, kus kõik on tõlgendatav vaid suhtelisuse terminites. Tal peab olema kaks polaarsust, peab olema nendevaheline pinge. Analüütilise meele jaoks pole pinge tingimata võitlus, võitlus tuleneb hinnangutest, kuid see pinge siiski jääb ja seda pinget pole kunagi võimalik lahendada analüütilise lineaarse meele abil. Näiteks oleme me rääkinud ühest Loojast, kes ilmutab ennast läbi kahe vastandpolaarsuse, Isa laiendava jõu ja Ema kokkutõmbava jõu läbi. Analüütilise, lineaarse meele jaoks on laienemine väljaspoole suunduv protsess ja kokkutõmbamine täpselt vastandprotsess. Siit juba tuleneb justkui kaasasündinud pinge ja seda pole analüütilise meele kaudu võimalik lahendada. Lineaarne meel ei seleta ega lahenda  seda loomise kahe põhijõu vahelist näilist dilemmat. Lineaarne meel jääb neid nägema opositsioonilistena.

Selleks, et edu saavutada,  jõudes kaheksandalt kiirelt üheksandale – esimesele salajastest kiirtest, peate te jõudma lineaarse meele poolt seatud piirangute mõistmiseni ja mõistma, et teie kui teadlik mina olete enamat kui lineaarne meel. Seega ei pea te maailma kogema läbi lineaarse meele, vaid te saate, minna lineaarsusest kõrgemale ja saada intuitiivse kogemuse – ahaa-.kogemuse – mida sõnades ei saagi väljendada,  mis on kõrgemal sõnadest, sõnade ja kontseptsioonide kohal. Siis teate te, et olete kogenud midagi tõelist.

Üheksanda kiire väärtused
See toob meid üheksandale kiirele. Missugused on väärtused, mis iseloomustavad üheksandat kiirt? Püüdes neid sõnastada, viskan ma sööda lineaarsele meelele ja olge ettevaatlikud, et te ei lase ennast lineaarsel meelel segada. Lineaarne meel ajab omi asju ja üritab analüüsida ja lahterdada, kuid teades seda, peame me siiski kasutama suhtlemiseks sõnu. Sõna, mille ma annan teile üheksanda kiire kirjeldamiseks, on tasakaal. See on nüüd mõiste, millega lineaarsel meelel on raske tegeleda. See on mõiste, millega lineaarne meel tegeleda ei tahagi ja ta ei taha, et teie sellega tegeleksite. Te peate ära tundma, kui te oma seesmist seisundit jälgite, et ego mässab selle vastu, tuleb välja igasuguste põhjustega, sealjuures absurdsetega. „See ei saa tegelikult suur saladus olla, millest Ülestõusnud Meistrid rääkivad juba palju aastaid. Nendes salajastes kiirtes peab olema mingi salajane jõud.“ Ja seal ongi. Kuid egole pole see kättesaadav, sest ego saab tegutseda siis, kui on olemas tasakaalutus, milles on olemas pinge. Ego ei saa toimida, kui pole pinget, kahe polaarsuse vahelist vastasseisu, mis on loodud üksolemisest lahkulöömise protsessis. Ego ei saa üksolemist tunda ja seega on talle ka tasakaal tundmatu.

See toob meid ideeni, mis on tuntud ida religioonis juba sajandeid ja aastatuhandeid ja saab järk-järgult mõistetavamaks ka lääne pool ja see on karma kontseptsioon. Karmat nähakse tihti väga dualistlikes terminites hea ja halva karmana. See kontseptsioon sarnaneb väga lääneliku patukontseptsiooniga, kus te olete teinud pattu, tehes midagi valesti ja siis peab saama võlg või patt tasutud  enne, kui te vabaks saate.

Mu amsad, miljardid inimesed siin planeedil usuvad niisugust kontseptsiooni mingis variatsioonis. Nad usuvad, et kui nad midagi teevad, mis ei vasta mingile usulisele või muule standardile, siis nad peavad mingi teo läbi seda kompenseerima.

Mida tähendab karmat tegema, mida tähendab pattu tegema? See tähendab tasakaalustamata teo sooritamist. Mõistke nüüd midagi väga rafineeritut. Mõelge selle üle, mida ma ütlesin lineaarse meele kohta, mis on suhteline, kuid millel puuduvad väärtushinnangud ja siis paneb ego sellel peale mingi väärtushinnangu. Kui te võtate sellest valemist nüüd ego välja, muutub lineaarne meel vaid tegutsemise käigus maises sfääris tööriistaks. Te võite tegutseda läbi lineaarse meele ilma, et te karmat looksite, ilma et te pattu teeksite, kui te mõistate seda, et te olete enamat kui lineaarne meel. Kuid kui mängu tuleb ego ja näeb, et te olete eraldatud indiviid – kui te olete kaotanud oma üksolemise tunde oma Kõrgema Minaga, üksolemise tunde kogu eluga – siis asub ego tegevusse – läbi lineaarse meele ja hindab ära, mis on teie kui eraldatud olevuse jaoks hea. Selle asemel võiks püüda tõsta Kogu elu, väljendades oma jumalikke omadusi, mis ei ole tasakaalust väljas, mu armsad, mis karmat ei loo ja mis pole patt.

Mõlemad, nii ego kui lineaarne meel leiavad, et seda on raske mõista ja võimatu aktsepteerida. Lineaarne meel ütleb: „Hästi, kuid kui kaks inimest teevad ühe ja sama teo, siis teevad pattu mõlemad.“ Kuid see pole nõnda. Kaks inimest võivad teha väliselt sama teo, üks neist olles duaalsuseillusioonis, eraldatuseillusioonis ja see tegu on tasakaalutu, see on eesmärgiga tõsta lahusolevat mina, kuid teine võib teha küll sama teo, kuid ta on kõrgemal dualistlikust meelest ja püüab tõsta Kõiki ja siis pole see patt. See on tasakaalustatud tegu – tasakaaluallikast tulnud tegu. 

Te näete, et on olemas teatud teod, mida võib sooritada mitte-dualistlikult tasandilt, mis on hinnanguid mittelangetav ja juba puhtast kavatsusest tõsta Kõiki, pole selles teos tasakaalutust. Ma ei ütle siin, et see on rakendatav kõigis tegudes. Muidugi, kui te olete kõrgemal duaalsusemeelest, siis on neid tegusid, mida teil üldse polegi mõttes teha, mu armsad. 

Selles maailmas on tegu vältimatu

Te mõistate, et isegi siis, kui te olete saavutanud kõrgema teadvus seisundi, siis ikkagi nii kaua, kui te olete füüsilises kehastuses, peate te tegema teatud tegusid. Te ei saa olla kehastuses ja mitte tegutseda ühel või teisel moel. Kindlasti võite te käituda nii, nagu on käitunud paljud vaimsed inimesed minevikus, kui nad on jõudnud teatud teadvuse seisundisse, kus nad on duaalsusest kõrgemal, milles paljud teised on lõksus, siis näevad nad dualistliku võitluse mõttetust ja tühisust ja nad lihtsalt tõmbuvad sellest eemale, minnes kloostrisse või kaljukoopasse või mingil teisel moel isoleerivad end dualistlikkust võitlusest, et mitte selles osaleda, et mitte seda toita. Sellel on oma paikapidavus ja siit tuleneb ka, et vähesed võivad hoida vaimset tasakaalu paljude jaoks, jäädes puhtasse teadvuse seisundisse. 

Kuid vaimse tasakaalu hoidmine annab vaid lühiajalist kasu. See tegelikult ei aita Jumala kuningriiki ega Kuldset Ajastut ilmnemisse tuua. Ja meil pole vaja  - Veevalaja Ajastul – juurde veel neid vaimseid inimesi, kes tõmbuvad eemale ja isoleerivad end ühiskonnast. Vastupidi, me vajame neid, kes lülituksid aktiivselt ühiskonnaellu ja teeksid seda, olles tasakaaluseisundis, kus nende teod pole tasakaalutud ja seega ei lisaks nad pinget juurde, ei lisaks juurde võitluspinget, vaid demonstreeriksid, et võitlusele on olemas alternatiiv. 

Seda on vaja praegusel ajal. Selle eesmärgiga on paljud teist praegu kehastusse tulnud, et ilmutada võimalikkust aktiivselt osaleda ühiskonnaelus ja olla sealjuures duaalsusest väljas. Kuidas te seda ilmutaksite? Te saate seda ilmutada vaid siis, kui õpite ära, kuidas tegutseda tasakaalutult tegutsemata. Ilmselt ei saa te ühiskonnaellu tegevuseta lülituda, kuid tegelikult, mu armsad, isegi kui inimene istub Himaalaja koopas, on see tegu, see on tegu materiaalses valdkonnas. Üldjuhul peab inimene sööma. Inimene, kui ta sööb vaid puuvilja, siis peab see puuvili olema üles korjatud kellegi poolt ja sellesse koopasse toodud. Kui seda puuvilja poleks üles korjatud, mis siis oleks juhtunud? Selle oleks ära söönud loomad, teised inimesed, putukad või oleks see ära mädanenud ja sellest oleks saanud loodusliku ringi osa. Võttes juurvilja, juues vett, hingates õhku, te tegutsete. Te mõjutate keskkonda. Teil võib olla suhteliselt väike jalajälg nagu öeldakse, kuid te siiski tegutsete.

Miks mitte lülituda ühiskonda, kus teie teod võivad teenida inspiratsiooniallikana teiste inimeste jaoks läbi selle, et te demonstreerite, et olete  tõusnud kõrgemale sellest teadvusest, kus oleks vaja eemale tõmbuda selleks, et hoiduda dualistlikku võitlusse kaasakiskumisest? Sest te olete nimelt jõudnud  sinnamaani, kus te võite aktiivselt lülituda ellu ilma, et teid kistaks dualistlikku võitlusse, ilma, et te lasete maailmal kiskuda end võitlusse, kiskuda end Samsara Merre, kannatustemerre.

Kaaluge ühinemist põhijõuga
Selle te saate saavutada  üheksanda kiire tasakaaluga, mõtisklege selle üle. Peaingel Uniel, mis tähendab ühendust, üksmeelt, ühendab üheksanda kiire väärtuse, laieneva ja kokkutõmbava jõu, nähes neid Ainulisuse väljendusena.

Ja nagu seitse kiirt saavad alguse Ainulisusest, on nii ka laieneva ja kokkutõmbava jõuga ja kui te seda näete, siis tunnete te ära, et laienev ja kokkutõmbav jõud ei ole opositsioonilised. Nad ei vastandu üksteisele, vaid nad täiendavad üksteist. Kui poleks jõude, mis koos toimivad, siis poleks võimalik luua eristuvaid vorme.  Sellepärast ilmutab Jumal end laieneva ja kokkutõmbava jõuna. Laienemine peab toimima iga vormi puhul, mis on projekteeritud Ma-ter Valguse ekraanile.

Võtame teadusliku Suure paugu teooria. Hiigellaienemine; kõik heidetakse väljapoole. Mu armsad, mis juhtub, kui  te hoone lõhkate? Hoone konstruktsioonid lagunevad laiali  paljudeks osakesteks ja tükikesteks. Oleks Suure Paugu puhul toiminud vaid laienev jõud, poleks ühtki organiseeritud vormi kunagi olnud võimalik luua. Peab olema midagi, mis tasakaalustab laienevat jõudu, selleks, et saaks luua jätkusuutlikke vorme ja nad saaksid säilida mingi ajaühiku jooksul. 

Laienev jõud pole kokkutõmbava jõu vaenlane. Nendest jõududest algab loomine ja selles jätkub eneseületamise tee. Veelkord, kui kokkutõmbaval jõul lastaks tegutseda  tasakaalutult, siis saab olema olukord, millest me oleme rääkinud kui termodünaamika teisest seadusest – struktuurid hakkavad purunema ja mitte selle pärast, et laienev jõud nad laiali lennutaks, vaid kokkutõmbest niisugusel määral, et nad puruks lähevad ja jällegi pole vorm säilitatav.

Vormimaailmas pole miski jääv. Selle küsimusega on egol raske toime tulla ja ka analüütiline meel leiab sedasama, sest ta tahab lahterdada kõike ja panna kõik andmebaasi, kuid niipea, kui ta seda teeb, on reaalsus juba muutunud, on ennast ületanud, on ületanud reeglid ja seadused, isegi loodusseadused, mille intellekt oli omateada just avastanud, kuid tegelikult intellekt vaid  defineerib reegleid ja sellel pole järjepideva eneseületuse, mis elu tegelikult on,  seisukohast mingit paikapidavust.

Tulek tasakaalu
Kuidas te siis jõuate tasakaalu? See on vaimsete õpilaste jaoks väljakutse ja eriti nende jaoks, kes on kõige agaramad rakendama seitset esimest kiirt ja nende kiirte initsiatsioone  ära õppima ja nemad on need, kes leiavad, et on väga raske edasi liikuda salajaste kiirte initsiatsioonidele. Miks on see nii? Sest nemad on loonud niisugused impulsid, mis on viinud nad kaugele oma endisest teadvuse seisundist, kaugele allatõmbavast massiteadvusest.

Kas te näete, et vaimseks õpilaseks olemiseks  ja massiteadvusest kõrgemale tõusmiseks, peab teil olema ülespoole lükkav tõukejõud ja see ongi teie seitsme kiire valdamine? Kas te näete, et materiaalse universumi ilmumiseks pidi seitsme kiire Elohiimidel olema see tõukejõud, et nad said projekteerida  kujutised Ma-ter Valguse peale ja säilitada neid väga pika ajaperioodi jooksul. Seda loote ka teie, kui te valitsete seitsme kiire initsiatsioone. Kuid sealjuures loote te tunnet, et te peate tegutsema, et te peate midagi ära tegema, tahate luua mingit otsustavat erinevust selles maailmas Sain Germaini Kuldse ajastu toomisega, püüdes tuua rahu Maa peale, välja juurides haigused, luues perfektse poliitilise süsteemi, juurides välja vaesuse või tahate saavutada midagi muud paljudest õigetest ja väärtuslikest eesmärkidest. Ma ei ütle seda, et need eesmärgid pole tähtsad ega õiged, kuid ma ütlen, et nad on õiged vaid tee teatud astmel, mu armsad.

Ja kui te jõuate kaheksanda kiireni ja üheksandani, siis peate te astuma sammu tagasi ja vaatama üldpilti ja nägema, et isegi siis, kui te olete loonud impulsi, tehes õigeid tegusid, ei suuda te sellest tasemest kõrgemale tõusta õigeid tegusid edasi tehes. Tuletage meelde kaheksa-kujulist teed. Õige see, teine ja kolmas tegu on õiged mingil tasandil, see on kõik hea ja õige, kuid te ei saa Buddhaks automaatselt, järgides kaheksa-kujulist teed kui välist teed, püüdes  kohanduda teatud standardile. Te jõuate sellest tasandist kõrgemale  vaid nähes, te peate lõpetama tegutsemise, mis lähtub mingistki eraldatuse tundest.

Kui te vaatate Ülestõusnud Meistrite õpilasi väga mitmetes dispensatsioonides, siis te näete, et paljud neist on ikkagi lõksus dualistlikus maailmavaates, arvates, et nad peavad tegutsema, olema otsusekindlad, välja juurima kommunismi, haigusest jagu saama, nad peavad kohale tooma Saint Germaini Kuldse Ajastu, võideldes mingi tingimuse vastu.

Duaalsuse ületamine selleks, et teha kuri kahjutuks
Kuid see viib teid vaid teatud kaugusele, kuid see ei vii teid salajaste kiirteni. Selleks, et jõuda salajaste kiirteni, peate te alustama üheksandast, kus te peate ületama eraldatuse tunde, duaalsuse jäänused, kus te arvate, et peate sooritama teo, mis kuidagiviisi kompenseeriks vastandteo – et halva kustutamiseks, peate te sooritama hea teo. Kaheksandal kiirel peate te mõistma, et tõeliseks kurja ületamiseks peate te kurja tegema kahjutuks ja seda ei saa te teha kurjaga võideldes, kurja vallutades, kurja hävitades. Te teete ta kahjutuks vaid tõustes duaalsusest kõrgemale nii, et kui selle maailma vürst tuleb, ei saa teist midagi ja seepärast ei saa ta teid lükata tasakaalust välja.

Kui te olete läbi teinud seitsme kiire initsiatsioonid, siis arvate te et eesmärk on luua impulss, üleslükkav jõud nii, et kui selle maailma vürst tuleb, siis ei saa tema peatada teid teie rajas. Analoogselt, mu armsad, kui te panete ratta seisma maa peale ja tõukate seda ühele poole, siis see kukub kergesti ümber. Kuid kui ratas veereb ja te tõukate seda ühele poole, siis see ainult muudab suunda, kuid mida kiiremini ratas veereb, seda vähem see suunda muudab.

See ongi see, mida te läbi seitsme kiire teete – te loote selle impulsi, kus miski selles maailmas olev ei saa tõugata teid eemale minemast sellest suunast, mida teie näete kui oma vaimset kasvu. Nüüd jõuate te kaheksanda kiireni ja üheksandani ja see ei vii teid nüüd enam edasi salajastele kiirtele.

Teil on vaja  nimelt näha, et tasakaal ei ole mitte tasakaalustatud olek kahe dualistliku äärmuse vahel, vaid ta on kõrgemal duaalsusest, kõrgemal hea ja kurja vahelistest suhtelistest väärtushinnangutest, isegi kõrgemal vastandite ilmnemise võimalikkusest. Tasakaal oma tõelisemas tähendusese ei tähenda tingimata, et te olete vastandid ära tasakaalustanud. See tähendab, et te olete ületanud kogu teadvuse, milles saavad eksisteerida vastandid.

Kas te näete seda, et kui te vaatate  Jumala laienevat ja kokkutõmbavat jõudu –Isa ja Ema – lineaarse meelega, siis näetegi te neid opositsioonis olevatena? Kui te kehtestate mingi egoliku väärtushinnangu, siis te võite arvata, et üks neist on hea ja teine halb. Isegi paljud vaimsed inimesed mõtlevad, et mateeria on nende vaimse kasvamise vaenlane, et Ema on Isaga ühinemisel vaenlane ja seepärast nad tegutsevad mateeriale vastu. Nad tahaksid igal moel eemale tõmbuda materiaalsest elust, isegi meteriaalsest kehast. Ja see pole mitte tasakaalustatud vaimne kasv.

Kui te tõusete kõrgemale niisugusest tasemest, siis näete te loomise kaht jõudu nii, nagu näeb neid Looja – mitte opositsioonis olevatena, vaid kui Ühe erineva väljendustena. Need on vaid erinevad väljendused, piisavalt erinevad selleks, et välja tuua Ühe, milles miski pole eraldatud, väljenduse erinevaid vorme.

Tegutsemine tasakaalust lähtuvalt
Jagamatu Jumal  ei saa luua einevaid vorme jagamatu Jumalana. Lõputu peab väljendama end  kahe jõu vastasmõjuna, selleks, et vorme luua. Kuid lõputu ei saa minna ühte äärmusse või teise, ühte või teise polaarsusse. Lõputu jääb tasakaaluseisundisse, millest kaks jõudu saavad end väljendada ja seepäraste ei näe ta kunagi neid jõude opositsioonilistena, ta ei identifitseeri  ennast kunagi opositsiooni ühes otas olevana, kellel oleks vaja teise polaasrusega võidelda.  See on meeleseisund, mille saab saavutada teie teadlik mina ja ta peab selle saavutama, et läbida üheksanda kiire, tasakaalu kiire, ühendamise kiire initsiatsioonid – selle kiire initsiatsioonid, kus on näha erinevuste ja mitmekesisuse üksolemine, kus nähakse mitmekesisust kui üksolemise väljendust ja seega ollakse, mu armsad, suuteline tegutsema üksolemise seisundist lähtuvalt, tasakaalu seisundist lähtuvalt, selle asemel, et tegutseda duaalsuseseisundis, nähes kõike dualistlike äärmuste, dualistlike opositsioonide vastastikuse mõjutusena, arvates, et üks dualistlik opositsioon tuleb välja juurida selleks, et Jumala Kuningriik saaks ilmuda.

Te näete, mu armsad, et Kuldne Ajastu, Jumal kuningriik või ükskõik, kuidas te seda nimetada tahate, ei saa ilmuda Maa peale nende läbi, kes teevad kindlaid tegusid – pole tähtis, mis teod need on, pole tähtis, kui head need ka tunduvad – kui nad on tehtud tasakaalustamata seisundis.

Hulk tasakaalustamata tegusid ei saa tuua Jumala riiki Maa peale. Samuti ei saa Jumalariiki tuua ka läbi nende, kes tõmbuvad eemale reaalsest elust, istuvad koopas ja mediteerivad. Nad võivad hoida vaimset tasakaalu, mis annab inimkonnale aega nende vaimseks kasvuks, kuid te ei saa niisugusel moel otseselt tegutseda Jumala kuningriigi toomisega Maa peale, kui te koopas istute. Te peate minema välja nagu ka Buddha läks välja jutlustama rahvahulkadele või neile, kes olid õpetust valmis kuulama ja nagu te nägite Kristust välja minemas rahvahulkadega suhtlema. Väljakutse on  siin tegutseda tasakaalust lähtuvalt, milles te isiklikul tasandil võite hakata aru saama, mõtiskledes kavatsuste ja motiivide üle. Kõigepealt, kas te tahate tõsta teisi, nendega vastastiku  toimides? Kas te tahate neid tõsta selleks, et nad saaksid ületada oma praegust taset? Või tahate te nad paigutada kusagile oma andmebaasi, mis põhineb väärtushinnangutel ja lahterdada neid kas niisugusteks või teistsugusteks.

Hinnake veel, kas te tahate lasta end tõmmata dualistlikku võitlusse? Kas te klammerdute teiste inimeste tegudesse ja reaktsioonidesse? Kas tahate, et nemad muutuksid? Kas te tahate neid sundida muutuma, mu armsad? Muidugi, kui teil on niisugused klammerdumised, siis need tõmbavad teid tasakaalust välja ja siis ei tegutse te enam tasakaalust lähtudes – rahuseisundist lähtudes – siis tegutsete te duaalsusemeelest lähtudes ning lisate juurde võitlust selle aemel, et demonstreerida, kuidas olla maailmas ilma, et olla sellest maailmast.

Selle üle te peate mõtisklema selleks, et lülituda üheksandale kliirele. Kuid, nagu ma ütlesin, te ei saa lülituda sinna vaid intellektuaalse arusaamise läbi. Te peate jõudama oma meele, olemise ja südame avamiseni ja gnosise kogemiseni, üksolemise kogemiseni selle tasakaalu seisundiga, kus te teate, et te kogete tasakaalu. Selleks, et see saaks juhtuda, peavad paljud teist tegema midagi hoopis teisiti, kui te olete seda teinud siiani.

Te peate töötama meele rahustamise nimel. Te peate leidma tee, mu armsad, et harjutada mittetegutsemist, isegi mitte rosaariumit või dikriisid lugedes või teisi vaimseid harjutusi tehes. Kui te mediteerite, mitte ei korda mantrat, ei mediteeri mingile mõttevormile, mingile ideele, vaid te mediteerite meelerahule, tasakaalule – sellele, mis on kõrgemal dualistliku võitluse jõududest, mis üritavad teid tõmmata sinna või teise suunda.

See, mu armsad, on üheksanad kiire väljakutse. Me annama teile edasisi õpetusi teiste salajaste kiirete kohta, mis aitavad teid vastu minna sellele väljakutsele. Me anname teile ka töövahendid selle kohta, kuidas minna kõrgemale ja leida oma sisemine rahu, tasakaal, mis tõstab teid kõrgemale kõigist neist selle maailma lükkamise ja tõmbamise jõududest.

See edastus lõpeb minu tasakaaluvibratsiooni väljahingamisega nende jaoks, kes on valmis ja tahavad selle endasse neeleta [väljahingamine].

Olge rahus ja teadke, et Mina Olen teie sees on Jumal.

 

 

 

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine